Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 26: ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 15, 2019 at 12:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 26
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಇಷ್ಟಾ ಥಂಯ್ ಅಸಲೊ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದೆಖೊನ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಎಕಾ ಕದಮಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಧರ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಾಪುಡ್ಲಿ. ಆನಿ ನೀಟ್ ರಾವೊನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮೊತಿಯಾಳ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ, ತಾಂತ್ಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಾಲಿಯೆಪರಿಂ ತಾಚೆರ್ ಆಘಾತ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್,

ಅಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಭಾಲಿ ತೊಪುನ್ ವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಕಾಚಿ ಗುಳಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೊಸೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಜಿ ನೀಜ್ ವಳಕ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ನಿಮಾಣಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ – ಪವಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ನಿಂದಾ ತುವೆಂ ಕೆಲಿ. ಚಡಿತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾ, ಚಡಿತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ: ಪಯ್ಲೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಇರಾದೆ ಉಗ್ತೆ ಉಚಾರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತುಜ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ತೊ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಹಾಂವೆಂ. ಪುಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಅಬಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜುಗಾರೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾನ್ ಅಪಹರ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಚಮತ್ಕಾರೆನ್ ನಾಂವ್ ಬದ್ಲುನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ದಯಾಳ್ ಸ್ವಾಗತಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಕರ್ನ್, ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ರಾವೊನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಪಣಾಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಅವಮಾನ್ ತುವೆಂ ಕೆಲೊಯ್… ದೇವ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂದಿ.

ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ವೆಗಿಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ದಾದ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್ನ್ ಆನಿ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉರಜಾಯ್… ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ…

ಲಜ್ ಸಾಂಡುನ್ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ – ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಳ್ಳೆಕ್ ವಾ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಯೇನಾಕಾ. ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತುಜೊ ಜೀವ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್. ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಪುರೊ – ದೇವ್‍ಚ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸುಂದಿ.

-ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ”

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ, ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಉಬ್ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ವ್ಯಾಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾಳು ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವಯ್ಲಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್ತಚ್, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಹಾಳ್ವಾಯ್ ಮಾತಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಂಗ್ರಾಪರಿಂ ಜಾಲಿ; ಸಂಗೀತಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ತಾಕಾ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂಚ್ಯೆ ಖರ್ಕಸಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೊ ಇರಾದೊ ಇತ್ಲೊ ನಿತಳ್ ಆಸೊನ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸೊ ಇತ್ಲೊ ದೃಢ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಲೆಂ? ಆಪ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಇತ್ಲೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಆಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ? ವಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಪಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಹಿ ಘಡಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ – ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯೊ ನಿರಾಶಿ ಸುವ್ಯೊ ಧಾಂವ್ಲ್ಯೊ.

ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ಕಸಲೆಂ ಪುಣೀ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಪಾಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ದುಬಾವಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆ! ಸ್ತ್ರೀ ತುಜೆಂ ನಾಂವ್! ತುಜ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ಆಬ್ಳೆ, ನಿರ್ಗತಿಕ್ ಜಾಲೊಂ ಹಾಂವ್..! ಚಡುಣೆಂ ಅಟ್ರಾಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಪುರ್ವಿಂ ಉಣ್ಯಾ ಭಾವಾರ್ಥಾಚ್ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಂಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ದಾಲಾಚಿ ಮರಿ ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆ! ಬಿರ್ಮತ್ ತುಜಿ!

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಿರ್ಮತ್? ಪಾಟಿಂ-ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾನಾ, ರಾಜಾಂವ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, ಮೊಗಾಚಿ ಪುಣಿ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ – ಮೋಗ್ ಮಸ್ತುನ್ ಆನಿ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಕಸಲಿ ಬಿರ್ಮತ್?

ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಚೀಟ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮುಡ್ಡುನ್, ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ಲಾಸಾಂತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿಂ ಲಾರಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವೊನ್ ಇಷ್ಟಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ತಾಕಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಲಗಾಮ್ ವೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಘೊಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಉಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಕಾಂತೊನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ವಾ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಶಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್, ವಾರ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಮಧ್ಲೆಂ ಅಂಗಣ್ ಉತ್ರೊನ್, ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್’ಲ್ಲಿ.

ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಭಾಕ್ರೆ ಕುಡ್ಕೊ ಕಾವ್ಳೊ ವ್ಹರ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಾಕಾ ಗೋಷ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

“ಕಸಲಿ ಘಡ್ಬಡ್ ಯೂಸುಫ್?”

“ಹಾಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲೊ ಶಿವಾಯ್, ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್ – ಕೆಪ್ಪೊ ಪುಣೀ ಜಾಲಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್. “ಕಸಲೊ ತೊ ಗೆಳಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ?”

“ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಹುಜೂರ್!”

“ತುಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗನಾಕಾ – ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್.”

ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಚಡ್ಲೆಂ.

“ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಪಳೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾವೇ ತುಕಾ?”

“ನಾ, ಹುಜೂರ್!”

“ತೆ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ಗೀ?”

“ನಾ ಹುಜೂರ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾನ್ ಪತ್ರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಘಡಿಭರ್ ತಾಕಾ ಝಿಂಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಾಚ್ತಚ್, ಪಿಶ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಹಿಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲೊ.”

“ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್?”

“ನಾ ಹುಜೂರ್!”

“ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಯೀ ನಾ?”

“ನಾ ಹುಜೂರ್!”

“ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ತರ್! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಯೀ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ತಿತ್ಲಿ ತುರ್ತಾಚಿ ಆನಿ ಘುಟಾಚಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಮಿಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಚಿಂವೊನ್. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಹಾಸ್ಲೊ:

“ಆನಿ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ?”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಚತ್ರಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಿಸೊ!”

“ವ್ಹಯ್ ಹುಜೂರ್!”

“ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಿಸೊ!”

“ವ್ಹ… ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹುಜೂರ್!”

“ಖಂಡಿತ್! ಅಲ್ಲಾನ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತೆಂ ಪತ್ರ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತರೀ ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ದೊಗಾಂ ಸವಾರಾಂಚಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಘಡಿಭರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಶಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ:

“ದೊಗಾಂ ಹುಶಾರ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ವೇಸ್ ಬದ್ಲುನ್ ತೆ ವಚೊಂದಿತ್. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆ ಪಳೆಂವ್ದಿತ್. ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ತೆಕಿದ್ ತಾಚೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯೀ ತಾಣಿಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್.”

ತ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ದೋಗ್ ಸವಾರ್ ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಗೆಲೆ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ವಾರ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಛತ್ರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜಿಣಿ ವಾ ಮರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫಕತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾಕ್ ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೆಳೊನ್ ಉಲಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉರ್’ಲ್ಲಿ.

ತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ, ವಾ ತಾಣೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.

ವ್ಹಯ್, ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಸೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತಸೊಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಹೃದಯಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದೃಢ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್, ತಿಚ್ಯಾ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾಂತ್ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ತಿಚ್ಯೆ ಥಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲಿಂ.

ಮಧೆಂ ಥೊಡ್ಯೆ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಮನ್ ದುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ – ತೊ ಬಂಧೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ – ತಿಚ್ಯೆ ಭೆಟೆ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾಮೆಕಾ ಥಂಯ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತರೀ, ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ?

ಜೆದ್ನಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ತೆದ್ನಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ವರ್ವಿಂ, ವಯ್ಲೆಂ ಸತ್ ತಿಣೆಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್, ತಾಣೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಚ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಚೂಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್ ನೀಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ವಾಜ್ಭಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ – ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಪುಟ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತರೀ – ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೆಂ?

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜಾಪ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸೊ ತೊ ಛತ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ಛತ್ರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಅಂತಃಕರಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ. ಘೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್, ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ,

