Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : May 7, 2018 at 1:11 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 21; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಪೊಲಿಸ್” ಆಕಾಂತೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಹ್ಯೆ ರಾತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ…? ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?”

“ದಾರ್ ಕಾಡ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಆಮಿ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತುವೆಂ ಆತಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೇಜೆ…”

“ಹಾಂವೆಂ… ಹಾಂವೆಂ… ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ?” ಚೊವ್ಕೆಚ್ಯಾ ದಲ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಖಿಳ್ ನಿಕ್ಳಾಯಿತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ.

“ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಹಾಣೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂಯ್ಗೀ? ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ. ಫರಾಮಶೆನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ…” ರೆಮೆಜ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

Nirmone_Title A“ಹಾಂವೆಂ ಕಂಪ್ಲೆಂಯ್ಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಕುಮಾದ್ರೆ… ಮರಿಯಾಣಾಬ್ ಪುಲಿಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲಾ… ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ… ತೆ ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಂ ಘಾಬರ್ನಾಕಾ… ತಾಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸೊಡ್ತಲೆ…” ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಲಾ! ಆಮ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೆ ಕುಡಿಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಬರ್ಫಾಚೊ ಘೆಟೊ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಲೊ… ಕಸೊ?” ರೆಮೆಜ್‍ಯೀ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಉಡ್ತಾಲೆಂ.

“ಕಸೊ ಮೆಲೊ ಕಳ್ಟಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ. “ತುಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ… ಗರ್ಜೆಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಯೇ…”

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ನರ್ಗಲೊಂ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಲಾ… ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ!

“ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ” ರೆಮೆಜ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಆತಾಂ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾ… ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರಿಂ ಕಶಿಂ ರಾವೊಂ? ಸಕಾಳಿಂ ಸ್ಟೇಶನಾ ಸರ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ..?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ತುಕಾ ಅರ್ಧೆ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರ್ಚೆನಾಂತ್… ಭಿತರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಹಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜೋಡ್ ದಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀ… ದಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದೆ… ವೆಗಿಂ, ವೇಳ್ ಕರಿನಾಕಾ” ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೆತಾಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಅಳೆ ಕುವೆಲೊ… ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್… ಸಾಯ್ಬಾನ್ ತುಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ… ಉಟೊನ್ ಶೀದಾ ಯೇ… ನಾ ತರ್ ಹಾತಾಕ್ ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ…” ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಖಡಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂಚೆ ಕಡೆನ್ ಪರಾತುನ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಭಿತರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಸಾಧೆಂ ಏಕ್ ಜೋಡ್ ವಸ್ತುರ್ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ರೆಮೆಜ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title New 1“ರಡನಾಕಾ ರೆಮೆಜಾ…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ ಹಾಂವೆಂ… ಆತಾಂ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹೆತಾಂ… ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ಚೆ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ… ತುಂ ಭಿತರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ನಿದೆ…”

“ಆಮಿ ದುಬ್ಳಿಂ… ಪಾಪಾಚಿಂ… ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಶೆಂಯೀ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆನ್ವಾರಾಂ ಧಾಡ್ಚಿಂಗೀ ದೆವಾ… ಕುಂಪಾದ್ರೆ ತುವೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂಗೀ…” ರಡೊನ್‍ಂಚ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕುಮಾದ್ರೆ… ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ನ್ಹಯ್… ತಾಂಣಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ದಾಕಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ… ಹಾಂವೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿರಾಪಿನಾಕಾ…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ ನಾ. “ಯಾ… ಯಾ…” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೆ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗ್ಯಾಸಾಚೊ ದಿವೊ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಕುಂಪಾದ್ರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸ್. ಅಶೆಂ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ – ಅಪ್ರಾಧಿ – ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಜಾತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ? ವಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಫಟ್ಕಿರೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹರಿಶೆಂ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ?

ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಪಂದಾ ಮರಿಯಾಣ್ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಖುನ್ ಕರ್ಚಿ ಕೊಣೆಂ?

‘ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಜಿವಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಶೀದಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಥಾಪುನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊನ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡ್ತಲೆ…’ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಲ್ತಾನಾ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಕಸೊ ಮೆಳ್ಳೊ? ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಲೊ ಕಸೊ? ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ಹಾತ್ ಕಾಂಯ್…

ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತಿನಾಯೆ… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ದಗಲ್ಬಾಜ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ಮೋಡ್ತ್ ಮಾರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಹಂಕಾರಿ ಆಸ್ಚೊ ನಾ…

Edward Nazarethಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಕುಮೆರ್ ಉತ್ರೊನ್, ಬೊಂಟಾಚ್ಯಾ ಒರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಲಚ್ಚಿಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದಿವೊ ಜಳ್ತಾಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಖ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಸೊಡ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಪೊಲಿಸ್ ಜಿಪಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಕಡೆನ್, “ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೆಶನಾ ಕಡೆನ್ ಆತಾಂ ಯೇನಾ. ಘರಾಂತ್ ಆವಯ್-ಧುವೆಕ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ… ಸಕಾಳಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆನ್ ವೆತಾಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲೊ ನಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿ ನಾ. ಆಮಿ ಜಿಪಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಪಾರ್ ಚಡಯ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಜೆಮೆತಾಲೊ. (ತೊ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ). ಆಮಿ ಜಿಪಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ.

“ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ… ಯೇನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ಖೊಡೊ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒಪ್ಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ.

“ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಬಸಯಾ ಥಂಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಂತ್.

ಜೀಪ್ ಸುಟ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಉರ್’ಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್‍ಯೀ ಜೆಮೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಿತ್ಲೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಲೊಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಚಿ ತರ್’ಯೀ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸನಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಚ್.

ಮರಿಯಾಣ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪರಿಗತ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾ ಮಧೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ಮಾಂಡುನ್ ಝುಜ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತಸೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್.

ವಾಟೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಪಿಡಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಮರೊಂಕ್ ನಾಮೂ? ತಶೆಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕೇಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್? ಸಕಾಳಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಯ್ಲಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವಂವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಮೂ?

ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್?

‘ದೆವಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್’ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ‘ಹ್ಯಾ ಅನ್ವಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿವಾರ್… ಹಾಂವೆಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ. ಸಾಂಜೆರ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ದೆಂವೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ವೆಚೆಂ ತಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಲಾ! ಮನ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್?

ದುಸ್ರೆ ಘಡಿಯೆ, ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಚುಕ್ಲೆಂ ಚುಕ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣೆ ವರ್ವಿಂ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ಉಬ್ಜಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಿಡಾ ಯೇಜೆ, ತಾಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಮತಿಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್. ಸಾಂಗಾತಾ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಒಳ್ಕಿನ್ ಜಿಯೆತಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಮೊರ್ನಾಚೆ ಖಬ್ರೆ ವರ್ವಿಂ ದುಕೇಸ್ತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಬ್ಜೊಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್, ಖುನಿಯೆಚೊ ಅಪ್ರಾಧ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಕಾಂತ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ನಿದೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಉಟೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೇಜ್ ಆನಿ ಕೊಡ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ನಾ.

ಜೀಪ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಎಕಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸಯ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಚ್ ಬಸ್… ಉಟೊನ್ ವೆಶಿ ತರ್ ಲೊಕಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್… ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾ…”

ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ನಿದ್ಲೊ.

ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲೆಂ ಆನಿ ದೊಗ್‍ಯೀ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಬಾಂಕಾಂನಿ ವಿಂಗಡ್ ನಿದ್ಲೆ.

ವೊರಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆಚ್ ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಜೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಮಸ್ಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಗ್‍ಯೀ ಪೊಲಿಸ್ ನಿದೆಂತ್ ಘೊರೆತಾಲೆ. ಪುರ್ತೆಂ ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ.

ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಆತಾಂ ವಳ್ಕಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೊಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾರೊ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವಯ್ಲೊ.

‘ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲೊ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್.

“ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪುಲ್ ಭಾವ್…”

“ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊಯ್?”

“ಹಾಂವೆಂ… ಹಾಂವೆಂ… ಹಾಂವೆಂ ಮಾರುಂಕ್ ನಾ.”

“ಮ್ಹಜೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಕಾ… ಬರ್ಯಾನ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಸೊಡ್. ಖುನಿ ತುವೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ರುಜ್ವಾತಿ ಆಸಾತ್…”

ಮ್ಹಾಕಾ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟ್ಲೊ. ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ… ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ… ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ…” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭರೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್.

“ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಕೊಣ್‍ಯೀ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ಒಪ್ಪನಾಂತ್. ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಬರೆಂ… ನಾ ತರ್ ತುಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾಂ…” ಮ್ಹಣತ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾಕ್ ಹರ್ದ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಧರ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

ಕುಡಿಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಚರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ… ಹಾಂವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ… ದೆವಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…”

“ಬಂದ್ ಕರ್…” ಘರ್ಜಲೊ ತೊ, ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಶೀದಾ ಮೆಜಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

“ತುಜೊ ದೇವ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ… ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಪರಿಂ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್. ತುಜೊ ಇರಾದೊ ಬರೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನ್ಹಯ್‍ವೇ… ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯೆ ನಿತಿಕ್ ರಾಕೊಂಕ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪುತಾ… ತುವೆಂಚ್ ನೀತ್ ಕೆಲಿಯ್… ಬರೊ ಜಾಗೊ ಪಳವ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾರ್ಲೆಂಯ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್…” ತೊ ನಾಟಕಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ದಾಂಡೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಬರ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂಯ್… ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯ್ಲಾಯ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್… ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಧೊಶಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ನಾಂತ್… ನಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾಡಾಂಚೊ ಕಾಲ್ದ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ… ಕಳ್ಳೆಂವೇ ತುಕಾ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ…”

“ಹಾಂವೆಂ ಮಾರುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

“ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೊಯ್‍ಮೂ…?”

“ವ್ಹಯ್…”

“ಪಯ್ಲೆಂ ಕೋಣ್ ದೆಂವ್ಲೊ?”

“ಮರಿಯಾಣ್.”

“ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್…”

“ನಾ… ಹಾಂವ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ…”

“ಹೇ ದಳ್ದಿರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ…” ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖೊಮ್ಸಾಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ಲೆಂ. “ತುಂ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಮಾರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊಯ್… ತುಜ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಫಟಿ ಬಂದ್ ಕರ್… ತುವೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಖಂಯ್ ದವರ್ಲಾಯ್ ಸಾಂಗ್…”

“ಹಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಶೀದಾ ಘರಾ ಗೆಲೊಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ನ್ಹಯ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆನಿ ಖೊಮ್ಸಾಕ್ ಧರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಆಧಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ತಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಕೊಮ್ಸಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವಯ್ಲೊ.

“ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯ್ ವಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್… ಆನಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಘರಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫಟಿ ಉಲವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಕಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ..?” ಉಬೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ.

ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫೊನ್ ಘೆವ್ನ್ ನಂಬರ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ನಿರಾಶೆನ್, ಭಿರಾಂತೆನ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ.

ಫೊನಾರ್ ತೊ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ನಾ.

ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಉಲಯ್ತಚ್ ತಾಣೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ ನಾ.

ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಪುಡ್ವೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಪೆಂಕ್ಡಾರ್ ನೆವಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಾಸ್ಟೆರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಆಂಗಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರಳಾಂನಿ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವ್ಹೆಲೊ.

ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಸರಳಾಂಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೊ.

ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. “ಹೆಂ ಲೊಕಪ್… ಚುಪ್ ರಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಖುನಿಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ತೊ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲೊಕಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್‍ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಸುಮಾರ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲೊಕಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಲೊಕಪಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ಹೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಕರ್ಮಿ ರಾಕ್ಕೊಸ್… ತುಂ ಸತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್. ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಸೊಡ್… ನಾ ತರ್ ಮಾರ್ನ್ ಪಿಟೊ ಕರ್ತಾ ತೊ…”

“ಹಾಂವೆಂ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಬೂದ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ತೊ ಯೆತಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ನಂಜ್ಯಾಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ಹಾಂವ್ ನಿರಾಸ್ಲೊಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News