Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 9: ಅದೃಷ್ಟಾಚಿ ಸುಕ್ತಿ

Posted on : December 14, 2018 at 10:18 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿಂ ನಿಮಾಣಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಥಟಕ್ಲೊ! ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಯಿತ್-ಪೆಟ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ, ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜುವಾನಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾಚಿ ತಸ್ವೀರ್ ದೆಕೊನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಮಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ವಚೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ತಾಳ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಸಲೆಂ ಮೇಟ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಹಿಂ. ಆಪುಣ್ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿ ಕಡೆನ್ ಮುದಿ ಜಾಲ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಉಗ್ತಿ ಕರಿಜಾಯ್ – ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಲೊ. ಜುಗಾರೆಚ್ಯಾ ಗರ್ವಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಅಸಲಿ ಚಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳೊನ್‍ಯೀ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹೊ ತಾಚೊ ನವೊಚ್ ಅನುಭವ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ದಾವ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೊ. ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಜುಗಾರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಮೇಟ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೊ ನಿಚೆವ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥಿರ್ ಜಾಲೊ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಬಹುಶಃ ಉಲಂವ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್‍ಯೀ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಿರಾಶಾ ಜಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟೊನ್, ಜಡಾಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಖಂಯೀ ತಿಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ, ಆವಾಜ್‍ಯೀ ನಾ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಕಶಿಂ ಪುಣೀ ಥೊಡಿಂ ವೊರಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೊಡೆ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಕ್ಷಣ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್, ಚಿಕ್ಕೆ ಆಡ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಘೆಟೆ ಜಾತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ (ಪನ್ನಾಸ್) ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಟಿಪ್ಪುಚೆ ರಾವುತ್ ರಿಗೊನ್, ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊನ್, ಘರಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಲೆ.

ಶಿಪಾಯಾಂಚಿಂ ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ದೆಕ್ತಾನಾ, ತೆ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಂತ್ಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಮೆದಾರಾಚಿ ಜಾಂವ್, ಹೆರಾಂಚಿ ಜಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವಳಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ತೊ ಕುಡಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಜಮೆದಾರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಚವ್ಗ್ ಸಾಂಗಾತಿ, ಮುಕ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚ್ಯೆ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಆಡ್ ಜಾಲೆ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಚೆ ತಾಳೆ ಆಯ್ಕಲೆ. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ತಾಳೊಯೀ ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಪುಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್, ಉಲಂವ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಆಮ್ಸರಾನ್, ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ. ಕಪಾಲಾರ್ ಘಾಮಾ ಥೆಂಬೆಯೀ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲೆ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್! ಆಮ್ಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ!” ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ಕಾಮತ್. “ಟಿಪ್ಪುಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಜಪ್ತೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲಾ ಖಂಯ್, ತಾಕಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಒಪ್ಸಿಜಾಯ್, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತೆ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಘಾತ್ಕ್ಯಾ, ಅನುಪ್ಕಾರಿ, ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್, ಫರ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್‍ಚ್ ಗುರ್ಮಾಂ ಘಾಲಿಂ!”

“ಕಾಮ್ತಿಂನೊ, ಘಡ್ಬಡ್ನಾಕಾತ್. ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್, ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಆಸಾಸರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಶೆನಾಂತ್! ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತೆ ವ್ಹರೊಂದಿತ್. ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ರಾವಾ, ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ವಾಂಕ್ಡೊ ರಾವೊನ್ ದೀಷ್ಟ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ಶಿಪಾಯ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ದವರುನ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ವಿಸ್ಕಳೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ವಾ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಘಡಿಯೆನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

“ತುಮಿ ಭಿಯೆನಾಕಾತ್” ಕಾಮ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ. “ತಾಣಿಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ. ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆತಾಂ…”

“ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ರಾಗಾನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್ರೊ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲೊ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ!”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಜ್‍ದ್ರೋಹಾಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾ ಖಾಲ್ ಆರಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆ, ಕೊಣ್‍ಯೀ ತೆ ಜಾಂವ್, ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾತ್ಲೆ. ವಿಚಾರಣ್ ಆನಿ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಕುಸೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪುಕ್ ಖಬರ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸುಬೆದಾರ್, ಜಮೆದಾರ್ ಆನಿ ಹವಿಲ್ದಾರ್, ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಸುಂತಾ (ಸಿರ್ಕುಮ್ಸಿಜಾರ್) ಕರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಜಿವಾಚಿ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಾ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುಂವಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ದೆಕುನ್, ಭೋವ್ ಕ್ರೂರ್ ಥರಾನ್ ವಳ್ವಳಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ರಾವ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ:

“ಹಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಸುರೊಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂನಿ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್, ತುಮ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ನಹಿಂ.”

