ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚೋರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : December 10, 2018 at 5:55 PM

(2017ವ್ಯಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ)

“ಚೋರ್… ಮಮ್ಮಿ ಚೋರ್. ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮಮ್ಮಿ, ಚೋರ್..!”

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಅಸೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ. ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಂತಾರ್ ಮುಗ್ದತಚ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ, ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಜೊಕುನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಆನಿ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಬೊಬಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಕುಶಿನ್‍ಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಕಳೊನ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ‘ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾದ್ತಾನಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಜೊಕ್‍ಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ದೆಕ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಬಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾಲೆ. ಮಫ್ತೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಮಿಶನರ್ ವಲೇರಿಯನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಅವ್ಚಿತ್ ಬೊಬ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಚಿತ್ಳಾಪರಿಂ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ದಾವ್ಯಾಕ್, ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಲಾಯ್ನಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲಿ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ‘ಚೋರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಗಮ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಆಸಕ್ತ್ ವಾ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎದ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ‘ಚೋರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂಚ್ ನಾ. ನೆಂಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ವಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಆಪುಣ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ತಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಧಾ ವೊರಾಂಕ್ ರಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಜಮ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಭಾವ್, ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಜಾಕೊಬ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲಿಂಯೀ ಉಣ್ಯಾಚಿಂ ನ್ಹಯ್. ತಿಚೊ ಬಾಪಯ್ ಫಾಮಾದ್ ಎನ್‍.ಆರ್.ಐ. ಉದ್ಯಮಿ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಂತ್, ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಚಾಲಿಂತ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ರೆಸ್ಪೆರ್‌ಯೀ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಲೋಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ಲೈನ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಂತಾರ್ ಸಂಪ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಮೌನ್ ಕಾತ್ರುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ‘ಚೋರ್… ಚೋರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ, ಭಕ್ತಿಪಣಿಂ ಮೌನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಕ್ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿಂ. ಥೊಡಿಂ ತಕ್ಷಣ್ ಆಪಾಪ್ಲಿಂ ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಬೆಗಾಂ, ಬೊಳ್ಸಾಂ, ಪರ್ಸಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚೊರ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಚೊರಿ ಜಾತಾಲಿ. ತೆಂಯೀ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್, ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ಚ್! ರೆಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂತ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಂಕಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಂಚಿ ಚೊರಿ ಜಾತಾಲಿ. ಭಾಂಗಾರಾ ಸಂಗಿಂ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಗದ್ ಐವಜ್, ಮೊಬೈಲಾಂ ಇತ್ಯಾದಿಯೀ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ. ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂಯೀ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಚೊರ್ಪಣಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಆಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೀ, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಘಾತ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹೆರ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಚೋರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೊರಾಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಗೇಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ? ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಂಪಾವ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಜೆ ಥರ್ ಲೊಕಾಚಿ, ವಾಹನಾಂಚಿ ಖೆಟ್. ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಧರ್ಚೆಂ? ಅಶೆಂಚ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಬರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ತಾರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಸೆಜಾರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಜ್‍ಯೀ ಆಪವ್ಣೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವಾಹನಾಂ, ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾಂಚ್ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆಜ್ ಭಾರೀ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಪೊಲಿಸ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಣೆಂ ಪಳೆಲೆ. ಆಜ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ತೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾಕೀ ದೋನ್ ಬಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, ಬಾಳ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆಸಿಂತಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ತೆಂ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಪತಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಂಥನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚೊ ದಳ್ಬಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಕಾ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಕೆಲಾಗಿಂ ಯೆತಚ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಪಿ. ವಲೇರಿಯನಾನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂಯೀ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ ನಾ.

ಆಜ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಜರ್ ಆಜ್ ಪುಣೀ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಬಿಂದಾಸ್ ಆಸ್ಯೆತೆಂ. ತಸಲೊ ಫೆರ್ಗೊ ಮೆಳ್ತೊ. ಪುಣ್! ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಪಾಯ್‍ಕಾರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾಕ್ ಯೇವ್ನ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್‍ಚ್ ತೊ ಬಸೊನ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ. ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೊಲಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಶೆಂಚ್ ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿಯೀ ಆಪ್ಲೊ ಇರಾದೊ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್‍ಂಚ್, ತಾಂಕಾಂ ತಸಲೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್.

