Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 13: ನಿತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : January 9, 2019 at 4:06 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 13
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

“ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿಯೀ ಕುಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾವ್ನ್.

“ಪುಣ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಪುಣೀ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಸೆವಕ್ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಮ್ಹೊಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುಂಕ್ ತೆ ಗೆಲ್ಲೆ.”

“ಹಾ, ತೆ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಶೀದಾ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ.”

“ನಾ, ತೆ ಪಾಟಿಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಹೆಣೆಂಚ್ ಖಂಯ್ ರಾನಾಂ-ಮೊಲ್ಯಾಂನಿ ಘುಂವೊನ್ ತೆ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಆನಿ ಘಾಟಿ ಚಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೆ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೆ ನಾಂತ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ವ್ಹೊಯ್! ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಬೆಂಜಾಣ್ ಪದ್ವಾಚ್ಯೆ ಭಿತರ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಒಮ್ಜೂರ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಗರ್ಜೆ ವಿಣೆಂ ರಾಟಾವಳಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಾಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಭೋವ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ತುವೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ವಾಟೆಂನಿ ಧಾಡಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಾಯ್ಜಯ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಜಣ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾ. ಪುಣ್ ವಾಟ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ. ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್‍ಯೀ ತುಜೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ?”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಸವಾರ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊಂದಿ ಆನಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ತಶಿ ಮೊಂತ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾಕ್ ತಿಳ್ಸುಂದಿ. ಹಿ ಖಬರ್ ಒಮ್ಜೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ವಿಗಾರ್ ಆಂತೊನಿಯೊಕ್‍ಯೀ ಪಾವಶಿ ಕರ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾತೆಲಿಂ.”

“ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್ ಖಂತಿನ್. “ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಝಡ್ತಿ ಜಾವ್ನ್, ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್‍ಯೀ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಜರ್ ತೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ, ತರ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ತುಂ ಜಣ್ ಧಾಡ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ ಪುಣೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಘಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ತೊ ಶೆವಟಿಂ ಸಲ್ವತಲೊ. ಆನಿ ತುಂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಾಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೇಶವ್ ಪಂಡಿತಾಗೆರ್’ಯೀ ವಚೊನ್, ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್ ತಿಳ್ಸಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್.”

“ಜಾಯ್ತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಅಪಧೈರಾನ್. “ತುಜಿ ನಿಮಾಣಿ ಆಶಾ ಪುಣೀ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆಯಾಂ. ಪುಣ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರುಚಿ ವಳಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿಂಚ್ ವರ್ತವ್ತಾ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್. ಪುಣ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ವ್ಹೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಿ.”

“ಅಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಬಾಳಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ತಸಲಿ ನಹಿಂ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಂದ್ರಾಕ್‍ಯೀ ವೀರ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್’ಯೀ ತುಕಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯೆ ವಿಷಯಿಂ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಾಣಿಯೊ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ತಸಲಿ ಪೊಕ್ಳಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ? ಹಾಂವ್, ಆಬ್ಳೆ ಆಜ್ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಪರಿಂ, ಘಡಿತಾಂ ಆನಿ ಘಡ್ಪಾಂಚೊ ಬಂಧಿವಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜಿ ನೀಜ್ ವಳಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ನರ್ ಮನಿಸ್ ನಾ ಜಾಲಾ! ತರ್ ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್!” ಪರ್ತುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಯೆತಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಉರ್ಬೆನ್. “ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ತುಜಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚವ್ಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ತಾಂ.”

“ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.”

“ಪುಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್, ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಜತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ. ತುಂ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್?”

“ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ – ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತೆಲಿ, ಆನಿ ತಾಚಿ ನೀತ್ ಜಾತೆಲಿ.”

“ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಯೆತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಪರ್ತುನ್.

“ಕಸಲಿ ಆಲೋಚನ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್ ತಾಳೊ ವ್ಹಳೂ ಕರುನ್. “ಫಾಲ್ಯಾಂ ತುಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ತುಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಖ್ಮೂಲ್ ದಿತಲೊಯ್, ತೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್.”

“ವ್ಹೊಯ್, ತೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ವಳಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಡಾಯ್ತಲೊ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.”

