MSC Lirica: ಮಜ್ಭೂತ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ಲೊ ವಿಲಾಸಿ ಸಂಸಾರ್; ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 14, 2019 at 4:18 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್ ಏಕ್ ಆಕರ್ಷಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬರೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗೆ, ಕೇಂದ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಪತ್ರಾಂ-ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ 2019ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಜನೆರ್-ಫೆಬ್ರೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಣಂಬೂರ್ ಬಂದ್ರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಣಂಬೂರಾಕ್ ಇಟೆಲಿಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ‘ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಕ್ರೂಸಸ್’ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ತಾರುಂ ‘ಲಿರಿಕಾ’ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಣಂಬೂರ್ ಬಂದ್ರಾ ಭಿತರ್ ಸರೊಂಕ್ ಕೊಣಾಚಿಯೀ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕೆ.ಪಿ.ಟಿ. (ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್) ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಷ್ಟಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪಣಂಬೂರ್ ಬೀಚಾಕ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಬಂದ್ರಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮುಖ್ಯ್ ಗೇಟಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರೊಂಕ್ ಕಠಿಣ್ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. (ತಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಆನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಯೀ ಸತ್).

ಫೆಬ್ರೆರಾಂತ್, ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್, ಮಾರ್ಚ್ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ, ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಅಸಲೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತಯಾರ್ ಆಸತ್? ಗರ್ಜೆಚಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ದೀವ್ನ್ ತಾರುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕ್ಲೊಂ.

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಎಟ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕಾಂನಿ 40 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸೊಜೆರಾಂಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೇಶ್‍ಭರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಏರ್’ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಬಂದ್ರಾಂನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲರ್ಟ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಿರಾಶಾ ಭೊಗ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಅದ್ಭುತ್ ತಾರ್ವಾಚ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್. ಪುಣ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೊನಾಂನಿ ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ನಮಿಯಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, 7 ತಾರಿಕೆರ್, ಪಣಂಬೂರ್ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮುಂಬೈ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಂ ಸಂಗಿಂ ಆಮಿ ತಾರುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಕಡೆನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಆನಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಂಪೊನ್ ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾಂ ವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ಖುದ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅನುಭವ್.

ತಾರ್ವಾ ಭಿತರ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ತಪಾಸ್ಣಿ, ಪರಿಶೀಲನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಿರ್ಗಿಂ ಸ್ತ್ರೀ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ‘ಪಿರೇರಾ ದೊನಾಲ್ದ್… ಹೋ… ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ನೇಮ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಗೊದ್ದ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ. ಪಾಪ್, ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಮಾ ಸಂತಾನ್ ಪೊರ್ಬುಗೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂನಿ ದವರ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣೊನ್!?

ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಲಿರಿಕಾ ಏಕ್ ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರುಂ. ಹಾಂತುಂ ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ಮಾಳಿಯೊ ಆಸಾತ್. 1 ಥಾವ್ನ್ 4 ಮಾಳಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ನಾ. 5ವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ 12ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸುವಾತೆಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಏಕ್ ವಿಲಾಸಿ ತಾರುಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ದರ್ಶನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. 12ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ವಚೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಅಮ್ಯೂಸ್‍ಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಸಾ, ಮಿನಿ ಗಾಲ್ಫ್ ಮೈದಾನ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಆನಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್!

ಹ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ! ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬೃಹತ್ ತಾರುಂ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್? ವ್ಹಾವ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸವ್ಲತ್ಯಾಂಚೆಂ, ಸೌಕರ್ಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್’ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ವಿಲಾಸಿ ಹೊಟೆಲಾಂ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂಕ್ ಲೇಖ್ ನಾ, ತಿತ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. 1831 ಪ್ರವಾಸಿ ಆನಿ 742 ಸಿಬಂದಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ತಾರುಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾರ್ವಾಂತ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ತಾರ್ವಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ವೊತಾಕ್ ಆಂಗ್ ಫುಲವ್ನ್, ಫಕತ್ ಭಿತರ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಚಡಾವತ್ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಜಣಾಂ, ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ವಿಶೆವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ತಕ್ಲೆಚೆರ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್’ಯೀ ಬಾರ್ ಆನಿ ಖಾಣಾಂಚಿಂ ಕೌಂಟರಾಂ ಸವೆಂ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಜಿಮ್, ಕಸ್ರತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ, ಬೇಕರಿ, ಕಾಫಿ ಶೊಪ್, ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡ್ಯೊ ಆನಿ ಮಸಾಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಡೇಜ್ ಹಜಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಎಕಾಚ್ ಕಟ್ವಣಾಂತ್ ದೀಸ್-ಮಹಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಖಾಣ್, ಉದಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ಪುರೊ, ಹೆಂ ಶಿಪ್ ಕೆದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ್-ಪಯ್ಣ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಆನಿ ಅವಿಭಾಜ್ಯ್ ವಾಂಟೊ. ಖಾಣ್, ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಪೀವನಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಆಸನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಸುಧಾರ್ಶಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂ, ಬಾರಾಂ ಆಸಜೆ!? ಆನಿ ಹಿಂ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್, ಅದ್ಭುತ್. ಫಕತ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪೋಟ್ ಭರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ!

ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ತಾರ್ವಾಚಿ ಶಿಬಂದಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿವರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಎಕೊಡೆಂ ಭೊಂವ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್, ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಿವಾಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ತರ್ ಚಾ ವಾ ಕೊಫಿ ತಸಲೆಂ ಹುನ್ ಪೀವನ್ ಸೆಂವ್ಚೊ ವೇಳ್. ಪುಣ್ ಥಂಯ್ ಫಳಾಂಚೊ ಜೂಸ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವೈನ್, ಶಾಂಪೇನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಚಾಬೊಂಕ್ ಥೊಡೆಂ ಬೇಕರಿ ಖಾಣಾಂ. ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾಲೊಂ. ತರೀ ಮೊಬೈಲಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಕ್ರೂಸಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂ ಆನಿ ಪಯ್ಣಾಂಚೊ ವಿವರ್ ಆಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಟೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿಲೆಂ.

ಶಿಪ್ಪಾ ವಯ್ಲಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ಲೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಜಾಲಿ. ಯುರೋಪಿಯನಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್ (ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಫುಡ್) ಸೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಸವೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಫಳಾಂ, ಡೆಸರ್ಟ್ಸ್, ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವೈನ್ ಕಿತ್ಲೊಯೀ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭೊಂವ್ಡೆ ವೆಳಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶ್-ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಂದೆಂ ಸಂಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ (ಅಧಿಕಾರಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ) ಏಶ್ಯಾಚೆ ತಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬೈಚ್ಯಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಿಬಂದಿಂನಿ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂ ಆನಿ ಪ್ರವಾಸಾಂ ವಿಶಿಂ ಝಳಕ್, ಮಾಹೆತ್ ವಾಂಟ್ಲಿ.

ದಿಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಸುವಾತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮನರಂಜನ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್. ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಆಸಾ. ಕ್ಯಾಸಿನೋ, ದೈಹಿಕ್ ಖೆಳ್ ಆನಿ ವ್ಯಾಯಾಮಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ ತಸಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ದರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ವಿಶಾಲ್ ಸಾಗೊರಾಂಚೆರ್ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಮತಿಕ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೇನಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸೌಕರ್ಯಾಂ, ಮನರಂಜನಾಚ್ಯೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಹ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಲಿರಿಕಾ ತಾರುಂ ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಕ್ರೂಸಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ 16 ಐಶಾರಾಮಿ ತಾರ್ವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್, ಎಕಾ ಖಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಡಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ದೀರ್ಘ್ ಪಯ್ಣಾಂ ಹ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂನಿ ಲಾಭ್ತಾತ್. ಎಂಎಸ್‍ಸಿ ಲಿರಿಕಾ ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಂಯಾಂ (ಏಕ್ ದೀಸ್), ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಸ್ಕತ್ ಪಯ್ಣ್. ಅಸಲ್ಯಾ ತಾರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಎಕೇಕಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಸುರ್ಯೊ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಫಿಂರ್ಗಿ ತಾರ್ವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದರ್ಬಾರ್!

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾರ್ವಾಕ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಲಾಂಜಾಂತ್, ‘ಡೊನಿಗೀ..!’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ತಿಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಮಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್, ಫೊನಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ನಾಂವಾಂ ಆಪಯ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಪೊರ್ಬುಂಗೆಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಭೆಟ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ನವೊ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲೊಚ್! ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಿಬಂದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ದೊಗಿ ಚಲಿಯೊ ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಮಾಶೆ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತಿಣಿಂ ಜಾಲ್ಯೊ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಿಂರ್ಗಿ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. (ಹಾಂಗಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಡಾವತ್ ಫೊಟೊ ತಾಣಿಂಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ).

ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ!

ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ವಾಹನಾಂ ಗರ್ಜ್. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಜೆ ತರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏರ್‍ಪೋರ್ಟ್ ವಾ ಬಂದ್ರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ. ಆಮಿ ಥೊಡೆ ಜಣ್ ನಮಿಯಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ತಾರ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಲಕ್ಸುರಿ ಬಸ್ಸಾಂ-ಕಾರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ವಿದೇಶೀ ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾರತೀಯ್ ತಶೆಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ರಿಕ್ಷಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಚ್ಯಾಂನಿ ಆಂಗಾರ್’ಚ್ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕರ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ವಚೊನ್ ದೆಂವಜೆ ತರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ರೆಂವೊಡ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್, ಪಯ್ಣಾರಿಂಕ್ ಹೆ ಸದಾಂಚೆ ರಗ್ಳೆ. ತೆ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ‘ಸೆವಾ’ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಗೀ ವಾ ಭೆಷ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಗೀ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ! ಹೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಪಣಂಬೂರಾಂತ್.

ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಟ್ರಕ್ಕಾಂಚಿ ರಾಸ್ – ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ-ವೆಚಿಂ ಟ್ರಕ್ಕಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಖಾತಡ್ ತರ್, ತಾರ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾಹನಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ. ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ವಿಲೇವಾರಿ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಭೆಟ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಣಿಂ ಸ್ಥಳೀಯ್ ವಾಹನಾಂ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಅಶೆಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಹನಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಭಾರತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂಯೀ ಘಡ್ತಾ! (ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಭಾಡೆಂಯೀ ಮೆಳ್ತಾ). ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಧಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಡ್ರೈವರ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ರಂದುಂಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ (ಲಡಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ!) ಎಕಾಮೆಕಾ ಝಗ್ಡೊನ್, ಮಾರ್’ಫಾರ್ ಕರ್ಚೆಂಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್‍ಯೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ! ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂನಿ ಸಾರ್ಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆನಿ ಶಿಸ್ತ್ ಹಾಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಿದೇಶೀ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಚಿ ಭೆಟ್ ಕೊಡು ಜಾವ್ನ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ತೆಲಿ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.

ಅಶೆಂ, ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚೊ ಅದ್ಭುತ್ ಸಂಸಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವನ್‍ಗೀ ಹಾಂವ್?! ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *