Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 8: ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : December 5, 2018 at 2:57 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪುಣ್ ಚಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ರಾವಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಕಬೂಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ತಾಲಿ ಆನಿ ಕಸಲಿಗೀ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಆಸ್ ತ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಚಿತ್ಳಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ರಾತಿಂ ಆಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂಚೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಾನಾಂತಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ಪಿಶ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೊ ಪಂಥ್; ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಗತ್; ತಾಣೆಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್..!

ಪುಣ್ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಿಚೆಂಯೀ ಮನ್..?

ಛೆ! ತಸಲಿ ಚಲಿ, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಿಚೆಂ ಮನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿ? ನಹಿಂ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೊ ಜೀವ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಬಗಾರ್, ಜುಗಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪುಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್!

ಅಸಲಿಂ ದ್ವಿಮುಖಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಬಲಾತ್ಕಾರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಥಕ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ – ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ! ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ನೋವ್ ಧಾ ವೊರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಗುಪಿಸ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ತೊ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಉರೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಅಶೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಿದೊನ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆಚೆಂಯೀ ಬಾಕಿ ಉರ್‍ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಗುಮಾನಿತ್ ಘಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಭೊಗ್ಣಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ವೆಳಾಚಿ ಗೋಷ್ಠಿ, ತಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ ನಾ ಜಾಲಿ, ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವೋತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.

ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ನ್ಹೆಸ್ಲೊ. ಘರಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೊಯೀ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಕಾಮಾಚೊ ಸಿಮಾಂವ್ ಯೇವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ವೊರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸಿಮಾಂವ್?”

“ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಉತರ್ಲಿಂ ಸಾಯ್ಬಾ.”

“ಇಕ್ರಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ! ತರ್ ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ? ಹಾಂವೆಂ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ!”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ತಾಕಿದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹರ್ಶೆಂ ತುಕಾ ಉಟಂವ್ಚಿ, ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಗ್ನೆಸ್‍ಬಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫರ್ಮಾಯ್ತಾಲಿ. ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಚಡಿತ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಆನಿ ಭರ್ಮಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಒಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ಲೊಕಾಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ತೆಂ?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಾಗದ್. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿನ್ ಖುದ್ದ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುರ್ತಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.”

“ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿನ್?” ಆಜ್ಯಾಪೊನ್ ಆನಿ ಆಕಾಂತೊನ್ ಸರ್ದಾರಾನ್ ಲೊಕಾಟೊ ಘೆತ್ಲೊ!

“ವ್ಹಯ್. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಜುವಾನ್ ಬಾಯ್ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ತುಕಾ ಉಟಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಪುಣ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿನ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ. ಚಡುಣೆಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ತಿಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಪರಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ರಾವೊಂಕ್ ತಿಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ ನಾಂತ್.”

“ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಸಯ್!”

“ಹಾಚ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಕಸಲೆಂ? ತುಜಿ ಖಬರ್ ಕಸಲಿಗೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸತ್ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ ಖಂಯ್! ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮೋಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಕಲೊನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಆನಿ… ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಹಿ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್…”

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಜುವಾನ್ ಬಾಯ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಯೀ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡೊನ್‍ಶಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಭಾವಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಾಗದ್ ಆನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ, ಆನಿ ಹಾಂತ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಬರಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯೀ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ. ವೆತಾನಾ ಸಾವ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾಟೊ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ದಿಲೊ.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೊಟಾಕ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ.”

“ಪೇಜ್ ಆನಿ ಕಾಫಿ ತುಕಾ ರಾಕ್ತಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಚೆಡೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ಲೊಕಾಟೊ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೊ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಳಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಧಡ್ದಡ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ತಾಣೆಂ ತೊ ಫೊಡ್ಲೊ.

“ಶ್ರೀಯುತ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಭಿತರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ದಾರಾನ್ ಫುಡೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ:

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ, ರಿತ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ತುಕಾ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೆಲೆಂ.”

ಕಾಗದ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ರೀತ್ ವಾಚುನ್ ಪಯ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿ, ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮುದಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿನ್ ತಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ಳೊ.

ಚಿಲ್ಲರ್ ಫರಾಮಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಮುಖಾಮುಖ್ ಮೆಳ್ತಚ್, ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಕಾಗದ್ ತಾಣೆಂ ಫುಡೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ:

“ತುಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಅಂತರ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಅನ್-ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರುದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತುಜೊ ತಿತ್ಲೊ ತಿ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ತಿಚಿ ಖಂತ್ ಆನಿ ದುಖ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೊ ಆನ್‍ಯೀ ಫೊಂಡಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್‍ಯೀ – ತುಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪುಣೀ ನಿಮಾಣೆಂ ದುಖ್ ಗಳಂವ್ಕ್ – ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಬಿರ್ಮತ್ ತಿಚಿ.

“ಬಂಟ್ವಳ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುಂ ಮೆಲಾಯಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತುಂ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಂಯ್ಡೊ ಘೊಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ, ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ.

“ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಅಸಲೆಯೀ ಆಣ್ವೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಮಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್’ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

“ನಷ್ಟ್ಯಾ! ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್, ಲಜೆಕ್ ಆನಿ ಖಂತಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಕಾ ವಾಂಚೊಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ಪಣಾಕ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ತುಂ ಭುಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಸಾಸರ್ ತುಜೊ ಘಾತ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಚಲಾಸೊ ನಾ. ವಾಂಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಮಾಫ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತುಂ ಫಾವೊ ನಹಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತುವೆಂ ಮೊರಜಾಯ್!

“ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚೆಂ ಮರಣ್ ಚಡ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಚೆಡೊ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೀನ್ ಗೆಣಾಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ, ಫಿಂರ್ಗಿ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಝುಜಜಾಯ್.

