Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 14: ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಭೆಟ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : January 13, 2019 at 8:27 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 14
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಧರ್ಣ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾಶಿ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ತಶಿಂಯೀ ನಿತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಾಕಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅನುಭವ್ ಜಾಲೊ.

“ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಣ್ವ್ಯಾಂನೊ!”

ಬಂದೂಕೆಚ್ಯಾ ಫಾರಾಪರಿಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ. ತಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್‍ಯೀ ಚುಕ್ಲೆಂ.

“ತುಮಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್! ತುಮಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ನೀತ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಯ್ಕ್! ಲಜ್ ಖಂಚಿ! ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ನೀತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪಾಪಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ! ತುಮ್ಚೆ ತಸಲೆ, ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಆನಿ ರಾಜಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ – ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ!”

ತೆಗ್‍ಯೀ ಜಣ್ ನಿತಿದಾರ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ನೀಟ್ ಬಸ್ಲೆ, ಪುಣ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‍ಂಚ್ ಆರ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲೆ. ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊ.

“ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿಂ ಭಾಟಾಂ ಭರುನ್ ಆನಿ ಪೊಟಾಂ ವಾಡವ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೆತೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್! ತುಮ್ಚೊ ದೀಸ್ ಯೆತಲೊ…”

“ಆತಾಂ ತುಜೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಧ್ಲೊ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ್. “ಪುಣ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ತುಜೆಂ ಪಿಶೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚೊ ಭೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೊಯೀ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ತುಂ ಆಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಆನಿ ಭಾಸ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಆತಾಂಚ್ ರುಜು ಕರ್! ಸಾಂಗ್ – ತುವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತುಜೊ ಸರ್ದಾರಿ ಹುದ್ದೊ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್! ತುರ್ತ್ ಕರ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚೆರ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕಾಳೊಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ನಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ನಿರಾಶೆನ್. “ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ನ್ಯಾಯ್-ನಿತಿಚಿ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್…”

“ಬದ್ಮಾಶ್!” ಬೋಬ್ ದಿಲಿ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾನ್. “ಬೇವಕುಫ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಉಬೊ ಜಾವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಆನಿ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಸ್ಪರಾಂ ಉಸಳ್ಳಿಂ.

“ಸೂಅರ್’ಕಾ …..” ಗಾಳ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ, “ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಿಶೆ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ! ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಖಂಯ್! ತೊ ಮೊರೊನ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ – ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಸಯ್ತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ!”

“ವ್ಹೊಯ್, ಹಾಂವ್ ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕಶೆಂ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಏ ಪಿಶ್ಯಾಂನೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ವೇಳ್ ಜಾತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಣೆಂ ‘ವೇಳ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ವಾಜ್ಭಿಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಘಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಘಾತ್ಕಿ ಪಿತುಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗುಪಿತ್ ಭಿರಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ದ್ರೋಹಿಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಚೂಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ, ಲಾಂಬ್ ಕಾನ್ಪಾಟ್ಯಾಂಚೊ.

“ವ್ಹೊಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೈದಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್:

“ಪಾಪ್ಯಾ ತೆಲ್ಲಿಸಾ, ತುಜಿ ಫಟ್ ರುಜು ಜಾಲಿ. ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್! ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್! ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್‍ಪರಿಂಚ್ ಬಹಾದುರ್ ಬಾದಶಹ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಮಿತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾ. ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಶೆಟ್, ಘಾಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಹಗೀರಾಂಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರ್ ನೇಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ ಆನಿ ಆಜ್ ಹ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ತೊ ಆಸಾ!” – ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ವ್ಹೊಯ್ ತರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್, ತಕ್ಷಣ್ ತುಂ ತಾಕಾ ವಳ್ಕತೊಯ್ ವಾ ತೊಚ್ ತುಕಾ ವಳ್ಕತೊ – ನಹಿಂವೇ ಸಾಯ್ಬಾಂನೋ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ.

“ತಸಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ – ಹ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕನಾ. ಆನಿ ಜರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ತರ್ ತೊ ಪಿಸೊ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್.

“ವ್ಹೊಯ್, ಆತಾಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಜುದಾಸಾ, ಹಾಂವೆಂ ತುಜಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ತುಜೊ ಅತ್ಮೊ ತುವೆಂ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲಾಯ್, ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನಾಚ್ಯೆ ಆಶೆನ್ ಜಾನ್ವಾರ್ ತುಂ ಜಾಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಲ್‍ಚ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನಿನ್ ಹಾಸೊಂಕ್‍ಶೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ,

“ಹ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ತುಮಿ? ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ದೊಡೊನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೋವ್ ಗಂಭೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಉಚಾರ್ಲೆಂ:

“ಅಬ್ದುಲ್ ಫತಹ್ ಫತಹ್ ಆಲಿ, ಬಹಾದುರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಮಾಚೆರ್ ಬಂಟ್ವಳಾಂತ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ನಿತಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಝಡ್ತೆಕ್ ಉಬೊ ಕರ್ನ್ ತೊ ಖರೊಚ್ ನಿಷ್ಠುರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ…

“ಗುನ್ಯಾಂವ್ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಹಾಳು ಕರುಂಕ್ ತೆಕಿತ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ… ತೊ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಾ, ಆನಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾಂಕ್ ಆನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ಚಡ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ…”

“ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಝಾಂಕುಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ – ತೆಂ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್.

“ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್!” ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ತ್ಯಾ ಗಿದಾ ಜಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್. ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ “ಆನಿ ಮುಂದರ್ಸಿಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭಿತರ್ ಚಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಘುಟ್ ಉಲವ್ನ್, ತೀರ್ಪ್ ಅಶೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ:

“ಕೈದಿನ್ ಹ್ಯಾ ಜಮಲಾಬಾದ್ ಖಡ್ಪಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡೊನ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ಮಾನಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚೆ ಕಡ್ಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ…”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸುಕ್ರಾರ್ – ನಮಾಜ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ.

“ವ್ಹೊಯ್, ತಾಚೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್ – ಸುಕ್ರಾರಾಚೆಂ ಆಮಿ ಮಾರಿನಾಂವ್. ತರ್, ಪೊರ್ವಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯೀ ಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ತಳ್ವ್ಯಾಂಕ್ ತೀಸ್-ತೀಸ್ ರೊತಾಂ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ವಿಚಾರಿಜಾಯ್…

“ತೊ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಟಿರ್ ತೀಸ್ ಬೆತಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಆನಿ ತೀಸ್ ಚಾಬ್ಕಾಂಚೆ ಮಾರ್ ಮಾರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಮಿಟಾಚೆಂ ಉದಾಕ್ ವೊತಿಜಾಯ್…

“ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತೋಂಡ್ ತೊ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ನಾಕ್ ಕಾತ್ರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಕಾನ್ ಬುಡ್ಡುನ್ ಕಾಡಿಜಾಯ್…

“ಮಾಗಿರ್’ಯೀ ತೊ ಘುಟ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚಿ ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಕಾತ್ರಿಜಾಯ್. ಆಮಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್ – ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಸೊಂದಿತ್.”

“ತಿತ್ಲೆ ಕಾಕ್ಳುತ್‍ದಾರ್ ಸೆವಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾಗಿಚ್ ಸಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ – ಜೊ ಸಗ್ಳೊ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ ತರೀ.

“ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಕ್ ಆಮಿ ಕಾಕ್ಳುತ್ ದಾಕಯ್ತಾಂವ್. ನಸ್ರಾನಿ (ನಾಜರಿನ್ = ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್) ತೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಭರ್ವಸೊ ಲಾಭ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಸುಂತಾ (ಸಿರ್ಕುಮ್ಸಿಜಾಂವ್) ಕರಿಜಾಯ್… ಹೆಂ ಹ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್.”

ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತಾಕಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಕಾಡುನ್ ಬಂಧ್ ದವರಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೈದಿಂಕ್ – ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಹಾಡಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶಾನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ. ದೊಗಾಂ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೊ ಖೊಡೊ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ.

ಕುಡಾಚೆಂ, ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಭರ್ಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಟೊನ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಝಡ್ತಿ ಆನಿ ಫರ್ಮಾಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಸ್ವಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಅಂತ್ರಳಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ತೊ, ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಕಸೊ ಪಾವ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾಸಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂಗಾಯ್? ಛೆ! ತಶೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಜೊ. ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಪರಿಂ ಮೊರ್ಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ್ ದೆಣೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಜನೆಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡುಣೆಂ ತೀನ್ ಕೋಲ್ ಲಾಂಬ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ರೂಂದ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್, ವಯ್ಲ್ಯೆ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ತೀನ್ ಬುರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭಿತರ್ ಝಳ್ಕತಾಲೊ. ಕುಡಾಂತ್ ಚೌಕ್ ತೀನ್ ಫಾತ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಅಶೀರ್ ಸೊಪೊ ವಾ ಮಾಂಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ, ಆನಿ ಕುಡಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ. ಖಂಚ್ಯಾಚ್ ಥರಾನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ವಾಟ್ ನಾ. ರಾತ್ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್, ಫರ್ಮಾಣಾಂತ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉಚಾಂಬಳ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಕೈದಿಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಖಂಯ್ ತಿ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕಿತೆಂ ತಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತಿ ಚಿಂತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್? ವ್ಹೊಯ್, ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹೊಯ್, ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ತಿಚಿ ಚೂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ತಿಚೊ ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ಮೋಗ್‍ಚ್ ರುಜು ಜಾಲಾ; ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಪುಣ್‍ಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲೆಕ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಭಾಗ್ಯಾ ವಿಷಯಿಂ ಕೆದಿಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ದೆವಾ, ಅಶೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊರಜಾಯ್ ವ್ಹೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜಿ ಖುಷಿ ಜಾಂವ್… ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಜಣ್, ಫಾವೊತ್ಯಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪುಣೀ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕರ್…”

ಅಶೆಂ ತೊ ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಾತ್ರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜಾಂವ್, ಉಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!” ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೊಳೂ ಕೊಣೆಂಗೀ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಕಾನ್ ಫುಲ್ಲೆ. ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಕೋಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂವ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಖಬರ್?”

