Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : June 5, 2018 at 4:02 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಪಳೆಲಿ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಚೆಪರಿಂ ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

ತಿ ಉಟೊನ್, ಘುಂವೊನ್, ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ.

“ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಮೊರಜಾಯ್! ತಾಕಾ ಆಮಿ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಫಾಶಿ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್!”

“ಕಿತೆಂ!” ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಥರ್ಥರ್ಲೊ. “ಕಸಲಿಚ್ ಝಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್…”

“ಝಡ್ತೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಆನಿ ಅಪ್ರಾಧ್ ವೆಗ್ಳೊ ರುಜು ಜಾವ್ಪಾಚೊಯೀ ನಾಕಾ!” ತಾಣೆಂ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಥಂಯಿಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಯೆತೆಂ.”

“ಕಿತೆಂ!” ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್, ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ರಾಂವೊಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. “ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕೈದಿ ದೆಕುನ್, ತುಮಿ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾತ್?”

“ವ್ಹಯ್‍ಚ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ..! ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡಾಯ್ತಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ತರ್ಕಾಚಿ ವಾ ನ್ಯಾಯಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ, ಅಧಿಕಾರಿಂಚೆರ್ ವಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ಉಪ್ರಾಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಕರಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್ ಫಾಶಿ ದಿತಾತ್!”

“ಸೊಮ್ಯಾ!” ತಿ ಉಸ್ವಾಸ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಆಮಿ ತುಮ್ಚಿಂ ನವ್ಕರಾಂ ನಹಿಂ!”

“ನವ್ಕರಾಂ ನಹಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕೈದಿ. ಆನಿ ಕೈದ್ಯಾಂನಿ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ – ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಆಸಾತ್…”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಆದಿಂ ಜಿವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್, ಕೊಸ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಸರ್ವ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?”

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ತುಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ…”

“ಕಿತೆಂ ತುಕಾ ಜಾಯ್?” ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಚ್, ತಿಣೆಂ ಜೀಬ್ ಚಾಬ್ಲಿ. ತೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಬರೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್!” ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ. “ಆಮ್ಚೆ – ಮ್ಹಜೆ ಸವಾರ್, ತುಕಾ ಎದೊಳ್‍ಯೀ – ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ – ಎದೊಳ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಚುರ್ಚುರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಪುರ್ಪುರ್‍ತಾತ್. ತಸಲಿ ಸ್ಥಿತಿ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ನಾ. ಆನಿ ಸಾಧ್ಯ್‍ಯೀ ನಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ – ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುರ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ!”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಿಚಿ ಜೀಬ್ ಆಪ್ಶಿಚ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಹುಶ್ಯ – ದೆವಾಚಿ ಖುಷಿ ತಶಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಲ್, ಗಳ್ಸುಂಚಿ ಘಡಿ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಿಣೆಂ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತಿ ಭಾಸ್ ಉರಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

“ಹೆಂ ಆಯ್ಕ್!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹುನ್ ಜಾವ್ನ್. ತಿಚೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಧೈರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಧರ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರಯೋಜನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. “ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಬರೆಪಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ‘ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ’ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ನಹಿಂ, ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ – ಮ್ಹಾಕಾ, ತಶೆಂಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ಜಯ್! ನಹಿಂ ತರ್ – ತುಕಾ ಖುಷಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಕರ್ಯೆತ್!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ತಸಲೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಧೈರ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್‍ಯೀ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ಚಡ್ ರುಬಾರ್ಬ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಹಾಂವೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ – ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಜ್ಯಾ ‘ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆರ್’ ಖುನಿಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ತಸೊಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಉಣೊ ನಹಿಂ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಫಾಶಿ ದೀನಾಯೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ!”

“ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್. ಆಯ್ಕಯಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇವ್ನ್.

“ಆಮಿ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತಾಣೆಂ, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಚ್ಯೆ ಖುನಿಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿಖುನ್ ದೀಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಲಿಖುನ್ ದೀಶೆಂ ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಪುಸ್ಲಾಂವ್ನಾಯ್. ಬದ್ಲಾಕ್… ತುಮಿ…”

“ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪುಸ್ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ. “ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಕ್, ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಾ ಲಿಖ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಬಚಾವಿ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಆನಿ ತುಕಾ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಆನಿ ಬರೆಪಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಆಸೊಂ. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ತಾಕಾ ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಫಾಶಿ…”

“ತುಮ್ಚೊ ಅಲ್ಲಾಹು ತುಮ್ಕಾಂ ಬರೆಂ ಕರುಂದಿ! ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಫಾಶಿ ದಿವಯ್!” ತಿಣೆಂ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಿಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಿಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. “ಚಲ್! ತುಕಾ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕರ್! ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್!”

ತಿಚೊ ಅಸಲೊ ಆವೇಶ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲೊ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ಸ್ತ್ರೀ ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಧೈರಾನ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾನ್ ಉಲಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಅಚ್ಛಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಉತ್ರಾಂ ಮೆಜೂನ್‍ಸೊ. “ತುಂ ಆತಾಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ, ತುಂ ವಿಧವ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಾ, ತುಂ ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ತಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾತಾ ತೆಂ ಜಾಂವ್ದಿ, ಪುಣ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಭಾಲ್ ಮಾರುನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಳ್ಣಿ ತಿಕಾ ಆಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರಿಂ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುನ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ಸಾಹೇಬ್!” ಭಾಯ್ರ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾನ್ ಆಯಾಝಾಕ್, ಖಡಕ್ಕ್ ರಾವೊನ್ ಸಲಾಮ್ ಕೆಲೊ.

“ಕಿತೆಂ?” ಆಯಾಝಾನ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಆಪಯ್ತಾ.”

“ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾ?”

“ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್.”

“ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ತೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್, ಭರ್ಮಾನ್.

“ತರ್ ತುಕಾಚ್ ತೊ ಆಪಯ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಶಿಪಾಯ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭರ್ಮಾನ್.

“ಆತಾಂ ರಾತ್. ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಪಯ್ತಾ?”

“ತಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್.”

“ದಫ್ತರಾಂತ್? ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್?” ಆಯಾಝ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

“ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.”

“ಕಿತೆಂ ಜರೂರತ್ ಖಂಯ್?”

“ತೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಚ್ ಯೇಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಯಾ.”

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್, ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಆಜ್ಯಾಪ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ಕುತೂಹಲ್‍ಯೀ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೆ ರಾಕ್ವಲಿಯೀ ಥಂಯಿಂಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೆ.

“ಅಚ್ಛಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್: “ತುಕಾ ಆತಾಂ ಥೊಡಿ ಪುರ್ಸತ್ ದಿತಾಂ. ಕಸಲಿಗೀ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತುವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್” ತಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ತ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಗೆಲೊ.

ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಕರಯ್ಲಿ: ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಕ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಮುಲ್ಕಿಚ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್, ಫಕತ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ, ಮರಿಯಾ ಆಂದ್ರೆಯಿ ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್‍ಯೀ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. (ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿಣೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಚ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಮ್ಜವ್ನ್, ಆಯಾಝಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ).

“ಬೆಜಾರಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಆಯಾಝಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಬೆಜಾರಾಯ್ ಇತ್ಲಿಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿ, ಭರ್ಮಾನ್. “ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.”

“ವ್ಹಯ್. ತೊ ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್.”

“ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮಿ ಗಲಾಟೊ ಕರುಂಕ್, ನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್, ವಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಕೈದ್ಯಾಂಕ್’ ಶಿಕ್ಷಾ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಟ್ಟಣಾಕ್, ವಾ, ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಭರ್ಸೊಂಕ್ ಆಮಿ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾಂವ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್‍ಯೀ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಖುಷಿ ವ್ಹರಿನಾಂವ್” ತಾಣೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಕಪಿತಾನ್ ಖಡಕ್ಕ್ ರಾವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಆಮಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆನಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಹಾದುರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನಾಚೆಂ ಜಾಂವ್, ಲಿಖಿತ್ ಫರ್ಮಾಣ್ ನಾ. ದೆಕುನ್, ಹ್ಯಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ – ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್ – ಜುಲುಮ್ ಚಲನಾಯೆ. ಕೊಣ್‍ಯೀ ತುಮ್ಚಿಂ ‘ಕೈದಿ’ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತೊ ವಿಚಾರ್ ತುಮಿ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಧಾನಿಂತ್ ಕರ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್.”

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಚಡಿತ್ ತರ್ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ, ಆನಿ ಧೈರ್‍ಯೀ ಪಾವ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಆಮಿ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಥೊಡೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್. ತುಮ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್. ಆಮಿ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಣ್ ಧರ್ತಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತಶೆಂ ಕರಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜಾಪ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.”

ತಶೆಂ ತಿ ಭೆಟ್ ಸಂಪ್ಲಿ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಧೊಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ‘ಉಲಂವ್ಕ್’ ವಾ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಕೊಣ್‍ಯೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಪುಣ್ ತ್ಯೆಚ್ ರಾತಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ರೊಜಾಯ್ಚ್ಯೆ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಏಕ್ ಝುಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ‘ಸಭಾ’ ಚಲೊನ್, ತ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಟನಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ, ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮೆಟಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ-ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲಿಂ ಉಸ್ಳಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಭಿತರ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರೊಜಾಯ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ ದುಮಿಂಗ್ ಲೋಬೊ ದೆ ಪೊಂಬುರ್ಬಾನ್ ಉಟಾಉಟಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂಕ್ ಜಣ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್, ಮಿಲಾರ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಜುಜೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಅಲ್ವಾರೆಸ್ ದೆ ಲೋಬೊ ಮಡ್ಗಾಂವೊ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಆಂತೊನಿಯೊ ದೆ ಸೆರುಲಾ, ಆನಿ ಒಮ್ಜೂರ್’ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಪಾದ್ರ್ ಇನಾಸ್ ಕೈತಾನ್ ದೆ ಸಿಲ್ವಾ ದೆ ಗ್ರಾಕಾ ಹಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಭಿತರ್, ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್, ತೆ ಯೇವ್ನ್ ರೊಜಾಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ.

ಆನಿ ರಾತಾ ರಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಪುಡ್ತುಗೆಜ್ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಮಾನಾಯಾಂಚಿ ಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂಚಿ ‘ಫೌಜ್’ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

(ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಆವಸ್ವರಾಂತ್ ಮುಂದರಿಲಾಂ)

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News