Latest News

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 10: ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾಚಿ ಮಜತ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : December 19, 2018 at 7:34 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?”

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್. ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಕೈದಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಜೆಂ ಕೊಶೆಡ್ದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತುಂಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ದೆಕುನ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ದ್ವೇಷ್ ಮತಿಂತ್ ಧರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ.”

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ. ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದ್ವೇಷ್ ಆಸೊಂಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ನಾ. ಸಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಬಂಧಿವಾನಾಪರಿಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾಂಯ್. ಬಗಾರ್ ಇಷ್ಟಾ ಸಾರ್ಕಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿಲ್ಯಾರ್.”

“ತೆಂ ಆಸೊಂ. ತುಂ ಸಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ದೆಕುನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ನಿತಿಕ್ ತುಂ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ವೆಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುಜ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ತುಕಾ ಪರ್ತುನ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತುಂ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸೆವೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೈದರಾಲಿಚ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಬಾರ್ಕುರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೈಸೂರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಭಾಕ್ರೆಕ್ ಉರ್’ಲ್ಲೊಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಶಿಬಂದೆಂತ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಾತ್ರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಮುರ್ಮುರೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲಿಂ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.”

ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ವಿರೋಧ್ ಮುರ್ಮುರೊ ಉಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಳಕ್ ಕಳನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಚೆರ್ ಮುಕಾರ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬದ್ಲಾಕ್:

“ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕೊಂಕಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ ಆಮಿ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ವ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಆನಿ ವಳ್ಕೊನ್ ಚಡಾವತ್ ನಾಂತ್. ವ್ಹಡ್ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಚಡ್ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್. ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಂದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ತೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ವರ್ತೆ ಆನಿ ಖಾಲ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಎಕ್ವಟ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮೋಡ್ತ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ನಿವಾರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್, ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ. ಸತಾನ್ ತೊ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೈದಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲೊ ಘುಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾಯೀ ಜಾವ್ಯೆತ್.

“ಹಾಂವ್, ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್‍ಯೀ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ವಾಜ್ಭಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚೆರ್ ದ್ರೋಹ್ ವಾ ಮೋಸ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಿಸ್ಪಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವರ್ವಿಂ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ವಟ್ ನಾಸ್ತಾಂ…”

“ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ವಟ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.”

“ತರ್ ತಿ ಫಟ್!”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಟ್?”

“ಆಬ್ಳೆ, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಬಾರ್ಕುರ್ಚೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್. ಸಮಾಜಿಚ್ಯೆ ತರ್ಫೆನ್ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚೆ ತಸಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಕ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ, ಪುಣ್ ತುಕಾ ಕೈದ್ ಕರ್ನ್ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ. ತರ್ ಸಾಂಗ್ ಪಳೆಯಾಂ, ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್?”

“ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಪುಣಿ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಎಕ್ವಟ್ ಮೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ತುಂ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಧನಿಯಾಚಿ ಹುಕುಮ್ ತುಂ ಪಾಳ್ತಾಯ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಮೊರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತಾ?”

“ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆಂ ಕಾರಣ್. ಆಜ್-ಕಾಲ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ವೈರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಫಿತೂರಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಚೆರ್ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಮರಣ್ ಖಂಡಿತ್.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ?”

“ಪಯ್ಲೆಂ, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್ಲೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ವಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಆಸೊನ್‍ಂಚ್ ಕೋಡ್ತ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ನ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರಣ್ ಪುಣೀ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಚಿ ತನ್ಖಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ನವೊಚ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನಿತಿದಾರ್ ನೇಮಕ್ ಜಾಲಾ. ತೊ ನವೊ ನಿತಿದಾರ್, ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಹುದ್ದೊ ಆನಿ ಮಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪುರ್ತೊ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೈದಿಂಕ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮೊರ್ಣಾಚೆಂ ಫರ್ಮಾಣ್‍ಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ತೀರ್ಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ನವಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತೊ ನವೊ ನಿತಿದಾರ್?”

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗನಾ.”

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ನಾನಾಂತೆ ದುಬಾವ್ ಘುಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಜಮೆದಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಉಲವ್ನ್‍ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

“ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ರಾವ್ತಿ ನಾ. ಟಿಪ್ಪು ಸರ್ದಾರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆತಾಂಚ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಕ್ ತಿ ಪದ್ವಿ ಮೆಳ್ತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.”

“ಕೋಣ್ ತೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಸರ್ದಾರ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊರ್ಣಾಚಿ ಘಾಂಟ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ.

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತುಂವೆಂಯೀ ಆಯ್ಕಲಾಂಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಂದೊಸ್. “ಹಾಂವೆಂಯೀ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಜೀವ್ ಆಸಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾವ್ಡೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್, ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಜುಗಾರ್ ಖೆಳೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!”

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಉಸ್ಮಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ:

“ತುಂ-ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಾಪ್ ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ತಾಕಾ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿ:

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪೆದ್ರು ಪ್ರಭು.”

“ಹಾಂ… ಹಾಂವೆಂಯೀ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ.”

