Latest News

ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಖಂಯ್

Budkulo Media Service

Posted on : April 17, 2016 at 3:55 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಎಬೇ, ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್, ಜಾಯ್ಗೀ ಅಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಹೆಡಾಯ್ನಾಕಾತ್. ಹಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್. ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಜರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತರ್, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತುಮಿ ವಾಚಿಜೆಚ್.

Sleep Naked_05ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಗ್ಡೆಚ್. ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಂಗಾರ್ ಮುಸ್ಕಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್ತಾ. ಸಂಸಾರಾ ಮುಖಾರ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂಚ್. ತಾಂತುಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆಂಗಾರ್ ಚಿಡ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂ ಆನಿ ಬಿಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಥರಾವಳ್ ತೊಂದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಸೆ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆತಾಂ, ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್.

ವ್ಹಯ್. ರಾತಿಕ್ ನಿದ್ತಾನಾ ನಾಗ್ಡೆಂಚ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಅಮೆರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲಿ ನಾಗ್ಡೆ ನಿದೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್‍ಯೀ ಬರೆಂ, ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನೀ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ನೀದ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜಿವಿಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ನೀದ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವರ್ತಾ. ಕುಡಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂಗಿ ನೀದ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಜರ್ ನೀದ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ, ವಾ ನೀದ್ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾತಾ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚಿಂ ಜೊಡಿಂ (ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್) ನಾಗ್ಡೆಚ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಚಡ್ ಬರೊ ಜಾತಾ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಚಡೊಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಶೆಂಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್, ಉದ್ವೇಗ್, ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆ ಸವೆಂ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ.

ಆಂಗಾರ್ ಕಸಲಿಚ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿದ್ಚೆಂಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹಾಡಯ್ತಾ. ಕಿತೆಂಚ್ ಬಿಗ್ದಿನಾ, ಖಂಚೆಂಯ್ ಘಷ್ಟಿನಾ ಆನಿ ಗುಟ್ಲಾಯ್ನಾ. ಆನಿ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೊ ಲೈಂಗಿಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಡ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಕುಡಿಕ್ ಚಿಡ್ಕಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಘಷ್ಟೊಂಚ್ಯಾಕೀ ಪತಿ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂನಿ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಖಂಯ್.

Sleep Naked_01 Sleep Naked_02

ರಾತಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್, ಪೈಜಾಮಾ, ನೈಟಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾಕೀ ನಾಗ್ಡೆಂಚ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾಂತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ರುತಾ ಜಾತಾ, ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಚಡ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಉರ್ತಾ. ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಹೊ ಸಂತೊಸ್, ಸಂಬಂಧ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಆಸನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸರ್ವೆ. ಸೆಕ್ಸ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಸುಧ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ, ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ನೀದ್‍ಯೀ ಬರಿ ಪಡ್ತಾ ಆನಿ ತೆಂ ಜಿವಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ವೆಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಉಗ್ತೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಚೆಂ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಉಣೆ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನೀದ್ ಬರೀ ಯೆತಾ. ಜನನಾಂಗಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಜಾತಾ. ಜ್ಞಾನಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜನನಾಂಗಾಂ ಉಗ್ತೆ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಜಮ್ಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೆ ಜಾತಾತ್. ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ವರ್ವಿಂ ತೇವಾಂಶ್, ತಶೆಂಚ್ ಧಗಿ ವರ್ವಿಂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಚಡ್ತಾತ್. ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಜನನಾಂಗಾಂನಿ ಇನ್‍ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೃಷಣಾಂಕ್ ವಾರೆಂ ಲಾಗೊನ್ ಥಂಡಾಯ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ವೀರ್ಯ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಉಗ್ತೆಂಚ್ ನಿದ್ಚೆಂ ಆಂಗಾಕ್, ಕಾತಿಕ್ ಚಡ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾತಾ. ಕಾತಿಚ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯೊ, ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಆಂಗಾರ್ ವಸ್ತುರ್, ಪಾಯಾಂಕ್ ಸೊಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಘಾಮ್, ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬುಳ್ತಾನಾ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ಕೆಮಿಕಲಾಂ, ಸೊಫ್ಟ್‍ನರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಬುರಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಾನಾಂತ್ಯೊ ಧೊಶಿ, ಪಿಡಾ ಉಬ್ಜೊಂಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾತ್. ನ್ಹಾವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾತಿಕ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಮತಿಕೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಜಾತಾ.

