Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : October 15, 2018 at 3:33 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ವಿಚಿತ್ರ್ ಶರ್ತಾಂಚೊ, ಪುಣ್ ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್ ಬಸವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲೊ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹೊ ದಾವ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ವಾಯ್ಟ್ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗುನ್‍ಂಚ್ ತಿರ್ಸಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್, ಮಧೆಂ ಉಜ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂ ವರ್ವಿಂ, ವಾ ವಾರ್ಯಾ ವಾದಾಳಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿಕ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ದೋಸ್ತ್, ಹಿ ಜುಗಾರ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಯೂಸುಫ್.

“ಬರ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ – ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾನ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಪಯ್ಲ್ಯೆ ಸುವಾತೆರ್, ತುಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಜೂನ್ ತಯಾರ್ ನಾಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ.

“ತರ್, ಆಜ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಕಾ ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಜಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುನ್ ಆಳ್ಸಾಯ್ ಭರೊನ್ ಚರಬ್ ಮಾತ್ಲ್ಯಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಎಕ್ಲಿ ಧನಿನ್ ಮೆಳೊನ್, ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಸನಿನ್ ಜಾತಲೊಯ್ ಪಳೆ!”

“ಪುಣ್ ಸದಾರ್, ತುಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ ವಾ ತಿ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಖಂಡಿತ್ ಕಾಜಾರ್…” ತೊಮಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸವಾಲ್ ತಿರ್ಸುಂಚ್ಯಾ’ದಿಂಚ್ “ವ್ಹಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್. ನಹಿಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಚೆಡೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಆಸ್ಯೆತ್” ಜಾಪ್ ತೊಮಾಸಾಚಿ: “ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟಿಚೊ ನೀಜ್ ಸ್ವಭಾವ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್. ತಾಚಿ ಬಚಾವಿ ವಾ ತಾಚೊ ಪುರ್ತೊ ಪಾಡಾವ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಥಾಚೆರ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಪಂಥ್ ತುವೆಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ತೊ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ? ತುವೆಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಚಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ…”

“ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಸಲ್ವಲಾಂಗಾ?”

“ಎದೊಳ್ ತುಂ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ನಾಂಯ್. ಪುಣ್ ಹಾಂತುಂ ತುಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಜಿಕ್ಚೊ ನಾಂಯ್!”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಮನಿಸ್ ನಹಿಂವೇ?”

“ದೋಸ್ತ್” ಭರ್ಶಿಲೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್. “ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಶರ್ತಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಘಾಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಮಂಜರಾಬಾದ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೇಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸಗ್ಳೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಆತಾಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸಾ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಖಂಯ್ಸರ್ಚೆ ಗುತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ವಾಟ್ ಕಷ್ಟಾಂಚಿ ಆನಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಾಚಿ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ತುಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಶಿ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…”

“ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಉದ್ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ನಾಕಾವೇ? ತೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಉರ್‍ತಲೊಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಶರ್‍ತಾಂ ರದ್ದ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಣಾ. ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಘಾತ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ದಾವ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಕೊಲೊ ನಹಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತೊ.”

“ತುವೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅತ್ರೆಗ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ತೊ ನಹಿಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಭಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ. ತುವೆಂ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚಿ ಭಾಕ್ರಿ ತುಪಾಂತ್ ಪಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಕಾಮತ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಅಂತುಲೊ ಪಡ್ವಳ್ ಘಾಬರ್‍ಲೊ.

“ದೆಕುನ್” ಸೂಚನ್ ದಿಲೆಂ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿನ್. “ತುವೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್ ಭೆಟೊನ್, ಹೆಳ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ಪಂಥ್ ರದ್ದ್ ಕರಂವ್ಚೊ ಬರೊ. ತೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಾಂಯ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.”

“ಕಿತೆಂ?” ಫುಲ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಭಿಕಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ, ಪುಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಉಳ್ಟೊ ಹಾಂವ್ ವೆಚೊಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ಎಕ್‍ಚ್: ಹಾಂವೆಂ ಬಂಟ್ವಳಾಕ್ ವಚೊನ್, ವ್ಹಯ್ – ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಜಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ!”

“ಪುಣ್ ತುಕಾ ವಚೊಂಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಡ್ವಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ನಾ, ತಾಕಾ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾಂ.”

“ತರ್ ತುಜೆರ್ ತೊ ತಾಪ್ತಲೊ, ತಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಮಾನ್ ಭಂಗ್ತಲೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾಯ್ತಲೊ!”

“ಪಳೆಯಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಉತರ್ಯಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಜ್ ರಾತಿಂಚ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಅಂತುಲ್ಯಾ, ಗಾಡಿ ಬಾಂಧಯ್. ತುಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ತರ್‍ನಾಟೆ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಯಾ. ಹಾಂವ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ವೆತಾಂ. ಲಡಾಯೆಚಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಆನಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿಯೀ ಆಸೊಂದಿತ್ ಸಾಂಗಾತಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಧನಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಂತುಲೊ, ಬಾವ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್.

