Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 24, 2018 at 9:54 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

“ವ್ಹಯ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ತುಜೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ತುಂ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್, ಆನಿ – ಅಚ್ಚಾ, ತುಂ ತಶೆಂ ಲಿಖುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮ್ಹಣ್, ತಿಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತುಜ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ…”

“ತುಂ ಫಟ್ಕಿರೊ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಶೆಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. “ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವಾಂಕ್ ಇಡೆಂ ದೀಂವ್ಕ್, ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಘಡ್ಪಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿಂ.”

“ಛೆ! ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್‍ಯೀ ನಾ. ತುಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗ್ಗಿಂ, ತುಜೆ ಕಷ್ಟ್ ಹಾಳು ಕರುಂಕ್ – ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತುಂ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾಯ್, ವಾ ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ.”

“ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ರಾನ್ವಟ್ ಕಾಫರಾಂ ಲಾಗಿಂ ಖೆಳ್ಪಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ!”

“ತುಜ್ಯೆ ಜಿಬೆಚಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರ್, ನಸ್ರಾನಿ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್. “ತುಜಿ ಜೀಬ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್, ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯೀ ಕಾತ್ರುಂಕ್…”

“ಪುರೊ, ಬಂಧ್ ಕರ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ಹಾತಾಂತ್ ಏಕ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್, ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಬೊಗೊಳ್ಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಕಾ ಬರೆಂ ಆಸಾ.”

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ನಸ್ರಾನಿ ಕುತ್ತಾಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ!” ತಾರಿಪ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಆಯಾಝ್. “ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್, ತುಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಪಳೆಯಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ದಯಾ ಕರುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

“ಅಚ್ಚಾ, ಭಾಯ್ರ್ ವಚ್ಯೆತ್. ತುಜೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ತುಂ ವಳ್ಕೊಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ಆಸಾಯ್? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ನಹಿಂಚ್ ತುವೆಂ ವಿಶೆವ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಬಗಾರ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯೆಚ್ ಖುಷೆನ್ ಆಮಿ ತುಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಂಯೀ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ತುಕಾ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್, ಆನಿ ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಚಲ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಸಿರ್ಸಿರ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಹೆ ಕಾಫರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಥಂಯಿಂಚ್ ಝುಜಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ವಿಚಾರ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾ. ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೆಂ ಕಾರ್ಬಾರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ವಾ, ಖಂಯೀ ಏಕ್ ಭದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖುಣ್ ಹೆಂ! ಅಸಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮತಾಂಧ್, ಮದಾಂದ್, ಕ್ರೂರ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆನಿ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಪಿಶೆ ಅಶೆ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…

“ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್? ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

“ಚಿಂತಾಂ ಇತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್: “ಘಡಿಯೇ, ಥೊಡೆ ಕಸಾಯ್‍ಗಾರ್ ಸವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್, ಫರ್ಮಾಣ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಚಿಂತಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಜೊ ಹೈದರಾಲಿ ಆಜೂನ್ ಕೆನರಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ವಾ, ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೆಂ ರಾಜ್ವಟ್‍ಯೀ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ…”

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ತಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ನಾ. ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ!”

“ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್, ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೊ ವೈಭವ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಕೆನರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಬಳ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ!” ಫುಡಾರಾಚಿ ಆಶಾ ಖಂಡುನ್ ತರ್’ಯೀ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಷೇಕ್ ಆಯಾಜ್ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುಂ ಆಜ್ ವಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೊರ್ತಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಉಪ್ಕಾರತ್?”

“ಕಾಂಯ್ ಪರ್ವಾ ನಾ. ರಾಜಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ಚೆಂ ವಾ ಮಾರ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಸುಲಭ್ ನ್ಹಯ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಮೆಲೊಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ – ತುಜಿ ನೀತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾಂವ್ಚಿ ನಾ.”

“ಬಸ್ ಕರ್! ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್: “ತುವೆಂ ಮೊರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಕಾ ಮಾರ್ಚಿಯೀ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಔರತಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್.”

“ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಔರತಾನ್?”