“ಖಬರ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜೆ ಜಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತುಜೆರ್ ತಾಣಿಂ ತೀರ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚಿ ರಾತ್ ಆಸಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ತಶಿ ರಾತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ದೇವ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಧೈರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ಭಾವಾ, ಜಾಯ್ತ್.”

“ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಮೊರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತುಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್’ಯೀ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾವಸೊನಾ.”

“ತಿತ್ಲೆಂ ತರೀ ಧೈರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ತುವೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ತರೀ, ತುಕಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣಜಾಯ್. ಸಾಂಗ್ ಪುಣೀ.”

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿಂ… ಖಾಲಿ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆನಿ ಏಕ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪಾವಿತ್ ಕರಿಜಾಯ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ಕಾಗ್ದಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.”

“ತೀನ್ ಕಾಗ್ದಾಂ? ತೀನ್ ಕೊಣಾಕ್?”

“ಏಕ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಕ್, ಏಕ್ ಫಿಂರ್ಗಿಪೆಟೆಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ಮಿರಾಂದಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ – ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ – ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯೆ ಧುವೆಕ್.”

“ಹಾ, ತರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ತುಕಾ ತೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ಕಾಗದ್ ಲಿಖ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ..?” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತುಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ತಿಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಭಿತರ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.”

“ತಿ… ತಿ ಹಾಂಗಾಸರ್?”

“ವ್ಹೊಯ್. ಬುದ್ವಂತ್ ಚಲಿ ತಿ! ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಮೆದಾರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ ಮೆಳ್ತಚ್, ತುಜಿ – ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿ – ನಿಮಾಣಿ ಭೆಟ್ ಲಾಭಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪರತ್ತಿಲಾಗ್ಲಿ…”

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ಹಾಂವೆಂ ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ.”

“ದೇವ್ ಪಾವ್ಲೊ!”

“ರಾವ್ ತರ್, ತಿಕಾ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್. “ಪುಣ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ತುಮಿ ಉಲವ್ಯೆತ್. ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಹರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಚಿ ರಜಾ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

“ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್!!” ಮತಿ ಭಿತರ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಜೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್! ಕಿತೆಂ ಪರ್ವಾ ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್!”

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯೊ ಘಡಿಯೊ ತಾಣಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಮೌನ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜೀಬ್ ಸುಟನಾ ಜಾಲಿ. ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್‍ಂಚ್ ತೊ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್!” ಕಡೇಕ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನ್.

“ಆಗ್ನೆಸ್ ಸಿಸಿಲಿಯಾ!” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ, ಆನಿ ಹಾತಾಂಕ್ ಖೊಡೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೆ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್! ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್!” ಪರ್ತುನ್ ತಿ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಸರೊನ್ ತಾಚೆ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ಲೆ -ತಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಪಾಲ್ ತೆಂಕುನ್ ದುಳ್ದುಳ್ಯಾಂ ರಡೊಂಕ್ ತಿ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ತಿಚಿಂ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ತಚ್ ತಾಕಾ ಸಳ್ಸಳೆಂ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಆಗ್ನೆಸ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಉಮ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿಂ ದುಖಾಂ? ಕಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ?”

ರಡೊನ್ ದೊಳೆ ಸುಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ದುಖಾಂನಿ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮುಖ್‍ಕಮಳ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ, ಜಾಂತುಂ ಸರ್ವ್ ಕರುಣಾಯ್, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಉಮಳ್ತಾಸೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಸಿನ್ಹೊರ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ ಧೀನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಕಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್! ತುಜೆ ಸರ್ಶಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನಹಿಂ! ತುಜೆರ್ ಅಸಲೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ!”

“ಆಗ್ನೆಸ್, ಹಾಂತುಂ ತುಜಿ ಕಸಲಿಚ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಂಚ್ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂವೆಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ…”

“ತುವೆಂ ನಹಿಂ ಸಿನ್ಹೊರ್!” ರಡ್ಲಿ ತಿ. “ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡ್ಡ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಆನಿ ಪಿಶ್ಯೆ ಬುದಿನ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ನೀಜ್ ಮೊಗಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಪಾಯ್ಲಾ! ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೆಂ! ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್!”

“ಆಗ್ನೆಸ್… ಚಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ…”

“ಆಯ್ಕತಾಂ – ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕತಾಂ – ಪುಣ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಶಿತ್? ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ – ಪುಣ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತುವೆಂ ಖುಷೆನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಆನಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಚ್, ಮ್ಹಜಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಲಿ… ಹಾಂವೆಂ ತುಜೊ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತುವೆಂಯೀ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿಂ. ಮಧೆಂ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾಚೆಂ ಪ್ರಸಂಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಿಶಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜಿವಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಹಾಯ್ ದೆವಾ! ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲ್ ಕಾಲ್ ಪರ್ತುನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ… ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ.”

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 13: ನಿತಿಚಿಂ ಖೆಳ್ಖುಳಾಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News