Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 22: ಆದೇವ್ಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 18, 2019 at 7:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 22
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ತಾಕಿದ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಥೊಡೆ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಯೀ ಗೆಲೊ. ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುರಾಸಾಣೆಚೆಂ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯೆ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ವೊಜೆಂ ಹಾಳು ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ತಾಚೆಂ ಹೃದಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಸರ್ಶಿಂ ಉಬೊನ್ ತರೀ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಹಾಳ್ವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಜೆಜು ಮರಿ ಜುಜೆಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

“ಯಾ ಅಲ್ಲಾ! ಅಯ್ಯೊ ಅಲ್ಲಾ!”

ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿಶ್ಶಬ್ದ್ ಘಡಿಯೆ, ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಅಶ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಆಯ್ಕಲ್ಯೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಂಚ್ಯಾ ರಿತ್ಯಾ ಪಾಟಿಂಚೆರ್ ರೊತಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಅರ್ನತಾಲೆ.

“ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಚಾರಾಂಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಉಟೊನ್ ಯೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರಾಜಾ ಭಿತರ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲಿಚ್ ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ರಾಟಾವಳಿನಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ.”

ಭಾಯ್ಲಿ ಬೊಬಾಟ್, ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಆನಿ ರೋದನ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಬಾರೀಕ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲಿ. ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಚೆಂ ಹಿಂವ್ ಸುಟಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಕಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡಂವ್ಕ್ ವ್ಹೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲೆ – ನೀದ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!” ಉಚಾಂಬಳಾಯೆನ್ ಶಿಣ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ತುರ್ತಾನ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಬಾಗ್ವಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕುತೂಹಲ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

“ಹುಜೂರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್ಚಿ ಖಬರ್ ಬರಿ ನಾ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ತುಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ನಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ವಾಖ್ರಾಚ್ಯೆ ಧಾರೆಪರಿಂ.

“ಹುಜೂರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್. “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾ!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ – ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ?” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್. ಧೆಂಕ್ಣ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್ಣಿಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚೊ ಉರ್ಮಾಲ್‍ಯೀ ಉಸಳ್ತಾಸೊ ದಿಸ್ಲೊ.

“ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಭಿಯಾನ್. “ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾ!”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಂಯ್ಪುನ್ ಶ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

“ಬರ್‍ಯಾನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್. “ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಜಿವೊ ಜಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಘಡಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಾರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಗಳೊ ಕಾಪುನ್ ಮುಗ್ದಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

“ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಶಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಹುಮಿಣ್ಯೊ ನಾಕಾ. ತಾಣೆಂ ಪರಾರಿ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆತಾಂಚ್ ತಾಚೊ ಪತ್ತೊ ಧರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್.

“ಹುಕುಮ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾಂ…”

“ಹುಕುಮ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ. ತಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವಂವ್ಚೊ ತುಜೊ ಕಾಯ್ದೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜಜಾಯ್.”

“ತರ್ ವೆತಾಂ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ದಿತ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಧಾ-ಬಾರಾ ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.

“ರಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಂ. ಎಕಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಹೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.”

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಶಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಖಾತಿರ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ತಾಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖರೊ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ತೊ ಗಾಂವ್ ಭಾವ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಪೊಳ್ಕುರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಪಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗತ್ ತಾಕಾ ಯೇನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಬಹುಶ್ಯ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ, ಪುಣ್ ಘಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲೊ ದೆಂವೊನ್ ತೊ ಧಾಂವಾಸೊ ನಾ. ದೊಳೆ ಚುಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಗುಪ್ತ್ ಸುರಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸಮೇತ್, ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಸಗ್ಳಿ ಚೂಡಿ ಆನಿ ದಿವೆ ಘೆವ್ನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ವಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಕುಸ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ರೂಪ್‍ರೂಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ಶಿಪಾಯ್ ಸಗ್ಳೆ ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆ.

ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತೊಳ್ ಆನಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಥೊಡಿಂ ರಗ್ತಾಚಿಂ ಖತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಚ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಬಂಧೆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸುರಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಿ.

“ತರ್, ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್‍ಮೂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್?” ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಖಂಡಿತ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಚಡುಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸನಿನ್ ಜಾತಾನಾಂಯೀ ತೊ ಮತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

“ತಸಲ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆತಾಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಗೂಂಡ್ ಜಾಲೊ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಪುರಾಸಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತುವೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತುಜ್ಯೆ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ತಕ್ಲಿ ದವರ್ನ್ – ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ. ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುವೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾಯೀ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಹಾಳ್ವಾಯೆ ಭಿತರ್ ಥೊಡಿ ಕಠಿಣಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಎದೊಳ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ದಯಾಳಾಯ್ ವರ್ತಿ ಆಸಾ.”