“ವ್ಹಯ್‍ಮೂ? ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್; ವ್ಹರ್ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್. ಪುಣ್ ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಖೆಳ್ಳೊ ಜುಗಾರ್ ಆನಿ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಥರಾನ್ ಜಾಲೊ ಕಾಬಾರ್!”

ಚಲಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಣ್ ಜುಗಾರ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಖಬರ್, ಗಾಂವಾರ್ ಅಶಿ ವಿಸ್ತಾರ್’ಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪರ್ತುನ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆತುರಾಯ್ ರಾವ್ಲಿ ನಾ.

“ತಾಚೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ತಾಚೆಯೀ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್, ಆನಿ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆಯೀ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್! ಜುಗಾರೆಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಿಂ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ತಿಂ ಕೊಣ್ಣಾ!”

“ವ್ಹಯ್‍ವೇ ತರ್! ಕೋಣ್ ತಿ ಚಲಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ!

“ತಿ ಚಲಿ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತುಂ? ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತ್ಯಾಚ್ ವೀರಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತುಕಾ ತಿ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕರ್ತಿನಾ! ಕಳ್ಳೆಂವೇ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ – ತಿಚ್ ತಿ – ತಾಂಗೆರ್ ತುಂ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್!”

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಸಂಸಾರ್ ನಾಕಾಸೊ ದಿಸ್ಲೊ.

“ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ…”

“ಖಂಡಿತ್ ಕೈದ್ ಕರ್ತೊಂ ನಾ. ಗ್ರೆಗೊರ್ ತೆಲ್ಲಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಗೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಂಗೆರ್’ಚ್ ಕ್ರಿಯಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊತೊರ್ ಮರ್ಯಾಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ತಿತ್ತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಪುಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಧುವೆನ್ ಯೇವ್ನ್, ಸರ್ವ್ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯೆ ಹುಜ್ರಿಂ ತುಜಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್… ಫುಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್.”

“ತುವೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚೆರ್ ಕಷ್ಟ್ ಯೆತೆ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್ತೆಂ ಕದ್ವಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೆ ಖುಶೆನ್ ಆಪುಣ್ ಕೈದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿನ್ ತಾಕಾ ವಿಕ್ರಿತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಕಾ ಥೆಂಬೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ಭರ್ಸಲ್ಲೊ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಆನಿ ವಾಂಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ನವ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ ಮೋಗ್, ಫಕತ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂನಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಶೆಂಯೀ ಜಾಂವ್, ತೊ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಯೀ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಳಕ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ತಶಿಚ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ನ್, ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲ್ಚೆಂ, ವಾ ಸಂಸಾರಾಕ್‍ಚ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮನ್ ಘಟ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಯ್ ಮೊಗಾ! ಹ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ತುಂ ಮಯ್ಪಾಸಿ, ತಸೊಚ್ ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಧಾರುಣ್ ತುಂ ಜಾಶಿ!

ಪುಣ್ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿಚೆಂ ಆಹ್ವಾನ್ ಆಸಾ. ತಾಕಾ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ಭಾಗಿ ತೆಲ್ಲಿಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ದುಬಾವಾಂತ್ಲೆಂ ಮುಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಭಾಗಿ ತೊ ತೆಲ್ಲಿಸ್! ಮೊರ್ತಾನಾ ತೊ ಮೊಗಾನ್ ಮೆಲೊ, ಆನಿ ಮೊರ್ಣಾಂತ್‍ಯೀ, ತ್ಯೆ ಮೊನಿಕಾ ಕುವೆಲಿಚೊ ಮೋಗ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಥರಾನ್ ತಾಚೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲಿ ನೀಜ್ ಖಬರ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಭಯ್ಣಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್?

ಉಪ್ರಾಂತ್… ದೆವಾ ತುಂ ಪಾವ್! ಮೈಸೂರ್ ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಉಚಾಂಬಳ್ ಆಸ್ಥಾನಾಂತ್‍ಯೀ ಸಿಂಹಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್, ಆಬ್ಳೆ, ಶೆವ್ಟಿಂ ಮೊಗಾಂತ್ ಲಾಸೊನ್, ಆಪುಟ್ ಲಜೆನ್ ಆನಿ ಶೆಕಿಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಬೊಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

“ಇಷ್ಟಾ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್.

“ಕಿತೆಂ ಭಾವಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜಮೆದಾರ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿ. “ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್, ಪುಣ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಕಾ! ಉಪ್ಕಾರ್ ತುಜೊ! ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿಯೀ ಗೊಮ್ಟಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್ – ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸಾ!”

“ನಾ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಂಧನಾಂತ್ಲೊ ಸೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರಿನಾ.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್, ಕಿತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿಜಾಯ್?”

“ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊಯ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಋಣಿ.”

“ತಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸೊಂದಿ.”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ, ಪಾಣೇರ್ ಛತ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳಜಾಯ್. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಪುಣ್ ಘುಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದ್ರಾಪ್ ದಿಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮೊರ್ತಾ ವರೇಗ್…”

“ತರ್ ವ್ಹಡ್ ನಹಿಂ – ಕಸೊಯೀ ವಾಂಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಹಿ ಕಾಂಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಮಿಶ್ಯಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಚಿಂವೊನ್. “ಹಿ ಕಾಂಯ್, ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಶಿರಿಗುಂಡಿ ನಹಿಂಮೂ?”