“ಧನಿಯಾ!” ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತೆಂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಂಬೋಧನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪುರ್ತೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ – ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಅಂತುಲ್ಯಾಚೊ ತಾಳೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅಂತುಲೊ, ಸೋಮಯ್ಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ಜಣ್ ‘ಧನಿಯಾ!”, ‘ಸಾಯ್ಬಾ!’ ಆನಿ ‘ಪೆದ್ರಾಬಾ!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಗಾರಾಂ ಸಮೇತ್ ಎಕಾ ಹಿಂಡಾನ್ ಛತ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಕೊಣೆಂ ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಆಪಡ್ಲೆ, ಕೊಣೆಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ದೂತ್ ಥೊಡೆ, ಭೋವ್ ತುರ್ತಾನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ಣಾಚ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಒಮ್ಜೂರಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಧನಿ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಉಂಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ವಕ್ಲಾಂಚೆ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಧಾ-ವೀಸ್ ಮಾನಾಯ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಮಧೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ, ಸುಕ್ರಾರಾಚ್ಯೆ ಮಧ್ಯಾನೆರ್’ಶೆಂ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ರಾತ್ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್ ರಜಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾ, ವೇಳ್ ಪಾವಸೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧೆಂ ಒಮ್ಜೂರ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಆನಿ ದುಃಖಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಂ. ಧೈರ್ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತವಳ್ ಒಮ್ಜೂರ್‍ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ ಆಂತೊನಿಯೊ ಸಾವೆರ್ ವಾಸ್ ವಸ್ತೆಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ತವಳ್ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಆನಿ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಭಯ್ಣ್ ರೆಮೆದ್ ಪ್ರಭಿಣ್, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಪರಿಂಚ್ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಆನಿ ಧೈರಾಧಿಕ್. “ಕಿತೆಂಯೀ ಕರಾ – ರಗತ್ ವ್ಹಾವಯಾ, ಉಜೊ ಪೆಟಯಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಘರಾ ಹಾಡಾ. ಜರ್ ತಾಕಾ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ – ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ – ತುರ್ಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ಅನ್ನಾಡಿ ಪಿಳ್ಗೆಚೆಂ ಹೆರೆ ವಾಟೆನ್ ನಿಸ್ಸಂತಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ – ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ರಾವಶಿಂನಾಂತ್… ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪುಣೀ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ.

ತಶಿ ಯೇವ್ನ್ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಲ್ಹಾನ್ ಫೌಜ್, ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಛತ್ರಾಂತ್, ಆತುರಾಯೆನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿ.

ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ, ಹಾಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಘಡ್ಬಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬರಿ ಖಬರ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಖುದ್ದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಂಚ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಹಿಂ. ತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ದರ್ಬಾರಾಚೊ, ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ದೂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮರಣ್ ತೀರ್ಪ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಂಚಿಂ ಅಂತರ್ಮಳಾಂ ಉಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್’ಲ್ಲಿಂ.

ದೆಕುನ್, ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಹಿಂ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ, ಲಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ದುಃಖಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೆ. ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೊಚ್ ಖಾಸಾ ಸರ್ದಾರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥೊಡೆ ಜಣ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ರೂಪ್‍ರೂಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಳ್ಕೊನ್ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ಖಾಸ್ಗಿ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಆಟೆವಿಟೆ ಘಡಿಭರ್ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸರ್ಲೆ.

ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಹಿಂ. ಚಡುಣೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪಾಕಾಟೆ ಉದೆಲ್ಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಭರ್ಸಲೊ, ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಉಲಯ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ.

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಮಧೆಂಚ್. “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಅಂತರ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನೀಜ್‍ವೇ?”

ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಕ್ಷಣ್ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಜಾಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಖಬರ್ ಖುದ್ದ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಚ್ ಆಯ್ಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಆತುರಾಯೆನ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಮಧೆಂ, ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜುಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಅಂತುಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗಿ ಜಿಬೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಚಾಕೊರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಗರ್ಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತೊ ನಾ. ಪುಣ್ ಜಾಚಿ ಜೀಬ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಡಿಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗ್ಚಿ ಪ್ರಸಂಗಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯೆಚ್ ಜಿಬೆಚ್ಯೆ ಚಾಲಾಕೆ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಪಡ್ವಳಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಾಕ್ರಾಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತೊ ಅಂತರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ – ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್, ಆಮಿಂಚ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ದುದಾಚೊ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗಾಬ್ರೆಲ್ ಶೆಟ್ ತಾಚೆಂ ದೇಡ್ ಕೋಲ್ ಹರ್ದೆಂ ಪೊಶೆವ್ನ್.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೆ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

“ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ತುಮಿ ಆಜ್ ವಚಾ. ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಮ್ಹಜಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಮಾಂ ತಿರ್ಸುನ್ – ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆದ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಛತ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯೆ ದೆಕಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಃಖ್, ಕಾಳೊಕ್ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಭೆಟ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಣೆಂ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ವಾ ಚಿಂತ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್’ಚ್ ತಾಣೆಂ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್‍ಚೆ ತಸಲಿ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಅಂತುಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 25: ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ವಾಟೆನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News