“ಜಾಂವ್, ತರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್?”

“ಬಹುಶ್ಯ, ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್?”

“ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಗುಪ್ತ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್…”

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಗುಪಿತ್ ಬಾಗ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಗೆಲೊ. ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಫಾತ್ರಾಚ್ಯೆ ತ್ಯೆ ವಣದಿಂತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್‍ಯೀ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ತೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥಿರ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್, ಎಕ್ಸುರೊ ವಾ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಾ.”

“ತರ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ?”

“ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ಲಿ ವಾಟ್, ಹಾಂವ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾ.”

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಜ್ನೆರಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ದರ್ಬಾರಾನ್. “ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಪರಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ನಹಿಂ ತಿ. ತಾಕಾ ಧರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ನೀತ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ತರ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಉರ್ಲಾ. ಆಮಿ ತ್ಯಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಡಾಕ್ ವಚಜಾಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ತ್ಯಾಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜ್ವಾಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಸಾಗ್ಸುನ್ ಬಂದ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋಗ್ ಶಿಪಾಯ್ ಪಾರೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೊಳೆಂ ಕುಡಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪೊಳ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್, ಕುಡಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಖೆಳ್ ಹೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಆನಿ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ದೊಗ್‍ಯೀ ಮೆಳೊನ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖೆಳಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಶಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ಗುಪ್ತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತ್ಯೆಚ್ ವಾಟೆನ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಫಾತ್ರಾಂತ್ ಜನೆಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಧಾಕ್ ತೆ ಪಾವ್ಲೆ. ಜನೆಲಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಸುರಂಗಾಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಡೊನ್ ಆಸೊನ್ ವಾಟ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಭಿಯಾನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸವಾಲಾಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶಿಂಯೀ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಲೊ.

“ತೊ… ಗೆ… ಗೆಲೊ.”

“ಕೋಣ್ ಗೆಲೊ?”

“ತೊ ಕೈದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ… ಆತಾಂ ಹೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ… ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ಯೀ ಗೆಲೊ.”

“ಕೋಣ್ ಗೆಲೊ? ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ?”

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಗೆಲೊ… ತೆಣೆಂ ಗೆಲೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಜನೆಲಾಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ.

“ಪಾಟಿಂ ಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ವರ್ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಆನಿ ವೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ತೆ ಸರ್ವ್, ಕುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲೆ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ದೀವ್ನ್, ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವರಾ ವರ್ವಿಂ, ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ:

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ ಬಂದ್ ದವರುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಕುಡಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಸನಿನ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಪುಣ್ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಾಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ. ಕಠಿಣ್ ತೊ ಭಿಯೆಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ತ್ಯೆ ಬಂಧೆಚೆಂ ಭಿತರ್ಲೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಉಜ್ವಾಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲಾ, ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ತಾಚಿ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಬರವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಇರಾದೊಯೀ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ನಿಮಾಣಿ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಕಸೊ ಪುಣೀ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ವಾ ಮಲಬಾರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಥ್ವಾ ಗೊಂಯಾಂ ವಚೊನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ಯೆತಾಲೆಂ.

ಚುಕೊನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖರಿ. ಪುಣ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಯೀ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್, ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸುರಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಚ್ ‘ಪಾದ್ರ್’ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಯೀ ಭಿಯೆಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೊಯೀ ಕಪಟ್ ವಹಿವಾಟ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲೊ, ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಜಿವಾಕ್‍ಯೀ ಮೋಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಥರ್ಥರ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?

ವಾಟ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತೊ ಮನಿಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣಾ ವಿರೋಧ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ತಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ, ಹೆರ್ ಘುಟ್‍ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊ ಮೆಲಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

“ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್, ವಾಟ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ.

ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್, ಸುರಂಗಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಚಲೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಖಡ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಬಳ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸುರಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಚೆ ತಾಳೆ ಆಯ್ಕಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಆನಿ ಶಿಪಾಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸುರಂಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾಲೆ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್’ಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಕೋಣ್‍ಗೀ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪುರ್ತೊ ಭಿಯೆಲೊ. ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ (ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್) ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉರ್ಲೊ – ಆನಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 21: ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News