Sleep Naked_03

ಹ್ಯಾ ಸವಯೆ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊಯೀ ಆಸಾ. ರಾತಿಂ ನ್ಹೆಸ್ಚ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿಂ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ದುಡು ಉರವ್ಯೆತ್. ಚಿಲ್ಲರ್ ದುಡು ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗತ್, ಪುಣ್ ತೊ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಜೆಟಿಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಉರವ್ಣಿ ಜಾತಾ. ಉಂಬಳ್ಚೆಂ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಘಾಲ್ಚೆಂಯ್ ಉಣೆ ಜಾತಾ, ತಾಕಾ ಸಂಬಂಧಿ ಖರ್ಚ್‍ಯೀ ದೆಂವ್ತಾ. ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೋಲ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಫಾಯ್ದೆ

ಕಂಫರ್ಟ್: ತುಮಿ ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ತರ್ ಹೆಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಲಾಭ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಚೊ ನಾ. ನಾಗ್ಡೆ ನಿದೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಲಾಭ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕಳ್ತೊಲೊ. ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಉಂಬುಳ್ಚೊ ಶ್ರಮ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊಸೊ ದುಡುಯೀ ಉರ್ತಾ. ಬಿಗ್ದಲ್ಲಿಂ ಭಿತರ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಕರಂದಾಯೆ ಥಾವ್ನೀ ತುಮಿ ಮುಕ್ತ್ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್.

ಬರಿ ನೀದ್: ಪೈಜಾಮಾ, ನೈಟಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನ್ಹೆಸೊನ್ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಧೊಶಿ ಕಾಯಾಮ್. ಬರೀ ನೀದ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ವಸ್ತುರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ರೆವೊಡ್ಚೆಂ, ಬಿಗ್ದೊಂಚೆಂಗಿ ವಾ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್‍ಗೀ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ, ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂ ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಮತಿಂತ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆಸನಾ. ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಧೊಶಿ ಆಡಾವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಶೆಗಾಚಿ ನೀದ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಡ್ತೆಲಿ, ಜಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

Sleep Naked_04ಕಾತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ: ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ತುಮ್ಚಿ ಕೂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾರೆಂ ಸೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಿಸ್ವೆ (ಜನನಾಂಗಾಂ) ವಾರೆಂ ಲಾಗೊನ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾತ್. ತೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಬರೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಖಾಕ್ಯೆ ಪಂದಾ ಆನಿ ಪಾಯಾಂಕೀ ವಾರೆಂ ಲಾಗ್ತಾ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಂಪುನ್, ವಾರೆಂ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಉಗ್ತೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಗಿಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಾತಿಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರೊಂವ್ಕ್, ಕಾತಿಚ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ.

ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕುಡಿಚಿ ಥಂಡಾಯ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಉರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಂತ್ಲಿಂ ಹಾರ್ಮೋನಾಂ ಬರ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡ್ ಹುನ್ಸಾಣ್, ಧಗಿಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದನಾಂತ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಥೊಡಿಂ ಹಾರ್ಮೋನಾಂ (cortisol) ಉದ್ವೇಗ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಜಂಕ್ ಖಾಣಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಜನ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಪಿಡಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಿತ್. ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೊ ಧೊಶಿಚ್ ಆಸನಾಂತ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಉರ್ತಾ.

ರಾತಿಚೆಂ ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಥಂಡಾಯ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್‍ಹೀಟಾಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ಮೆಲಟೊನಿನ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳಿಚ್ಯೊ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬರ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಕುಡಿಚೆಂ ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಿವಿತ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ.

ಹಿ ಪೂರಾ ವ್ಹಡಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲಿ. ಘರಾಂತ್ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್, ಕಾವ್ಜೆಣಿ ನಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಪುಣ್ ಚಡ್ ಜಣಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕುಡಾಂ ಆಸ್ತಾತ್.

ಫಕತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿಯ್ ಉಗ್ತೆಂ, ನಾಗ್ಡೆಂ ನಿದ್ಚೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾ. ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಡಾವತ್ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸೊವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಜನನಾಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ವಾರೆಂ ಲಾಗ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ, ಬಿಗ್ದಿಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ತಾಂಕಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಇನ್‍ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಡಾಯಾ.

ತರ್, ಆಜ್ ರಾತಿಕ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಉಡಾಸಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ?!

ಕುರ್ಪಾ: ಆಧಾರಾನ್

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

  1. It is very good article Dony. Wish every human being to follow this as it keeps you healthy

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News