“ತರ್ ಯೂಸುಫ್ ಆಲಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಕಾಮತ್. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ – ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ತಾಂ, ತುಂ ತುಜ್ಯಾ ಅಲ್ಲಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ – ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಡ್ಧಡ್ತಾ!”

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಡ್ಧಡೊಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್‍ಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಕಿತೆಂ ಸರ್ದಾರ್?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಭರ್ಮಾನ್. “ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ ನಹಿಂ. ತರೀ, ತುಂ ಯೇವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ತಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಪರತ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲಿ, ಆನಿ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಮಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಹಾಂವ್ ಬರ್ಯಾಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಧೈರ್ ಘೆತಾಂ.”

“ಉಲಯ್!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್, ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಪಿತೂರಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ. ದೆಕುನ್ – ಜರ್ ಬಂಟ್ವಳ್ಚೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮತ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ, ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ?”

“ತುಕಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಪುಣೀ ಮೆಳ್ತಿ.”

“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ…” ಉಲಯ್ಲೊ ಕೊಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಳ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ಖಾಲ್ತೊ ಚಾಕೊರ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಚಲಿ ಕಿತ್ಲಿಯೀ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಂವ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.”

“ಆಹಾಂ” ಹುಂಕಾರ್‍ಲೊ ಮೈಸೂರ್ಚೊ ವಾಗ್. “ತರ್ ತಿಕಾ ಧರುನ್ ಪುಣೀ ಹಾಡ್ತೊಯ್ ನಹಿಂವೇ? ತುಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಪುಣೀ ತಿ ಜಾತಿ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಚಲಿಯೊ ತುರ್ಕಿ ಸರ್ದಾರಾಂಕ್ ಖೆಳಾಚ್ಯೊ ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊಯೀ ಮಾಂದ್ತಾಲೊ. ಶಿವಾಯ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಕ್ ತೊ ಗುಪಿತ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಲೊ ಆನಿ ತಿಕಾ ಆಶೆತಾಲೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ…

“ಕಿತೆಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊಯ್?” ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ.

“ನಹಿಂ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್. “ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ, ಕೊಂಕಣ್ ಕಿನಾರ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ ಆನಿ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡಗಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾಳಯ್‍ಗಾರ್, ಫಿಂರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಂಟೊಂಕ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಹಾಂವ್ ತುರ್ಕಾಂಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಅಥ್ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಆನಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಖಬರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ.”

“ತಶೆಂ ತರ್” ಹುಂಕಾರ್‍ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಪರತ್ ಮಿಶಿ ವೊಳಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಅಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಉತ್ರಾಯ್ಲಿಂ. “ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ಲೊಕಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗಾತ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಂ – ಆನಿ ತೆ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿರೋಧ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ. ತೆಣೆಂ ಯುರೋಪಾಂತ್ ನೆಪೊಲಿಯನಾ ಕಡೆನ್ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಹಾಂವೆಂ ದವರ್‍ಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬಂದ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ತಾರ್ವಾಂ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂ ವಿರೋಧ್ ಘಡಾಂ ಉಬಾರುಂಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಹಾಡಯ್ತಾನಾ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸೊಜೆರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರೀಗ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆರಂಭ್ಸಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, “ತಾಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಜುಲುಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತೊ ರಜಾ ದಿತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿನಾಯೆಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೊಗ್ತಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಕುಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ತೊಯೀ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆ, ಭಟ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಳ್ವಾರಾಂಚೆರ್ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ತೊ ಧಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚಿಂ ತುಪಿಂ ಆನಿ ಜಿಂದ್ಗಿ ಅಪಹೃತ್ ಜಾತಾಲಿಂ; ಘರಾಂ ಹುಲ್ಪತಾಲಿಂ; ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಸಂಹಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಲಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಸಾಂತೆ ಕಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರುನ್ ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾಲೆ; ಉಜ್ಯಾ ಕೊಲಿತಾಂ ವಾ ತಾಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಂಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಕೋಮಲ್ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚಿರ್ಚಿರ್‍ತಾಲಿಂ…

“ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಊಬ್ ಚರ್‍ಲಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ತಾಕಿದ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ: “ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ಪುರುಷ್, ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರುಷಾಂ ಕಡೆನ್ ಆಮಿ ಝುಜಜಾಯ್, ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಡೆನ್ ನಹಿಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

“ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂ ಕಡೆನ್ ಲಡಾಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊನ್ಶಿಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣ್ ಕಿನಾರ್‍ಯಾಚೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಲ್ಲಿಕೋಟ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಪಾಸಣೆಚಿ ಸವಾರಿ ಮಾರಿಜಾಯ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಹಗೀರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ಆಮ್ಚೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ತಾತ್ ವಾ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂ ಕಡೆನ್ ಘುಟ್ಮಳ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಂಕ್ ಕೈದ್ ಕರುನ್ ಹಾಡಿಜಾಯ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

‘ವ್ಹಯ್… ಜಾ… ಜಾಯ್ತ್ ಸಾಯ್ಬಾ!’ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಶೀಮ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧಾಂತ್ ಹೆಬ್ಬೆಟಾಂ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ದಿವಾನ್ ಖಾನಾಂತ್ ಪಾಸಾಯ್ ಮಾರಿತ್ತ್, ಆಪ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ:

“ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಬಂಟ್ವಳ್, ಪುತ್ತೂರ್ ಆನಿ ಕೊಡಗ್ ಗಡಿಚ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಹುಶಾರ್ ಪಾಟ್ಲಾಮ್ ಧಾಡಿಜಾಯ್. ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಗುತ್ತಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಜಾಯ್. ಆನಿ ಹುಂಡಿ ವಸೂಲ್ ಕರಿಜಾಯ್. ವಿರೋಧ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತೆ ಲಡಾಯ್ ಕರುನ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಮೊರನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕೈದ್ ಕರುನ್ ಬಂಧೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಜಾಯ್.”

