ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 20, 2018 at 12:10 PM

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ತುಂ-ತುಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಣೆಂ ತಾಕಾ, ಮೊಗಾನ್ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಹಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ, “ಆಹಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ವೀಕ್ ಮ್ಹಣ್!” – ತಸೊಯೀ ತಾಣೆಂ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ ನೀಜ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಾಝ್ ರಾವೊನ್ ಆಯ್ಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿಣೆಂ ಪರ್ವಾ ಕೆಲಿ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಮೊಗಾ?” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. “ಹಾಂವೆಂ ಆಬ್ಳೆ, ತುಕಾ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಹಾಡ್ಲಾ.”

“ಹಾಂವೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ!” ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ ತೊ, ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ – ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾನ್‍ಶೆಂ. “ಆಹಾರ್ ಮ್ಹಣನಾಕಾ – ವೀಕ್ ಮ್ಹಣ್!” ತಾಚೆ ದೊಳೆ ರಾಗಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್, ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ಗೈರ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ತರ್’ಯೀ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಿ ಭಿಯೆಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ, ಚಿಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್. “ತುಜ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ – ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಕಡೆನ್ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ನಾಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?”

“ಬರೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್, ಹ್ಹ-ಹ್ಹ!” ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಣೆಂ ಆವಾಜ್ ಕೆಲೊ, ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂತ್ ವಿನೋದ್ ವಾ ಸಂತೊಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. “ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ನ್ಹಯ್ – ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಆಜ್ ತಿಂ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್!”

“ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್!” ತಿ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ವಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಲ್ಚ್ಯೆ ಖೊಲಿಯೆಪರಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಟ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಿಣೆಂ ವೆಗಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೆಂ. “ಕಿ-ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ! ತುಂ ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ, ಕಾಲ್‍ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಜ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೇ – ತುಂ ಸ್ತ್ರೀಯೀ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ. ತುಜಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆನಿ ತುಜಿ ಕೂಡ್ ತುವೆಂ ಕಾಫರಾಕ್ ಭಾಸಾಯ್ಲ್ಯಾಯ್!”

“ಜೇಸೂ, ಮರಿಯಾ!” ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಧಾಂಪುನ್ ಧರ್ಲೆ. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದುಖಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಬಾಗವ್ನ್ ತಸೊ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆ ದೊಳೆ ತಿಣೆಂ ಧರ್ಲೆ.

“ಹೆಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂಯ್? ಆಯ್ಕಯಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ.”

“ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್ಜಯ್, ಮೊರ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೊರಾಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ – ಖುಷೆಚಿ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ, ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್!” ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ದುಖಾಂ, ಕಷ್ಟಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲಿಂ. ಕೈದಿಪಣ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ, ನಿರಾಶಾ ಆನಿ ನಾಸವ್ಕಸಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಸ್ಥಿತ್ಯೆಕ್ ತೊ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಿಕಾ ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ.

ತಿ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ತೊಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊಂಕ್ ನಾ.

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ – ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ನಾ, ಹಾಂವ್ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ತುಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಅಸಲಿಂ ಧಾರುಣ್ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ?”

“ಕಾರಣ್ ತುಂಚ್ ಜಾಣಾಂಯ್!”

“ಜಾ-ಜಾಯ್ತ್. ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂ ಆಯ್ಕಯಾಂ.”

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ, ಕಾಲ್‍ಚ್ – ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ – ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಮಾಂಚೆರ್ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆತಾಂ, ಆನಿ ತುವೆಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್, ಭದ್ರತೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಸಭೆಂತ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಉತಾರ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂಯ್, ಥಂಯಿಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೊ, ತೊ, ವಾಟೆರ್ ಥಿರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡೆಂ, ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಅನ್ಭಾವಾರ್ಥಿ ಕಾಫರಾಂ ಮುಖಾರ್’ಚ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತುಂವೆಂ ಲಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಳಾವಳಿನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂಯ್, ಆನಿ…”

“ಉಲಯ್, ಆಯ್ಕತಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ತಿಣೆಂ. ಆನಿ ಮತಿಂತ್‍ಚ್, “ಸೊಮ್ಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚೆರ್ ದಯಾ ದವರ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ಆಯ್ಕಜಾಯಿಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಳಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪತ್.”

“ತುಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ?” ತಿ ಘುಸ್ಪಡ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚೆಂ.”

“ಕಸಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್?” ತಿ ಭಿಯೆಲಿ.

“ನಿರ್ಧಾರ್ – ಹಾಂವೆಂ ಮೊರ್ಚೊ. ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ರುಜು ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜೊ ನಿರಪ್ರಾಧ್ ರುಜು ಜಾತಲೊ. ಪುಣ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹೊಕಾಕ್ ಎಕಾ ಕಾಫರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಜೀವ್ ಧರುನ್ ವಾಂಚ್ಚ್ಯೆಪರಿಂ ನಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್, ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೇ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಹಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ವೀಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಚಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತೊ ಆನಿ ತುಜಿ ವಾಟ್ ಸುಗಮ್ ಜಾತಿ.”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಉಬೆಂ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಂಚ್ ಧೊಂಪ್ರಾಂ ದೊಡೊನ್ ತಿ ಗಳ್ಳಿ ಆನಿ ಬಸ್ಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ತಿಚಿ ಮತ್ ನಿತಳ್ಳಿ. ಆನಿ ಹಾಸ್ಚೆಂಗೀ ರಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್, ಆನಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರುನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ – ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಅನುಚಿತ್ ಶರ್ತಾಚೆಂ ನೀಬ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಘೆವ್ನ್ – ತಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತಿ ಆಯ್ಕತಾ ಕಿತೆಂ?

ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಧಯ್ರ್ ತಿಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ನೊವ್ರೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪತಿವೃತಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂನಿ ಕಸಲೊಚ್ ಅನುಭವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ನೆಣ್ತೊ ಭುರ್ಗೊಸೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ – ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ – ಗಜಾಲ್ ತಶಿಚ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‍ಗಾಯ್? ಝುಜಾಂತ್ ಉಜ್ಯಾ-ತಾಲ್ವಾರಿಂಕ್ ಭಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವೀರ್ ತೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ನೀಜ್ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೆ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಭೋವ್‍ಚ್ ನೆಣ್ತೆ ತೆ ಜಾವ್ನಾಸ್ಯೆತ್.

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಘಡಿ ತಿ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕಾಳಿಜ್ ಫಾಪ್ಸಾ ಸಾರ್ಕೆಂ, ಮನ್ ತಿಚೆಂ ದುಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಿಣೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಗಂಭೀರ್ ಜಾವ್ನ್, ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ತುಜೆ ಕಡೆನ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತರ್ಕ್ ಕರಿನಾ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್: ಆಮಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾಂ: ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಜಾಂವ್, ಮತಿಂತ್ ಆಟಯಿಲ್ಲೆ ದುಬಾವ್ – ಆಮಿ ಕಾಲ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಖಾಲ್ ತುಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ಸಾಂಗ್ – ಆನಿ ಹಾಂವ್ ದುಸ್ರೊ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ತಾಂ – ನಹಿಂಚ್ ಹಂಗಾ ಥಾವ್ನ್, ಬಗಾರ್ ತುಜ್ಯೆ ಜಿಣಿಯೆ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ, ಸಾಂಗ್!”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಚಿಂ – ನವ್ಯೆಚ್ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚಿಂ – ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಾಕ್ ಥೆಂಬ್ಯಾನ್ ಥೆಂಬೊ ಗಳ್ತಾಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ತಾಚೊ ಉದ್ವೇಗ್ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಕಿತೆಂಗೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಪುಣ್ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ನಾಂತ್.

“ಸಾಂಗನಾಂಯ್?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‍ಯೀ ಸರ್ಶಿ-ಭರ್ಶಿ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಳ್ಮಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತೊ – ‘ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಖಾಲ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ – ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್, ತೆಚ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಚಾರಿತ್ ತರ್, ತಿಯೀ, ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್! “ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಕತಾಂ.”

ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ. ಮಾನ್ ಬಾಗ್ವಲಿ. ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಖೊಟೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ಸಗ್ಳೊಚ್ ತೊ ಘಾಮೆತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ತೊ, ದುಬಾವಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಸುಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಕಷ್ಟತಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಲೆಂ. “ಆರ್ಗಾಂ ತುಕಾ ರೊಜಾರ್ ಆಯೇ, ಆರ್ಗಾಂ!” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಕಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್. ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್. ತುಜೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತುವೆಂ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರುತಾ ಕರುನ್ ದವರಿಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಪಯ್ಲೊ ಹೊ ಥೊಡೊ ಆಹಾರ್ ಘೆ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕ್.”

ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ, ಬಾಂಕಾರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ದೂದ್ ಆನಿ ಭಾಕ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಟ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ಉಕ್ಲುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ದೂದ್ ತೊ ಪಿಯೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಕ್ರಿ ಮೊಡುನ್ ಎಎಕ್‍ಚ್ ಕುಡ್ಕೊ ದುದಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಿಣೆಂ, ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಅಶಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ಕಾಲ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ – ಸೊವ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹೆ ಶಿಪಾಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಝುಜೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಝುಜ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಝುಜ್ಲ್ಯಾರ್, ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ಪಡ್ತಿಂ. ದೆಕುನ್…”

“ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಕೈದಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಮಧೆಂಚ್. “ತುವೆಂ ಹಾಂಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.”

