ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : May 3, 2018 at 1:02 PM

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಫುಡೆಂ ಕಸಲಿಯೀ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಲಿ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್, ಮಾನ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ಥೊಡೆಂ ಇಷ್ಟಾಗಾತಿಚೆಂ ಅಭಿನಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್, ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ತಿಚಿ ಸಳ್ಗಿ ಘೆನಾಯೆ ವಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಥರಾನ್ ತಿಕಾ ಉಪಾದ್ರ್ ದೀನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಾಝಾನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಸಲೊಯೀ ಘುಟ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಕಠಿಣ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ನವ್ಯೆ ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚೆರ್ ಪುರ್ತೊ ತಾಪ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ನಿರ್ಮೊಣ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ -ರೆಸ್ಪೆರ್ ಮಾತ್ರ್ – ಜಾಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ತ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ತಾಣಿಂ, ಮೊಗಾಂತ್ ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೊ. ಫುಡೆಂ, ಹೆ ಕಾಫರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹರ್ತೆಲೆ, ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಪ್ಲಿ ಖರಿ ವಳಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಭ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಆಡ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಪಡ್ದೊ ದೆಂವ್ಲೊ.

VJP Saldanhaಆಯಾಝಾನ್ ವಯ್ರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾ ವೆಳಾರ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೆ ಕಟ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆ. ತಶಿ ಥೊಡಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಧೆಂ ತೊ ಆನಿ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ವಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಅದಲ್-ಬದಲ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂತ್.

ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪಂಗಡ್, ಬಿದ್ರುಲ್‍ಚ್ಯೆ ವಾಟೆ ಥಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವೊನ್, ಘಾಟಿ ಗುಡೆ ಆನಿ ರಾನ್ವಟ್ ವಾಟ್ ಉತ್ರೊನ್, ಮುಲ್ಕಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಇರಾದೊ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಮುಲ್ಕಿಚೆಂ ಠಾಣೆಂ ಫ್ರೆಂಚಾಂಚ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಯಾರ್ ವಹಿವಾಟ್ ಚಡಾವತ್ ಕೆಳದಿ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಜಾತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಹೆರ್ ವಾಟೆನ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿಕ್ ಆನಿ ಫ್ರೆಂಚಾಂಕ್ ಚಡ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆನಿ ಒಪ್ಪಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ವ್ಯಾರಾ ಖಾತಿರ್, ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಕ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಫ್ರೆಂಚ್, ಡಚ್ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲೆಜ್ ಸಾವ್ಕಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಹೈದರ್ ಆಲಿನ್ (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್‍ಯೀ) ಫ್ರೆಂಚಾಂ ಲಾಗಿಂ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್, ಫ್ರೆಂಚ್‍ಯೀ, ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಆನಿ ಘಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ತಾಚೆಂ ಮನ್ ವ್ಹಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೆ.

ಮುಲ್ಕಿಂತ್ ಪಾವ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್, ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಆನಿ ನಿರಾಶೆಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ತಾಕಾ ವ್ಹರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪಳೆತಾನಾ – ಬಿದ್ರುಲಾಕ್ (ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ) ಪಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂಚ್ – ವಾಟ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಮುಲ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೊ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಉಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಭಿಯಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ತಿಂಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಆದ್ಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆತುರಾಯ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ, ಆಯಾಝಾ ಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ:

“ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್‍ಗಾಯ್?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಪಾಟಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಆಯಾಝ್. “ಕೈದ್ಯಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಶಿವಾಯ್, ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚಿ ಪದ್ವಿ ತಾಂಕಾಂ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ದಯಾಳ್ ಆಮಿ ಜಾತಾಂವ್. ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುಂ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾಯ್?”

“ಆಮಿ ವ್ಹೆಚೆಂ… ತುಮಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?”

“ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಆತಾಂ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಅಲೋಚನ್ ಆಮಿ ಬದ್ಲಿಲಿ. ತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಜಿ.”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ಯೆತ್?”

“ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಹಾಸ್ಲೊ, ಆಯಾಝ್, “ತೆಂ ತುಕಾ ಆಮಿ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ, ಆಪ್ಲಿಚ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಫುಕಾರುನ್. “ಆಮಿ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪುರ್ತೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್. ತಶೆಂ ಕರ್ಚೊ ಪುರ್ತೊ ಅಧಿಕಾರ್’ಯೀ ಆಮ್ಚೊಚ್. ದೆಕುನ್… ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ! ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಸರ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಹಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಧರ್ಲ್ಯಾ.”