“ಭಾಯ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆ ನಾಂತ್ – ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ – ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್. ತೀರ್ಪ್ ತುಜೆರ್ ಉಳ್ಟೆಂ ವಚತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ತಾಂ ಆನಿ ತುಂಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ತಾಂ…”

“ವ್ಹಾ! ಮಾಗಿರ್?”

“ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ತೆ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಟ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಖಬರ್ ಪಾವೊನ್, ಖರಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೀರ್ಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ…”

“ಆನಿ ತೆ ಕಾನ್ ಹಾಲಯ್ನಾ ಜಾತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಜೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸಾತ್ – ಪಳೆತಾಂ ಏಕ್ ಹಾತ್! ಕಶಿ ಆಲೋಚನ್?”

“ಪುಣೆಗೆಲ್ಲ್ಯಾ!” ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂದಿ. ಪುಣ್ ತುಜಿ ತಿ ಪಿಶಿ ಆಲೋಚನ್ ವಿಸರ್.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್.

“ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಮರಣ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ತುರ್ತ್ ಜಾತೆಲೆಂ!”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ಅಳೆ ಭಾವಾ, ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ತುಜ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಬರ್ಯೊ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಹಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಂ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ತುವೆಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಚುಕಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ತುಜೆರ್ ಬಸ್ತಲೊ. ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆ ಶಿಪಾಯ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಶ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚಲಶೆಂ ನಾ. ತಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ನಾಂಯ್, ಆನಿ ತುಜ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಪಯ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

“ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಜಿಂತ್ ಜಾಲಿಮೂ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಿ.”

“ತುಜ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಚುಕೊನ್ ಪಡನಾಕಾ. ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಶಿಪಾಯ್ ಸಜ್ಜ್ ಆಸಾತ್. ಅಧಿಕಾರಾಚೆರ್ ಉಮಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ನೀಜ್ ವಳಕ್ ತುಕಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ತುಮ್ಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಲೊ – ಆನಿ ತುಮಿ ತಾರ್ಲ್ಯಾಂಪರಿಂ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ಭಾಜ್ತೆಲ್ಯಾತ್, ವಾ, ಕರ್ಲಾಂಪರಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಗಡಾಯ್ ಫಾತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಉಡಯ್ತೆಲೆ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಡ್ಯೆಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಘಾಮೆಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ವಾಜ್ಭಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್, ತೊ ಥಂಡ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಗಳಾಯ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಸವಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಸ್ತಾಂ, ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಹೆರಾಂಪರಿಂಚ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕರಿಜಾಯ್.” ಅಶಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಜಾತಾ” ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ ಮೆಂದೊಸ್.

“ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ” ಧೈರ್ ದಿಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂ ಕರ್. ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಮೊಣ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ ಜಾಂವ್.”

ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೊ, ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಥೊಡಿ ಹುಕುಮ್ ದಿಲಿ.

ತಶೆಂ, ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾನ್, ಸ ಜಣ್ ಸವಾರ್ ತೀನ್ ವಾಟೆಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೆ.

ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂ ಕೈದಿಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಕ್ ಚಡಯ್ಲೆ. ತೆ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಫಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಚ್ಯೆ ಚೌಕೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ – “ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯೆ ಝಡ್ತೆಕ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕೈದಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹುಕುಮ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ! ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ರಿವಾಜಿ ಪ್ರಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿ ಘಾಲ್ಯೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ತೊ ಚುಕ್ಲೊ.

ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಧೈರಾಧಿಕ್ ಖರೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧೈರ್ ಜಾಂವ್, ಭಿರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಲಜ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲಿ. ಮೊಗಾಚಿ ಊಬ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ತ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ವಿಕ್ರಿತ್ ಆನಿ ಬಂಧಿವಾನ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹಾಯ್! ಏ ತುಂ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲ್ಯೆ ಸೊಭಿತ್ ಕುಂವರ್ನಿ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಖಂಯ್ ತುಂ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್..? ಆಬ್ಳೆ, ತುಜ್ಯಾ ನಿತಳ್ ಹೃದಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಥಾಪುಡ್‍ಲ್ಲೊ ವೀರ್, ತುಜ್ಯೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಘಾತ್ಕಿ ಆನಿ ಫಟ್ಕಿರೊ ಜಾವ್ನ್, ಲಜೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ..!

ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತುಮಿ ಪಾಟ್ಣಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್’ಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ಸೆವಕ್? ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮೊಲ್ಯಾಂತ್ ಧನ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ… ಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ತೆ, ದಾಮು ಆನಿ ದುಮ್ಗಾ, ಸೋಮಯ್ಯ ಆನಿ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್, ಜೆದ್ನಾಂ ತಾಂಚೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಧನಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು… ಆಬ್ಳೆ, ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾವ್ನ್….!

ಎವಾಂಚ್ಯಾ, ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರ್, ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್‍ಗಿರಿ?

ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ – ಗರ್ವಾಕ್ ವಾ ಮೊಗಾಕ್?

ಅಶೆಂ, ಎಕಾಪಾಟ್ ಏಕ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿಂ ಲಾರಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಭರಾನ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಂವ್ ಪೆದ್ರು – ಖೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿಂನಿ ಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್, ತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಂತ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಪಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಚ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾಪರಿಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ… “ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಗೆಲೊಂ, ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ತುಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೆತಲೊಂ…” ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಕೈದಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ – ಅಪರಾಧ್ – ರಾಜ್ ದ್ರೋಹ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ದೊಳೆ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆ. ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕುಡಾಂತ್, ಲಾಂಬ್ ತಾಲ್ವಾರಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಥೊಡೆ ರಾಕ್ಸಾ ಜಲ್ಮಾಚೆ ಪಹರೆಗಾರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಗಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಮುಕಾರ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾಚ್ ಮೆಜಾರ್ ತೇಗ್ ಜಣ್ ನಿತಿದಾರ್ ಬಸೊನ್, ತಾಚೆರ್ ಫಾತ್ರಾ ಸಾರ್ಕಿ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ತಾಂಬ್ಶೆಂ-ಕಾಳ್ಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸೊಂಡ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಗಂಭೀರ್ ಧರುನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಧೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿದಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾನ್, ಕಾವ್ಳ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಸ್ವರ್ ಖಾಂಕಾರುನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ:

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?”

“ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು ಒಮ್ಜೂರ್’ಚೊ, ಸರ್ದಾರ್ – ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ” ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಪ್.

ಜಾಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆಗ್‍ಯೀ ಜಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆ ಸುಜೊನ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಅಮ್ರುಕೆ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲೊ, ಜೊ ತೆಗಾಂಯ್ನೀ ವಾಚುನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಕೈದಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ, ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಡ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾ, ಕಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಪಯೋಗ್ಸಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

“ಪುರೊ! ಹ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರಿನಾಕಾ” ತ್ಯಾ ಗಿದಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್‍ಲೊ.

“ತುಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್ ಖಂಯ್…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತೆಂ ನಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ – ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಳ್ಕತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಆಮ್ಕಾಂ ದೊನ್‍ಯೀ ಎಕ್‍ಚ್. ತುಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಚೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್. ತುವೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಕಡೆನ್ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ರಾಜ್ ದ್ರೋಹ್ ಕೆಲಾಯ್…”

“ನಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಅಪವಾದ್ ಹಾಂವ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂವ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ನಹಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ರಾಜ್ ದ್ರೋಹ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಂ ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ತುಜೆ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್‍ವೇ?”

“ವ್ಹೊಯ್, ಆಸಾತ್.”

“ತರ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಾಂಗ್.”

“ಎಕ್‍ಚ್ ನಾಂವ್ ಪುರೊ – ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೆ ಚವ್ಗ್‍ಯೀ ನಿತಿದಾರ್ ಹಾಸ್ಲೆ. ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬಯ್ಲಿ:

“ತುವೆಂ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಬರಿಚ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.”

“ತಾಣೆಂ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಖಬರ್ ಧಾಡಾ, ಆನಿ ಜಾಪ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಣೀ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲಾ…”

“ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾ ಗಿದಾನ್. “ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬಂಧಿವಾನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕೋಡ್ತ್ ಚಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ! ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫೈಸಲ್ ಜಾಲಾಂ. ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ವಳ್ವಳೆ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್!!”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 12: ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News