Latest News

ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫೀಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಜಿಕ್ತಾ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 22, 2016 at 8:21 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_07ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಶಾ ಆತಾಂ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾ ಥಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಸಿನೆಮಾನ್ ನವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಳೆಲ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಹಿಂದಿಂತ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ.

ವ್ಹಯ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಅನುಭವಿ, ಹುಶಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ ಪರಿಶ್ರಮ್ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಾಮರ್ಥಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಕಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ್, ನಟ್ ನಟಿ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಲಾಂ, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ.

Budkulo_Harry Fernandes (3)

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಲಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾನ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾರಿ ತಸಲ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಲಾ.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪಯ್ಣ್ ಕಸಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತೊ ಕಸೊ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ನಶಿಬಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕಸಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳಾ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಂ. ತರ್ ವಾಚಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_09

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತುಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ.

ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್: ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬೊಲಿವುಡ್ (ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ), ಮರಾಠಿ ಆನಿ ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ತುಂ ಹೆಳ್ಳಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೊಯ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್. ಆಮಿ ಘರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾನ್ ಮೆಳನಾ ತರ್ ತಿತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳನಾ. ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಎದೊ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರ್, ತಿತ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ತೊ ಸಿನೆಮಾ ಕರ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್, ತೊ ಥಂಯ್ಚೊ. ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ. ಹಾಂವೆಂ ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂ ತಿಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್? ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೊತ್ತಾಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೇನಾಂತ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಡ್ರಾಮಾಂತ್ಲೆಂ ನಟನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್ತ್ಯಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಬರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆನಿಕೀ ಥೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ.

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_03 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_02 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_13

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭೋಜ್‍ಪುರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಭಾಸ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಬಿಹಾರ್ ಆನಿ ಯು.ಪಿ. ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ತಿ. ‘ಖಾಯ್ಕೆ ಪಾನ್ ಬನಾರಸ್‍ವಾಲಾ’ ಪದ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಲೇಬರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೋಕ್. ಮುಂಬೈ, ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಮುಂಬೈ ಲಗ್ಬಗ್ 25 ಟೊಕಿಸಾಂನಿ ಭೋಜ್‍ಪುರಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಚಲ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮಾಚಿ ತಯಾರಿ ಕಶಿ ಚಲ್ಲಿ?

ಹ್ಯಾರಿ: 25 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾನ್ ‘ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸನ್ನಿ ಡಿಸೋಜ ತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್, ಹಾಂವೆಂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದಿ, ಭೋಜ್‍ಪುರಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಜಾಲೊಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆ ಸಹಕಾರ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಜೋಡ್ ಹಾಂವೆ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ತಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಟೀಂ ಮುಂಬೈ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಚೆರ್ ಸ ಮಹಿನೆ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆನ್ರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಡ್ರಾಮಾಂಚೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂತುಂ ‘ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಉತಾರ್’ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆಲೊ. ಕಾಣಿ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ತರೀ ತಾಕಾ ನವೆಂಚ್ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೆಚ್ವತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಸ್ಕ್ರೀನ್‍ಪ್ಲೆ ಬರಯ್ಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಡಮ್ಮಿ ಡೈಲೊಗ್ ಬರವ್ನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ಸಿನೆಮಾಕ್ ಬಸ್ಚೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹೆನ್ರಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತೊ ಹೆಳ್ಳಾ. ತಾಣೆ ಭಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕೆಲಿ. ಅಶೆಂ ನವ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

Budkulo_Nashibacho Khel_01

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ 80 ವಾ 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಪರಿಂ ಕಾಣಿ ಆಸಾ. ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್‍ಯಿ ಉಲಯ್ತಾ…

ಹ್ಯಾರಿ: ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಿನೆಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಡ್ರಾಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್, ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಶನಲ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ತಸಲೆ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಸದಾಂಚೆಚ್ ಪಾತ್ರ್ – ಆವಯ್, ಮಾಂಯ್, ಮಾಂವ್, ಭಾವ್ ಅಸಲೆಚ್, ಸಂಬಂಧಾಂತ್ಲೆ. ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಮುಖ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಕ್‍ದಂ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ದವರಿಜೆ. ‘ಹೆರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತಾ, ಆಮಿ ವಚೊನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ತಸಲೊ ಲೋಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಭಾವನ್ ಯೆತಾ.

ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಹೆಂ 80ಸ್, 90ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಮತ್ಲಬ್ ನಾ. ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ತಾಚಿ ಕಥಾವಸ್ತ್ ಕೆದಾಳಾಚಿ? ಲಗಾನ್ ಪಿಕ್ಚರಾಚಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೆದ್ನಾಂಚಿ? ಹಿಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಂ. ಜೋಧಾ ಅಕ್ಬರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಕೆದಾಳಾಚಿ?

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_12 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_01 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_11 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_10 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_05

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್…

ಹ್ಯಾರಿ: ಹಾಂ ವ್ಹಯ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಶೆಂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜ್. ಕಥಾ ವಸ್ತ್ ಕೆದಾಳಾಚಿಯ್ ಜಾಂವ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ನಾ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಕಾಜಾರಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಚೆಡುಂ ರಡ್ತಾ ತರ್, ಅರೆ ಆದಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ರಡ್ತಾಲಿಂ, ಓಕೆ, ಆತಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬದ್ಲನಾಂತ್. ತ್ಯೊ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಖಾಂವ್ಚೆಂ, ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್. ಸೆಟ್‍ಅಪ್ ಬದ್ಲಿಯೆತ್. ಪುಣ್ ಮೂಳ್ ಗಜಾಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಳಾಂತ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಬುಡ್ಚೊ ದಾಕಯ್ತಾಲೆ, ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಟೈಟಲ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಆದಿಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ರಾಖಿ, ಹೋಳಿ ಅಶೆಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪರ್ಬೆಂಚೆರ್ ಪದಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆರ್ ಪದಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂತ್. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್‍ಯಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ 25 ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚಿ ಕಾಣಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕೆಲಿ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಫಿಯಾ ಬಾತ್‍ರೂಮಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫೊನ್ ಯೆತಾ. ತೆದ್ನಾ ಸಿಂತಿಯಾ ಫೊನ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಥ್ರಿಲ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸಾ. ತ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಡ್ರಾಮಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ (ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫೊನಾಂ ಕರುಂಕೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಫಿಸಾಕ್ ವಚಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ). ತೆಂ ಆಮಿ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕುತೂಹಲ್ ಉಬ್ಜಲೆಂ. ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ, ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉರ್ಬಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ, ಥ್ರಿಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ, ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ?

ಹ್ಯಾರಿ: ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲಾ. ಆಮಿಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನ್ಹಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆದಿಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಸ್ವಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಾರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೋಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಬೊಂಬಯ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ನೆ ತಶೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಪರಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಿ.

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_08

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ತುಕಾ ಫುಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ (Challenges) ಕಸಲಿಂ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಜೆಟ್. ಹಾಂವೆಂ ಹಿಂದಿ, ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ದೇಡ್, ದೋನ್, ಸಾಡೆ ತೀನ್, ಚಾರ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಖಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡನಾತ್ಲೆಂ. ತೀಸ್, ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ. ಬಜೆಟಿ ಪ್ರಕಾರ್‍ಚ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗಜೆ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪೈಶೆ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಉರ್ಬೆವಂತಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್ ಆಮಿಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಬಜೆಟಿರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಪರತ್ ಅಶೆಂಚ್, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ. ಧಾ ರುಪಯ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಡೆ ತಾಣಿಂ ದೋನ್ ರುಪಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಾ ರುಪಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರೀ ಆಟ್ ರುಪಯ್ ತರೀ ದೀಜೆ. ನಾ ತರ್ ತೆ ಯೇನಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್, ಧಾ ಹಜಾರ್, ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಸಾತ್. ಶಾರುಕ್ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ಭಾಡೆಂ ಆಸಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಂನಿ ತಿತ್ಲೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಚಡ್ ಬರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಕೊಸ್ಟ್ಯುಮಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯಿ ತಶಿಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಟ್ ನಟಿಯಾಂನಿ, ಪದಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಂಚಿಚ್. ನ್ಹಂಯ್ ತರ್ ಉಣ್ಯಾರೀ ಪಾಂಚ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಾಂಕ್‍ಚ್ ಜಾತೊ. ಹಾಕಾ ಪೂರಾ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಭಾರೀ ಬೊರೆಂ ಯೆತಾ.

