Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 25 (ನಿಮಾಣೊ ಅವಸ್ವರ್): ಹಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : June 7, 2018 at 9:09 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 25; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆತುರಾಯೆಚಿಂ, ಕಾವ್ಜೆಣೆಚಿಂ, ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಭರ್ಶಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರೆಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಚುಕಿ ಖಾತಿರ್ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಖುನಿಯೆ ವರ್ವಿಂ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ರಾಗ್ ವಿಸ್ರಲಾಂ ವಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಆನಿ ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಪೂತ್ ಘರಾ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಿರಾಶಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಇಕ್ರಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚೆಂ!

ಹಾಂವ್ ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಚ್ಯಾ ಬಸ್‍ಸ್ಟೊಪಾರ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ.

ತೆಂ ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಥೊಡೆಶ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ದೋನ್-ತೀನ್ ಮಾಳ್ಯೆಚಿಂ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬೆಂಕಾಂ, ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿಂ, ವಕೀಲಾಂಚಿಂ ಕುಡಾಂ, ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯೊ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ… ಹ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ‘ನ್ಯೂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಕೊಲೊನಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಹಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

‘ನ್ಯೂ ಕಾಮತ್ ಹೋಟೆಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೋರ್ಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊಂ. ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಾತ್ರಾಚಿಂ ಸಾತಾಟ್ ಮೆಟಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗೊನ್ ನವೆಚ್ ದಿಸ್ಚೆ ತಸಲೆ ಬಾಂಕ್, ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಮೇಜ್… ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ!

“ವಿತೊರಾಬ್…” ವಳ್ಕಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ. “… ತುಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಆಸಾಯೇ ಪರ್ಬೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ – ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆಪರಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಜಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ಜಯ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ… ಮ್ಹಜಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಧುನ್ ಆಯ್ಲೊಂ… ತಿಂ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾತ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಜಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ… ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ… ತುಕಾ ಖಬರ್ ನಾ?”

“ಕಿತೆಂ ಖಬರ್..?” ಹಾಂವೆಂ ಆಕಾಂತೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್… ಏಕ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆ… ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಚಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಟಿರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

“ತುಜಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾಂತ್ ವಿತೊರಾಬಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ. “ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ತುವೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ. ತುವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಖುದ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಫಾಶಿಚ್ ಜಾತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಕಾ ಜೀಣ್‍ಭರ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ನಿರಾಶಾ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯೀ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ… ತುಕಾ ಜಯ್ಲಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಾಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯೆಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ. ತಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ನಡ್ತೆಂ, ಚಾಲ್ ಬದ್ಲತ್ ಆಯ್ಲಿ… ತುಜೆ ಗತಿವರ್ವಿಂ ತಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ… ತುಜೆ ಪೂತ್, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಿಕಾ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ದವರ್ಲೆಂ. ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ತುಜೊ ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾಲಿ… ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾನ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚಿಂ ನೊಟಿಸಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್… ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಆನಿ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ. ಖಾಲಿ ಗಾದ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ರೂಕ್-ಮಾಡ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ… ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಭುಂಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮೋಲ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಖುಷಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಗೊ, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್ ಘರಾಂ, ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾಂ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಗೊಲಿಮಾರಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಹರ್ತಾಳ್ ಕೆಲೆಂ. ಗಲಾಟೊ ಕೆಲೊ. ಪುಣ್ ಗೊಲಿಮಾರ್’ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಜಾಗೊ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ… ಬೆಸಾಯ್, ಸಾಗೊಳೆಚೆ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಖರಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರ್’ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಲಾಕಾಂನಿ ದುಡು ಮೆಳ್ಳೊ… ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದುಡು ಮಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದುಡು, ಜಾಗೊ ಆನಿ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಘರ್‍ಯೀ ಬಾಂದವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ…

“ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಬರೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ… ತೆ ಆವಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ… ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯೆಕ್ ಸಾತ್-ಆಟ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಮೆಳ್ಳೆ… ಪುಣ್ ತಿಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ… ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…?” ಹಾಂವೆಂ ಮಧೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಶೀಬ್ ತುಜೆಂಯೀ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ. “ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮಾಬಲಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾಯೇ ತುಕಾ..? ತ್ಯಾ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಧುವೆ ಕಡೆನ್, ಅನಿತಾ ಕಡೆನ್ ಚಂಗಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತುವೆಂಚ್ ರಾನಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಖಂಯ್… ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಬಲಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊಮೂ… ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಗೆರ್ ಸದಾಂಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅನಿತಾ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಭಾರೀ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್… ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿಂ ಘರ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ – ಗುಸ್ತು ಪರ್ಬುಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂ ದೊಗಾಂ ಸಾಂಪಡ್ಲಿಂ. ರಾನಾಂತ್ ಬೊಣಾ ಭಿತರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಸ್ತುನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್… ಚೆಡ್ವಾನ್ ಘುಟ್ ಸೊಡ್ಲೊ… ತೆಚ್ ರಾತಿಂ ಮಾಬಲಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಕ್ ಮಾಬಲಾನ್‍ಯೀ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ… ಪುಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್.”

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ?”

“ಮಾಬಲಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅನಿತಾ ಭಿಕುಣಾಂಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ತೇಲ್ ಪಿಯೆಲೆಂ. ತೇಲ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಘುಟ್ ತಾಂತುಂ ಬರಯಿಲ್ಲೊ. ಕಾಗದ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್‍ಯೀ ವಾಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ರಾತಿಂ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮಾಬಲಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಅನಿತಾನ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್… ಅನಿತಾನ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಗುಸ್ತುಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಸ್ತುನ್ ಮಾಬಲಾಚೊ ಗಳೊ ಚಿಡ್ಡುನ್ ತಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ… ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಫಾಶಿ ದಿಲ್ಲಿ… ಅನಿತಾನ್ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.”

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ… ಮಾಗಿರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಅನಿತಾ ಮಾಬಲಾ ವರ್ವಿಂ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಬಲಾ ಆನಿ ತೆಂ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್… ಮಾಬಲಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅನಿತಾನ್ ಜೀವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ… ತೆಂ ಮೆಲೆಂ… ಅನಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ಮಾಬಲಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ತೆಂ ಕಾಗದ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವ್ಯೆತಿ… ಪುಣ್ ಗುಸ್ತುಚೆ ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಕಾಗದ್ ಲಾಸುನ್ ಘಾಲೆಂ… ತುಜೆಂ ನಶಿಬ್ ಫುಟ್ಕರ್… ತುಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಉರ್ಲೊಯ್.”

ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ಮುಕಾರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನಿ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ. ಹೆ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ಚಡ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲಿ ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯ್… ತಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪುರ್ತಿ ಫಿರ್ವಲಿ. ತಿ ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಯ್ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಫಟ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಎಕಾ ಮೆಟಾನ್ ವಾಂಚ್ಲೊ ಖಂಯ್. ನಾ ತರ್ ತಿ ಕಾತರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಿ. ರಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ… ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ… ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾಲಿ. ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ… ತಿಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಆನಿ ತಿ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಪಿಡೆನ್ ಪಡ್ಲಿ… ಆಮಿ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮೆಲಿ…” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಲೊಂ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂ ರಡೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜೆಂ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಂಸಾರ್’ಚ್ ತುಕಾ ಉಳ್ಟೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ… ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಖುನಿಯೆ ಖಾತಿರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ತುವೆಂ ಭೊಗ್ಲಿಯ್… ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯ್ ತ್ಯಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಶಿರಾಪ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತಿಚೊ ಶಿರಾಪ್ ತಾಕಾ ಭೆಜ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲೆ ಮೆಲಿ. ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲೊ… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೆಲಾ ಖಂಯ್… ರೆಮೆಜಾನ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆ ಭಿರಾಂತಿನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ..”

“ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್?” ನಿರಾಶೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ನಾ ವಿತೊರಾಬಾ… ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ… ತೆ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲೆ. ಆತಾಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್… ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಬಾಯ್‍ಗೀ ಕುವೇಯ್ಟ್‍ಗೀ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್… ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿಯೀ ಹಾಂಗಾ ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ… ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗುಸ್ತುನ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಘೆತ್ಲಾಂ… ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್… ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾಂತ್…”

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ!