“ತಶೆಂ ತುವೆಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂಯೀ ಥಂಯಿಂಚ್ – ತುಜ್ಯೆ ಖುಷೆ ವಿರೋಧ್ ವಚೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕೊಶೆಡ್ದಾಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ – ಫಾವೊತಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಯಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್, ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಪಾಟಿಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಹೆ ಶಿಪಾಯ್ ಸೊಡ್ತೆನಾಂತ್. ಬಗಾರ್ ಥಂಯಿಂಚ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಲಾಗ್ತೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ನೀಜ್.”

“ಪುಣ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ…”

“ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಯ್. ಪುಣ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಣಿಂ ತುಕಾ – ಆಮ್ಕಾಂ – ಕಷ್ಟಿಯೆತೆಂ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ದಿಲಿ.”

“ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯೆ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್? ತುಜಿ ಮರ್ಯಾದ್?”

“ತಶೆಂ ತುವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಥೊಡೇ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ…” ತಿಣೆಂ ತಾಳೊ ಲೋವ್ ಕೆಲೊ – ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾಶೆಂ – “ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಹೆರ್ ಶಿಪಾಯಾಂನಿ ಪಯ್ಸ್ ರಾವಶೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ಆನಿ ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಆನಿ ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ – ತಶೆಂ ತೊಚ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮುಖಾರ್ ಶೆಂಕಾರೆಂ ಫುಲಯ್ತಾ!”

“ತೊ ಫಟ್ಕಿರೊ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ತುಂ ತಾಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್ ವಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಟನಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ – ಫಕತ್ ಆಮ್ಚಿ ಬಚಾವಿ. ಆನಿ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲಿಂ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಪಾಯ್ನ್ – ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ – ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಮುಖೆಲಿ – ಆಯಾಝ್ – ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊ! ಆತಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ?”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ಆಟಯ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮೋಡ್ ನಿತಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ಗಳೊ-ನಳೊ ಭರೊನ್‍ಸೊ ಆಯ್ಲೊ.

“ಆನಿ ಹೆಂ ಆಯ್ಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ, ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್. “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಕುಡಿಚ್ಯೆ ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡುನ್ ಹಾಂವ್ ಸುಟ್ಕಾ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾ. ತಸಲಿ ಸುಟ್ಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಆದಿಂ ತುಜ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಮೊರಾನ್. ದೆವಾ ಮುಖಾರ್ ಹೆಂ ನೀಜ್!”

ತೊ ಬಾಂಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್, ಲಾಗಿಂ ತಿ ಉಬಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಉಸ್ಕ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ತಾಟ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯೀ ಹಾತಾಂನಿ ತಿಕಾ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಹೃದಯಾರ್ ದಾಂಬುನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ತೊ ಸುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಮ್ಹಣೊನ್:

“ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್, ಮೊಗಾ… ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಆಂಜ್ಯಾ… ಹಾಂವ್ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್… ಮಾಫ್ ಕರ್…”

ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ಚುರ್ಚುರ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ವೆಂಗುನ್, ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ತಿ ಲಾಗ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ:

“ನಾಕಾ… ನಾಕಾ ಬಾಳಾ… ತುಕಾಚ್ ತುಂ ಕಷ್ಟಿನಾಕಾ… ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿಚ್… ತುಜೆಂ ಮನ್ ದುಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಫಾವೊತೆಂ ರುಸ್ತುರುಸಾಂವ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ…”

“ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ತೆಂ ಏಕ್ ಕ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೃಪ್ತೆಚೆಂ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಕಷ್ಟ್, ತ್ಯೆ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ವಿಸ್ರಲೆ. ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಕ್ಷಣ್ –

“ವ್ಹಾ! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ-ಹೇ!” ದಾರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ, ವೆಗ್ಳಿಂ ಜಾಲಿಂ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ: “ತುವೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ ನ್ಹಯ್! ಅಸಲೆಂ ಕಾಮ್ – ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೇ! – ಚಡ್ ಬರ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕಯ್ತಾಂ. ಆನಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್‍ಯೀ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಯ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ತೊಂಡ್ ಕಾಡುಂಕ್‍ಯೀ ತಾಣೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂನಾ. ತಾಲ್ವಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಜೊಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ: “ಚಲ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವ್!” ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರುನ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೊಡುನ್ ದಾರಾ ಕಡೆನ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. “ವ್ಹರಾ ತಿಕಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರಾ!” ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. “ಹಾಂವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವೊನ್ ಯೆತಾಂ.”

ರಾಕ್ವಲಿ ದಾಂತ್ ಸೊಡುನ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೆ – ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಚ್ ಗೆಲಿ.

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ತಾಲ್ವಾರ್ ಖೆಳವ್ನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ, ಆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *