Latest News

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಖಾತಡ್ ನಾಕಾ: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : August 24, 2016 at 8:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Budkulo_Ester Noronha_Interview (6)ಮಂಗ್ಳುರಿ ಲೋಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್, ಹುಶ್ಯಾರ್. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತೀ ಪರ್ಜಳ್ಚಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ತಾರಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಪ್ರಮುಖ್. ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಾಂವ್ ತಾಣೆ ಜೊಡ್ಲಾಂ.

‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕೀ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ, ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತುಮಿಂ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುನ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್ತೆರಾನ್ ಬೋವ್ ಖುಶೆನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಸಿನೆಮಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಮಾಹೆತ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಎಸ್ತೆರಾಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಡೊಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಕ್ತೆಲೆಂ.

ಓವರ್ ಟು ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo_Ester Noronha_Interview (11)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ತುಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ: ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತುಂ, ಆತಾಂ ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂಯ್. ‘ನಶಿಬಾಚೊ ಖೆಳ್’ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಅನುಭವ್ ಕಸೊ ಜಾಲೊ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಬೋವ್ ಬರೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್‍ಯೀ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿಂ, ಆನಿ ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಜಾವ್ನ್, ಲೊಕಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ರುಚ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮಿ ಆಶೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ, ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂನಿ, ಖಂಯ್ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಸಾಂಗಾತಾ ವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆರ್ ಭಾಶೆಂನಿ, ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್, ಗೌರವ್ ಆಸಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗಾಂವಾಂತೀ ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಆಮ್ಚಿ ಕಲಾ, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಆಮ್ಚಿ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಜಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತಿ ಆಶಾ, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಆಜ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಸಲೆ ಕಶ್ಟ್, ಚಾಲೆಂಜಸ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಪಯ್ಲೆಂ ಬಜೆಟ್. ಮಸ್ತ್ ಉಣ್ಯಾ ಬಜೆಟಿರ್ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಸ್ತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ. ದೀಸ್ ಭರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಶೂಟ್ ಕರುನ್ ರಾತಿಕ್ ಪದಾಂ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ತೆಲುಗುಂತ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್. ದಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೂಟಿಂಗ್, ತಾಂತುಂಯ್ ಮಧೆಂ ಬ್ರೇಕ್ಸ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮ್ಹಜೆ ಶೊಟ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಯಾನಿಟಿಕ್ ವಚೊಂಕ್. ತಶೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಧಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮುಗ್ದಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸತ್ರಾ ದಿಸಾಂನಿ ಶೂಟ್ ಕೆಲಾಂ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ 85 ಥಾವ್ನ್ ಶೆಂಭರ್ ದಿಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾ. ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಒತ್ತಡ್ ಭೊಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸಾನ್, ಖುಶೆನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ.

Budkulo_Ester Noronha_Interview (3) Budkulo_Ester Noronha_Interview (10)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಚೊ ಆಫರ್ ಕಸೊ ಮೆಳ್ಳೊ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಹ್ಯಾರಿಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. 2012 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್, ಗೋವಿಂದಾಚೊ ನೆವ್ಯೂ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಶೇಕ್ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಮುಹೂರ್ತ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗೋವಿಂದ ಹ್ಯಾರಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ. ಹೀರೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಗಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾರಿಚಿ ವಳಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ, ಹಾಂವ್ ಭೋಜ್‍ಪುರಿಂತ್, ತುಂ ತೆಲುಗುಂತ್, ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಬ್ಯುಸಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಚಾನಕ್ ತಾಚೊ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಂವ್. ಹಾಚೊ ಆಫರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತುಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ರೋಲ್ ಬರಯ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ಅಶೆಂ, ಹ್ಯಾರಿ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಸ್ತ್ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕೊಂಪ್ರಮೈಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಬರ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂವೆಂ, ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹ್ಯಾರಿನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಂಭಾವನ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾಂ ಹಾಂತುಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲೆಂ…