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ಜೇವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸುಡಾಳ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಪ್ರಾಸ್ ಹೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರಾಂದುಂಕ್, ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಪೀವನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಗಿರಾಕಿಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

“ಪಯ್ಲೆಂಚೆಪರಿಂ ಲೋಕ್ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೇನಾ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಲೋಕ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ನಾ ವಿತೊರಾಬಾ… ಪರ್ನ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಲೊಕಾ ಕಡೆನ್ ದುಡು ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…. ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಶ್ಟ್ ದುಖ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲೆ. ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಜಾತಾಲ್ಯೊ… ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್‍ಚ್ ನಾ… ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ದೋನ್ ಲಾಕಾಂ ವಯ್ರ್ ದುಡು ಆಸಾ. ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಬೆಂಕಾಂನಿ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ತೊ ದುಡು ಜಮೊ ಆಸಾ. ದುಡು ಆನಿಕ್‍ಯೀ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್… ಘರಾಂನಿ ಟಿವಿ ಆಸಾ. ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯೀ ಟಿವಿಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ… ಪುಣ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲೊ ಹುರುಪ್, ಉಮೆದ್ ನಾ. ಪಯ್ಶೆ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ…” ದುರ್ಸಲೊ ತೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್‍ಚ್ ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ ಜಾಲಾಂ ವಿತೊರಾಬಾ… ಹಾಂಗಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಚಡ್ ಜಣ್ ಯೇನಾಂತ್… ಲೊಕಾಕ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂ ವಿಶಿಂ ಖಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್… ಬೆಕ್ರೆಂತ್ಲೆಂ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ತೊಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾತಾತ್, ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೇನಾಂತ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಹೊಟ್ಲಾಚೊ ವ್ಯಾರ್’ಚ್ ನಾಕಾ… ತೆ ದೊಗೀ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಬೆಂಕಾಂನಿ ಆಸಾತ್… ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೊ ದರ್ವಡ್… ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಪಳವ್ನ್, ತಾಂಚೆಂ ಮನೆಕೆಲಸ ಕರ್ನ್ ಟಿವಿರ್ ನಾಟಕ್ ಪಳಂವ್ಚೊ ದರ್ವಡ್… ಘರಾಂತ್ ದರ್ವಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ವೋರ್ ವಚನಾ… ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ದೀಸ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ವಚನಾ. ಘರಾ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಷಿ… ಘರಾ ಏಕ್ ಭಜನ್ ನಾ… ಏಕ್ ಊದುಬತ್ತಿ ಪೆಟಯ್ನಾಂತ್… ತುಳ್ಸಿ ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ನಾ… ಘರಾಂತ್ ಸಮಾಧಾನ್‍ಂಚ್ ನಾ…” ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ!

“ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಟಿವಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ… ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಆತಾಂಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ… ಆಮಿ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್? ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್..? ಆತಾಂಚೊ ಕಾಳ್‍ಚ್ ದುಸ್ರೊ…” ಖಾಂದ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬೈರಾಸಾನ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ಲೆಂ ಜೆವ್ಲೊಂ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್, ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪಾಡೆ ಧರಯಿಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಮೊರ್ಚಿಂ – ಆಮ್ಚೆಂ ಬೊಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲೆಂ – ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಪಾಡೆ ಧರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗೊನ್ ತಾಣಿಂ ಮೊರ್ಚ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೇಪರಾಂನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ತಾಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ಗಜಾಲ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ವೀಕ್ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತೇಲ್ ಭರಯಿಲ್ಲಿಂ ಗಾಯ್ರಾಂ ಮೊರ್ತಾಲಿಂ! ತಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಚೆರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಚೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್, ತೆಂ ಮಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಯಿತ ಬಾಂಧಿಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಾ. ಬೊಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತವಳ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ನವೆಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಆನಿ ದೋಗ್ರಾಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ. ದೋಗ್ರ ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಚ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಘರಾಂ – ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲಿಂ – ಲಾಂಬಾಯೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾಂಚ್ಯಾ ದೊದೋನ್ ಸಾಲಿಂ ಮಧೆಂ ಡಾಮರಾಚೊ ರಸ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಟಿವಿಚಿಂ ಬಯ್ತಾಡಾಂ (ಆಂಟೆನಾ) ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆನ್ ವ್ಹಡ್ ರೂಂದ್ ಬೊಶಿಯೆಪರಿಂ (ಡಿಶ್) ಹರ್ಯೆಕಾ ಘರಾಂಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಖಂಯ್ಚಿಂ, ಹೆರಾಂಚಿ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ದೇಡ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ದಾವ್ಯಾಕ್ ವಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಚಲೊನ್ ವೆಚಿಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂಚ್. ಬಾಯ್ಲ್ಯೊಯೀ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೊಟಾರಾಚೆರ್ (ಸ್ಕೂಟರ್) ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ದಾದ್ಲೆ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಚ್.