“ತಿಣೆಂಚ್ – ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಶಾದಿ ಜಾತಾಲಿ ಪಳೆ, ತ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?” ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ. ದುಬಾವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ತುಮ್ಚಿ ಶಾದಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಮರತ್ ಆನಿ ಔರತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲಾಂ? ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲಾಂ?” ಬಿರ್ಮತ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚಿ ಮತ್ ವಿಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮತ್ಲಬ್ ಆಯಾಝಾಚೊಯೀ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತಾಣೆಂ ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ – ಸರ್ವ್ ಘಡ್ಪಾಂ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಶಿವಾಯ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಕಸಲಿ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತಿ ಆಪುಣ್ ಪಾಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ನಿಘಂಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯೆಚ್ ಸಮ್ಜಣೆನ್, ಫಟಿಂಕ್ ಫಟಿ ಗುಂತುನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ:

“ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: ತುಮ್ಚಿ ಶಾದಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಗಲ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಿ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಶಾದಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ತಿಕಾ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾನ್ ಪಯ್ಲಿಚ್ ಭಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತೆಂ!” ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್, ಕಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಿಸೆಂ ವೊತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. “ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಕ್?”

“ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗನಾ – ಅಲ್ಲಾ ಕಸಮ್ – ತಿಚ್ ತುಕಾ ಸಾಂಗ್ತೆಲಿ. ಆನಿ ಬಿದ್ನೂರ್’ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ತುಂ ಬರೊ ವಳ್ಕತಲೊಯ್ – ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಚೆನ್ನ ಬಸವಾಕ್!”

“ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕತಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ – ಆಮಿ ಮಿತ್ರ್!”

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ದೋಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯಿ ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊಯ್. ಆನಿ ತುಂ ಹ್ಯೆ ಬಾಜೂ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್, ಆನಿ ಲಗ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ತಲ್ಲೀನ್ ಜಾಲೊಯ್!”

“ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಟ್! ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ ಆನಿ ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ..!” ಹಾಸ್ಲೊ ಆಯಾಜ್. “ಮೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾ. ಚೆನ್ನಬಸವಾಚೊ ಖುನಿಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್, ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಚೊ – ನಿರ್ಣಯ್ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲಾ.”

“ಫಾಶಿ ದಿಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಣಯ್!” ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಲೊ. ಆಪುಣ್, ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಪ್ಣೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜೀಬ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲಿ ಆನಿ ತಕ್ಲಿ ಗಿರ್ಗಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಪುಣ್ ತುವೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆಸಾ. ರಾಜ್‍ಕುಮಾರಾಕ್ ತುವೆಂ – ಫರಾಮಶೆನ್ ಪುಣ್‍ಯೀ – ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಲಿಖುನ್, ಮುಹರ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತುಕಾ ಆಮಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್.”

“ಪುಣ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ… ಆನಿ ತುಮಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಅಪರಾಧ್…”

“ತುವೆಂ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಒಪ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ಔರತ್ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರಾರ್ ಲಿಖುನ್ ಹಾಡ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಕಾ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಕಮ್ರಾಂತ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಬಂಧ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ನಾಂಗೊರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿತಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕದ್ವಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್ – ಮ್ಹಾಕಾ ತುಮಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ – ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್?”

“ಹಾಂ, ತೆಂಯೀ ತುವೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಸುಟ್ಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್. ತಿಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ನಾಕಾ. ಎದೊಳ್ ತುಜಿ ತಿ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹೊಕಾಲ್ ನ್ಹಯ್, ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ತುಜಿ – ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ..! ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ತಿಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಖುಷಿ ನಾ. ತಿ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ. ತಿಕಾ ವ್ಹರ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ – ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಾ.”

“ಕೋಣ್ ತೊ?”

“ತೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಕಾ ವಾಂಚೊನ್ ಉರೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ – ತುವೆಂ ಆತಾಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ಚೆಂ. ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಕಷ್ಟತಲೊಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ತಲೊಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ತುಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಶಿಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ತುಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಹಾದೂರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಹುದ್ದೊ ಆಮಿ ದಿವಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತುಕಾ ಎಕ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್ – ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಬಾಯ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಿತ್. ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ಆನಿ – ಪಳೆ, ತುಕಾ, ಲಿಖುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಹೆತ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ…”

ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್, ತಾಣೆಂ ತಾಲ್ವಾರ್ ಧರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾಲೊನ್ ವಾಂಕ್ಡೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ – ಸೈರಾಣ್ ಪುರ್ತೆಂ ಚುಕೊನ್ – ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಖಾಟಿಯೆ ವಯ್ಲೊ ಚೆಂಡಾಪರಿಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ. ಪುಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಆನಿ ಆರೋಪಾಂ ವರ್ವಿಂ ಇತ್ಲೊ ವಿರಾರ್, ದೆದೆಸ್ಪ್ರಾರ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ತೊ ಜಾಲ್ಲೊಗೀ, ಪಾಟಿಂ-ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ತಾಕಾ ವೇಳ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಗಾರ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ಥಂಯಿಂಚ್ ನಾಸ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ತೊ ಪಿಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್…