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಸಂಭಾವನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ, ಬಜೆಟ್ ತಿತ್ಲಿ ಉಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಶೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಆನಿ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಮಾತ್ರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚೊ ಅನುಭವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನಟ್ ನಟಿ. ಎಲ್ಟನಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ನಟನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಂ. ಹೆರಾಂ ನಾಟಕ್ ಕಲಾಕಾರಾಂ. ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಏಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತೀ ತಾಲೆಂತಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆದಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವಾಂಕ್ ಶೂಟಿಂಗಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಕೊಣೀ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಏಕ್ ಸಿನೆಮ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲೋಕ್ ಖುಶೆನ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ positive growth ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಕಶ್ಟ್ ಭೊಗ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಟೇಕ್ ಕಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಡಯಲೊಗ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕೊ ಡೈಲೊಗ್ ಶಿಕೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಟೇಕ್ಸ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತಾ ವರೆಗ್ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವೇಳ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚತಾಲೊ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್ ಸಂಗಿಂ ನಟನ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ. ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್‍ಯಿ ಡಯಲೊಗ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಡಾಳ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ನವಿಂಚ್, ತಿಕ್ಕೆಶೆಂ ನರ್ವಸ್ ಜಾತಾಲಿಂ.

Budkulo_Ester Noronha_Actor (14) Budkulo_Ester Noronha_Actor (13) Budkulo_Ester Noronha_Actor (11) Budkulo_Ester Noronha_Actor (4) Budkulo_Ester Noronha_Actor (17)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕ್, ಪದಾಂಕ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಕೀ ವಿದೇಶಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಮುಳಾಚೊ. ತಾಣೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಬರೆ, ವರ್ಜಿನ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ. ತಶೆಂ ಏಕ್ ಪದ್ ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಪದ್ ಕಾಪು ಬೀಚಾಂತ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್, ‘ಭೀಮವರಂ ಬುಲ್ಲೊಡು’ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ತೆಂ ಪದ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಹೊ ಜಾಗೊ ಖಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಸ್ವಿಜರ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್‍ಗಿ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಪು ಬೀಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ದಿಸ್ಚೆಪರಿಂ ಶೂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ‘ಹೊ ಹೀರೊಯಿನಿಚೊ ಗಾಂವ್ ಖಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಉಸಿರಿಗಿಂತ’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಹೊನ್ನಾವರಾಂತ್ ಶೂಟ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾರಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಖಾಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಮಸ್ತ್ ಬೊರೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಏಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ವೇವ್‍ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ, ಮ್ಹಜೆಂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಹಾಂವೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಉಣೆಪಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಚೊ ರ್ಯಾಪೊ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಲೈಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಮುಖಾರಿಂಕೀ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮಾಂತ್ ದೋನ್ ಹಿರೊಯಿನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ನೆ!? ತುಂ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಹಿರೊಯಿನ್ ನ್ಹಂಯ್…

ಎಸ್ತೆರ್: ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ರ್ ಮುಖ್ಯ್. ಹ್ಯಾರಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ರೋಲ್ ಖಂಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ, ‘ಹಾಂತುಂ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸಾತ್, ತುಕಾ ಖಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲೈಕ್ ಜಾತಾ ಸಾಂಗ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಂತಿಚೆಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಕಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಲುಕ್ಸಾಕ್ ಸೊಫಿಯಾ ಸೂಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ದೆಕುನ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿಂತಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಲೈಕ್ ಜಾಲೊ, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಫಿಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಸೂಟ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣ್. ತವಳ್ ತೊ ಹಾಸೊನ್, ‘ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ಸೊಫಿಯಾಚೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜರ್ ತುಕಾ ಸಿಂತಿಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಸೊಫಿಯಾ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಚೂಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್. ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಪೂರಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಾಯ್. ಸಿಂತಿಯಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಫಿಯಾಕ್ ಸೊಭಾಯ್ ನಾ. ಸಿಂತಿಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸೊಫಿಯಾಕ್ ಚಡ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್‍ಚ್. ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊ ಖೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಿನೆಮ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕತನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಂಟರ್‍ವೆಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಒಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕಾಣಿ ಬರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಕ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ವರ್ಣಿಲ್ಲೆ ಪಾತ್ರ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಜರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಜಿಕ್ಲೆಂನಾ ತರ್ ಲೊಕಾನ್‍ಂಚ್ ಶಿವಾಯ್, ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಣೆಪಣ್ ಆಸೊನ್ ಖಂಡಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೋಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿ ಕ್ರೇಜ್, ಲೊಕಾಕ್ ಅಶೆಂಯ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್.

