Latest News

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನೊ, ಯೆಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಕ್, ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 8, 2019 at 5:39 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ. ನವೆಂಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಗಿಮಾಚ್ಯಾ ಉಬೆಂತ್ ಶಿಜೊನ್ ಪಾವ್ಸಾಳ್ಯಾಂತ್ ಭಿಜೊನ್, ಥಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಚ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಸುರು ಜಾತಾತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೇಶ್ ಅಗೋಸ್ತ್ 15ವೆರ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 8ವೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾಚೊ.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಾರ್ಕಳ್ ಅತ್ತೂರ್’ಚೆಂ, ಗಾಂವಾಂನ್ ಗಾಂವ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. 250 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡ್ಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ್ಜ್.

ಹ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ – ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ತೇಂಪ್ಲ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್, ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಭವ್ಯ್ ಪ್ರಾಕೃತ್ರಿಕ್ ಸಂಪತ್ತಿ ಆನಿ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್. ಆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾನ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಘರ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ – ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್.

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿ ಸಕತ್‍ಚ್ ತಸಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಸ್ವನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮನ್ಜಾತ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ (ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನ್ಜಾತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಬಾಳಾಪರಿಂ ಪಳೆತಾತ್). ಭುರ್ಗೆಂಪಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಬೆಸಾಂವ್. ಹಾಂಗಾಸರ್’ಯೀ ದೇವ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿತಾ, ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಾ. ಬಾಳ್‍ಪಣಾಚಿ ಮುಗ್ಧತಾ, ನೆಂಟೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜಳ್ ಮುಖಮಳಾರ್ ನಿಸ್ಕಳ್ ಹಾಸ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್, ಭರ್ವಶ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಕ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾ.

ಸುಮಾರ್ 60 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ಆರಾಧನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತರೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್, 1996ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದಳ್ಬಾರಾನ್ ಸೊಭ್ಚೆಂ, ಆಕರ್ಷಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚೆಂ ನವೆಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಆಕರ್ಷಣ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಪಾನ್ ಚಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಹ್ಯಾ ಮಂದಿರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗೊನ್ ತೃಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ವಿಶೇಸ್ ಮಿಸಾಂ, ನೊವೆನ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ವಿಶೇಷತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ತ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಬಂಧ್ ಉಬ್ಜಲಾ ಆನಿ ತೊ ದೀಸ್, ವರ್‍ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಆನಿ ಥಿರ್ ಜಾಲಾ. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಾತ್-ಧರ್ಮಾಚೆ ಭಾವಾಡ್ತಿಯೀ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ದವರುನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾತ್, ಮಾಗ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪೂನ್ ಜೊಡ್ತಾತ್.

ಜಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಹೊ ಕಾಳ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ಚಲ್ಚೆಂ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪರತ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಜನೆರ್ 14 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ, 9 ದೀಸ್ ನೊವೆನಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಜನೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವೊಜ್ಯಾ ಸವೆಂ ಪುರ್ಶಾಂವ್‍ಯೀ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಜಾಲೊ.

ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ದೈಹಿಕ್ ಭುಖ್‍ಯೀ ಥಾಂಬಯ್ತಾ

ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ವಾ ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ. ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾ. ಮೀಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ, ರಾಟಾವಳ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಘರಾ ವಚೊನ್. ಪುಣ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಅಲಗ್!

ವ್ಹಯ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ದಿವ್ಳಾಂನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್. ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವೆಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಮುಖ್‍ಗೀ, ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಸುವಾತೆಂತ್ ದೆವಾಳಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂಯೀ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ತೆಂಯೀ, ಪೂನ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಕೃತ್ಯೆಂ. ಥಂಯ್ ಕುಡಿಚಿ ಭುಖ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ತಾನ್‍ಯೀ ಥಾಂಬ್ತಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.

ಪುಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಅಸಲೆಂ ಭಾಗ್ ನಾ! ಹೆಂಯೀ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಹಾಕಾ ಆಪ್ವಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂತ್ ಜನೆರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ನೋವ್ ದಿಸಾಂನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ನಮಾನ್ ಕರುಂಕ್, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್, ಕಷ್ಟ್-ದುಖ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಪರಿಹಾರ್ ಮಾಗೊಂಕ್, ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹರ್ತಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜೆವಣ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಯಾ ತರ್, ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ದೆವಾಳಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಆಹಾರ್ ನ್ಹಯ್. ತಿಂ ತಾಕಾ ‘ಪ್ರಸಾದ’ ಮ್ಹಣ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣಿ ಮಾಂದ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಸೆವ್ತಾತ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಅಸಲೆಂ ಭೊಗಪ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಜೆವಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಬೆಸಾಂವ್, ಸ್ಮರಣೀಯ್ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮಾನ್ತಾತ್.

ವೊಜೆಂ ವಾ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಭಾರತಾಂತ್ ಸದಾಂಚೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂತ್ ಸಹಕಾರ್ ಮನೋಭಾವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ನ್, ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುಧಾರ್ಸುಂಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಹಿ ಏಕ್ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ರಿವಾಜ್. ಕಾಂಯ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿಯೀ ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾ ಹೆರ್ ಸಂಭ್ರಮ್, ಗರ್ಜಾಂ ವೆಳಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಸಹಕಾರ್, ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ‘ಹನಿಗೂಡಿ ಹಳ್ಳ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ವೊಂಬತಾ.

ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ 9 ದಿಸಾಂನಿ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಜಮ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಖಾಣ್-ವೊರ್ವಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆನ್ ಹ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ ಲೋಕ್‍ಚ್ ಸುಧಾರ್ಸಿತಾ. ಉಗ್ತಾವಣಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿಯೀ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿಚಿ ಮಜತ್ ದಿತಾ, ವೊರ್ವಿ ಹಾಡ್ನ್ ಸಮರ್ಪಿತಾ.

ಏಕ್ ದೈವಿಕ್ ಸಕತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಜಮಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್, ಎಕ್ವಟಾನ್ ಕಸಲಿಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ರುಜ್ವಾತ್ ದಿತಾತ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕಿತ್ಲೊ ಮಹಿಮೆವಂತ್, ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಆನಿ ದಯಾಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ದೃಷ್ಟಾಂತಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾನ್ ಹ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್, ಪವಿತ್ರ್ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿಕೀ ಚಡೊಂದಿತ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆ ವರ್ವಿಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ್ ಆನಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಾಡೊಂದಿ ಆನಿ ಚಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಮೇಸ್ತಾಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News