Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : May 14, 2018 at 11:47 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 22; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“…ತುಕಾ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾ… ಆನಿ ತುಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹಚಜೆ…” ತೊ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ?

“ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ…” ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಪರಾತ್ತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಬಾಳ್‍ಬೂದ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ… ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಯೆ ತುಂ… ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ವಾ ಧಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ ಕರ್ತಲೆ…” ತೊ ನಂಜಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

“ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಖಬರ್ ನಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತೆಲಿ… ತುಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‍ಯೀ…” ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

“ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯೆ ಖುನ್ಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧಿ!” ಹಾತಾ-ಪಾಯಾಂನಿ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯಾಂಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ… ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಒಪ್ವಲ್ಲೊಂ.

ಆತಾಂ ಖುನಿಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವಜೆ ಪಡತ್?

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ… ಹೆಂ ಅನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ಲೆಂ ನಿವಾರ್…” ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title 2“ತೇರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ ತರ್’ಯೀ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ರೆಮೆಜಾಪರಿಂ ಕಷ್ಟಾಂ-ಅನ್ವಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಂಗವ್ಣ್ ಭಾಸಾಂವ್ಚಿ, ತೆಸಾಂವಾಂ ಭೆಟಂವ್ಚಿ ಬೂದ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ಚಿ, ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚುಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ದೆವಾನ್‍ಂಚ್ ಕರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ. ನ್ಯಾಯ್-ಅನ್ಯಾಯಾ ಮಧೆಂ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಅಪ್ರಾಧಿ ನಿರಾಪ್ರಾಧ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಫಾವತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ದೇವ್ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ತುಕ್ತಾ? ಹಾಂಗಾ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ. ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ದೆವಾಕ್ ಮೆತೆರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಮೆಳೊನ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಟ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಚೂಕ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಥರಾವ್ನ್ ಮಾಫಿ ಮಾಗಯಿಲ್ಲಿ… ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬರ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಲೊ… ಆನಿ ಆತಾಂ ಮರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕುಡಾಯಿಲ್ಲೊ!

ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಬರ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯೆ ಹೆಳ್ಕೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?

ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲಿ.

ಒಣ್ದಿಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ.

ಲೊಕಪಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ‘ಪುಡ್ವೆಂ ದೀ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಪುಡ್ವೆಂ, ಲುಂಗಿ ದೀನಾಂತ್… ಖಂಯ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆಶಿ ತರ್? ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತರ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಜಾರ್ ಹಾಡಯ್… ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಪುಡ್ವೆಂ ದಿತಾತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಫಕತ್ ಎಕೆ ಕಾಸ್ಟೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಪುಡ್ವೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಉಮ್ಕಳ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಕ್?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಮೊಯ್ದು ಸಾಯ್ಬ್… ಸುಂಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೊ ಮೊಯ್ದು ಹಾಂಗಾಚ್ ಸರಳಾಂಕ್ ಉಮ್ಕಳೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಲೊಕಪಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚಿಂ ಸರಳಾಂ ಆಪಡ್ನ್.

ಲೊಕಪ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ದುಕ್ರಾ ಘುಡಾಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಒಣೊದ್ ಆನಿ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳಾಂಚೆಂ ದಾರ್.

ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಏಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಂಬ್ ರುಂದಾಯೆಚಿ ಮ್ಹೊರಿ ಆಸೊನ್ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಮುತೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆನ್ಯೆಕೆ ಕುಶಿಂತ್ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಆನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಲೊಕಪಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಸುರು ಜಾಲೆ.

ಕಾಂಯ್ ಆಟ್ ವೊರಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಶೆಳೆ ಜಾವ್ನ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗೋಳಿಬಜೆ ಸರಳಾಂ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ದಿಲೆ. ಖಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪಾಸತ್ ತೆ ಖಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆಲೊಂ.

ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಚೆಡೊ ಪಾಟಿಂ ವೆತಚ್ ದುಸ್ರೊ ಏಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಲೊಕಪಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಸಾದೊ ತಶೆಂ ಕಯ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಬಿರ್ಮತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಮ್ಜಲೊಂ.

“ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪೊಲಿಸಾನ್, ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖುನ್ ಕೆಲಿಯ್? ಬೋವ್ ಆದ್ಲಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಕುಡಾಯ್ಲಾಂ” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

Edward Nazareth“ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಬರೆಂಚ್… ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯೆನ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಎಕಾ ಮಾರಾಂತ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ… ಅರ್ದೆಕುರೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಜಕಮ್ ಕರ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾ… ಮಾರ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ… ಕೇಜ್ ರುಜು ಜಾತಾ… ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾತಾ. ತಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಕ್ಷೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸನಾಂತ್… ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ನಾ… ತುವೆಂ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್… ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್‍ಯೆ… ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಫಿಕಿರ್ ಕರಿನಾಕಾ…” ಮ್ಹಾಕಾ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

“ನಾ… ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ… ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ತಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ…” ಹಾಂವೆಂ ದರ್ವಡ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ತುಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಭಿಯೆನಾಕಾಯಾ… ತುವೆಂ ಮಾರ್ನ್ ಆತಾಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್… ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸ್ಯೆತ್. ಹಾಂವ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸಾಂ… ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಖುನ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಒಪ್ವಲ್ಲೆಂ ನಾ… ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಶಿಕ್ಷಾಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಹಾತ್-ಪಾಯಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಕಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್, ಪ್ರಾಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಬಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್…” ತೊ ಥಿಂಪಿ ಗಿಳಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾ ಕಡೆನ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್… ಕಠಿಣ್ ದಳ್ದಿರ್ ಮನಿಸ್ ತೊ… ರಾಗ್ ಯೇತ್ ತರ್ ಪ್ರಾಣ್ ವೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಮಾರ್ತಾ. ತುವೆಂಚ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಸೊಡ್… ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್… ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ…”

ತೊ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ!

“ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ… ಹಾಂವ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

“ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಮೊರ್ತಾಯ್… ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ ಸುಂಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊಯ್ದು ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಲೊಕಪಾಂತ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊಯೆ ತುವೆಂ… ತಾಣೆಂ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್… ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಖೊಟ್ ಚುಕೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ… ಮಾಗಿರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ… ತಿತ್ಲೊ ಕ್ರೂರ್ ಆಮ್ಚೊ ಸಾಯ್ಬ್… ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ… ಜಾಲ್ಲೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್…” ತಾಣೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬೊಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಾರ್ತಾತ್, ಹಾಡಾಂ ಪಿಟೊ ಕರ್ತಾತ್, ಹಾಗ್ಣೆ ಭಿತರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿಂ ಸರಳಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್, ಮುತಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದಬ್ಬಣ್ ಸುವಿ ರಿಗಯ್ತಾತ್… ಕಯ್ದ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಥರಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆತಾಂ ತಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಪಡತ್? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಪೊಲಿಸ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಸೊಡುಂ? ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್?

“ನ್ಹಯ್… ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ರುಜು ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್..?” ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚೆ ಮಾರ್ ನಾಕಾತ್ ತರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತುವೆಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಘೆ… ಪೊರ್ವಾಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವಿಚಾರಣ್ ಜಾತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಮಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್… ಖುನ್ಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆ… ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಮೆಲಾ… ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾಯೆ ತೊ… ಆನಿ ರಾತಿಂ ತುವೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್..? ತುಜೊ ವಕೀಲ್ ಬರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ… ಕೊಸ್ತಾಮ್ ವಕೀಲ್ ಆಸಾ ಪಳೆ… ಭಾರೀ ಹುಶಾರ್ ತೊ. ತುಂ ತಾಕಾ ಧರ್… ತುವೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ನಾ ಕರ್ತಾ…” ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

“ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ… ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ… ಹಾಂಗಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ… ಕೊಸ್ತಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತುಜ್ಯೆ ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಸಾಂಗ್…” ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಉಪಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ…” ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ. “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ದಿತಾಂ…”

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ವಕೀಲಾಚೊ ಏಜೆಂಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ದುಬಾವ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ವಕೀಲಾಂ ಮಧೆಂಯೀ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ತಾ, ಪೊಲಿಸ್ ನಾಕ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ತಾಂಚೆ ಮನಿಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೋಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಲೊಕಪಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಸರ್ಶಿಲೊ ಗೆಲೊ.

Nirmone_Title A‘ರೆಮೆಜ್ ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಲೊಕಪಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ರೆಮೆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಧುನ್ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ವೊರಾಂ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮಾಚ್ಯಾ ತಸ್ತಾಂತ್ ಶಿತ್, ಶಿತಾ ವಯ್ರ್ ಸಾರ್, ಆನ್ಯೇಕಾ ತಾಲ್ಯೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್. ಸಾರ್ ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ಉಂಡಿಯೊ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಜೆವ್ಲೊಂ. ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಕುಶಿಕ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಚಲ್ಲೊ.

ರೆಮೆಜ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಾಚ್ಯೆ ತಾಲ್ಯೆಂತ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಸಾಯ್ಬ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಯೆತಲೊ… ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಯೆತಲೆ… ತುವೆಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಟ್ಟೆಂ ಫುಟ್ಲಾಂ ಖಂಯ್… ಪೋಸ್ಟ್‍ಮಾರ್ಟಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹೆಡ್ ಕೊನ್ಸ್‍ಟೆಬಲ್ ಆಯ್ಲಾ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ತುವೆಂಚ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲಾಂ… ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾ… ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಯೇ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್… ಹಾಂವೆಂ ಕೊಸ್ತಾಮಾಕ್ ಫೊನ್ ಕೆಲಾಂ… ತುಜ್ಯೆ ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್.”

“ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಕಯ್ದ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ತಿಕಾ ಖಬರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ತಿಚ್ಯಾ…”

“ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಖಬರ್ ಆಸ್ತಲಿ… ತಿ ಯೆತಲಿ… ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಧಾಡ್… ತುಕಾ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಜಾಮಿನ್ ಮೆಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ… ಆಜ್ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ನಾ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಮುನ್ಸುಬ್ದಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲೆ. ಘಟ್ ಜಾಮೀನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ಚೆ ನಾಂತ್… ಏಕ್ ಹಫ್ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದವರ್ತಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವ್ಹರೊಕ್ ಪುರೊ…” ಉದಾಕ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಣೆಂ ಖಿಳ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ.

ಲೊಕಪಾಂತ್ ಎಕೇಕ್ ಘಡಿ ಎಕೇಕ್ ದಿಸಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಲೊಕಪಾಚ್ಯೆ ಒಣ್ದಿಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ದುರ್ದಶಾ ನಿಯಾಳಿತ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಜ್ಯೆ ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ… ಧರ್ ಹೆಂ ನ್ಹೆಸ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಸರಳಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ದೀವ್ನ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ರೆಮೆಜ್ ಲೊಕಪಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೆಂ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತೊಯ್ಮೂ…” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಕಡ್ಕಡೊನ್.

ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ನಾ.

“ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭಾವ್, ಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್… ಭಾವಾಕ್‍ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್? ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಭಾವಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ?” ತೆಂ ಪರತ್ ಖೆಂವ್ಚಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ರೆಮೆಜಾ… ಕ್ಹಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ… ಹಾಂವೆಂ, ಹಾಂವೆಂ… ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ ರೆಮೆಜಾ…” ಕಾಂಪೆರ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ರೆಮೆಜ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುನಿಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಫಟಿ ಮಾರಿನಾಕಾ… ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊಯ್ಮೂ… ತುಜಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜಲಿಂ ಹಾಂವ್. ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ… ತುಕಾ ಕುಸ್ಕುಟಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತರ್’ಯೀ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂವೇ… ತರ್ನಾಟೆ ದೋಗ್ ಪೂತ್ ಆಸಾತ್… ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ… ಆತಾಂ ತಾಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿ… ಮೋಡ್ತ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಚೆಡುಂ ದೀತ್… ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ?” ರೆಮೆಜ್ ಹುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜ್ ಹಾಂವ್ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ರಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಭಾವಾಚಿ ಖುನಿ ಕರ್ನ್ ತಾಚಿ ಆನಿ ಪುತಾಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ನಾಂವ್ ಘಾಣಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ರಡ್ತಾಲೆಂ!

ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ದುಬಾವ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಂ! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರಾಪ್ರಾಧಾಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಕ್ಸ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಏಕ್ ಘಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರುಂಕ್ ಸಕನಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾಧಿ ತರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲೆಕ್ತಾಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್‍ಯೀ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

“ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ ರೆಮೆಜಾ… ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ರೆಮೆಜಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ತಾಯ್ ತುಂ… ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್. ತುವೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ಖೊರ್ಯಾ ದಾಂಡೊ ಖಂಯ್ ಉಡಯ್ಲಾಯ್? ಕೊಲಕೆಮಾರಾಂತ್ ಮಾಡಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖೊರೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾರ್ಲಾಂಯ್ಮೂ… ಖಂಯ್ ಉಡಯ್ಲಾಂಯ್ ತೆಂ… ತುಜ್ಯಾ ಧರ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಸ್ಕಾರ್ ದಾಕವ್ನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂಯ್…” ದುರ್ಸಲೆಂ ತೆಂ.

“ರೆಮೆಜಾ… ರೆಮೆಜಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆ ರೆಮೆಜಾ… ಹಾಂವೆಂ ಖುನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಫಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ತುವೆಂ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ… ತುಕಾ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ಶಿತ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ… ಮ್ಹಜಿ ಗತ್ ಜಾಲಿ… ಪೊಯ್ರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಖೊಟೊ ಮುಟಿ ಘಾಲ್ತಾನಾಂಚ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ… ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಉರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್…? ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಲಿಯ್…” ತೆಂ ನಿರಾಶೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ತುಂ ಪಾತ್ಯೆನಾಂಯ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ… ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾರ್ ದೀ… ತೆ ತರ್’ಯೀ ಯೇಂವ್ದಿತ್” ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಗತಿಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತರ್‍ಯೀ ಪಳವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆಲೊಂ.

“ತುಜ್ಯಾ ನಾಲಿಸಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಯೇ ತುಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಉಕ್ಲೊನ್ ಚಲೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂಯ್… ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್?” ಖೆಂವ್ಚಲೆಂ ತೆಂ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾಂನಿ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಯೇಜೆ? ತಾಂಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಬಾಪುಯ್ ಜಯ್ಲಾಚಿಂ ಸರಳಾಂ ಮೆಜ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಗರ್ವ್ ಪಾವೊಂಕ್? ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೀತಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರುಂಕ್?

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಖೊರೆಂ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಾಂಯ್… ಖಂಯ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂವೇ…?” ತಾಣೆಂ ರೆಮೆಜಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೊ ಸಾಂಗನಾ…”

“ಸಾಂಗನಾ ತರ್ ಸಾಂಗಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ… ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀಬ್ ಕಾತರ್ನ್ ಉಲಯ್ಶೆಂ ಕರ್ತಾಂ…” ತೊ ಸರಳಾಂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೊಡಿ ಬಡವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News