Budkulo_Ester Noronha_Interview (9) Budkulo_Ester Noronha_Interview (2) Budkulo_Ester Noronha_Interview (8)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಡೆನ್ ತುಮಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಶೊ ಪಳೆಲಾ, ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸಲ್ಯಾತ್…

ಎಸ್ತೆರ್: ಆಮಿ ಗಾಂವ್ಚಿಂಚ್, ಹಾಂಗಾಚಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಫೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಾಂವಾನ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ಚೊ. ತೊ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗಾತಾ, ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ. ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚೆರ್ ಚಡ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅತ್ರೆಗ್ ಆಸ್ತಾ. ಲೊಕಾ ಸಂಗಿಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಸಂತೊಸಾಚೆಂಚ್. ಲೊಕಾಕೀ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖುಶೆಚೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಮಸ್ತ್ ಬರಿ. ಕೊಣೆಂಯ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಿನೆಮ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಲೋಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಖುಶಿ, ಅಭಿಮಾನ್. ಹಾತ್ ಮೆಳಯ್ತಾತ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಅಸಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ತೆಲುಗುಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಲೊಕಾನ್ ತೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ವೆಹಿಕಲ್ ವೆತಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ಬಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂ, ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಲೊ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ತಸಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಟತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ, ಲೋಕ್ ಖಂಯ್ಚೊ ತರೀ ಎಕ್‍ಚ್, ತಾಂಕಾಂ ಭುಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ತುಕಾ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಬ್ರೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಸ್ತ್ ಭುಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜೆವ್ತಾ. ಪುಣ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಉಣೆಂ ಜೆವ್ತಾ. ಲಾ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಸ್ತ್ ಭುಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆವ್ತಾ, ಪರತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಆರ್ಧೆಂ ಖಾತಾ, ಆನಿಕೀ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮಾತ್ರ್ ಖಾತಾ. ವಾಡ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಾಡಿಜೆ. ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸೊಭ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಜೆವ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂಯ್. ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸಯ್ತ್ ವರ್ಸಾಕ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ತೆದಾಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆತಾ. ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಪಳೆನಾ.

Budkulo_Ester Noronha_Actor (2) Budkulo_Ester Noronha_Actor (8) Budkulo_Ester Noronha_Actor (1) Budkulo_Ester Noronha_Actor (15) Budkulo_Ester Noronha_Actor (16)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಕಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ (ಮಾಧುರಿ ಸೊಭಾಯೆ ಸವೆಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್). ನಶಿಬಾಚ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್‍ಯಿ ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್, ತುಜೆಂ ನಟನ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಟನಾಂತ್ ತುಂ ಹೆಳ್ಳಾಂಯ್. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಂಕ್ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಾರಾಂ ಸಂಗಿಂ, ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್‍ಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ತೆಲುಗುಂತ್ ಮ್ಹಜಿ ಸುರ್ವಾತ್‍ಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಕ್ಚರ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತೇಜಾನ್ ಲಾಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಹಡ್ ಬ್ಯಾನರಾಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಸುರೇಶ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಚೆಂ ಯಶ್‍ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಶ್ರೀದೇವಿ, ವೈಜಯಂತಿಮಾಲಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂಚ್. ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್, ರೇಖಾನ್ ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಮುಖಾರ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಣಿಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ‘ಭಿಮಾವರಂ ಬುಲ್ಲುಡು’ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲೆಂ. 2014ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ಲೊಕ್‍ಬಸ್ಟರ್ ತೆಂ, ಫೆಬ್ರವರಿಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೋಕ್ ತ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಳ್ಕತಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್‍ಯಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಹೀರೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚೆಂ ಸಿನೆಮಾ ನಾಕಾ ಆಸ್ಲಿಂ. ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಮ್ಹಜಿ ಸೊಭಾಯ್, ಆಕ್ಟಿಂಗಾಕ್ ಬರೊ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಿನೆಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಒಪ್ಪತಾಂ.

ಹಿಂದೆಂತೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಿ ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೆಂ. ತೆಂ ವೆಗಿಂಚ್ ರಿಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಮಿಳಾಂತ್ ಏಕ್ ಸೈನ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಲುಗುಂತ್ ಏಕ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ‘ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೈನ್’ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಆವ್ಕಾಸ್ ಯೆತೇ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಘೆತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಸೈನ್ ಕರ್ನಾಂಯ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಘೆನಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಪ್‍ಯೀ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ಆಕ್ಚುವಲ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಸಿನೆಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆರ್ವೊಂಕ್ ಮುಂಬೈ ಗೆಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್. ತೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್. ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಫೋಕಸ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಎಂ.ಎ. ಜಾಲೆಂ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಾಂತ್. ಆತಾಂ ಎಂ.ಬಿ.ಎ.ಚೆಂ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ. ಶಿಕಪ್ ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕರ್ಚೊಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಯೊರಿಟಿ ನ್ಹಂಯ್. ಬರಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಯೆತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಶೋ ಚಲ್ತೆಚ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಕರ್ನ್ ಕಸಲೊಯ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಣೀ..?

ಎಸ್ತೆರ್: ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್. ಎಕ್‍ಚ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂಚ್ ಚಾಬೊನ್ ಬಸ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಜಿ ನ್ಹಂಯ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಶೊ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಯ್ ಫಕತ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾ. ಶೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ರಜೆರ್ ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಶಿಕಪ್ ಮಸ್ತ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗರ್ಜ್. ಆನಿ ಫಕತ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹೀರೊಯಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಚೆಂ ಮತಿಂತ್ ನಾ. ಥಂಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ ನಾಂ ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ. ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಮುಂದರುನ್ ವ್ಹರಿಜೆ ನೆ? ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೆಸ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೊಡೆಲಿಂಗ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಎದೊಳ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಾಂಕ್ ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಂ. Ad films ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತೆಲುಗುಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಾಂಕ್ ಎಂಡೊರ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತುಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಬರೆಂ ರೆಸ್ಪೊನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಸಕ್ಕಡೀ ಬರಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮುಖಾರಿಂಕೀ ಬರೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಳು ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‍ಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಎಂಕ್ಲೆನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಮಾರ್ ಜಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೀಮ್ ಲೈಕ್ ಜಾಲೊ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಸೈನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಜಿಂ ಎದೊಳ್ಚಿಂ ಖಂಯ್ಚಿಂಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಸ್ಚೆಚ್. ಬರ್ಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ವಾ ಬ್ಯಾನರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ರಾಗಿಣಿ ಐಪಿಎಸ್’ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಳುಂತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ‘ಉಸಿರಿಗಿಂತ’ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಾಂ, ಚಲ್ತೇ ಆಸಾ.

Budkulo_Ester Noronha_Actor (7)
ಎಸ್ತೆರಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾ

Budkulo_Ester Noronha_Actor (5) Budkulo_Ester Noronha_Actor (6) Budkulo_Ester Noronha_Actor (12) Budkulo_Ester Noronha_Actor (10) Budkulo_Ester Noronha_Actor Budkulo_Ester Noronha_Actor (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತುಂ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸಿಂಗರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್. ಭರತನಾಟ್ಯ, ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತುಕಾ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲಾಗಿ? ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ನಾ, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ತಿತ್ಲೆ ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಕರ್ನಾಂತ್. ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್, ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಾನ್, ಮೋಲ್ ಆಸಾ. ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಡ್ಯಾನ್ಸಾಂಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಬೇಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಸಾ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಟಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಯ್‍ಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರೋಜ್ ಖಾನಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ. ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ತುಂವೆಂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಯ್ ತರೀ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ತುಕಾ ಆಕ್ಟಿಂಗಾಚಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಗರ್ಜ್. ತುಕಾ ನಟನ್ ಯೆತಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಹಾಂಗಾ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಅಸಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಅನುಪಮ್ ಖೇರಾಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಇನ್ಸ್‍ಟಿಟ್ಯೂಟಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಕ್ಟಿಂಗಾಂತ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೆಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಲೋಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾ. ನವ್ಯಾನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಜಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ? ತಾಣಿಂ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಚಿ ಗರ್ಜ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸಕ್ತ್, ಪ್ಯಾಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತರ್ಬೆತಿ ನಾ, ಕಾಂಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಆಕ್ಟರ್, ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತರ್ಬೆತಿ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೆಳ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್. ತೆದಾಳಾ ಲೊಕಾಕ್ ತುಜಿ ವಳಕ್ ಆಸನಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ, ಚವ್ತೆಂ, ಪಾಂಚ್ವೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ದಾಕಯ್ತಾಯ್, ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ತುಜೆಂ ತಾಲೆಂತ್, ತುಜೆಂ ಕಾಮ್, ಪರ್ಫೊರ್ಮೆನ್ಸ್, ಲೊಕಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾತಾ. ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ, ಕಿತೆಂಯ್ ತರ್ಬೆತಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಕ್ಟರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಸ್ಟೈನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ತಾಲೆಂತ್, ಹಾರ್ಡ್‍ವರ್ಕ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಯ್ಜೆಚ್. ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕಾರ್‍ಯಿ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಮುಗ್ದನಾ. ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಖಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜೆ. ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ತುಂ ಸೊಭಿತ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಎಪ್ರೆಸಿಯೆಟ್ ಕೆಲಾಂಗಿ, ತುಜೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂಗಿ ಸಮ್ಜಜೆ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಚೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಟಿವಿಂನಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ಯಾಟ್ರೋಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತುಜೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾಡ್ ಜಣ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಆಸ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಸನಜೊ. ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪಾಯ್ ಖಂಡಿತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇಶೀ ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಕಲಾ ಪಸಂದೆಚಿ ನ್ಹಂಯ್. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತ್ ಶಿಕ್ಚೆಯ್ ಭಾರಿ ಉಣೆಂ. ತುಂವೆಂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸಂಗೀತಾಂತ್ ದೊನಾಂತೀ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್, ಉರ್ಬಾ ಕಶಿ ಆಯ್ಲಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ನೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಸಂದ್ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಚ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿಕಾ ಪಸಂದ್ ಖಂಯ್. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಂತ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಣೆ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ತಿ ರೂಚ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆಕ್ ತಿಣೆಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಘಾಲ್ಲೊ ನಾ. ತೆಂ ನಾಕಾ, ಹೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಲೈಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ತಶಿ. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಾನಾ ತುಕಾ ಗಾಯನಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ತೆದಾಳಾ ಚಡಾವತಾಂಚ್ಯಾ ಆಲ್ಬಮಾಂನಿ ಸಿಂಗಿಂಗಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಕ್ಲೊಡ್, ರೋಶನ್ ಬೆಳ್ಮಣ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂನಿ, ಫಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಅಶೆಂ ನವ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂನಿ ಎಕೇಕ್ ಪದ್ ಪುಣಿ ಸಿಂಗ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ತುಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಅನುಭವ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಮಸ್ತ್ ಬರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್‍ಡಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಥಂಯ್ಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಗಾವ್ಪಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕತಾಲೊ. ಪುಣ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ ಫೊಲೊವಿಂಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಓಹ್ ಎಸ್ತೆರ್, ಎಸ್ತೆರ್ ಬೇಬಿ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ನಾಂವ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ವರ್ವಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ನೈಟಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್. ವಿಲ್ಫಿ ಅಂಕಲಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಪದಾಂ ಘಡ್ಚಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್, ಎಸ್ತೆರಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಅಚ್ಚಿಕೊ ಇಚ್ಚಿಕೊ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಿ, ಕೊಕೊರೆ ಕೊಕೊ… ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಹಿಟ್ ಪದಾಂ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪದಾಂ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಆಜೂನ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪದಾಂ ವರ್ವಿಂ ವಳ್ಕತಾ. ಪೋರ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾನ್, ತುಕಾ ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟಾಂತ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮೆಸೆಜ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಂ ಎಸ್‍ಎಂಎಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ವಳಕ್, ನಾಂವ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಹಾಂವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಲ್ಫಿ ನೈಟ್‍ಯಿ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

