Latest News

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ: ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : May 4, 2018 at 4:37 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಟಿಕೆಟಿರ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಪಾಡ್ತಿನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. 19 ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತೊ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಉಮೇದ್ವಾರ್. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಚಡ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಅಶ್ವಿನ್ ಜೊಸ್ಲಿ ಪಿರೇರಾ. 12 ವರ್ಸಾಂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚೆರ್ ಲೊಕಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಧಯ್ರಾನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಆನಿ ವಿರೋಧ್‍ಯೀ ಕೆಲಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಸತ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ, ಅಶ್ವಿನಾಚೊ ಇರಾದೊ ಕಸಲೊ, ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ತೊ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ವಾ ನಾ, ಜಿಕ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ. ತರ್ ವಾಚಾ, ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾಚೆಂ ಹೆಂ ಎಕ್ಸ್‍ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸಂದರ್ಶನ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

Ashwin Pereira_Budkulo 1

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ: ಅಶ್ವಿನ್, ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಚುನಾವಣಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಭಾರಿಚ್ ಚರ್ಚಾಸ್ಪದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್. ಪುಣ್ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂಡಾಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ತಾಯ್ ದೆಕುನ್ ತುಂ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲಾಯ್, ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಲೋಕ್..!

ಅಶ್ವಿನ್ ಜೆ. ಪಿರೇರಾ: ಜರ್ ಹಾಂವ್ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ವ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಕಶೆಂ ತೆಂ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಂಚ್ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್. ಜರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಜೆ, ಎಂಎಲ್‍ಎ ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಲಾಷಾ ಆಸಾ ತರ್ ತೆಂಯೀ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಲ್‍ತಾಣಾಂನಿ ಕೀಳ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾತ್, ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಉಡ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಆನಿ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜೀವನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್‍ಚ್ ಸೆರ್ವಯೆತೆಂ. ಅಧಿಕಾರಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲಾ ಆನಿ ಹೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮುಖೆಲಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಆವ್ಕಾಸ್‍ಚ್ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಜರ್ ಹ್ಯೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಂತ್, ತರ್ ಆಮಿ ದೃಢ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫಕತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆವೆಲಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ಲಾಂ…

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್?

ಅಶ್ವಿನ್: ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶಾಸಕಾನ್ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂನಾ? ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ ನಾಂತ್‍ಗಿ? ತಾಂಕಾಂ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿವ್ಯೆತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ನೆ? ಯುವ ಫುಡಾರಿಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ, ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಫುಡಾರಿ ವೊಟಾಕ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಪಣ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲೊಯ್?

ಅಶ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕರ್ನ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಿಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳೊನ್, ‘ತುವೆಂ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ, ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಚುನಾವಾಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾಯೀ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ!

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಮೂಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾಂ. ರಾಜ್ಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಯುವ ಘಟಕಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ರಾಜ್ಯ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂ.

Ashwin Pereira_Budkulo 4

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ತೊ ಪ್ರಚಾರ್ ಚಲ್ಲಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಅಶ್ವಿನ್: ಪಳೆ, ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಚುನಾವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೊ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜನತಾ ದಳಾಕ್ ಬೇಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ 22 ಹಜಾರ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಚೂಕ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಮುಖೆಲಿ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಕೆದ್ನಾಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಕೋಣ್‍ಗೀ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ವೋಟ್ ಪಡ್ತಿತ್? ಮುಖಾರ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕೊಣೆಂ? ತೆಂಯೀ ಚಿಂತಿಜೆ ನೆ? ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಜೆಡಿಎಸ್‍ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜಿಕೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತೆ, ‘ಕಿತೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವೋಟ್ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಂಗೀ? ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ 22 ಹಜಾರ್ ವೋಟ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್‍ಗಿ? ಆನಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚೊ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಸಲೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಧಾಡ್ಚೊ, ತೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಾಕಾ. ಜರ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ಆಸಾ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಶಾಸಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಚೊ ಲೋಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಆಸಾ? ಜರ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ತೊಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ದಿವ್ಯೆತಿ ನೆ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಸಾರ್ಕೆಂ. ತುಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲಾಗಿಂ, ಬರಿಚ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ. ತರ್ ತುವೆಂ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟೆಕೆಟಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಯೆತೆಂ ನೆ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಬರೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಬಿ.ಎಂ. ಫಾರೂಕ್ ಆನಿ ಮಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಞÂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ, ಅಮರ್‍ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕರಾ, ತಾಣೆಂ ಖುಷೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಬಂಡಾಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ‘ಜರ್ ತರ್ ಅಶ್ವಿನಾಕ್ ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ರಾಜೀನಾಮ್ ದಿತಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಭೆಟೊನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶ್ವಿನಾಕ್‍ಚ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಹಾಡಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ದೆವಾಪರಿಂ ಮಾನ್ತಾಲೊಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ರಾಜಕೀಯ್ ಗುರು.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತರ್ ತುಕಾ ಪಾಡ್ತಿಚಿ ಟಿಕೆಟ್, ಬಿ.ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ!?

ಅಶ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಅಮರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತೆಂ ಮಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಎಂಎಲ್‍ಎ ಟಿಕೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ವೋಟ್ ಜಿಕನಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ 40 ಹಜಾರಾ ವಯ್ರ್ ವೋಟ್ ಜಮವ್ಯೆತೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಮ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಯೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದ.ಕ., ಉಡುಪಿಂತ್ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತರ್ ತುಕಾ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ..?

ಅಶ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಬಂಡಾಯ ರಾವ್ಲಾಂ. ಚುನಾವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿ ವರ್ದಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲಿ ದೇವೇಗೌಡ ಆನಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿತಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಲೊಕಾಕ್ ತುಂ ಕಶೆಂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಕರ್ತಾಯ್? ಲೊಕಾಕ್ ತುಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾಗಿ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಲೊಕಾಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಪವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿವರ್ಸಿತಾಂ. ಲೋಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ‘12 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾ. ಲೋಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಸಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ದುಸ್ರಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಮಧೆಂ ವೊಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಉದ್ಯಮಿ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ತುಕಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜಾವ್ನ್ ರಾವಯ್ಲಾಂ ಖಂಯ್..!

ಅಶ್ವಿನ್: ಅಳೆ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ಚೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಣೆಂಯೀ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಾ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ರಾವಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರಾನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಪಾಡ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ದೊನೀ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಕಾಂ ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರೀ ಪಾಡ್ತ್ ಉದ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್.

Ashwin Pereira_Budkulo 3

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಖಬರ್ ಅಶಿ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊ ಆನಿ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ, ಅಭಯಚಂದ್ರಾನ್ ಆಪುಣ್ ವೊಟಾಕ್ ರಾವನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಐವನಾಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉತಾರ್ ಮೊಡುನ್ ಪರತ್ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ತಾ, ಹ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಲಾಸೊ ಖುಬಾಳ್ಳಾ. ದೆಕುನ್ ಅಭಯಚಂದ್ರಾಕ್ ಸಲ್ವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಕಾ ರಾವಯ್ಲಾಂ… ಅಶೆಂ ಥೊಡೆ ಖಬರ್ ಕರ್ತಾತ್ ನೆ?

ಅಶ್ವಿನ್: ತೆಂ ಪುರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯೀ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ರಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಐವನಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಆಸಾ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಆತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಲಾಸೊ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್, ಆಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ತಿ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪುಣ್ ಪೋರ್ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊಯೀ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಹ್ಯೊ ಪುರಾ ಗಜಾಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್…

ಅಶ್ವಿನ್: ತ್ಯಾ ಜಮಾತಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣೆಂಯೀ ಆಪಂವ್ಕ್ ನಾ, ಹಾಂವ್ ವ್ಹಚೊಂಕೀ ನಾ. ಥಂಯ್ ಕೋಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತಾಂತುಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ ಕೀ, ಸರ್ವ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕೊಲಾಸೊನ್ ಅಭಯಚಂದ್ರ ವಿಶಿಂ ದುರ್ಸತಾನಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲೊ, ಸಭಾ ರದ್ದ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್. ಅಭಯಚಂದ್ರಾಕ್ ಸಲ್ವಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿ ಜಿಕಂವ್ಚೊ ಹುನ್ನಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ ಜಿಕ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್, ಆಖೇರಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸಲ್ವೊನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಕ್ತಾ…

ಅಶ್ವಿನ್: ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ ಜಿಕ್ಚೊ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನ್ಹಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಅಶ್ವಿನ್ ಪಿರೇರಾ ಖಂಡಿತ್ ಚುನಾವ್ ಜಿಕ್ತಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೆಚ್ 35 ಹಜಾರ್ ಮತದಾರ್ ಆಸಾತ್. 25 ಹಜಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚೆ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆಚ್ 15 ಹಜಾರ್ ಮತದಾರ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಚೆ ಮತ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾವವ್ನ್ ಸಂಘಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೆ (ಜೆಡಿಎಸ್) ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮಾಂಚೆ ಮತ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪುಣ್ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್ ನೆ..?