“ನಾ, ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪುಕ್ ವಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಿಯೆನಾ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊ ಝುಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಬೆ ಕರಿನ್.”

“ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಕಾಮ್ತಿನೊ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಭದ್ರತಿ ತುಮಿ ಪಯ್ಲಿ ಚಿಂತಿಜಾಯ್.”

ಹೊ ಭಾಲೊ ತ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ,

“ಪುಣ್ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್…”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್ ತುಮಿ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ.”

“ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ. ಪುಣ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.”

ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ತಾಕಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲಾಮೆಂತ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಧೈರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ ಆನಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಆಸೊನ್, ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ, ಮರ್ಯಾದಿ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್‍ಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಶ್ಚಯ್ಸಿಲೆಂ.

ಇತ್ಲೊ ಬರೊ ಆನಿ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಹೊ ಇರಾದೊ, ಕೊಡ್ಸಾಣೆಚೊ ಮುದೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಘಡಿಯೀ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತೆ ಅಶೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಜಮೆದಾರ್ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. “ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮರ್ಯಾದಿನ್. “ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದ್ರೋಹಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ.”

“ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್!” ಅಕ್ಲಾಸ್ಲೊ ಕಾಮತ್, ತಾಕಾ ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್:

“ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ಭರ್ಮಾನ್. “ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ತಾಂ!”

“ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್!”

ಹೊ ‘ದ್ರೋಹಿ’ ಇತ್ಲ್ಯೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಶರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಮೆದಾರಾಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ತೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವಚೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲಿನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾಂವ್. ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್.

ಅಶೆಂ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ, ಕಸಲೊಚ್ ಉಪಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಮೆದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಅಸೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

“ಜಮೆದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಿನತಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯೆ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ರೊ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಶಿವಾಯ್, ತುಮಿ ಮಾಂಡ್ಚೆ ಕಸಲೆಚ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚೊ ಕಸಲೊಚ್ ಪಾತ್ರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಂತ್. ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಸೊಧುನ್, ತಾಕಾ ಜಿವೊಚ್ ಹಾಡುಂಕ್, ವಾ ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಕಿದ್. ಆಬ್ಳೆ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೊ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ.”

“ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಜಮೆದಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮರ್ಯಾದಿಚೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಹೊಶ್ಯಾರ್ರ್!” ಜಮೆದಾರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊಂಕ್ ಹುಕ್ಮೆಚೊ ಆವಾಜ್ ದಿಲೊ. ತಾಂಚೆ ಘೊಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ. ಪೇಂಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೈದಿನ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚೆಂ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾಯೀ ಎಕಾ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸುಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ.

ಮೆಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್:

“ಕಾಮ್ತಿನೊಂ, ತುಮ್ಚೊ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂದಿ… ಪುಣ್…” ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ – ನಿರಾಶೆನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್?” ಗದ್ಗದ್ಲೊ ಕಾಮತ್. “ವ್ಹಯ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ದಿಸನಾ. ಬಹುಶ್ಯ…”

“ಬಹುಶ್ಯ ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾ ರಾವೊಂಕ್ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ” ಹಾಸ್ಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ಮಧೆಂಚ್. “ತುಮಿ ಭಿತರ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಡ್ ಮನಿಸ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಪಳೆಯಾ.”

“ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ?”

“ವ್ಹೊಯ್, ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ವೈರಿಂಚ್ಯೆ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತೆಂ, ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡ್ತಿ.”

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್. ತಾಣೆಂ ಭೊಗೊಸ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಧುವೆ ಖಾತಿರ್’ಗೀ ವಾ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಂತ್ರಳ್ ಕೊಸಳ್ತಾ ವಾ ಭುಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಯೆತಾಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಶೆರ್ಮೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಚೆರ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ನಿ ಆಧಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಸತ್ ಉದೆಲೆಂ.

ಶಿಪಾಯಾಂಚಿ ಶಿಬಂದಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಡಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ವಾ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಗೆಲೊ. ‘ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ – ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಶೆವೊಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಖಂಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಥಂಯ್ ತಾಚೊ ಆತ್ಮೊ ಪರತ್ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲೊಗೀ ತ್ಯೆಚ್ ಚಲಿಯೆನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆಂ ದಾಂತ್ಯಾ-ಪೆಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯೆ ಶಿಬಂದೆಂತ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಚ್ ಖಬರ್ ತೆ ಶಿಪಾಯ್ ಉಲವ್ನ್ ತರ್ಕಾಂ-ವಿತರ್ಕಾಂನಿ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್ಸಿತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಗಜಾಲಿಂಚಿಯೀ ತಾಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂ?

ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆಚ್ ಖುಶೆನ್ ಟಿಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಶರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆನಿ ಅನ್ವಾರ್ ನಿವಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. ತಾಚೆರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಸಲೆಯೀ ಕಷ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ಊಂಚ್ ಆನಿ ವೀರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚಿಂ, ಆಬ್ಳೆ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲಿಂ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ತಾಕಾ, ಕುಸ್ಕುಟ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ…

ವ್ಹೊಯ್, ತೊಚ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಮುದಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ‘ರುಜ್ವಾತ್’ ತಿಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಸನ್ನಿವೇಶಾಚ್ಯೆ ಮಹಿಮೆನ್, ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಕೀಳ್ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರೊ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ತರೀ, ದುಸ್ಮಾನಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯೆನ್, ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೊ?

ತೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ – ಬೊಲ್ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ತರೀ – ಸರ್ಗಾಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಮನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಥೊಡೆಂ ಫುಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಾರಣಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನವಿಚ್ ಜಿಣಿ ಸುರು ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಸೆವಾ ಆನಿ ತಿಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಫುಡ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಾರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ!

ಪಿಸೊ ಖಂಚೊ! ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಗಾ ಥಂಯ್ ಜಾಗಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಮರ್ಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ, ಅವ್ಚಿತ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿಚೆಂ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಚೆಂ ಯೆಣೆಂ, ಆನಿ ಅಕಸ್ಮಿತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಕಿ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ – ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ಕೋಮಲ್ ಹೃದಯ್ ಜಖಮ್ ಕೆಲೆಂ! ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ, ದುಕ್ಲೆಂ ಆನಿ ಘಾಯೆಲೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೆಂ! ಕಿತ್ಲೊ ತಿಚೊ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ರಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಬದ್ಲಲೊ, ದ್ವೇಷ್ ಜಾಲೊ!

ವ್ಹೊಯ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪಿಸೊ. ತಿಚೊ ತಿತ್ಲೊ ವರ್ತೊ ರಾಗ್‍ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೊಗಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ನೆಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊ.

ಪುಣ್ ತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಬಾಕಿ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ಮೆಳೊನ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಳ್ಸಿಜಾಯ್, ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ತಿದ್ವುನ್ ನೀಜ್ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಒಪ್ಲೊ.

ವ್ಹಾ! ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಣೇರ್ ಛತ್ರಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಶೆಂ ವಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ತ್ಯಾ ಜಮೆದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್…

“ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. “ಎಕಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಎದೊಳ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ! ಆಬ್ಳೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಸಲೊಚ್ ರಾಗ್ ನಾ. ಹಾಂವ್, ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಚಾಕೊರ್ ಮಾತ್ರ್. ಅಸಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ಗನಾಂತ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯೆಪರಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಚ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ವೊಂಬನಾ.”

ಜಮೆದಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ತುಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್? ತರ್ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಜಾಪಿ ಥಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆ ಕಾಣ್ಯೆಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಾಂಟೊ ಉದೆಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 8: ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News