Budkulo_Ester Noronha_Interview (4) Budkulo_Ester Noronha_Interview (1) Budkulo_Ester Noronha_Interview (5)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಸರೀ, ಖಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತೀ ಆಮ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಸಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ಹೊಲಿವುಡಾಂತ್ ಫ್ರೀಡಾ ಪಿಂಟೊ ಆಸಾ. ಇಂಡಿಯಾಂತೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸ್ಟಾರಾಂ ಆಸಾತ್.

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ತೆಲುಗುಂತ್ ಅನುಶ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟೊಪಾರ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಜೆನಿಲಿಯ ಡಿಸೊಜಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೆಂ, ಇಲಿಯಾನಾ ಡಿಕ್ರುಜ್ ಗೊಂಯ್ಚೆಂ. ಎರಿಕಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಏಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೆಲಾಂ. ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್ ಮಸ್ತ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ತುಳ್ವ್ಯಾಂಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಯಾನ್ಲಾ, ಯಾನ್ಲಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಜಣ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಖುಶಿಚ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೊ. ತೆಂ ಪಾಡ್, ಬರೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಕಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಆವಯ್ಚೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾನಾಂಯ್ ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ತಾ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ದಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್. ಸರೋಜ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಥೊಡಿಂ ಬ್ಯಾಕ್‍ಅಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ತುಂ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಫೊಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ನ್ಹಂಯ್. ತಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ & ಕಂಡಿಶನ್ಸ್ ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಜೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಂಯ್.

ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಸಂಸಾರಾಚೊಚ್ ಆರ್ಸೊ. ಸಂಸಾರಾ ತೆಕಿದ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲೆಚ್ ಮನಿಸ್ ಥಂಯೀ ಆಸ್ಚೆ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ಬರಿಂ ಆನಿ ಪಾಡ್‍ಗಿ ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸಾ. ತುಕಾ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಂತ್ ವಚೊನೀ ತುಂ ಬರೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಯ್. ತುಕಾ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ಗಾರ್ ವಚೊನೀ ತುಂವೆಂ ಪಾಡ್‍ಚ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಫ್ ಚೊಯ್ಸ್. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ವಿಂಚ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ, ವೃತ್ತಿ ಜಿಣಿ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತುಕಾ ಬರೊ ಸಹಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎನ್‍ಕರೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಚಡ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪೋಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪಿಕ್ಚರಾಂತೀ ಲೊಕಾನ್ ತೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿಕೀ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರೂವ್ ಕೆಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತುಂಯ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾಂಗಿ? ತುಮಿ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲಾಂ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳನಾಂತ್, ದೀನಾಂತ್? ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಸಾರ್ಕೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂನಿ ಬಾಲಿವುಡ್, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಬೋವ್ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲಾಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಉಣೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತ್, ಮುಂಬೈಚ್ಯಾಂಕ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕರ್ಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ಚಡ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಗಾರಾಂಕ್ taken for granted ಪರಿಂ ಘೆತ್ಲಾಂ. ‘ದ ಗ್ರಾಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೀನರ್ ಒನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಹೆರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಥ್, ತಾಲೆಂತಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ದಿಲಾಂ, ಜಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಾತ್! ಕನ್ನಡಾಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಕಾಳಾಚಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೊಯಿನ್ ಮಿನುಗು ತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ. ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತಾಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಉಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜೆ ಇತರ್ ಹವ್ಯಾಸ್ ಕಸಲೆ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾಂ. ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆತಾಂ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ಲೈಕ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಸಂದೆಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ತಾಂ. ಚೇತನ್ ಭಗತಾಚ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಡ್ಯಾನ್ ಬ್ರೌನಾಚಿ ದ ಡ ವಿಂಚಿ ಕೋಡ್ ಆನಿ ಹೆರ್, ನಿಲೊಲಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸಾಚ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಕಾದಂಬರಿ, ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಅಹೆರ್ನಾಚ್ಯೊ ಪಿ.ಎಸ್. ಆನಿ ಐ ಲವ್ ಯು, ಹಾರ್ಪರ್ ಲೀಚಿ ಟು ಕಿಲ್ ಎ ಮೊಕಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್, ಆಲಿಸ್ ವಾಕರಾಚಿ ದ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್, ಖಾಲಿದ್ ಹೊಸೈನಿಚಿ ದ ಕೈಟ್ ರನ್ನರ್, ಅಶೆಂ ಚಡಾವತ್ ವಾಚ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜಿಂ ಫೇವರಿಟ್ ಆಕ್ಟರಾಂ ಕೊಣ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್. ಕರೀನಾ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಲುಕ್, ಪರ್ಫೊರ್ಮೆನ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾರ್‍ಡಮ್. ತಾಕಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ attract ಕರ್ಚೆಂ aura ಆಸಾ. ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ versatile actor.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆರ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವ್ಹಯ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಾಶೆಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳೆತಾ. ತೆಲುಗುಂತ್ ತಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಂಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಳೆಜೆತ್ತ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತೆ ಪಾಳ್ತಾತ್ ತೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೈರೆಕ್ಟರಾನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆನಿ ಟಿಕೆಟ್ ಧಾಡ್ನ್ ‘ವಚ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಪಿಕ್ಚರಾಚಿ ಕ್ರೇಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಳನಾ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಐಡಿಯಾ ಯೆತಾತ್, ಲೋಕ್ ಕಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ತಾ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಸನ್ವಾರಾಚೆಂ ಪಿಕ್ಚರಾಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆರಿಫೈ ಕರುಂಕ್! ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸವಯ್ ಜಾಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫೇವರಿಟ್ ಫುಡ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಇಟಾಲಿಯನ್ ಪಾಸ್ತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ರಾಂದಪ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಬಾಫಾದ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಫೇವರಿಟ್ ಜಾಗೊ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನಾಚ್ಯಾಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್. ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೈಕ್. ಯೂರೋಪ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ. ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪಳೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಾಗೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪಸಂದೆಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ?

ಎಸ್ತೆರ್: ವಿದೇಶಿ – The Notebook, One flew over the cuckoo’s nest, Cinema Paradiso (ಇಟಾಲಿಯನ್). ಭಾರತೀಯ್ – ದಿಲ್‍ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾಂ ಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ, ಕುಚ್ ಕುಚ್ ಹೋತಾ ಹೆ, ಪಕೀಜಾ, ಸದ್ಮಾ, ಸಾರಾಂಶ್. ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕೀ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪದಾಂ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಹಿಂದಿ – ಲಗ್ ಜಾ ಗಲೇ (ವೊ ಕೌನ್ ಥಿ?) ಮ್ಹಜೆಂ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರಿಟ್, ಜಬ್ ಕೊಯಿ ಬಾತ್ ಬಿಗಡ್ ಜಾಯೆ ಆನ್ಯೇಕ್. ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ When you say nothing at all (Ronan Keating), All of me (John Legend), Thinking out loud (Ed Sheeran). ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಮೊಗಾನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಬೊರೆಂ (ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್), ಕ್ಲಾಡಿಯಾ (ನಿರ್ಮೊಣೆಂ), ತುಜೊ ಮೋಗ್ (ಕ್ರಿಸ್ ಪೆರಿ, ಲೊರ್ನಾಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಹಿಟ್ಸ್), ಮರಿಯ (ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲಿಂ?