ಅಶ್ವಿನ್: ಹಾಂವೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಪಾಸೊತ್ ಚುನಾವಾಕ್ ರಾವ್ಲಾಂ, ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿನತಿ ಕರ್ತಾಂ. ಜರ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜೀಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫುಡೆಂ ಕೊಣೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಜಿಕ್ಚೊ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಚೂಕ್. ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್, ಫೋನ್ ಕೆಲಾಂ. ಯಾಜಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಶಸ್ವೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ತುಕಾ ಆಸಾಗಿ? ಹೆರಾಂಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸಾಗಿ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ. ಲೋಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಚೆಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಜಾತಿಚೊ ಲೋಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

Ashwin Pereira_Budkulo 2

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಲೊಕಾನ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿಜೆ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 20 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಚ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮುಲ್ಕಿ-ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ರಸ್ತೊ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ – ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮುಲ್ಕಿ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಬಜ್ಪೆಂತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಏಕ್ ಬಸ್‍ಸ್ಟೇಂಡ್ ನಾ. ಮೂಡುಬಿದ್ರೆಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಏಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೊಲೆಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಉದ್ಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್, ಡ್ರೈನೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಖಂಯ್ಸರೀ ನಾ. ಯುವಕಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ನಾ. 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಂಎಲ್‍ಎನ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜಾಂವ್ ಎಂಪಿ ಜಾಂವ್, ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ತಶೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಿ ಪಂಚಾಯತಾಂನಿ ಎಂಎಲ್‍ಎನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಭೆಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್, ಪರಿಹಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಕರುಂದಿ. ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ತಾಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹೊ ಶಾಸಕ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಳನಾ.

ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾತಾ, ತಾಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಶಾಸಕಾಚ್ಯಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ವಿಶಿಂ ತುವೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲಾಯ್ಗಿ?

ಅಶ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತೊ ಕೆಲಾ. 15 ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ 26 ಕೊರೊಡಾಂಕ್ ಟೆಂಡರ್ ದಿತಾನಾ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ತುಜಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಿತೆಂ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೊಂತ್ ವಿವರಿಲಾಂ. ಮುಖ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್, ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಸೌಕರ್ಯ್ ಉದಾಕ್, ಲೈಟ್, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಆದ್ಯತಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಂ ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿಂ ಚುನಾವ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾಯ್?

ಅಶ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್. ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿಂ ಹಾಂವ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ತೆಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ಚ್ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಅಭಯಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಸಾ. ತೆ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಂ ಜಿಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ವೋಟ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್?

ಅಶ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಜೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಿತಾಂ. ತೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ಲಾಂ ನೆ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಖಂಯ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ? ದಾಖ್ಲೆ ದಾಕಂವ್ದಿತ್ ನೆ? ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ರಾಜ್ಯ್ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಡಿಜೆ ತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ದೇವೇಗೌಡ ವಾ ರಾಜ್ಯ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪತ್ರ್ ಯೇಜೆ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿರೋಧ್. ಹಾಂವ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತ್ಯತೀತ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಜರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳನಾ, ತೆದ್ನಾಂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ… ತುಂ ಜಿಕ್ಲೊಯ್ ತರ್…

ಅಶ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ತಾಣಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲಾ ನೆ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಹಾಂವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕರಿನಾ. ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾಂ. ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಯ್ತಾಂ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ತುಜಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ ಕಿತೆಂ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಚುನಾವ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವೆಂ ಝಗಡ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಮುಖೆಲಿ ರುತಾ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರಚಿಜೆ, ವಿಂಚಿಜೆ. ಜರ್ ಸಮುದಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚಿನಾ, ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಐವನ್ ಸೊಜ್ ತಸಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ಮುಖೆಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತೆ ಫಕತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಉದ್ಯೋಗಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತೆಲೆ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ತಶೆಂ ಹೆರಾಂನಿ ಆಮಿ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಹಾಂವೆಂ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಯೆಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್: ಚುನಾವಾಕ್ ಥೊಡೆಚ್ ದೀಸ್ ಆಸಾತ್, ಪ್ರಚಾರ್ ವಾವ್ರ್ ಕಶೆಂ ಚಲ್ತಾ?

ಅಶ್ವಿನ್: ಎದೊಳ್‍ಚ್ 180 ವಾರ್ಡಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಘುರ್ತ್ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ.

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News