Budkulo_Harry Fernandes (4) Budkulo_Harry Fernandes (1) Budkulo_Harry Fernandes

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತರ್ ಹೆಂ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾ ಭಾಶೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಂನಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಎಲ್ಟನಾಕ್ ಫಿಲ್ಮಿ ಸಂಸಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕಲ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಟಕಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನವೆಂಚ್. ಹಾಂಕಾಂ ಕಶೆಂ ಸುಧಾರ್ಶಿಲೆಂಯ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ತಾಂಚೆಂ 60% ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಿಂ ನವಿಂಚ್ ನೆ, ತಾಂಕಾಂ ಹೆಂ ಪುರಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಧಾಕ್ಟೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಡ್ನ್, ಲಾಟ್‍ಪೊಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್! ಆಮ್ಚೆಂ ಟೀಮ್, ಯೂನಿಟ್, ಸೆಟ್‍ಅಪ್, ಎಕ್ವಿಪ್‍ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಕಾಂ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ ತರ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಖಂಡಿತ್. ಖರೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ 40% ಮಾತ್ರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಲೊಕಾನ್ 100% ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಜರ್ ಹಾಂವ್ 80% ದೀನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಏಕ್‍ದಂ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿ ಬಜೆಟ್ ಆಸಜೆ.

Budkulo_Harry Fernandes_Interview_04 Budkulo_Harry Fernandes_Interview_06 Budkulo_Nashibacho Khel_02_Harry Fernandes

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಿಮಿಟೇಶನಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅನುಭವ್. ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್, ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂ ಆಸಜೆ, ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಚೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಸಿಂತಿಚಿ ಆವಯ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸ್ಚಿ, ಥಂಯ್ ತಿಣೆ ಸಿಂತಿಚೊ ಹಾತ್ ಜೊನ್ಸಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಾಧೆಂ, ನೊರ್ಮಲ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ರೂಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ, ಏಕ್ ಕಬಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬೆಡ್ ಘಾಲೆಂ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಟ್ ದವರ್ಲೊ. ಮೆಡಿಕಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಹಾಡವ್ನ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಲೊ. ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲೈಟ್ ಸೊರ್ಸ್ ದಿಲೊ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂವ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಒಪೊಸಿಟ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ವ್ಹಣದ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹೊಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕುಶಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ತೊಂ. ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಥಂಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸ್ಲೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾನಾ ನೊರ್ಮಲ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ನಾಟ್ವಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಸಾಜನ್ ಫಿಲ್ಮಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ. ಹಿಂದಿಚೊ ಸಂಜಯ್ ಛೇಲ್, ಅಜೀಜ್ ಮಿರ್ಜಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ್ಲಾಂ. ಹೊ ಅನುಭವ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂತುಂ ವಾಪರ್ಲಾ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕರಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್. ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಳಜೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಳಜೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಕರಿಶೆಂ ಕಾಡಿಜೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಾಚೆಂ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಜೆ. ನಶಿಬಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್, ಹೀರೊ (ಜೊನ್ಸನ್) ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ (ಬಾಯ್ಲೆಕ್) ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಕಾ ಒಪುನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್ಕೊ ಟೈಮಿಂಗ್, ಪಾಟ್ಲಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ. ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಜೆ.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫಕತ್ ಕೊರೊಡಾಂಚಿ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಕ್ ದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್. ತೆಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಂಗನಾ ರಾಣಾವತಾಚೆಂ ಕ್ವೀನ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಉಣೆ ಬಜೆಟ್ ತಾಚಿ.

