Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 39: ಸಾಕ್ರಿಂತ್ ಕೊಡು ಗುಳಿ

Posted on : July 15, 2019 at 8:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 39
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಚೆರ್ ಅಶೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ, ಆನಿ ಸವಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ನವಿಚ್ ಏಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್ – ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?”

ಸವಾಲ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಭೋವ್ ಕೋಮಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ನಿತಿದಾರಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ, ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಬರೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್.”

“ತರ್, ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತಸೊಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್..?”

“ತುಮಿ ನಿತಿದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವೊಗೊ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಶಾ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ, ಧೈರ್ ಆನಿ ಅಪಧೈರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ.

“ಪಿಶೆ ತುಮಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್. “ಪಿಶೆ ತುಮಿ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್; ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಪಿಶೆ ತುಮಿ, ತ್ಯಾಚ್ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್…”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾ…”

“ಪುಣ್..?” ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಘುಂವೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಧೈರಾನ್. “ಮೋಗ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಪುಣೀ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ತ್ಯೆ ಸಮ್ಜಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಸಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತೊ ಕಾಂಯ್ ವರ್ತೊ ನಷ್ಟ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಬಲಿದಾನ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ವ್ಹಾ-ವ್ಹಾ!” ಮಧೆಂಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಮೊಗಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ರುಕಾ ಕುಡ್ಕೊಯೀ ಕವಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ತುಂ ಶರ್ತ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ದೆಕುನ್, ಆತಾಂ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಎಕಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ತೀರ್ಪ್ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ತಕ್ಲೆಚಿ ಫಡಾಫಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಿಯೀ – ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಈಷ್ಟ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್! ತುಂ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್, ಆನಿ ಹಾಂವ್, ಇಷ್ಟಾಗಾತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲಾಂ!”

“ಸರ್ದಾರಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಋಣ್…”

“ಋಣಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಘಾಲ್ ಜಮಲಾಬಾದ್ಚೊ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಭರ್ಮಾನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಂ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳೆರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧನಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಆನಿ ಊಂಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ ರೈತ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ತಾಂಚ್ಯೆ ತರ್ಫೆನ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ಸಾಗ್ವಳಿ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಭರ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪುಣೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಉರಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಟಕ್ ಜಾಲೊ. ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ, ಆಜ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವರ್ವಿಂಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯೊ; ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖರ್ಗ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಆನಿ ಮೊಡ್ತಿಚ್ಯೊ ಭರ್ ಹೊಂದ್ವತಾನಾ, ತೊ ಆಬ್ಳೆ, ಖಾಸ್ಗಿ ಸಮಸ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಸಾಯ್ಬಾ, ಕಸಲೆಂ ಹೆಂ ಆನ್ವಾರ್! ಕಸಲೊ ರಾವತ್ ಫುಡಾರ್!

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?” ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪುನ್.

“ಚಿಂತುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ ಹುಜೂರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಖಂತಿನ್. “ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಫಕತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕ್ತಾಂ.”

“ಆನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತುಕಾ ಉಳ್ಟೆಂ ರಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ಮುಕಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಭೊಗ್ಣಾರ್! ಜಶೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್, ತಶೆಂಚ್, ಹಾಂವ್ ಖುಶೆನ್ ದಿತಾಂ ಮೊಗಾಕ್ ಬಲಿದಾನ್!”

“ಹುಂ! ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂಚ್ – ತುಜ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣೀ – ಸಂಸಾರ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಚಿಂತ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆನಿ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಆಧಾರ್ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆನಿ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ…” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್. “ದುಬಾವಾಚೆರ್ ಪುಣೀ ಕೈದ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್, ಕಾಂಯ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ತಸೊಚ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ.”

“ಸರ್ದಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮ್ಕಾಂ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಯಾ. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಥರಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ… ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್, ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ, ಕೊಣಾಚೊ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ, ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಮೊಗಾಕ್ ಮೋಗ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ನಾ.”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್. “ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ನೆಣಾಂವ್. ತುವೆಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಲಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೆ ತಿತ್ಲಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ದಾಕಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಗುಪಿತ್ ಥರಾನ್ ಕಿತ್ಲಿ ತಿ ಕಷ್ಟತಾ ಮ್ಹಣ್!”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಸಮ್ಜನಾ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಏಕ್ ದೀರ್ಘ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡುನ್.

“ತುಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಅನ್ವಾರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಕ್ ಬೋಬ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕರ್ಗೊಂಚಿಂ ಮಾಣ್ಕಾಂ ಭೋವ್ ಥೊಡಿಂ ಆಸಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತುಜಿ ತಿ ಬಂಟ್ವಳ್ಚಿ ಚಲಿ ಎಕ್ಲಿ.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್, ವಾ, ಮ್ಹಜೊ ಆತ್ಮೊ ತಿಕಾ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ ತ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಂವ್…”

“ತಿ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯ್ನಾ!” ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ವರ್ತವ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀ!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಧೈರ್ ಚುಕೊನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೊ ಬರ್‍ಯಾಕ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಘಡ್ಯೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಸರ್ಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಠಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ತುಜಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ತಿಕಾ ತುಜಿಚ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಶಿವಾಯ್ ದುಬಾವಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತುಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ತುಂ ಕರ್ತಾಯ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಅಶೆಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಜೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುರುಷಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಗಂಭೀರ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ಯೆತ್. ತುಂ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತುಕಾ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್…”

“ತಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ದಿತಾ, ಸಾಯ್ಬಾ!”

“ಬರಾಬರ್! ದುಸ್ರೆಂ: ಜೆದ್ನಾಂ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುರುಷಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಥರಾನ್ ಸುಖ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಷ್ಟತಾ, ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಸ್ವತ್ಯಾಗ್, ಆಪುಟ್ ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ವರ್ತವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುವೆಂ ವಿಸರ್ನಾಯೆ… ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಚೊ ಘುಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ, ತಾಂಕ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಪಿಂಪ್ಳಾ ರುಕಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚೋರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ… ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತುಂ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಇತ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ನಿಮಾಣೆಂ ಮೊಗಾಕ್ ದುಬಾವ್ತಾಯ್!”

ಹೆಂ ವೊರೆಸಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ತರ್ಕ್, ತಶೆಂ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲೆಂಯೀ ಬರ್‍ಯಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಸಂತೊಸ್ ವಾ ಆಶೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

“ಪುಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ಬಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿ ನಿವಾರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಧುವ್ ಚಿಂತೆಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಬರೊ ನಹಿಂವೇ?”

“ತಿತ್ಲೊ ಅಮ್ಸರ್ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಲೋಚನ್ ಅಲ್ಲಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ನೀತ್‍ಯೀ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾ – ತುವೆಂ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ನಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಜೊ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉದಾಕ್ ಖೆಳಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ನವಿ ಆಲೋಚನ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಧಾ ದಿಸಾಂಚಿ ಪುರ್ಸತ್ ದಿತಾಂ. ತ್ಯಾ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ತುಜೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ತುವೆಂ ತಿರ್ಸಿಜಾಯ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾಂ.”

“ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಧೈರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ. “ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಚಾಳೀಸ್ ಆನಿ ಆಟ್ ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ತಾಕಾ ಪುರ್ಸತ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಿತರ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜ್ ಸೊಡುನ್ ಚಲಜಾಯ್. ಹಿ ಹುಕುಮ್ ತುಮಿ ಪಾಳಿನಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ಘಳಾಯ್ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯೆ ಗಡಿ ಭಿತರ್ ತೊ ಝಳ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚೆರ್ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ತರ್… ತರ್…”

“ತರ್-ಬಿರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲಿ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂವೇ? ಮ್ಹಜಿ ಜೆರಾಲ್ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಎದೊಳ್‍ಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಪಾದ್ರಿ, ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ದಿರ್ವಿಂ ಆನಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆಪರಿಂಚ್ ಥೊಡೆ ಧನಿಕ್ ತೆಣೆಂ ಗೊಂಯಾಂ ವಾ ಅಂಜೆದಿವಾಕ್ ಆನಿ ಹೆಣೆಂ ಮಲಬಾರಾಕ್ ವಾ ಕೊಡಗಾಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್…”

“ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೇಂಪ್…”

“ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್-ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ವರ್ಸಾಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತಡಿಪಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲಿ ರಿಯಾಯ್ತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಅಸಲಿ ರಿಯಾಯ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್, ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಆನಿ ವರ್ತೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ!”

“ತರ್, ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಕಾ. ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾಮಾಂ ಧಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತಿರ್ಸಜಾಯ್!”

“ಪುಣ್ ಬಾಪಯ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚಿ ಧುವ್…”

“ಧುವೆನ್ ತಡಿಪಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ರಾಕ್ವಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ತಾಂಚೆಂ ಘರ್-ಬದಿಕ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.”

ಹೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಭರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಆತಾಂ, ತುರ್ತಾನ್ ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ತೊಪಾಸಿ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರವ್ನ್ ಪಟ್ಣಾಕ್ ಧಾಡ್. (ತವಳ್ ದೋನ್ ವಾ ಚಡ್ ಭಾಸೊ ಜಾಣಾಸೊನ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಧನಿಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ‘ತೊಪಾಸಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ).

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ನಾ, ತುವೆಂ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ತುಕಾ ದುಸ್ರಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಸಾತ್. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್, ಶಿಪಾಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಆಜ್ಞಾ ಪತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ. ತಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ತುವೆಂ ಧಾಡ್ಯೆತ್.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ತಾಂ.”

“ಆನಿ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್. “ತುವೆಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂ ಕಡೆನ್ ಜಾಂವ್, ಮರಾಠ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಜಾಂವ್ ಲಡಾಯೆಕ್ ವೆಚಿ ಖುಷಿ ನಾ. ಪಯ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜ್ವಟ್, ಭಿತರ್ ಘಟ್ ಕರಿಜಯ್.”

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ತಯಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್, ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆಂ ಮನ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಗ್ವಣ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ.

“ಮ್ಹಜಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಖುಷಿ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ತಿ ತುವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್, ಹಾಂವೆಂ – ಧಾ ಆನಿ ದೋನ್ – ಬಾರಾ ದಿಸಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ವಾಯ್ದ್ಯಾ ಭಿತರ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತುಂ ಜರ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಯ್ಶಿ, ತರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್, ಎಕ್‍ಚ್ ವರ್ಸ್ ತಡಿಪಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಕಾನ್ ಪರ್ತುನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲೆ. ಹಾಸೊನ್ ಆನಿ ಆಶಾ ದಾಕವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ, ಕಸಲ್ಯೆ ಶಿರಿಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಾಯ್ಬಾ?”

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ತೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ. ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್‍ಯೀ, ಅಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚಿ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಬಂದಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ – ಆಯ್ಕತಾಯ್‍ಮೂ?”

“ವ್ಹಯ್, ಸಾಯ್ಬಾ, ಆಯ್ಕತಾಂ!”

“ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ತಶಿ ಆಸೊಂದಿ. ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್, ತುವೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಡಿಜಯ್. ತಾಕಾ ಜಿವೊಚ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಜಿವೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಮಾರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಕಾಪ್ಲೆಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್ಜಯ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ಅಸಲಿ ತಾಕಿದ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತುಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ವರ್ತೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ತುಕಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಂ ಸಲ್ವಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೊಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಉರ್ತಲೊ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸಾಕ್ರಿಚ್ಯಾ ಮೆಲಾಂತ್ ಭೋವ್ ಕೊಡು ವಕ್ತಾಚಿ ಗುಳಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ದವರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಲಿ.

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ!” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಿಂರ್ಗೊನ್‍ಶೆಂ.

“ತರ್, ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಥೊಡೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡ್ಲಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಯೆತ್. ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತಸಲೊ ವಿವರ್ ದೀ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೀರ್ಪಾಚಿಂ ಆಜ್ಞಾ ಪತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಥಂಯ್ಚ್, ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚೊ ಜೀವ್ ಸಾಲ್ವಾರ್, ಪುಣ್ ತಡೀಪಾರ್, ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಜಿವೊ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ವಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಸ್ ಕಾಪುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಖಬರ್ – ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ವಾದಾಳಾ ರುಪಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತೊಯೀ, ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಖುಶಾಲಾಯೆನ್ ಪಟ್ಟೆ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ವೊರೆವಿಂಗಡ್ ಆಪವ್ನ್, ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ನವೆಂ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತುಲ್ಯಾಕ್, ಸೋಮಯ್ಯಾಕ್, ಲೊರ್ಸಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಹಿಂ ತೀರ್ಪಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಬಾರಾ ದೀಸ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾ.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಫುಡ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

“ಅಂತುಲೊ ಆನಿ ಸೋಮಯ್ಯ, ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೂಡಿಗೆರೆಕ್ ವಚಾ. ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಯೆಯಾ. ಕೇಶವ್ ಪಂಡಿತಾಕ್ ಆನಿ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಥೊಡಿ ಖಬರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ತಿ ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್, ಲೊರ್ಸಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಿಲಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ…”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper
ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 38: ಮರ್ಯಾಣಾಚೆರ್ ಮಾರ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News