Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 23: ಆಶೆಚ್ಯೆ ತಡಿರ್ ಲಾಗಿಂ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 25, 2019 at 12:01 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 23
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲಿ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಪುಣ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಲಜೆಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಪೊಳಾಪಳ್ – ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ – ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ವಿವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಮುರ್ಮುರೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, ತಕ್ಷಣ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ:

“ಯೂಸುಫ್!”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!”

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಕಂಪ್ಣಿ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಕರ್. ತಾಣಿಂ ಆತಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ಹ್ಯಾ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಕೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಾನಾಂನಿ ಬೋಂಟ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಜಿವೊ ವಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್; ತಸೊ ತೊ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪಿರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾನ್ ಘರ್ ತಾಣಿಂ ತಪಾಸಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್.” ಅಶಿ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

“ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹಾತ್-ಭಾಷೆನ್ ತಾಕಾ ರಾವಯ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಕಿದ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ:

“ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಬಾಂಧುನ್ ವಾ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಎಕದಾವೆಳಾ ತೊ ಮೆಳನಾ ಜರ್ ಜಾಯ್ತ್, ತರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಪುಣೀ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ತಾಕಾ ಲಿಪೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ವಾ ತಾಣೆಂ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಕುಮಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ತಾಂಚಿ ಖುದ್ದ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತನ್ಖಿ ಆನಿ ನೀತ್ ಕರ್ತಲೊಂ.”

ಹಿ ಲಾಂಬ್ ಹುಕುಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘುಂವ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ತುಜೊಯೀ ಪಾತ್ರ್ – ಖುಶೆನ್ ಜಾಂವ್, ನಾ ಖುಶೆನ್ – ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಭೊಗ್ಶಿತಾಂ. ಆತಾಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ.”

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಇತ್ಲಿ ದಯಾ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ ಅಪೇಕ್ಸುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಉಲಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಧೈರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣೆಂ ‘ವಾಂಚ್ಲೊಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಕಪಾಲ್ ತೆಂಕ್ಲೆಂ.

“ಯಾ ಸರ್ದಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಥೊಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಚಲ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊ ಗೆಲೊ. ದೊಗ್‍ಯೀ ಜಣ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪರತ್ ಪಾವ್ಲೆ.

“ಬಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್. “ತುಕಾ ಭೋವ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಶೆವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ – ಆನಿ ತಿಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ತುಜೆಂ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.”

“ನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಮ್ಹಜಿ ಪುರಾಸಣ್ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪ್ರಾಸ್, ಕೆದಿಂಚ್ ವರ್ತಿ ನಹಿಂ.”

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ದೆಕುನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ರಾವಯ್ನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಹಿನೆ – ನವಿ ಹೊಕಾಲ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪರ್ನಿ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ – ತುವೆಂ ಮೊಜ್ಯೆ ಝಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಾಗ್, ರಾಟಾವಳ್ ಆನಿ ವಿರಾರಾಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಿನೋದ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಲಕ್ಷಣ್.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಟಿಪ್ಪುಚಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಭಾವುಡ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಕುಜ್ನೆರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಾಫಿ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಫಿಂರ್ಗಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಗಿಂಡ್ಲಾಂನಿ ಕಾಫಿ ಆಯ್ಲಿ. ತಿ ಘೊಟ್ತಾಂ ಘೊಟ್ತಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಉಲಯಿತ್ತ್ ಗೆಲೊ:

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ನಿರ್ಧರ್ಸಿಲಾಂ. ನೀತ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೋಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಮ್ಕಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ ಪಾಡಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಬಳ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಜೆಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ – ಚಡೊನ್‍ಂಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ…

“ತುಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರಾಕ್ – ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಕ್ – ಹಾಂವೆಂ ದಿಲೊ. ತಾಣೆಂ ಬಾವ್ಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ತಾಚೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೊ ಆನಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ.”

“ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ಹುಜೂರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, ಪುಣ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್.

“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತರ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್. “ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾತ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್, ದೊರಿಯೆಚಿ ನಿಸಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ತೊ ರುಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವಿಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್!”

“ವಿಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವ್ಹಯ್, ವಿಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್!” ಪರ್ತುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು. “ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಸೊಧ್ನೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಹಾಡ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಮ್ಜಲೊ ನಾ. ತೊ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡುನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ತ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಂ ಭೆಷ್ಟಿಚ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟಯ್ನಾಕಾ. ತುಕಾ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತುವೆಂ ಬಂಧೆಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ತ್ಯಾ ಸುರಂಗಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್, ರುಕಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತುಕಾಯೀ ವಿಕಾಚೆಂ ಮೋರ್ಣ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ತಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಂತರ್ತೊ!”

“ಪುಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ…”

“ಆತಾಂ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಲಾಗವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ಳಾಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸಯಿಲ್ಲೆ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಕಾಳೆ ಸರೊಪ್ ಆಸಾತ್.”

“ಪುಣ್…” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದುಬಾವ್ಲೊ.

“ಹಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವೆಂ ಗುಪಿತ್ ದವರ್’ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಚ್ಯೆ ಸುರಕ್ಷಿತಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್. ಲಡಾಯೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೃಂಗೇರಿಚ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಗಿಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಮೋಂತ್ ಮರ್ಯಾಣ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ಸರೊಪ್…”

“ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಭಟಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ತೆ ಸರೊಪ್ ಥಂಯ್ ರೋಳ್ಣ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ವೆತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾತ್, ಜಿಂ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಕಾಂಯ್ ಕರಿನಾಂತ್.”

ಹಾಂತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ.

“ಆತಾಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಮೊರೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡೊಲ್ ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.”

“ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಖುಷೆಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್.”

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂ ವರ್ವಿಂ, ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವರ್ವಿಂ ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.”

ತಾಚೊ ನವೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊ ಥೊಡಿ ಗಳಾಯ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವಾ ಕಸಲಿಂಯೀ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೌನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ.

“ಹ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ಹಾಂಗಾಚಿ ಕೋಡ್ತ್ ಹಾಂವ್ ರದ್ದ್ ಕರ್ತಾಂ. ಎದೊಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತೀರ್ಪಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರಣ್ ಆನಿ ತೀರ್ಪಾಂ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಂವ್, ಸರ್ವ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಜಾಯ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಬಗಾರ್, ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

“ದುಸ್ರೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ಮಿಶ್ಯೊ ಪುಸುನ್. “ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪುರ್ತೆ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪಕ್ಷೆಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಮಿಯಾರ್’ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಮ್ಹಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಖುಷಿ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಪಾವ್ಲೆ, ಬಗಾರ್, ತಾಂಚಿಂಚ್ ಪೊಟಾಂ ಭರುಂಕ್, ಆನಿ ತಾಂಚೆಚ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಇರಾದೆ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾಂ.”

“ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಿರಿಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕತಾಂ ಆನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ, ಭೋವ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಸಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್ ಇರಾದೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಿತಿಚಿ ಧಗ್ದೊಣ್ ಆನಿ ಭ್ರಷ್ಟತಾ ಮೊಜ್ಯೆ ತಿಳುವಳ್ಕೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆತಾಂ ಥೊಡೆಂ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್. “ಎಕ್ಲೆ ದೋಗ್ ದ್ರೋಹಿ ವಾ ಚುಕಿದಾರ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ತುಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತವ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಭಕ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೈರ್ ಭೊಗ್ತಾ.”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಖುಶಾಲ್ ಆನಿ ನಿಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ‘ಹಾಂವ್-ತುಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾವಾಪರಿಂ ಸಳ್ಗೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

“ತೆಂ ಆಸೊಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಳಯಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಳ್ವಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ವೊಡುನ್ ಧರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಳಾಧಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಘರಾಣ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಲಗ್ನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯೀ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

“ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಸಲ್ವಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ – ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತುಂ ಜಯ್ತೆವಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್. ಮಧೆಂ ದುಸ್ರಿಂ ಆನ್ವಾರಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಾಕಿ ಉರ್ಲೆಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿಂ. “ಉಣ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್-ಭಕ್ತೆನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಸಮ್ಜನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ – ಸಾಂಗ್, ತುಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.”

“ಆಪ್ಲೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಒಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಯೆತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್…”

“ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ” ಪರ್ತುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್ ಆನಿ ದರ್ಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆನಿ ವಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ.”

“ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬಂಟ್ವಳ್‍ಚಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಎಕ್ಲಿ ನಹಿಂ.”

“ತೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತಸಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ತಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ – ಅಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್ – ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಅಕ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ಆಬ್ಳೆ, ತೆಂಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ. ತ್ಯಾ ರಾಜಾಂವಾ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ, ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಂಥಾಚೆಂ ಆನಿ ಜುಗಾರೆಚೆಂ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ವ್ಹಯ್. ಲಜೆಚೆಂ ಕಾರಣ್ ತೆಂ. ಮೊಗಾ ಮಧೆಂ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ. ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ರಜಾ ದಿತಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜ್. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ದುಸ್ರೆ ಕಡೆಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತೆಂ ಕಾಮ್ ತುವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿರ್ಸುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ.”

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ…”

“ಮ್ಹಣ್ಜೇ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ತುವೆಂ ತಿಕಾ ಭೆಟೊನ್, ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಿಕಾ ವಿವರ್ಸುನ್ – ಕಾಜಾರಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಸರ್ದಾರಾ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಭೊಗ್ಶಿತ್, ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ…”

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – ಮೊಗಾ ವರ್ತೆಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ನಾ. ಆನಿ ಸರ್ಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಹೃದಯಾ ವರ್ತಿ ವಸ್ತ್ ಸೃಷ್ಟೆಂತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ.”

“ಪುಣ್ – ಆಮ್ಚಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ?”

“ತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆ. ಆತಾಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್.”

“ಸರ್ದಾರಾ, ತುಜಿ ದಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಉಟ್ಲೊ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 22: ಆದೇವ್ಸ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News