ಆಡಿಯನ್ಸಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಚ್ವಜೆ. ತಾಕಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಲೇಶಣಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ…

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ರಿವ್ಯೂಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂತುಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ಸಿನೆಮ್ ಲೊಕಾನ್ ಖುಶೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜರ್ ತುಕಾ ಬರಿ ಬಜೆಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಸಲೆಂ ಇಂಪ್ರೂವ್‍ಮೆಂಟ್ ಕರ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಔಟ್‍ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಹೀರೋಯಿನಾಚೆಂ ಡ್ರೀಮ್ ಸೊಂಗ್ ‘ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ’ ಪದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಬರೊಸೊ ಸೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ವಾ ಖಂಯ್ ತರೀ ಓಲ್ಡ್ ಫೊರ್ಟಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ಚಡ್ ಶೊಟ್ಸ್, ಚಡ್ ಲೊಕೇಶನಾಂನಿ ಕರ್ಯೆತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವ್ ಅಡ್ಚಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾಕ್ ಬರೊ ವಾಪರ್ಲಾ. ತಾಣೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಬರೆಂ ಕೊಂಬಿನೇಶನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಿಕ್ಲಾಂ. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸಾ.

ಹ್ಯಾರಿ: ತೆಂ ಡ್ರಾಮಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ವಾಡವ್ನ್ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಾನೀ ಥೊಡ್ಯೊ ಐಡಿಯಾ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ, ತಶೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ತೆಂ ಸೊಭ್ಲೆಂ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಏಕ್ ತಿಯಾತ್ರಿಸ್ಟ್. ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚೆಂ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೊಯಿಂಗ್. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕೊಮಿಡಿ, ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಆಸಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಕತ್ ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂಯ್.

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೆವಲಪ್ ಜಾತೆಲಿ. ಬರ್ಯಾ ಲೊಕೇಶನಾಂನಿ, ವಿದೇಶಾಂನಿ ಪದಾಂ ಶೂಟ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಗ್ಳೊ ಫೊರೈನಾಂತ್ ಶೂಟ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಶ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಬಾರಿ ಉಣಿ. ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತುಮ್ಚೆಂ.

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಿನೆಮಾಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತೆಲಿಂ. ಜರ್ ಹಾಕಾ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲಿ ತರ್ ಆನಿಕೀ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ತೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡುಂಕ್ ತುಕಾ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲಾಗಿ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ಆನಿಕೀ ದೋನ್ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಎಕಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾನ್ ಆಫರ್ ದಿಲಾ. ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್ ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಆಫರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಜೆಟ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಫೈನಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿ ನಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ (ಕಾಣಿ) ಬರಿ ಆಸಜೆ. ತೆದಾಳಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆತಾ. ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ವೊದ್ದಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಿನೆಮ್ ಬರೆಂ ಯೇನಾ, ಲೋಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ತುಂ?

