Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 18, 2016 at 10:29 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 12; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ….. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆಯೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್.

Nirmone_Title A“ಆನಿ ತೆಚ್ ಪಾಸತ್ ದಿಸ್ತಾ….. ಪೋರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮರಿಯಾಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೆಂಬ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಕಾಂಟ್‍ಭರ್ ದೋತ್ ಮೆಜ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ” ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ಲೆ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮರಿಯಾಣಾ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಹಿ ಸಯ್ರಿಕ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂಯಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಲುವೊಂಕ್‍ಯಿ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ದುರ್ಸಾಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖೆಂಡುನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಚಡಯ್ಲೆಂ.. ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಿಣ್ಸುಂಕ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ರೆಮೆಜಾನ್ ತಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊಂ ತರ್‍ಯಿ ಸಲ್ವಲ್ಲೊಂ!

ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯಿ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲೆನಾಂವ್. ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಒಳ್ಕಿಚೆ ವಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಭೆಟೊನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತಿತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ರೆಮೆಜಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಕೊಂತಾಚೆಂ ರಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ಉಚಾರ್ಲೊ ತಾಣೆ. ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್, ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಮೀಟ್, ಜಿರೆಂ, ಸಾಸಂವ್, ಗೋಡ್, ಸಾಕರ್….. ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಾಂಜೆರ್‍ಚ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ಘರಾ ಖರ್ಚಾಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಥೊಡಿ ಜಿವಿ ಮಾಸ್ಳಿಯಿ ಹಾಡ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಟ್ಟೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ವೊತಾಕ್‍ಚ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಕೊಣ್‍ಯಿ ಮುಕಾರ್ ಭೆಟ್ತಿತ್ ಆನಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಡ್ಟಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಖಂತಿಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಪೊಯ್ಯ್, ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್, ಕೊಳಕೆಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮೆರೆಂನಿ ಭೊವೊನ್ ಯೆತಾಲೊಂ. ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ, ಪಾಕ್ಯಾಂನಿ ಚಿವೊನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪೊಪ್ಳಾಂ, ಪೊಣ್ಣ್ಯಾಫಳಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಹಾಡ್ಟಾಲೊಂ. ರೆಮೆಜ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ತಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಟಾಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಪುಲಿಮಾರಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ ಪುರ್ತೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖಬರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಬಲಾ ಸದಾಂ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮಾಬಲಾ ಕಡೆಯಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊನಾ. ಯೇತ್ ತರ್ ರೆಮೆಜ್ ತಾಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಸೊಲಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಣೆ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಜೀಬ್ ಘುವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವಾಟೆಕ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ದೋಗ್ರ ಆಮ್ಗೆರ್ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರ್‍ಯಿ ಯೆತಾಲೊ. ಗಿಮಾಳೆ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಅಮಾಸೆ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಚಡ್ತಾವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಮಾಸೆ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಬಾಂಯ್ ಖೊಂಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಸಾಯ್ಬಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ದೋಗ್ರ ಚಡ್ ಖಬ್ರಾಳೊ ನ್ಹಯ್. ರುಚಿಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೋಗ್ರನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಚೊ ಸಕಾಳ್.

ಹಾಂವ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳ್ತಾಲೊಂ. ರೆಮೆಜ್ ರಾಂದ್ಪಾಚಿಂ ಮಾತ್ಯೆ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾಲೆಂ.

“ಆಳೆ ಹಾಂಗಾ ಯೇ…..” ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಮೆಟಾಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್. ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಮೆಟಾನ್ ರೆಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಧಾವ್ಲೊಂ.

ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾ ಸರ್ಶಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಸ್ವಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ತಕ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಾಸ್ವಾಚೆಂ ಪೀಲ್…..” ರೆಮೆಜ್ ತ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಸ್ವಾಚೆಂ, ತಳ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೀಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಘುವ್ಲೆಂ.

“ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಏಕ್ ಧಾಡಯ್….. ತೆಂ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ…..” ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ರೆಮೆಜಾನ್ ಕಿಳಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಪಾಟೊಸಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖೊಯ್ತಿ ಕಾಡಿಜೆ ತರ್ ವೋಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ರೆಡ್ಲಾಂ ಪದಾಂ ಕಾಸ್ವಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖೊಯ್ತಿ ಧರ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಕುಶಿನ್ ದವರ್ಲಿಂ.

ಧುಲ್ಲೆಂ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ರೆಮೆಜ್‍ಯಿ ಕಾಸೊವ್ ಸೊಧ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ…..” ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ ನಾ.

“ಗಿಮಾಳೆ ದೀಸ್….. ಉದಕ್ ಸೊದುನ್ ರಾನಾಚೆ ಕಾಸೊವ್ ಯೆತಾತ್” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅನ್ವಾರಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್‍ಗಾಯ್…..” ತೆಂ ಖಂತ್ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ವೋಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಾತಾಟ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕಾಸೊವ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಮೊಡ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಭಾತೆಣ್ಯಾ ಮುಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್.

“ನಾ….. ಹೊ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕಾಸೊವ್‍ಚ್….. ನಾ ತರ್ ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ…..” ರೆಮೆಜ್ ದೆದೆಸ್ಟ್ರರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಬಾಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಥೊಡೆಶೆಂ ಶಿರಾಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ದೋಗ್ರನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಾಯಿತ ಖಂಯ್ ಬಾಂದ್ಲಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. ತಾಯಿತ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಅಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೋಗ್ರ ಕಡೆ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಯಿತ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ ನ್ಹಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜ್ ವಿಚಾರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

“ತೊ ಖಂಯ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಜೋಪ್ ನಾ” ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ಬೊಡಾಂತ್ ಮೆಂದು ನಾ….. ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್….. ತುಕಾ ಖಂಚೆಂಯಿ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ….. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಬೊಂಡೆ ತೊರಾಪುನ್ ದವರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ….. ಆತಾಂ ಕಾಸೊವ್ ಧಾಡ್ಲಾ….. ತ್ಯಾ ಕಾಸ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾಚೆರ್ ಘುರ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ….. ಘಡ್ಯೆಭಿತರ್ ಮಾಯಕ್ ಜಾಲೊ ಪಳೆ….. ಏಕ್ ತಾಯಿತ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ತುಕಾ….. ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್” ಸಣ್ಸಣತ್ ರೆಮೆಜ್ ಸೊಪ್ಯಾಚೆರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ವೊಳುಂಕ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಸನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಚ್.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಾ ಆಮ್ಚಿ ದುರ್ದಶಾ ತಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೇವ್ ಜಾಣಾ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಾಪ್ ಆನಿ ಪಾತಳ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

ಖಾಣಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಆರೂಟ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖತ್ಕತಾವ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ದೂದ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಚ್ಹಾಯೆಚೊ ಕಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಲೊ. ಉದ್ಕಾಡೆ ವೆಚೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ದೋಗ್ರಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಒಕತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪೆಂಟೆ ತಿತ್ತುನ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ. ದೋಗ್ರಕ್ ದಿಸಾಚಿ ಕೂಲ್ ಭಾಸವ್ನ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಕಡೆ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಮಾಡಾರ್ ಚಡೊನ್ ದೋನ್ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಸುನ್, ಉಕಡ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ನಿವವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಇಂದಾ ಪೀಟ್ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಖಿರವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ರೆಮೆಜ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದೋಗ್ರನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಒಕತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಗುಳಿಯೊ ಆನಿ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಒಕತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಒಕತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಪ್ ದೆಂವ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಪಾತಳ್ ವೆಚೆಂ ರಾವ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಿರಾಂತ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ರಾತಿಂ ಉದ್ಕಾಡೆ ಚಡತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ?

“ಹೆಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರಿಂ…..” ತ್ಯಾ ಮದೆಂಯಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ತೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮೊರಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ತಾಣೆ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ….. ತ್ಯಾ ಮಾಟಾಚಿ ಸಕತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಉರ್ಚಿಂ ನಾ…..”

ರೆಮೆಜಾನ್ ಅಶೆಂ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಉರ್ಲೊ ನಾ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ವಾಂಚ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ….. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾ….. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಾ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜ್ ಮಾಟ್ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ನಾ ತರ್ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿನ್ ದೋಗ್ರಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಾಸೊವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದೋಗ್ರಕ್‍ಯಿ ಮಾಟ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆಚೆಂ ತರ್‍ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಶಿವಾಯ್ ತೆ ರಾತಿಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ರೇಂದ್* ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಅಶೆಂ ಜಾತಾ….. ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಅಕ್ಕಮ್ಮಾಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಯೆತಾಂ….. ರೇಂದ್ ಕಾಡುಂದಿ. ರೇಂದ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದೋಗ್ರ. ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಮೆಜಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಟಿಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ದೋಗ್ರಕ್ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊನ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಅಕ್ಕಮ್ಮಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ ತರ್ ಕಾಡುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಚೊ, ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ಚಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಖಾತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಬೊಂಟಾಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಶೀದಾ ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಗಿಳ್‍ಲ್ಲೆ** ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೇಂದ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಚ್ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ಣಿ ಆನಿ ಉದ್ಕಾಡೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ರೇಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ರೇಂದ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿಂ ರೆಮೆಜಾಚೊ ರೇಂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಅಕ್ಕಮ್ಮಾ ಆಯ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ರಾತಿಂ ಸಾತಾಟ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾತಳ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾತಿಕ್ ತೀನ್ ಉಕಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಉದಕ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಗೊಬ್ಳೆ ಆರೂಟ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಕ್ಕಮ್ಮಾನ್ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ನವೊಚ್ ಕರಿ ಲಾಗಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಅರ್ದೊ ಸೆರ್ ತಾಂದುಳ್ ಸಿಜವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಿತುಳ್ಚ್ಯಾ ಗಿಂಡಾಳ್ಯಾಂತ್ ಗೆಂದಿ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಮೂತ್ ಆನಿ ಸಾವ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂತ್ ತೆಚ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಶೆಣ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ತಸ್ತಾಂತ್ ಸಾವ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಶೆಣಾ ಸಮೇತ್ ದವರ್ನ್ ಶೆಣ್ ಅರ್ದೆಂ ಬುಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ (ತಸ್ತಾಂತ್) ಉದಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ. ನಾರ್ಲ್ ಕಾಂತುನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆಂತ್, ಪೊಣ್ಣ್ಯಾಫಳಾಂಚೆಂ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ವಸ್ತ್ರಾಚೊ ಚೀರ್ ಬುಡವ್ನ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ದಿವ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಕಟ್ಟಿ ಶೆಣಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡನಾಶೆಂ ದವರ್ಲಿ. ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೀನ್ ಸುಕ್ಯೊ ಮಿರ್ಸಾಂಗೊ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮೀಟ್, ಏಕ್ ಪೊಸೊಭರ್ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಪೋಂತ್ (ತೋಂಡ್) ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.
ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್, ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲಾತರ್ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಶೆಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಸ್ತಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊ ಘಾಲೊ. ಬುಳುಬುಳು ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ತಸ್ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಚೆರ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಮೂತ್ ವೊತುನ್ ಅಕ್ಕಮ್ಮಾನ್ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ತಸ್ತ್ ಘರಾಕ್ ದೋನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ನ್, ಝಾಲಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ಖೊಟಾಯ್ಲೆಂ. ಬುಡ್ಕುಲೊ ಫುಟ್ತಚ್ ಉದಕ್ ತಸ್ತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಜಾರ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

ತ್ಯಾ ದೊನ್ಪರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ಪಾತಳ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ವೆಚೆಂ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಅಕ್ಕಮ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಶೆರ್ ತಾಂದುಳ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ರೆಮೆಜಾಚಿ ಪಿಡಾ ನಿವಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಸ್ವಾಚೆ ಅಪಾಯ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆ. ಪಾತಳ್ ಉದ್ಕಾಡೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕಾಸ್ವಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತೆಂ ವಿಸ್ರಲೆಂ ನಾ.

ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ಮುಕ್ಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

ಬೊಂಬಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಪುತಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಟಾಳ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ತಬ್ದೀಲ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾಚಿ ವೀಜಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂಯ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುತಾಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಗೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ತಾಚಿ ಖಬರ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹೆರಾಂ ಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್‍ನ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ‘ವಿತೊರಾಬ್ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಪಾಟಿಂತ್ ಕಣ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ….. ಚಡ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಖಬರ್ ಕಾಡಿನಾಶೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಚುಕೊನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ.

‘ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಯ್ಲಾಯೇ…..’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ…..’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ರೆಮೆಜ್‍ಯಿ ಗೆಲೆಂ.

ಅಶೆಂ-ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಬೆಶ್ಯಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಗೆಲೆ. ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ಕೊಳಕೆಮಾರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಬಾರಾಚೆಂ ಜೋತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕೆಲಿ. ಕೊಸುನ್ ಭಿಂ ವೊಂಪ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳ್ ಆನಿ ಆಟಿಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಟೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಆವ್ರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲೆಂ. ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆವ್ರ್ ಪಾಂಚ್ ದೀಸ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪಗ್ಗುಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ ಕುಸೊನ್ ವೆತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿ ನಾ.

ಸುಮಾರ್ ಸೊಣ್ಯಾಚೆ ಆಕೇರಿಕ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಆಮಿ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಸೊಣ್ಯಾ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆ ಆಕೇರಿಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ. ಪಾವ್ಸ್ ಉಣೊ ಜಾಳ್ಲೊಚ್ ದೋಗ್ರಕ್ ದೀಸ್ ಕೂಲಿಕ್ ಧರ್ನ್ ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಸೊಡಯ್ಲಿಂ. ಪಾಚ್ವೊ ಪಾಲೊ, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಸಾರೆಂ ಆನಿ ಸುಫಲಾ ಘಾಲ್ನ್ ಮುಳಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂಕ್ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ!

* ರೇಂದ್ ಪಡ್ಚೊ: ಖಾಣ್ ಖಾತಾನಾ ವಾ ಪೀವನ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಹೆರಾಂನಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಲಾಗೊನ್ ಪೋಟ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಫಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.
** ಆಂಯ್ಡೆ ಗಿಳ್ಳೆ: ಆಶೆನ್ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳ್ಚಿ. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ರೇಂದ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News