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಏಕ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಉದಾರೊ ಪರ್ತಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಉಸ್ಳೊಂಕ್ ನಾ. ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಿ ತಾಲ್ವಾರ್ ಧರುಂಕ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಪಾಂಯ್, ಆಯಾಝಾನ್ ತಾಲ್ವಾರ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಯಾಝಾಚೊ ಗಳೊ ಧರ್ಲೊ – ತಾಚಿ ಸುಕುರ್ನಳಿ ಚಿರ್ಡುನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಚಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ನಶೀಬ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಬಂಧ್ ಕರುನ್, ಎಕ್ಲೊ ರಾಕ್ವಲಿ ಥಂಯ್ ದಾರಾರ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ರಾಕ್ವಲಿ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಾಡುನ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಬೋಬ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಕಲಿ. ಆನಿ ಧಾಂವಾಂ-ಧಾಂವಿಂ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯೆ ವೊಡಿಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಾಯ್ ಫಾಪುಡ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆ, ಆನಿ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವೊಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ತೊ, ಆಯಾಝಾಚೊ ಗೊಮ್ಟೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ತಾಲ್ವಾರಿಚ್ಯಾ ಥೊರ್ವಾನ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಘಟ್ಟ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್, ಥಂಯಿಂಚ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕೆಸಾ-ಧಾರಿಚ್ಯಾ ಆವ್ಕಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಯಾಝಾಚೊ ಜೀವ್ ಉರ್ಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕರ್ತಚ್, ಆಯಾಝ್ ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಘುಂವ್ತಾಲಿ, ಆನಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ತಾಂಬ್ಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಬಿದ್ನೂರ್’ಚೊ ಆಪುಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ‘ಗವರ್ನರ್’ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂಚ್ ಮೊರೊನ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾತೊ ಬಾವ್ಡೊ!

“ಹ್ಯಾ ಸೂಅರಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ ತೊಪುನ್ ಮಾರ್ಯಾಂಗೀ ವಾ ಹಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಉಸ್ಳಾಯಾಂ?” ಎಕ್ಲ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್-ಶಿಪಾಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ. ಆತಾಂ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ದೊನ್‍ಯೀ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಯಾಝ್. “ತಾಣೆಂ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ – ಹ್ಹೆ! ಹ್ಹೆ! – ಹೆರ್ ಥೊಡೆಂ ಸೊಸಿಜಾಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಮಾಗಜಾಯ್. ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಹಾತ್-ಪಾಯ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಸೊಡ್ಯಾ ತಾಕಾ. ತಸೊಚ್ ಮತಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ಥೊಡೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಕರುಂದಿ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯ್ಕಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ. ಪರ್ವಾ ನಾ. ತ್ಯಾ ಔರತಾಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಆನಿ ಮುಹರ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ತಿಕಾ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ?” ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವಲಾಗ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ, ಹಾಸೊನ್‍ಶೆಂ, “ತಿಚೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಆನಿ ಮುಹರ್…”

“ತಿಕಾಯೀ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಫಿಕಿರ್ ನಾಕಾ. ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ತಿಚಿ ಫಿಕಿರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾನ್, ಕಾಲ್‍ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಪುಣ್‍ಯೀ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ – ಹಾಂಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆಂ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ, ತುಮಿ ಹಾಕಾ ಬಂಧ್ ಕರುನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಹರೊ ಕರಾ. ಪಳೆಯಾಂ, ತ್ಯಾ ಔರತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚಿ ಚಾವಿ. ಹಾಂವ್, ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”

ತಾಣೆಂ ಚಾವಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಥಂಯಿಂಚ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥಿಂಪಿ ಉಡವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ, ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ದವರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ತವಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್, ನಿರಾಶೆನ್ ಆನಿ ಭಿಯಾನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಅನುಭವಾಚೊ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲೊ ಮಾತ್ರ್… ತಸಲ್ಯಾ ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್, ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್… ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸರೊಪ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಸಾಯ್ಬಾ, ಸಾಂ ಸೆಬೆಸ್ತ್ಯಾಂವ್, ಆಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್, ತುಜ್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಮಿ ದಿತಾಂವ್” ಮಾಗ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಬಾಗ್ಲಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಾಂಬ್ಲೊ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News