ಆಜ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೊರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ನಿರಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಸಮಾಧಾನಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್, ದೋನ್ ದೊಳೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೆಂಯ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಾಜಾರಾ ದೀಸ್ ಕೋಣ್ ವಚತ್!? ತೆಂಯೀ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ, ಪೈಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ದೀಜೆ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದೂರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಂಚಿಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನರ್ಗಲೆ! ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಕರ್ಕರೆ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದೆಚೆಂ? ಕೊಣೆಂಯೀ ಕಂಪ್ಲೇಂಯ್ಟ್‌ಚ್ ದೀನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತರೀ ಕರ್ಯೆತ್ ಕಿತೆಂ?

ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಶ್ಹೆರಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಸರ್ವ್ ಕುಶಿಂಕ್ ಬಸ್ಸಾಂ ವೆಚೆಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ತೆಂ. ವಾಹನಾಂಚಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಖೆಟ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಶನ್‍ಯೀ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪೆಚಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಚೊರಾಂಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರೀ ಕೊಣಾಚೆರ್? ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಕಿ, ಚೋರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ದುಬಾವ್ತಾತ್! ತೆಂಯೀ ಫಕತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ, ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ಪೆರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ವಾ ಅನಾಮಿಕ್ ಮನಿಸ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಂದಾಜ್ ಆಸತ್?

ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಉಟ್ತಾನಾ ಹಿಂಯೀ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಬೆಗಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ತಿಂ ಬೆಗಾಂ ಘೆವ್ನ್ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆ. ಥಂಯ್ ಹೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಹಿಂ ಬೆಗಾಂ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ತಿಂ, ತಕ್ಷಣ್ ಸುಟ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರೈಯ್ನಿರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾ ಉಡುಪಿ ತಿಶಿನ್ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್, ಚೊರಾಂಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರುಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಚೊರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಚೊರಿ ಕರ್ನ್, ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಜೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾಲೊ. ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್, ತಾಣೆಂ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್, ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಸಾಂವ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆದಿಂ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಸ-ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ಭರ್ಸತಾಲೊ. ಚಡ್ ಶಿಕಪ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬರೆಚ್ ಪೈಶೆ ಘುಂವ್ತಾಲೆ. ಬೈಕಾಂ, ಕಾರಾಂಚೆರ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೊ. ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿತಾಲೊ.

ವಿನ್ಸೆಂಟ್-ಜೆಸಿಂತಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಚುರುಕ್ ಚಾಲಿಚೆಂ. ಟಿ.ವಿ., ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ಲ್ಯೊ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಅನುಕರಣ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಮುಖಾರ್. ಗೇಮ್ಸ್‌ಯೀ ತೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಖೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಡ್‍ಚ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆವಯ್ಚೆ ಮಾರ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಖಾತಾಲೆಂ.

ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾಂತ್, ಎಟಿಎಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೈಶೆ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಫಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ವೊಡ್ಚೆಂ, ತಿಕಾ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಚೋರ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಯೂಟರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊನ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಟಿವಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಫಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಕಳನಾಶೆಂ ಜಾಕೆಟ್ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಜೂನ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ತಿ ವ್ಹಡ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ದೃಶ್ಯ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕಿತ್ಲಿ, ಕಸಲಿ ತನ್ಖಿ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಮಂತ್ರಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಪೊಲಿಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಥೊಡೆ ಮಫ್ತೆರ್‌ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಆಪ್ತ್ ವರ್ಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಪಿ. ವಲೇರಿಯನಾಕ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಪೊಲಿಸ್ ಮತ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಜಾಗೃತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ.

ಭುರ್ಗಿಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವಿನ್ಸೆಂಟಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬೊಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊ ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ಎ.ಸಿ.ಪಿ. ಉಡೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತುರ್ತಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್.

ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಧರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೊರಿ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್‍ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ತಾಣೆಂ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೊ? ರುಜ್ವಾತ್ ಕಸಲಿ? ತಾಣೆಂ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಲಾಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಣೆಂ ದೆಖ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಚೊರ್ತೆಲಿಂ ಪರ್ಕಿಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಮಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ? ಕಸಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾ ಖಾತಿರ್? ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಚೆರ್? ತೊ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಬುಡ್ಲೊ.

ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೊಕುನ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ, ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ? ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಚುಕೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

ವೈರಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊ ಫೂಟೇಜಾಂತ್, ಚೊರಾನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ವಳಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಚೊರಾಚೆ ಕಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಗಾತ್ರಾನ್ ವ್ಹಡ್, ಸಕಯ್ಲ್ ವೊಳ್‍ಲ್ಲೆ. ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೆಂಭರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಪಳೆಲ್ಲಿ. ಆದಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಟಿಎಂ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಲುಟ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ತೊ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಚೊರ್ಪಣ್ ಆಧಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಲಿಪೊನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ರಾಜಧಾನಿಚೆ ಪೊಲಿಸ್ ಆಜೂನ್ ಚೊರಾಕ್ ಸೊಧ್ತಾಲೆ. ಆಪುಣ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಖೂಬ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ದೋನ್ ಬಾಂಕಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಕ್ ವಿಡಿಯೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಕ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ಚಿ ಕಳ್ಳೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ಚೆ ಕಾನ್, ಕೇಸ್ ತಶೆಂ ಕುಡಿಚಿ ಉಬಾರಾಯ್, ಹಾತಾಂಚೆಂ ಚಲನ್, ಚಲ್ಚಿ ರೀತ್ ಎಕ್‍ಚ್! ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ; ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಡಿಯೊಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ, ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವಯ್ನ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಂ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂಚ್.

ನೆಂಟ್ಯಾ ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ‘ಚೋರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಖಿಳಂಚ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚುರುಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಎ.ಸಿ.ಪಿ. ವಲೇರಿಯನ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಸಲೊಚ್ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ್‍ಪಣಿ ತೊ ಮಿಸಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆ ವರ್ವಿಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ತರೀ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಅಸಹಜ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಚೋರ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಚೋರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಚೋರ್ ತೊ ಚೋರ್‌ಚ್ ದೆಕುನ್, ಅಲಕ್ಷ್ಯಾ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚಿ ಆಲೋಚನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಪ್ರಾಧಿಕ್ ಧರುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಡಿಯೋಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಧಿಕ್ ತ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಆದಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಳ್ಚೊ ನಾ, ತಾಚೊ ಘುಟ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧಯ್ರಾನ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾನಾ ವೇಳ್ ಉತ್ರಲ್ಲೊ.

“ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಿತಳ್ ಮನಾಚಿಂ, ತಾಂಕಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಚಿ ಸಕತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮಾಣ್ಕುಲೆಂ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಚ್ ಸಾಕ್ಸ್…” ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಪೊಲಿಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸನ್ಮಾನ್ ಸಭೆರ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಸಾಹಸಿ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಇನಾಮ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಕೌಶಲ್ಯತೆನ್ ಮಹಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ತುರ್ತಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಪಿ. ವಲೇರಿಯನಾಕ್‍ಯೀ ನಗದ್ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಜೆಸಿಂತಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಗರ್ವ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಸನ್ಮಾನಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಆನಿ ಭಾಷಣಾಂಚ್ಯೊ ವಿಡಿಯೋ ತೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಘರಾ ಪಾವ್ತಚ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಕಾ ಉಲ್ಲಾಸುಂಕ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಜೆಸ್ಸಿಕಾನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಅಕ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್, ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಪ್ಯೆತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ವಿ.ಸೂ.: ಹಿ ಕಾಣಿ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಹಫ್ತಾಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಾಣಿ, ಕಾಣಿಯೆಚಿ ಘಡಾವಳ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಸ್ತ್ರತ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *