Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 21: ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸದ್ರೆರ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : March 15, 2019 at 2:14 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಸ್ತ್ ವಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮನ್ಜಾತ್ ಪರಿಶೀಲನಾಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿ ಮನಾಂ ಹ್ಯೆ ನವ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಧರುನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸ್ತಬ್ಧ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹವ್ಯಾಂತ್ ಸಾಸಾಂವ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಗರ್ನಾಳಿಪರಿಂ ಆಯ್ಕತೆಂ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಗಂತುಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಮನಿಸ್‍ಯೀ ಇಮಾಜಿಪರಿಂ ರಾವೊನ್, ಗೊಮ್ಟಿ ಸಯ್ತ್ ಹಾಲಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಕಪಾಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಲಾವ್ನ್ ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಗ್ವಲೊ, ಅನಿ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಭರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆನಿ ತುಳುವಾ ನಾಡಾಚೊ ಬಾದಶಹಾ – ಮೈಸೂರ್’ಚೊ ವಾಗ್ – ಅಬುಲ್ ಫತಹ್ ಆಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದಾಕ್ – ಸೆವಕಾಚೊ ಸಲಾಮ್!”

ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಘಡ್ಬಡ್ಲೆ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಅಂಗ್‍ರಕ್ಷಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿಂ ಥೊರ್ವಾಂ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಆಸ್ಡಿ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಯೀ ಮಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆತುರಾಯೆನ್ ಕಾನ್ ದೊಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ತೊ-ತೊಚ್ ತೊ!” ಜಮ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಸ್ಮಡೊನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್. “ತೊಚ್ – ಕೈದಿ – ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!”

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್. “ಹೊಚ್ ತೊ – ತಾಣೆಂ ಝಡ್ತೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಳೆಂ – ತೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್!”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಪಯ್ಲಿ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವಚೊನ್ ನಿದೆಂತ್ಲೆಂ ಉಟವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತೇಗ್ ನಿತಿದಾರ್’ಯೀ ಥಂಯ್ ಪಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಆಬ್ಳೆ! ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಕೈದಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಗಿದಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ, ಜಾಚಿ ನೀದ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರ್ತಿ ಸುಟ್‍ಲ್ಲಿ. “ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂ! ಕಸೊ ಹೊ ಸುಟ್ಲಾ?”

“ಸುಟ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಧಾಂವ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನಹಿಂ ತೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಫುಡೆಂ ಕಾಡ್ನ್. ತಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ –

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಶಿವಾಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಪುಣ್ ಸ್ವಾಗತ್ ತುಕಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊ.

“ಹುಜೂರ್! ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಮ್ಚೊ! ಪುಣ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರುಂಕ್ ಫಾವೊ ತಸಲ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಹಾಂವ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಂಗ್ ಏಕ್ ರುಂವ್ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಅಲ್ಲಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮತಿಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.

ಈಷ್ಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ದೊಳೆ ಮೊವಾಳ್ಳೆ.

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಪಳೆ! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲ್ಯಾಯೀ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಪಳೆ! ತುಕಾ ಧರ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಚುಕಯಿಲ್ಲಿ ತುಜಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಮತಿ ಭಿತರ್’ಚ್ ಮೆಚ್ವತಾನಾ, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತುಂ ಮೆಕ್ಳೊಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ.”

ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವಚಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ, ಆಪುಣ್ ಕಠಿಣ್ ನ್ಯಾಯ್ ಆನಿ ನೀತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರೊಂಕ್ ನಾ.

“ಯೂಸುಫ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸ್ವರ್ ಉಬಾರ್ನ್. “ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ – ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪುಣ್ ಬಾದಶಹಾ ಮುಖಾರ್ ತೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಚಿ ನೀದ್ ಸುಟೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ…”

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೊ ಸ್ವರ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ತೊ ಕಸಲಿಗೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಫರ್ಮಾಂವ್ಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾನಾ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ತೆಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ಥರ್ಥರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್, ವಾಗಾಪರಿಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಸಾಯ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಧೆಂ ತೊ ರಾವ್ಲೊ.

“ಯೂಸುಫ್!”

“ಜೀ ಹುಜೂರ್!”

“ಮ್ಹಜ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸರ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಪ್ರಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೊ ಕಸೊ?”

ತಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧೈರ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ನ್. “ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್ತೊ ನಹಿಂ! ಫಕತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ – ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಅಲ್ಲಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಪ್ರಜೆನ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರುಂಕ್ ಫಾವೊ! ತ್ಯಾ ತೆಗ್‍ಯೀ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರಾ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಟಿ ರಿತ್ಯೊ ಕರ್ನ್, ಬೆತಾಂಚೆ ತೀಸ್ ಮಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿರ್ ವ್ಹಾಜಯಾ! ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಗೊಮ್ಟೊಭರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾವಯಾ – ತಾಣಿಂ ಕೈದಿಂಕ್‍ಚ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ, ಥೊಡಿ ರೂಚ್ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಅನ್ಭೋಗ್ಸುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಜಾಯ್! ಜಮೆದಾರ್! ವ್ಹರ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್!”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್ ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಶಿಪಾಯ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೆ.

“ಜಹಾಂಪನಾ! ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್! ಅಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ದಯಾ ದಾಕಯ್ಜಾಯ್! ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾಚ್ಯೆ ಹುಕ್ಮೆ ಪ್ರಕಾರ್…”

ಅಶೆಂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್ ರಡ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್, “ಖಬಡ್ದಾರ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾಚಿ ಖಬರ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ ತಶಿ ಘೆತಾಂ. ಅಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಯಾ ದಾಕಯ್ತಾಂ – ಉದ್ಕಾಂತ್ ತುಮಿ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಜೀವ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಾನ್ ದಿತಾಂ! ವ್ಹರಾ ತಾಂಕಾಂ ಪೆಲ್ಯಾನ್!”

ಫಾತ್ರಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮುಖಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂಯ್ಕೀ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್‍ಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದೊನ್‍ಂಚ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಚೆರ್’ಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಶಿಕ್ಷೆಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪೊಳ್ಯಾಚೆರ್ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ವ್ಹಳೂ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. “ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಂದ್ ದವರ್‍ಯಾ. ದೀಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾತ್.”

ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ, ಜುವಾಂವ್ ಸಿಲ್ವಾ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೊಳೆಂಯೀ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾವಯ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್, ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣೀ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಜಟ್ಪಟ್ ನಿರ್ಧಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ತೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಝಡ್ತೆಂಚೊ ಆನಿ ತೀರ್ಪಾಂಚೊ ವಿವರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಶಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ.

ಕೂಡ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಉರ್ಲೆ.

“ಆತಾಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್. “ಸಾಂಗ್ – ತುಂ ಕಸೊ ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ.”

“ಸರ್ದಾರಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಮರ್ಯಾದಿನ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ತುಮಿಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಕೀ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಗಜಾಲ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್‍ಯೀ ಘಡ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.”

“ನಹಿಂ, ತುಜ್ಯಾಚ್ ಕರ್ತುಬಾಂ ವರ್ವಿಂ ತುಂ ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂ, ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ – ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ಸಾಯ್ಬಾ, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಚುಕಿಕ್ ತುಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಸಲಿಯೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಾಂವೆಂ ಭೊಗಿಜಾಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡುಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್, ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

“ಬರಾಬರ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿಲೊ ವಕೀಲ್ ತುಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

“ಹ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಗೆಲೆತ್ಯೆ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಮಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಖರೊಚ್ ಜಿಣ್ಯೆ-ಮೊರ್ಣಾ ಮಧೆಂ ಅಪಾಲಿಪಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಸಜಾಯ್ ಜಾತೆಂ, ವಾ, ಕಠಿಣ್ ಚಿತ್ರ್‍ಹಿಂಸಾ ಭೊಗುನ್ ಫಾಶೆಚೆಂ ಮರಣ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಆಸ್ತೆಂ.”

“ಛೆ! ತಿತ್ಲೆಂಯೀ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್‍ಗೀ ತುಂ? ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಫಕತ್ ತಾರಿಪ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಿಮಾಣ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀರ್ಪ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತೊ.”

“ನಾ ಧನ್ಯಾ, ತಾಣೆಂ ತಾರಿಪ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತೀರ್ಪ್ ತೊ ಖಂಡಿತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ತೊ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮೊರೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ.”

“ಕಿತೇಂ?”

“ವ್ಹಯ್ ಸರ್ದಾರಾ, ಮ್ಹಜಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾ ಆನಿ ತುಮ್ಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ತುಮಿ ದಿಯಾ.”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಖುಷಿ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ತುಜೊ ಘೊಡೊ ಮೊರೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಿರಾಡಿಚ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಕಾಣಿ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತಾಣೆಂ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ತಿ ಪಯ್ಲಿ ತಾರಿಪೆನ್‍ಶಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್‍ಂಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದರಬಸ್ತ್ ತೊ ಖುತ್ಖುತ್ಲೊ.

ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಲಿಪಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್, ಆನಿ ತಿಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರುಂಕ್ ತೊ ದಾಕ್ಷೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ –

“ಆಜ್ಯಾಪ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಸತ್ತ್ಯಾನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಖಂಯ್ಚೆಯೀ ಚಲಿಯೆಕ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸುಂದರಿಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ – ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯೆ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆನ್ ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚೊರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೆಂ ವಿಶೇಸ್‍ಚ್ ನಹಿಂ, ವಿಚಿತ್ರ್‍ಯೀ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಥಾ ಮುಂದರ್ಸಿಲಿ.

ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಕಡೇಕ್ ಆಪುಣ್ ಕೈದ್ ಜಾವ್ನ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರ್ಸಿತಾನಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಯೀ ಕಠಿಣ್ ಜಾಲಿಂ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ತಾಚಿ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ನ್ಯಾಯ್-ನಿತಿಚಿಂ ಜಿವಿಂ ಜಿವಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್‍ಯೀ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಪರ್ಕಿ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಅರ್ಥ್ ಕರ್ಯೆತೊ. ಪುಣ್ ತುಮಿ ದೊಗ್‍ಯೀ ಎಕಾಚ್ ಜಾತಿಚೆ, ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಬರೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಅಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್!” ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಪ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಥಾ ಆಖೇಯ್ರ್ ಕೆಲಿ.

“ತಾಕಾ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಫಾವೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್?” ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಸಾಯ್ಬಾ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತುಮಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಸರ್ವ್ ನಿತಿವಂತ್ ಆನಿ ಸತೆವಂತ್. ತುಮಿ ಕಸೊ ನ್ಯಾಯ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕರ್ತಾತ್…”

“ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚಿ ಝಡ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ತುಜೆರ್ ತಾಣೆಂ ಅಸಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ದವರ್ನ್, ತುಕಾ ಲಗಾಡ್‍ಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಿಸ್ತೆರ್’ಚ್ ಜಾಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಪಯ್ಲಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆತಾಂ ತಿ ತಾಣೆಂ ಆಸಾ ತಶಿ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಶರ್ತಾ ಖಾಲ್ ಉತಾರ್ ದಿವಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್’ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

“ಲಜ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಕೊಣೀ ವಾ ಕಸಲಿಯೀ ಜಾಂವ್ – ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಖಾತಿರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಲಜ್!”

“ಹಾಂವ್ ತೆಂ ವಳ್ಕತಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭೋವ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ತೆಂ ಖತ್ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಚೆವಾನ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೆಂ ಪಾಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಧುಲಾಂ.”

“ಕಶೆಂ ಧುಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ತಿಕಾ ತುವೆಂ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತುಜೆಂ ಪಾಪ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ಹಾಂವ್ ತಾಂಗೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ಇತ್ಲಿಂ ವಿರೋಧ್ ರಾವ್ಲಿಂ, ಕೀ, ಹಾಂವ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಸೆವಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ವ್ಹಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. “ಪುಣ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್! ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೊಗಾ ತಿತ್ಲಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚಿ ಆನಿ ಮೊಗಾ ತಿತ್ಲಿ ಭೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚಿ ವಸ್ತ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ.”

“ತೆಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜತಾ.”

“ದೆಕುನ್, ತುಜೊ ಹೆರ್ ಸಗ್ಳೊ ನ್ಯಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್, ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ – ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್!”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ!

“ತರ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್‍ಮೂ ಸಾಯ್ಬಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ದುಬಾವಾನ್.

“ಕಬ್ಲಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ – ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್‍ಯೀ ತಶಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ತುಂ ಉಣೊ ಆನಿ ತಿಚೊ ತುಂ ಚಡ್ ಸೆವಕ್ ಜಾತಲೊಯ್. ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ; ತ್ಯೆ ಸಯ್ರಿಕೆ ವರ್ವಿಂ ಮೊಗಾಚ್ಯೆ ದೃಷ್ಟೆನ್ ತುಂ ಧಾದೊಶಿ ಜಾತಾನಾ – ರಾಜಕೀಯ್ ದೃಷ್ಟೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್…”

“ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್.”

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಂಥಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ಲಾಂ, ಆನಿ ಮೊಜ್ಯೊ ಆಸ್ತಿ ಉತ್ರಾನ್, ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್!”

“ತಾಕಾ ಆಸ್ತಿ ನಹಿಂ – ತಾಕಾ ಫಾಶಿ!” ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ತಾಣೆಂ ಘಾತ್ ಕೆಲಾ, ಆನಿ ಜುಗಾರೆಂತ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ದ್ರೋಹ್ ಚಿಂತ್ಲಾ!! ಕೋಣ್ ಥಂಯ್? ಆತಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಾ!”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 20: ಸಾಕ್ಷಿಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News