Sovo Surngarun_Advt 1

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್‍ಯೀ ಚಿಕ್ಕೆ ದುಬಾವ್ ಮಾರ್ಲೊ ಆನಿ ಭಿರಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

“ಕಸಲೆಂ ಕಾಮ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ, “ಆನಿ ಅಡ್ಕಳ್ ಕೊಣಾಚಿ?”

“ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾತಲೆಂ. ಆನಿ ಅಡ್ಕಳ್… ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾಚಿ.”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?”

“ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮ್ಚೊ ತೊ ‘ಬುಡ್ಡಾ ಶೇರ್’ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್‍ವೇ, ತೊ ಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಹಾತೆರಾಂ ಧರುನ್, ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚಿ ಪಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ – ಶೀದಾ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವಚೊಂದಿ. ಆಮಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಕರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ವ್ಹೆತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ಆಮಿ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕರ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ಖಾತಿರ್…”

“ಪುರೊ, ಬಸ್ ಕರ್!” ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಧೆಂಕ್ಣೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಖಂಯ್! ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಚಡ್‍ಗೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್ ಚಡ್‍ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಕ್ಮಾನ್? ಕಸಲೊ? ಕೆದಾಳಾ?”

“ತುಜಿಂ, ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಆಸೊಂದಿ ತಶಿಂ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ವ್ಹಾ! ಆಮ್ಚಿ ಮುಂಜಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಆದಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ವಾಗಾಂಚಿ ಶಿಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ, ಸಬಾರ್ ಲಡಾಯೊ ಪಳೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ದುರ್ಗಾಂ ಫೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್!”

“ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಸಲೊ?”

“ಸಂಬಂಧ್ ಇತ್ಲೊಚ್ – ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಶೆಂ ಉಲವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪುತಾನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.”

“ತುಕಾ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್. “ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಶೆತಾಂ, ಕಸಲೆಂಯೀ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದೀ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಜೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ವಿಚಾರ್.”

“ಹೈದರ್ ಆಲಿಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಕೈದಿ ಆನಿ ಖುನಿಗಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ಹಲ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಹೆ! ಹ್ಹೆ!”

ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ತಾಳ್ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಕಿತೆಂ? ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಥೊಡೊ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲೊ: ಹೆಂ ಏಕ್ ಸ್ವಪಣ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಏಕ್ ಕ್ರೂರ್ ದಗಲ್ಬಾಜ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೊ ಸುಟೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ.

ದೆಕುನ್ ತೊ ಫುಡೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಧೆಂ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಮನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತಿಯೀ ಮೌನ್ ರಾವ್ಲಿ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್, ದಿಸಾಚ್ಯೆ ಘಡ್ಬಡೆಂತ್, ‘ಫುಡೆಂ ಫಾವೊ ತ್ಯಾ ಸಾಹಸಾಕ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತ್, ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬಚಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ತಿಣೆಂ ‘ವಾಯ್ಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಉಣೆಂ ವಾಯ್ಟ್’ ವಿಂಚುನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ಲಾಗಿಂ ಸಳಾವಳಿಚೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ, ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆಚಿ ಭಾಸ್ ಚಿಂತುನ್, ತಿಚೆಂ ಧೈರ್ ಚಿಕ್ಕೆ ನಿವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ತಿಣೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಆನಿ ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನಾಕ್ ಥಂಯಿಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಹರ್ಯಾ ಖಾಲ್ ರಾವವ್ನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಭಿತರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಪಿತಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ತಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಮುಲ್ಕಿಂತ್, ವ್ಯಾಪಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾರ್ಖಾನೊ, ಗುದಾಂವ್, ಭಂಡ್ಸಾಳ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವಸಾಹತ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆಳವ್ನ್ ಫ್ರೆಂಚಾಂನಿ ಠಾಣೆಂ ಬಾಂಧಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲಡಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ದವ್ಲತೆ ಖಾತಿರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಧಾ-ವೀಸ್ ಪಾಕ್ಳೆ ಆನಿ ದೆಡ್ಶೆಂ-ದೊನ್ಶಿಂ ‘ಗಾಂವ್ಟಿ’ ಸವಾರ್ ಆನಿ ತಳವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಘೊಡ್ಯಾಂಚಿ ತಬೆಲಿಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ಬಹಾದೂರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಂದನಾಂ ಸಮೇತ್ ತುಮ್ಚೆ ಲಾಗ್ಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮಜತ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ಆಯಾಝಾನ್.