“ನಹಿಂ! ಸರ್ಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂತಾಂ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ – ಚುಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ.”

“ತರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಕಿತೆಂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಣೇರ್ ಛತ್ರಾಂತ್, ಎಕಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯೆ ತಿತ್ಲಿ ದಯಾ ಕರ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹರ್.”

“ತುಕಾ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಕೋಣ್?”

“ತೊಚ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಭೆಟೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರೀ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರಿಜಾಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಕೈದಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ವ್ಹರ್. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಭರ್ಶಿನಾಕಾ.”

“ಕಸಲಿ ಫಿತೂರಿ ಹಿ?”

“ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ – ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ.”

“ಕಾರಣ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪಳೆ, ಕೊಣ್‍ಯೀ ಜರ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ವೈರಿಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂಯೀ ಆಡಾವ್ನ್ ಬಂಧ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹುಕುಮ್ ಆಸಾ.”

“ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಚೊ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಸುಟ್ಕೆ ವಿಣೆಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ರಜಾ ದಿಲ್ಲಿಯೀ ವ್ಯರ್ಥ್.”

“ರಾವ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್:

“ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನಿತಿದಾರಾಪರಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ಧಾರುಣ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಅಶಿಚ್. ಆಸೊಂದಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಬಂಟ್ವಳ್ ತಂಬಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಿ ವಾಟ್ ಮುಂದರ್ಸಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಆತಾಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಿಕ್ಕೆ ತಿದ್ವಿಜಾಯ್.”

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಮೆದಾರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಬೋಬ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಅಶೆಂ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ:

“ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಹ್ಯಾ ಕೈದಿಕ್ ಆಮಿ ಪಾಣೇರ್ ಛತ್ರಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಖಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಧಾ ಜಣ್ ಜವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕೈದಿಚ್ಯಾ ಪಹರ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ದಿತ್. ಉರ್’ಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಬಂಟ್ವಳ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂದಿ. ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಮೆಳ್ತಾಂವ್.”

ಅಶೆಂ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಇಕ್ರಾ ಜಣ್ ಶಿಪಾಯ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಡ್ ಘುಂವ್ಲೆ.

“ಪಳೆ ತೆಲ್ಲಿಸ್” ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸಾನ್. “ಚುಕವ್ನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಪುಣೀ ಕರಿನಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಇತ್ಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಚಡಿತ್.”

“ತುವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್. “ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊಯೀ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ನಹಿಂ.”

ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಜಾಯ್ ತಸೊ ವೇಳ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾಣೇರ್ ತಾಣಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಛತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಂಕಾಂ ದುಸ್ರಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಶಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.

ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಹಿಂ!

ಛತ್ರಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎಕ್ಲೊ ದಿಂಡೊ ಮಾನಾಯ್, ಹಾತಾಂತ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಘೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ.

“ಆಣ್ವ್ಯಾ! ಕೊಣಾಕ್ ಹಾಡ್ನಾಯ್ಲಾಯ್ ಹೊ ವೇಸ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಪಿಡಾ, ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ! ತುಂ ಚೆಡೊ ವ್ಹೊಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಡ್ ತುಜಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆನಿ ಸರ್ ಮುಕಾರ್!”

ಮನ್ವೆಲ್ ಮೆಂದೊಸ್, ಶಿಪಾಯ್ ಆನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಹೊ ಆವ್ತಾರ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಶಿಪಾಯಾಂಚೊ ಪುಂಡು ಪಳೆವ್ನ್‍ಯೀ, ತ್ಯಾ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ:

“ಕಿತೆಂ? ಚೆಡ್ಯಾಪರಿಂ ಝುಜ್ತಾಯ್ ವಾ ತುಕಾ ಸುಣ್ಯಾಪರಿಂ ಚಿರಿಜಾಯ್? ವಾಂಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ಕೊಣಾಕ್ ತೊ ವೀರ್ ಚಿರುಂಕ್ ಆನಿ ಮಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ಪಿಂಜ್ಕರ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಭಾಗೆಟೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ದಿಸ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಉಬೊ ಸಾರ್ಕೊ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಪಿಂರ್ಗೊನ್ ತೊ ಉಸ್ವಾಸ್ಲೊ:

“ಮಾರ್ಸೆಲಾಬಾ! ತುಕಾ ಪಿಶೆಂ ಪುಣೀ ಚಾಳ್ವೊಂಕ್‍ನಾಮೂ? ಹಾಂವ್ ಆಬ್ಳೆ, ಮೊರ್ಣಾಂತ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ! ಆನಿ ತುಂ…”

“ಹ್ಹ-ಹ್ಹಾ!” ನಂಜಿ ಹಾಸೊ ಖತ್ಕತ್ಲೊ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಕುವೆಲ್. ತಾಚ್ಯೊ ಮಿಶ್ಯೊ ಸಾಳಿಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಪರಿಂ ಭಿಸುಳ್ತಾಲ್ಯೊ!!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 9: ಅದೃಷ್ಟಾಚಿ ಸುಕ್ತಿ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News