ಎಸ್ತೆರ್: ಕೊಂಟೆ ಕೊಂಟೆ (1000 ಅಬದ್ದಲು), ಒಕ ವಯ್ಪು ನುವ್ವು (ಭಿಮವರಂ ಬುಲ್ಲೊಡು) ದೊನೀ ತೆಲುಗುಚಿಂ ಆನಿ ಉಸಿರಿಗಿಂತ ನೀನೆ ಹತ್ತಿರ (ಕನ್ನಡ). ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಥರಾಚೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕತಾಂ. ತಾಕಾ ಗಡ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಇಂಟರ್‍ನೆಟ್ಟಾರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ಇನ್‍ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಚೆಕ್ ಕರ್ತಾಂ ವಾ ಮೆಸೆಜ್, ಇಮೈಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೊಬೈಲಾರ್ ಖಂಚೊ App ಫೇವರಿಟ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಎಸ್ತೆರ್: WhatsApp. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಫೊನಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ, ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಕೀ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ನಾ. ಚಡಾವತ್ ಕಾಮಾಂ, ಸಂಪರ್ಕ್ ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾತಾ.

Budkulo_Ester Noronha_Interview (1) Budkulo_Ester Noronha_Interview (7)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ರಜೆರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಸೈರ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ತಾಂ, ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾಂ, ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ವೇಳ್ ಖರ್ಚಿತಾಂ. ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ, ನವಿಂ ಪದಾಂ ಡೌನ್‍ಲೋಡ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಅಪ್‍ಡೇಟ್ ಕರ್ಚೆಂ. ರಾಂದ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ಪಸಂದ್. ಜಾಯ್ತೆ ನವೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಕರ್ತಾಂ. ಭೊಂವ್ಡೆಕೀ ವೆತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ಪಾಟ್ಲೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕಸಲೆಯ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ನಾಂತ್! ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್, ಮತಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಇಮೋಶನಲ್, ಮೆಂಟಲ್ ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವಯ್ನಾ. I speak and do whatever I feel is right and I do it with complete conviction and belief. ಪ್ರಮುಖ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚೆರ್ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾಂ, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಬರೆಂ ಆನಿ ಸೊಂಪೆಂ ತೊ ಕರ್ತಾ. ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತಾಲೆಂತಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸದಾಂಚ್ ಋಣಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಲೆಂಯ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಆನಿ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಕೀ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಲಿಂ, ಮನಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಮೊನ್ಜಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಐಎಎಸ್ ಕರುಂಕ್ ಯೋಜನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಮುಂಬೈ ಸೈಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಾಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚಿಂ ಯೋಜನಾಂ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ಖುಶೆನ್ ಆಸಾಂ. ಆತಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ, ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ರುಪಾರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕೊಣಾಕೀ ರೋಲ್ ಮೊಡೆಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ?

ಎಸ್ತೆರ್: ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಹಾಂವ್ ತೆಂ ಪಾಳ್ತಾಂ. ಕೊಣಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಬರೆಂ ಆನಿ ಪಾಡ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಧರಿಜಯ್ ಆನಿ ಸೊಡಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕ್ತಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜರ್ ತುಂ ಭಾರತಾಚಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್?

ಎಸ್ತೆರ್: ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಜರ್ ತೆಂ ಆಜ್ ತರ್, ದೇಶಾಂತ್ಲಿ ಕಾನೂನ್ ಆನಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾ ಚಡ್ ವೆಗಾನ್, ಎಫಿಶಿಯೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆತಾಂ.

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. Nice Interview – Informative & Comprehensive. Multi-talented person without much hype, simple, frank, humble and sincere. All the Best.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News