“ಬರೆಂಚ್. ಗರ್ಜ್ ಕಸಲಿ?” ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಆಮಿ ಹಾಂಗಾ ದೊಗಾಂ ಕೈದಿಂಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬಂಧೋಬಸ್ತೆನ್ ದವರುಂಕ್, ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಠೊಲಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.”

“ತಿ ಗರ್ಜ್ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್!”

“ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ, ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಜಾಯ್. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಧಿ ಕಂಪ್ಣಿ ಸವಾರಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡಿಜಾಯ್.”

“ತುಮ್ಕಾಂ ಕಸಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ವಾ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ?”

“ಭಿರಾಂತ್ ನಾ. ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ, ಹ್ಯಾ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಮಂಗಳಪುರಿಂತ್ ಥೊಡೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ನಿಬಾಕ್ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚೊ ಹಾತ್‍ಯೀ ಆಸ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್, ಆಮಿ ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಸವಾರ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಪಾಟ್ ಧರುನ್ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯೆ ವಾಟೆಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬಹಾದೂರ್ ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಖಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.”

“ಫಕತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್-ಧಾ ಸವಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್. ಲಡಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ಚಡಿತ್ ಸವಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾಂತ್. ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಭಟಾಂಚಿ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.”

“ಧಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಪುರೊ. ಕಶೆಂಯೀ, ಬಿದ್ನೂರಾಕ್ ಆಮಿ ವ್ಹಚನಾಂವ್. ಆಡ್ ವಾಟೆನ್ ಘಾಟಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಆಮಿ ವ್ಹೆಚೆಂ.”

“ಜಾವ್ಯೆತ್. ಆನಿ ಕಾಂಯ್?”

“ಕೈದಿಂಕ್ ಬರಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಜಾಯ್ – ಖಾನ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮುಖಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಉಬಿಂ ಕರಿಸರ್ ತಾಣಿಂ ಪರಾರಿ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೆಂಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡನಾಯೆ.”

“ತಾಂತುಂ ಕಸಲಿ ಭಿರಾಂತ್? ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತುಜೆಚ್ ಭಟ್ ಆಸಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್…”

“ನಾ, ತಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಟಾಂಕ್ ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಕ್‍ಯೀ ಎಕಾಚ್ ಕುಡಾಂತ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ – ತಿಂ, ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ – ತರ್ನಾಟಿಂ.”

“ಹಾಂ! ತಶೆಂ!” ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯೀ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತಾಂಕಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂನಿ ಫಿಚಾರ್ ಕರುನ್, ಥಾಲಾಂ ಬಂಧ್ ಕರುನ್ ಚಾವಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಬೆನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.”

“ತಶೆಂ ಕರ್ಯೆತ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಪಿತಾನ್ ಆಂದ್ರೆಯಿ. ‘ಕಾಫಿರಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್… ಕಿತೆಂಯೀ ಕರುಂದಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. ಡೊನ್ ಎಸ್ತೆಪಾನ್ ಆನಿ ಸವಾರಾಂನಿ ಥೊಡೆಂ ‘ಪೊಟಾಕ್’ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಂಗ್‍ಪಾಂಗ್ ಧುವ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ‘ವಿನತಿ’ ಕೆಲಿ. ತಿಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚುಕಾರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್, ಧುವ್ಪಾಚೆಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಪಾಚೆಂ ಜಾಯ್ಸರ್, ತಿಕಾ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಚಾಕರ್ನಿ ತಾಬೆನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತೊ ಒಪ್ಲೊ.

“ಚತ್ರಾಯ್ ಕರ್” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಿಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹೊರೆ ವಿಂಗಡ್. “ಮ್ಹಜ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಸರ್ ತುಕಾ ಕಸಲೆಂಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ. ಮಧೆಂ ಕಾಂಯ್ ಖೆಳ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಶಿ ತರ್, ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್’ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವಿಸ್ವ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ವೊ ನಿಕ್ಳೊನ್ ಜೀವ್ ವ್ಹಚತ್, ಆನಿ ತುಜಿ…”

“ಪುರೊ. ಅಸಲೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ!” ತಿಣೆಂ ಕಾನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್, ರಾಗಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ತಿಚೆಂ ರಗತ್ ಕಡ್ಲೆಂ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ ಥೊಡೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ದೊಳ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ದೆಖಿಕ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿನ್..?”

“ತಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಕಾ ಸೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ನಾ. ತುಕಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಮ್ರಾಂತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಾವಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿ.”

ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾಕ್ ಧಮ್ಕಣೆಚಿ ದಾವ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *