Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 11: ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : December 24, 2018 at 12:09 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

“ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುವೆಲ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. “ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಶಿರ್ಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್! ಗೆಲಿ ತಿ ರಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಲಾಳ್ ಗಳವ್ನ್ ಆತಾಂ ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್!”

“ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್? ಹಾಂವ್ ಖರೊಚ್ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾಂ!”

“ವ್ಹೊಯ್! ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿ ಕಡೆನ್ ಖರಾರ್ ಜಾತಾನಾ ತಂ ಸ್ವಪ್ಣೆತಾಲೊಯ್! ತುವೆಂ ಲಜ್ ಭಾಜುನ್ ಖೆಲ್ಯಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ. ಪುಣ್ ಜುವಾನಾನ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಂಚ್ಯೆ ಝರಿಂ ಖಾತಿರ್ ಪುಣೀ ತುವೆಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೊರಜಾಯ್!”

“ಮಾರ್ಸೆಲಾಬಾ, ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್…”

“ಪಡ್ಪಶ್ಯಾ, ತುಜ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ದೂಕ್ ಧರ್” ಘರ್ಜೊನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್, ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತಾಲ್ವಾರಿನ್ ತೊಪುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲೊಚ್.

ಎದೊಳ್ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಘಡ್ಯೆನ್ ಉಗ್ಡಾಪೊ ಜಾಲೊ. ದೋನ್‍ಂಚ್ ಕದಮಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ತೊ ಮಧೆಂ ಪಡ್ಲೊ.

“ಶ್ರೀಯುತ್ ಕುವೆಲಿನೊ, ರಾವಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಹಾತ್! ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಜೀವ್ಘಾತ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ, ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿಚೊ ಹಾತ್ ಆಡಾಯ್ಲೊ.

“ಕೋಣ್ ತುಂ? ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಹಾಂತುಂ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿನ್, ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, “ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್! ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್! ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಕೈದಿ. ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವನಾಕಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್, ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್‍ಯೀ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಚ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ: “ಮಾಫ್ ಕರ್ ಸಿನ್ಹೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ದಿಲ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ತುಂ ಮೊಡಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಯೀ ದುಬಾವ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಫುಗ್ತ್ಯಾ ಫುಗ್ಯಾಕ್ ಚೇಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್ ಗಳೊನ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ.

“ತುಂ… ತುಂ ಕೋಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್.

“ಮಾನೆಸ್ತಾನೊ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಹಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ ತುಮಿ ಸೊಧ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಜೊ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಗೆರ್ ತುಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಬ್ಳೆ ಹ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರಾ. ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾ ಖಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್.”

“ತರ್… ತರ್…”

“ತುಮಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಗದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉರನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಆಬ್ಳೆ ಹಾಂಗಾ ಆಮಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್.”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ಸುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಾಲ್ವಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಲೊ.

ತೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಕಾ ರಾನಾಂತ್ ಮೆಳೊನ್, ಕಾಗದ್ ಆನಿ ತಾಯಿತ್ ಪೇಟ್ ಒಪ್ಸಿಲ್ಲೊ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮೊರನಾಸ್ತಾನಾ ಕುರ್ಬ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಲ್ಯಾ ಪಾಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂ ವರ್ವಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಭಾಗೊನ್ ತೊ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಖರೊ, ಪುಣ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತಾಲಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಆನಿ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ತಿ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರುಂಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಮನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ.

“ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗೊರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ದಾಕವ್ನ್. “ಹೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾ! ಕೆದಿ ಫರಾಮಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ತಿ. ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜುವಾನಾಕ್ ಕೆದೊ ವರ್ತೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ ಜಾತೊ!”

“ಮಾರ್ಸೆಲಾಬಾ, ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್. “ಬರೊ ದೇವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್? ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಕಶಿ ಆಸಾ?”

ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸುಸ್ಕಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ಹೊ ನಾಟಕ್ ಜಾತಾನಾ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲ್ ಭಿತರ್ ಜನೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ಮುದಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ತೊ ಪಾವೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಲೆಗುನ್ ತಾಣೆಂ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜತಚ್, ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಚುರ್ಚುರ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಮಾಳೊನ್, ತಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಸುಸ್ಕಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದಾದ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೆ. ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ತುರ್ತಾನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಮುಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆತ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಉಬಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಕ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಪಯ್ಲೊ.

“ಇಷ್ಟಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಇತ್ಲೊ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲಾಯ್, ಆನಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಹ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂ ಕಡೆನ್ ಘುಟಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.”

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಮಿ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ತುಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ತುಕಾ ಕಾಂತಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ” ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ಹಾಂವ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳಿ ದೆಕುನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲಾಯ್…”

“ವ್ಹೊಯ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ತೆಂಚ್ ಚಿಂತಾಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್. “ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ…”

“ತೊಚ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಎಕಾಚ್ ನಾಂವಾಚೆ ಮನಿಸ್ ದೋಗ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಯ್ಜಯ್.”

“ಕೊಣ್ಣಾ-ಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಸಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್..?”

“ಮಿಸ್ತೆರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ತುವೆಂ ಪಾಳ್ಳಾಂಯ್. ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಖಲ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜಿ. ತರ್, ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ನಿಮಾಣಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್’ಚ್ ತುಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ಪುಣ್ ತುಂ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇತ್ಲೊ ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ತಾ. ಕಸಲೊಗೀ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”

“ತಾಂತುಂ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ.”

“ಸರ್ವ್ ಸಾಂತಾಂ-ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್?”

“ವ್ಹೊಯ್, ಸರ್ವ್ ಸಾಂತಾಂ-ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಂವ್. ಪುಣ್ ತುಜೆಂ, ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ತಿರ್ಸಿಜಾಯ್. ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದೀನಾಯೆ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ಲೊ. ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ, ತಶೆಂಚ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್‍ಯೀ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ಲಿ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್ ಆನಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಮಾನೆಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲ್. “ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ.”

“ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ಅವ್ಘಡಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚಿ ವಾಟ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್, ತ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಉರ್ಲೊಂ.”

“ತುಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” ಮಧೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸಾನ್. ರಾನಾಂತ್ ತೊ ಅರ್ಧೊ ಮೊರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾರ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ. “ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಹೆರ್ ನಾಂವಾಂ ಅಂದಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ವಚನಾಕಾತ್. ಬಗಾರ್ ಆಯ್ಕಯಾ:

“ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಮುಖ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ವೈರಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಕ್ ಖಬರ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ವಾವುರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್, ಅಂಚೆ ಶಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಸರ್ವ್ ವಾಟೆಂನಿ ಗೂಢಚಾರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಡ್ಲೆ.”

“ವ್ಹೊಯ್, ಅಂಚೆ ಶಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತೊ ಮನಿಸ್ ಬರೊ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲ್.

“ವ್ಹೊಯ್, ತೊ ಮನಿಸ್ ಬರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ನಮಿಯಾರ್’ಲ್ಲೆ ಗುಪ್ತ್ ಸೆವಕ್ ಸಗ್ಳೆಯೀ ಬರೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಣಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ದರ್ಬಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ತುಕ್ಲಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಬಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹಾಣಾಂಚಿ ಆನಿ ಬೆತಾಂಚಿ ಪೂಜಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ಫಟ್ಕಿರ್‍ಯಾಂಚಿಂ ಎಕಾಕ್ ಚಾರ್ ದೂರಾಂ ಟಿಪ್ಪು ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಇಡೆಂ ಆಸಾ.”

“ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್’ಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚಿ ದಗ್ದೊಣಿ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುವೆಲ್.

“ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್” ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್.

“ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಏಕ್ ಹುಕುಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಂವಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ, ಆನಿ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆ ಶಿಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಆನಿ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲಿಂ. ಹೊ ಮನಿಸ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕಶೆಂ ಜಾಣಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ!

ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ಥರಾನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಆಜ್ಯಾಪ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಗರ್ಜೆನ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಕಾಯ್ದ್ಯಾನ್ ಪುಣೀ ತೊ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಂತೊಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ – ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಸಮಡ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಸೆವೆಚೊ ಹಾತ್, ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ.

“ಆನಿ ಹಾಂವ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಕೈದ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಪಾಯ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉರನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಖುಷೆನ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೈದ್ ಜಾಲೊಂ.”

“ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?” ಚಡ್ಪಡ್ಲೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್. “ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಶಿಕ್ಷೆಕ್ ತುವೆಂ ಕಶೆಂ ಬಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?”

“ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ತುಜ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆಂ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್ಸಿಲಾಂ. ತರ್, ಅಪಾಯ್ ಯೆತಾನಾ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಂತ್ ನಾ.”

“ಛೆ, ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಸಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಪೊಳ್ಕುರೊ ಹಾಂವ್ ನಹಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ಚಡ್ಪಡೊನ್.

“ತುಂ ಪೊಳ್ಕುರೊ ನಹಿಂ ಖರೊ, ಪುಣ್ ಪಿಸೊ ಜಾಯ್ನಾಕಾ.”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ…”

“ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ತುಕಾ ಚುಕವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಎಕ್‍ಚ್ ಉಪಾಯ್, ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಕಸೊಯೀ ಬಚಾವ್ ಜಾಯ್ನ್. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಕೈದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಚಾವೆಚಿ ವಾಟ್ ನಾ. ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ – ತುವೆಂ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಜುವಾನ್ ಮೊನಿಕಾ ಬಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ವಾಂಚಜಾಯ್. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್. “ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯಾ.”

“ಭಾವಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್, ಸರ್ದಾರಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲ್‍ಯೀ ಮೋವ್ ಜಾಲೊ. ರಾಜಾಂವ್ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಇಷ್ಟಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ತುಜೊಚ್ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ. ತರೀ, ತುಜೆಂ ನೀಜ್ ನಾಂವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಂ ತುಮಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಆಜ್ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ತೆದಾಳಾಯೀ ತುಮಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.”

“ತುಜಿ ಖುಷಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುವೆಲ್.

“ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್” ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. “ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ತುಮಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ತುಮಿ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರಾ.”

“ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟಾ, ಸಾಂಗ್.”

“ತುಮಿ ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಪುಣೀ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಭೋವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ತಿಚೆ ಕಡೆನ್ – ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿ ಕಡೆನ್ – ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ ವಾ ಚಿಂತ್ನೆನ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಂಗಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗಜಾಯ್.”

“ಹಾಯ್!” ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ ಕುವೆಲ್. “ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಇಷ್ಟಾ, ಜಾಯ್ತ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪರತ್ ಭೆಟ್ ದೇವ್ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ತಸಲೆಂ ಭಾಗ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಅಸೊ, ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಜುಂತ್ ಆಖೇಯ್ರ್ ಜಾಲೊ. ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್ ಕೈದಿಕ್ ಪರತ್ ತಾಬೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್, ತಾಚಿ ಭಯ್ಣ್ ಆನಿ ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ – ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಥಂಯ್ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

ತಿ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ. ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಥಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಹಿಂದೂ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಮುಂದರ್ಸಿಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜಮಲಾಬಾದ್ ಘಡಾಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಚಿ ಏಕ್ ಕೋಡ್ತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಜಹಗೀರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಂಧಿವಾನಾಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಥಂಯ್ ಚಲ್ತಾಲಿ, ಆನಿ ತೀರ್ಪಾಂಯೀ – ಚಡಾವತ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿಂ – ಜ್ಯಾರಿ ಜಾತಾಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್, ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚೆ ಕೈದಿ ಭಿರಾಂತೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮೆಜ್ತಾಲೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 10: ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚಿ ಮಜತ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News