“ತುಮ್ಚಿ ಖುಷಿ ಜಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾ!”

“ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜಿ ಖುಷಿ! ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಸರ್ದಾರಾಂಚೊ – ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಂಚೊ ಝುಂತ್ ಆಪಯ್ಜಾಯ್. ಚಲ್, ತುಜೊ ವಿಚಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಆತಾಂ ವಚೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಪಯ್ಲಾಂ – ತಿಳ್ಸಿ.”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. ವೇಳ್ ಬರೊ ನಹಿಂ ತರೀ, ಆಪ್ಲೊ ಪಾಸ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಇಡೆಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಆಂಯ್ಡೊ ಘೊಟುನ್:

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ… ತುಮ್ಚ್ಯೆ ರಜೆನ್.”

“ಕಿತೆಂ?” ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ ಉಬಾರ್‍ಲೊ.

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ… ಹಾಂವ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿನತಿ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಏಕ್ ಲಜೆಚಿ ಸಂಗತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ – ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

“ಆಬ್ಳೆಯಾ! ಕಿತೆಂ, ಬಂಟ್ವಳ್ ವಚೊನ್ ಪಿರ್ಕಿ ಪುಣೀ ಜಾಲಾಯ್? ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸುಢಾಳ್ ಉಲಯ್ – ನಹಿಂ ತರ್ ನಿಕಳ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ!”

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಮ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಮುಂದರ್‍ಸುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು, ತುಮ್ಕಾಂ ಬಹುಶಃ ಮೆಳಸೊನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತೊ ಬಂಟ್ವಳ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ.”

“ಬಂಟ್ವಳ್! ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್.”

“ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?”

“ವ್ಹಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಹಾಂವ್ ಖಾಲಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್, ತೊ ವಚೊನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್‍ನಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾವೇ? ವಾ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾವೇ? ಕಸಲಿಂ ಪಿಶೆಂಪಣಾಂ ಹಿಂ! ವಾ ತುಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಪುಣೀ…”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾನ್ ದುಬಾವಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳ್ ಪರ್‍ತಿಲೆ. ಹೊಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕಾಯಿಂಚ್ ಚೂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಾವಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರ್, ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಯ್ಲೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲೊ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕೆದಾಳಾಯೀ ತಸೊಚ್ ಸಾಹಸ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಅಪಾಯ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಕಾಚ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಎಕ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಚಲಿ ತಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತಿಕಾ ಮರ್ಯಾದ್ ನಹಿಂ – ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ತಿ ಮರ್ಯಾದ್ ನಹಿಂ.”

“ಪುಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್, ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್, ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜಾಂವ್, ಆಯ್ತೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಬಗಾರ್?”

“ಬಗಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಜುಗಾರ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭಿಕೆಕ್ ಲಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್” ಪಿಂರ್ಗಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

“ತುಂ ಭಿಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚುರ್ಚುರೆ ನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಜುಗಾರೆಚ್ಯಾ ದಾವಾ ಪ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಯೆ ಕುಂವರ್‍ನಿಚೊ ಮಾನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಜರ್ ಚಿಂತಾ, ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಚ್ ಸಯ್. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ – ತೆದ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಹುಕುಮ್ ತರ್’ಯೀ ನಾಸ್ತಾಂ!”

“ಆನಿ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಕುಡ್ಕುಡ್ಯಾ ಸಾಂತಾಪರಿಂ. “ತ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವಚತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್‍ಯೀ ಆಪಾಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್.”

“ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಫಾವೊತಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚಿ ಹುಕುಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಜರ್ ತೊ ವಚತ್, ತರ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ನಿತಿಕ್ ಬಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಂತೊಸ್ ಖತ್ಖತೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. “ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ತರ್ ತುಮಿ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜಾಯ್‍ಗೀ ಸಾಯ್ಬಾ?” ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ನಾಕಾ, ಆಜ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಮೊಹರ್ರಮ್ ಪರಬ್. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ದೆಕುನ್ – ಬೇಗಮ್ ಆನಿ ಕುಂವರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ಸತ್ ದಿತಾಂ – ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ದಿ ಆನಿ ವಿವರ್‍ಸುಂದಿ. ತೊ ಯೇನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಜಾಂವ್ ಧರವ್ನ್, ಸ ಮಹಿನೆ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿಲೊ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೊಂ ನಾ.”

ಸರ್ಗ್‍ಚ್ ಥಳ್ವತಾರ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಖುಷಿ ಜಾಲೊ!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News