ಹ್ಯಾರಿ: ಹಾಂವ್ ತಿಸ್ರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕೊನ್ ಬೊಂಬೈ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಕನ್ನಡ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುಂಕ್ ಯೆತಾ. ಚಂದಮಾಮಾ ಸರಾಗ್ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್, ಪತ್ರಾಂ ವಾಚ್ತಾಲೊಂ. ಮುಂಬೈಂತ್ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಧಹಿಸರ್ ರಾವ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಗೋವಿಂದ ಮ್ಹಜೊ ಸೆಜಾರಿ ಆಸ್ಲೊ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಖೆಳ್ಳ್ಯಾಂವ್. 1986ಂತ್ ಗೋವಿಂದ ಹೀರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಮರಾಠಿ ರಂಗ್‍ಭೂಮಿಂತ್ ವಾವುರ್ತಾಲೊಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾಚಿ ವಳಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಕರಯ್ಲಿ. ಲೊರೆನ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಜಯ್ ಛೇಲ್ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಲೊರೆನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಧುವೆ ಸಂಗಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಪ್ರೇಮ್ ಎಂಸಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆನ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್’ ವಿಡಿಯೊ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ವಿಲ್ಫಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಜಾತಾನಾ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Budkulo_Harry Fernandes (6) Budkulo_Harry Fernandes (5) Budkulo_Harry Fernandes (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸ್ವಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆದಾಳಾ ಜಾಲೊಯ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಮೆಹತಾ, ಹೊಲೆಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಅಂಜಾನೆ ದಿ ಅನ್‍ನೊನ್’ ಮನೀಶಾ ಕೊಯಿರಾಲಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಚಡ್ ಹಿಟ್ ಜಾವ್ನಾ ತರೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಯುಎಸ್‍ಎ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್ ಸುದೀಪ್ ಪಾಂಡೆನ್ ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ – ಭೋಜ್‍ಪುರಿಯಾ ಭಯ್ಯ. ತೆಂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ನಟ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಸಾತ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮ್ಹಜಿಂಚ್. ಚಾರ್ ಕೊರೊಡಾಂಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮರಾಠಿಂತ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ ಮರಾಠಿಂತ್. ಮರಾಠಿ ಥಿಯೇಟರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಭೋಜ್‍ಪುರಿ, ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಫ್ರೆಂಡಾನ್ ಮರಾಠಿಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಶೆಂ ಮರಾಠಿಂತೀ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ತಿ ಖುಶಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕನ್ನಡಾಂತ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಆಸಾ. ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಕನ್ನಡಾಚ್ಯಾ ಲೆವೆಲಾರ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದೋನ್ ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್‍ಯೀ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆತಾ’ತಾಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹೀರೊಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲಿ ಕಾಣಿ ಆಸನಾ. ಹೈಪ್‍ಚ್ ಚಡ್!

ಹ್ಯಾರಿ: ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೀರೊಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಕ್ ಯೆತಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಲ್ಮಾನ್‍ಖಾನ್, ಶಾರುಕ್‍ಖಾನ್ ಪಳೆಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಫ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾತ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಆತಾಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಚ್ ಪ್ರಯೊರಿಟಿಸ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸಿನೆಮಾ ಸೇಲ್ ಕರುಂಕ್ ಹೀರೊ ಜಾಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಿಂದಿ, ಭೋಜ್‍ಪುರಿ ಆನಿ ಮರಾಠಿ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾವುರ್ಲಾಯ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ್?

ಹ್ಯಾರಿ: ಚಡಾವತ್ ಸೇಮ್. ಕಾಣಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್. ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್ ಆಕ್ಷನ್ ಚಡ್. ಮರಾಠಿಂತ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಚಡ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಯೆತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡ್ ಬ್ಯಾನರಾಂಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ, ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಬ್ಲೊಕ್‍ಬಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್!

ಹ್ಯಾರಿ: ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ಥಿಯೇಟರಾಂನಿ ಚಾರ್ ಶೊ, ಒಟ್ಟುಕ್ 1200 ಶೊ ಜಾತಾಲೆ. ಆತಾಂ 3000 ಸ್ಕ್ರೀನಾಚೆರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ದಿಸಾಕ್ ಬಾರಾ, ತೆರಾ, ಸೊಳಾ ಶೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಾನಿಂ ಜಾತಾತ್. ಆನಿ ಸೆಟ್‍ಲೈಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪನ್ನಾಸ್ ಕೊರೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಂಭೊರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಧಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಸಮುದಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ರೀಚ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ, ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

ಹ್ಯಾರಿ: ವ್ಹಯ್. ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ತೆ ಹಿಂದಿಂತ್ ಚಡ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ ಹಿಶಿನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಚಡ್ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

2 comments

  1. Passion, Dedication, Simplicity are Harry Fernandes’ core strengths. With these he will be able to make a mark in directing and bringing out the best of human values through the medium of films.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News