“ತುಂ ಯೆತಲೊಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಜರ್ ತುಂ ಯೇನಾಂಯ್, ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾಚೊ ವಾಡೊ ಸೊರ್ಮುಣ್ ಜಾತಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂಚಿ ಮೋಡ್ತ್ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣೀ ತುಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ – ಮ್ಹಜೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ದಿರ್ವೆಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಕಾ ಫೈಸಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಆನಿ ಗೀದಾ-ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರಾಸೊನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾ!”

ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೆಜಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ‘ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್, ಪೂತ್ ಕೊಡೆಬೈಲ್‍ಚ್ಯಾ ಮತಾಯಸ್ ಕುವೆಲಿಚೊ’ ಮ್ಹಣ್ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ವಾಚುನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಎಕೊಡೊ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಕುವೆಲಿಂಗೆಲೊ ರಾಗ್ ಆನಿ ಕ್ರೋಧ್ – ತಾಂಚ್ಯೆ ಘರ್ಚಿ ಚಲಿ ಅಕ್ಮಾನಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ – ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಫರಾಮಶೆನ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವೆಗಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಬಿರ್ಮೊತ್ ತ್ಯಾ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚೆಂ ಕುಳ್ವಾರ್’ಯೀ ನಾಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ಚೊ ಕಾಳ್ ತೊ.

ಲಡಾಯೆಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಹಿಂ. ಕುಸ್ತೆಂತ್ ತಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖರಿ, ಪುಣ್ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್, ತಾಕಾಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಪಂಡಿತ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ.

ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿ ಕಡೆನ್ ಝುಜ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿಯೀ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ವಚೊನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಖರಿ ವಳಕ್ ಕಳೊನ್ ಫರಾಮಸ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತೆಲಿ, ಆನಿ ಬಾವ್ಡ್ಯಾ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾತೆಲೆಂ, ಆನಿ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾಕ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತಚ್, ಭುಜಾವಣ್ ಲಾಭ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಲೊ.

ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್ ಆಜೂನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ತಿಕಾ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್, ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಯೀ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಾಟ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಚೆಡೊ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೆದೊಳ್‍ಯೀ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಝಳ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮತ್. “ತುಕಾ ಉಟಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಉಚಾಂಬಳಿ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ಧಡ್ಬಡ್ತಾ ಶಿವಾಯ್, ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾ. ರಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾವೊಂಕ್‍ಯೀ ನಾ! ಕಿತೆಂ, ಕಾಂಯ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ…”

“ನಾ, ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಿಣ್ಪಿಣೊಂಕ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಣೇರ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ಮೆಳಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್, ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್’ಚ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಕಾ ಭೆಟೊನ್ ಮುಖ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ತುಮಿ ತರ್ನಾಟೆ. ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನೆನ್ ತಿರ್ಸಿಜಾಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಎಕ್ವಟಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಮನಿಸ್.

“ತುಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ.”

“ಹೆಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ಆಮ್ಚೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಕಾಲ್ ರಾತಿಂಚ್ ಫರಾರಿ ಜಾಲಾ. ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಚಡುಣೆಂ ಚಾರ್‍ಶಿಂ ವರಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಖಬ್ರೆ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಗೆಲಾ. ಗೆಲ್ಲೊ ವಚೊಂದಿ. ಪರ್ತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಅನುಪ್ಕಾರ್ಯಾಕ್!”

“ಪುಣ್ ಕಾಮ್ತಿನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂವೇ? ತುಮ್ಚೊ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ತೊ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಮೆಲೊ ತೊ! ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ. ಎಕಾ ಥರಾನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹಜಾರ್ ರಾಟಾವಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕುಡಾಂತ್ ವಚೊನ್, ಉಗ್ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ವೊಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಲಿಂಚ್ಯಾ ಮಂಟಪಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಮುಖ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ಖಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಆಗ್ನೆಸ್?”

“ಹೂಂ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಥಂಡಾಯ್?”

“ನೀದ್ ಬರೀ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಹಿಂ?”

“ವ್ಹೊಯ್, ಪುಣ್ ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ.”

“ಆಮ್ಗೆರ್ ಸಯ್ರಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ.”

“ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾಬಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.”

“ವ್ಹೊಯ್, ತಿಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ.”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮೌನ್. ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರತ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ತಿಚ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್…”

“ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ನಾ.”

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಜಪ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಶ್ವಾಸ್ ತುರ್ತಾನ್ ಖೆಳ್ಚೊ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ಲೊ.

“ಬೆಜಾರ್ ನಾ?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತುಕಾ ಸಯ್ರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹೊಕಾಲ್ ಯೇವ್ನ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ನಾ? ತರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್! ವಿಚಿತ್ರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ!”

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಲಾಗಿಂ ಕಾಡ್ನ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್?”

“ತರ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…”

“ಫಟ್! ಆಗ್ನೆಸ್! ನೀಜ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ!”

“ತರ್ ನೀಜ್ ಖಬರ್ ಖಂಚಿ?” ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಳ್ಳೆ.

“ಅಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಆತಾಂ ಇತ್ಲೆಂ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆ. ಹಾಂವ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್…” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ತಿಣೆಂ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಪಾಯ್ ಚುಕೊನ್ ತಿ ಲಕ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಧರುಂಕ್ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಆಧಾರಾಕ್ ತಿಣೆಂ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲೊ, ನಾಡೊ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೊ, ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡ್ಲಿ – ಥಂಯ್ ಝಳ್ಕಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮುಖಮಳ್ ಜುವಾನಾಚ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ!

“ಆಬ್ಳೆ, ತುಜೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್!” ಸುಸ್ಕಾರ್ನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 7: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ಮೊಸೊರ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News