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತೀಯೆ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ‘ದೋಗ್ರ ಮೂಲ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಖಂಯ್?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಚಮ್ಕಲಿ.

ವಾಟೆರ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರಾಂಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾರ್ ವಚೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ‘ದೋಗ್ರ ಮೂಲ್ಯ’ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಘರಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲೊಂ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ವಾಟ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳೊಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ!

ದೋಗ್ರಾಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಹಾಂವ್ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಪರ್ನೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳ್ಕಟ್ ಮುಂಡು ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಳ್ತ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾಲೊ. ತೊಚ್ ದೋಗ್ರ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ದೋಗ್ರ ಭಾಗೊನ್ ಕಾಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯೆ ಸಾಲಿಂತ್ ದೋಗ್ರಾಚೆಂ ಘರ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಪಯ್ ದೋಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ದೋಗ್ರ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

“ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಲಿ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೋಗ್ರ. “ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಳ್ಳಾರಿಚ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ತುಂ ಮೆಲಾಯ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

“ಹಾಂವ್ ಮೊರ್ತೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ… ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಮಸ್ತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಜಾಲಾಂ… ಮ್ಹಜಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣೀಂ ನಾಂತ್…” ಹಾಂವೆಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

“ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಗೂಣ್ ಆಸ್ತಲೊ… ಹಾಂಗಾ ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕನಾ… ಆಪ್ಲೆಂ ಪೆಲೆಂಯೀ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾ. ಮ್ಹಜೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕೊಣೀ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾ…” ದುರ್ಸಲೊ ದೋಗ್ರ.

ದೋಗ್ರ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ರುಕಾಚ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ದೋಗ್ರಾನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಮಾಬಲಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜ್ ಪುರ್ತೆಂ ಸಯ್ರ್ ಬಯ್ರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಹಟಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಚೆಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ… ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ದೋಗ್ರಾನ್‍ಯೀ ವಿವರಿಲ್ಯೊ.

“ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್, ತುಂ ಕಶೆಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಯಾತ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ವಳ್ಕತೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂಯೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣಾಬಾಕ್ ಮಾಬಲಾ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ… ತುಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ… ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯೆ ಕಡೆನ್ ತುಮಿ ಮಾರ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ… ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ತುಮಿಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಭೊಟಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಲೊಂ. ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜ್ ಬಾಯೆಕ್ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ಉರ್ಲೊ ನಾ… ಅನಿತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ತೆದಾಳಾ ಸತ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂಚ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ… ಬೊಲ್ಮ್ಯಾಚೊ ಭೊಟ್ ಪಕ್ಕಾ ಫಟ್ಕಿರೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೋಗ್ರ.

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ಹಾಂವ್ ಆಂಬೊರ್ ಪಿಕೊ ಹಾಸ್ಲೊಂ. ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ದೋಗ್ರಾಕ್ ಖೆವಾದಿಚಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪುರ್ತಿ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ಘರಾಂತ್ ಪೂತ್-ಸುನ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದುರ್ಸಲೊ. ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾಯೀ ಹಾಂಗಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾಲಿ. ಪೂತ್, ಸುನ್ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್, ನಾತ್ರಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಘರಾ ದವರ್ನ್, ದೋಗ್ರಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್‍ಯೀ ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆಪ್ಲಿ ಗತ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ದೋಗ್ರ ರಡ್ಲೊ.

“ಕೂಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಆತಾಂ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಡ್ ಜಾಲಾಂ… ಕೆದ್ನಾಂ ಮೊರನಾ ಹೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ರಾಕ್ತಾತ್..” ತಾಣೆಂ ದುಕಾಂ ಪುಸ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವ್ ದೋಗ್ರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ತಾಕಾಚ್ ಥಂಯ್ ಮೋಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಮೆಳತ್?

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮೆಳ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೋಗ್ರ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ.

ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪುತಾಂಚೆ ಎಡ್ರೆಸ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆ ಕಡೆನ್ ಗೆಲೊಂ.

ಇಗರ್ಜ್ ನವಿಚ್ ಆಸೊನ್, ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಂಥನಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಟೀ-ಶರ್ಟ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಇಜಾರ್ ತಾಣೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಭಾಯ್ರೆ ಗೆಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ರಾಗಾನ್!

ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊಂ. ತೊ ಕಾರ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಇಗರ್ಜೆ ಘರಾಚ್ಯೆ ಆನ್ಯೇಕೆ ಕುಶಿನ್ ಏಕ್ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್, “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆತ್ತಾಂ ಕಾರಾರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಎಕಾ ಮೆಶಿನಾರ್ (ಕಂಪ್ಯೂಟರಾರ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆರಿ ಆನಿ ಫೆಡ್ಡಿನ್ ಹಾಂಗಾ ರಿಜಿಸ್ತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಖಬರ್ ಮೆಶಿನಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೆಶಿನಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲಾರ್ಕಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮೆಶಿನಾ ಖಾತಿರ್ ಡೊನೆಶಾನಾಚಿ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲಿ.

ರೆಮೆಜಾಚೊ ಫೊಂಡ್ ಆತಾಂ ನಾ, ಥಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರೆಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಚಿ ಉಮೆದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಎಡ್ರೆಸ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಡ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್‍ಚ್ ಮೆಲಾಂ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಚಿಂತಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳಂವ್ಚಿ, ಮೆಳ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಕ್, ದೋಗ್ರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಂನಿ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್ ಮೊಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಸಾತ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ.

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಚಿಂ ಚಡ್ ಒಕ್ಲಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಹೆರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಣಾಂ ಹೆರ್ ಸುವಾತೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಜಾಗೊ ಘೆವ್ನ್ ಘರ್ ಬಾಂಧುನ್ ವಿಕ್ಚೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ತೊ ದಂಧೊ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ, ಮೋಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ವ್ಹೆವಾರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ವೊಸೊ ಚಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ವಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋಗ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ‘ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ವಚ್’, ‘ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆಂವೇ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಮಯ್ಪಾಸಾಚೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಎಕಾಚ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ.

“ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜೀವ್ ನಾ” ಹಾಂವ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ಕಡೆನ್ ದುರ್ಸಲೊಂ. “ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜೀವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಲೊಕಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಬರ್ಯಾ ವಾಯ್ಟಾಚೊ, ಲಾಭ್-ನಷ್ಟಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ, ರಾಗ್, ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಚಾಪ್ಪೆ… ಹೊ ಲೋಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಳ್ಕನಾ. ವಳೊಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ದಾಕಯ್ನಾ… ಮ್ಹಜೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಬಾಂಧುನ್ ರಾವ್ತೊಂ… ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಕ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ… ತ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಹೆಂ ಜಿವಿತ್ ಭೆಷ್ಟೆಂ. ಮೆಶಿನಾಪರಿಂ” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

ತ್ಯೆಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಸಾತ್ ದಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದಿಲೆ. ತಾಣೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ! ತಾಕಾ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪೊತೆಂ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ದೋಗ್ರಾಯೀ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಕಡೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಜಾಂವ್, ದೋಗ್ರಾನ್ ಜಾಂವ್ ‘ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್, ಕೆದ್ನಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೇ…’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ನವ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ತಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್ ವಾ ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

—: ಸಮಾಪ್ತ್ : —

ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೂಚನ್: ಮೊಗಾಳ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕಾದಂಬರಿ ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾಂಕಳ್ ಕಾಣಿಯೆ ರುಪಾರ್ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಹಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ, ವಿಶೇಸ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ತರ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಿತೆಂಯೀ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಎಕ್‍ಚ್ಚ್ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಸಾರ್ ಬರವ್ಯೆತ್ ವಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚೊ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಎಡ್ರೆಸ್: budkuloepaper@gmail.com; ಶಿವಾಯ್, ‘ನಿರ್ಮೊಣೆಂ’ ಕೃತಿಯೆಚೊ ಬರವ್ಪಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಕ್‍ಯೀ ತುಮಿ ಬರವ್ಯೆತ್ – (ತಾಚೊ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಎಡ್ರೆಸ್: dredwardortho@gmail.com). ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಸಂಪಾದಕ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 24: ಸತ್ ಸಲ್ವಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ಅವಸ್ವರ್‍ 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News