Latest News

ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್

romanteesha@gmail.com

Posted on : April 12, 2014 at 4:34 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ದೊಗಾಂನಿ ಇಂಪೊರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ.

ಕಶೆಂ?

ಇರಾದೊ ಲಿಪಂವ್ಚೊ. ಉದ್ದೇಶ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ.

ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾ.

ಸಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಯೆ?

ತೆಂ ಪಳೆನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ?

ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ?

Romanteesha_Romanticity_T2ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ? ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಘಾಲುಂಕ್. ಬರಯ್ತಾನಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾ.

ಆನ್ಯೇಕ್?

ತೆಂಗಿ? ಸರಿಯೆರ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ! (ಖಾಲಿಚ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ)

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಚ್ ತಾಣಿಂ ಆಸ್ಚೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್. Also ದಾಕಂವ್ಕ್.

ತುಂ ಕಾಲೆಂ ಡಬ್ಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.

ನಾರೆ. ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಚ್ ಡಬ್ಬಲ್ ಪರ್ಪಸ್.

ಪಿರ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಸಾದೊ ಮನಿಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್.

ಪಿಂಪಲ್?

ಪಿಂಪ್ಳಾಂ. ತುಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಸಾದ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಉಲಯ್ಗಾ. ಹೊ ಎಕ್ಲೊ.

ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಸಾದೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್? ನೈಸ್ ಐಡಿಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ ಬಾಬಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಝೆನ್, ಜಿನ್, ರಮ್ ವರ್ಗಾನಾ. ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ್. ಸೊ ಟಾಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಭಾಸ್.

ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಆಯ್ಕ್. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ನವಿಚ್, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ (ತುಜಿಚ್ ವಾ ಹೆರಾಂನಿ ದಿಲ್ಲಿ). ತಿ ತುಂ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ವಾ ಉತ್ವಾರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ತಾಯೆ? ತಿ ತುಕಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಇರಾದೊ ತುಜೊ ಲಿಪಂವ್ಚೊ, ಪುಣ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ನವಿಚ್ ಪರ್ಸ್ ಆಸಾ (ತಾಂತುಂ ಕಾಸ್ ಆಸಾತ್‍ಗೀ ನಾ, ತೆಂ ದುಸ್ರೆಂ). ಅಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತುಜೊ ಹಾತ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಪರ್ಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾ, ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಉತ್ರಾಂಯೀ ಉಸಳ್ತಾತ್. ಕಸಲಿಂ? ನವಿಚ್ ಪರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ಗಿ? ನಾಂ. ‘ಪರ್ಸಾಂತ್ ಕಾರ್ಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ, ದಿಸನಾ’, ‘ನೋಟ್ ಚಿಡ್ಡಲ್ಯಾತ್‍ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲೆಂ’ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಮೆನಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್. ಕಿತ್ಯಾ ಯೆತಾತ್? ತೆಂಚ್ ಗುಪಿತ್ & ಉಗ್ತೊ ಇರಾದೊ. ನವಿ, ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ ದಾಕಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ತಿ ಪರ್ಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಡೊಂಕ್ ನಜೊ. ವಾಂಟ್ ಟು ಶೊ, ಬಟ್ ನೊಟ್ ಟು ಗಿವ್.

ಎಬ್ಬೆ. ತಾಂತುಂ ಕಾಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಸಾ. ಪಿರ್ಕಿಸ್ ಲೊಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ್.

Romanteesha Column_1

ಯೆಸ್. ತುಂ ಬರೊ ಜಾಣಾರಿ ಆಸಾಯ್. ಹೆಂ ಆಯ್ಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ್. ತುಂ ಸಾದೊ ವಾಚ್ಪಿ ತರೀ ವಾಚ್ಚಾಂತ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾಯ್. ಲೆಕ್ಕ (ಮ್ಯಾತ್ಸ್) ಬರಯ್ತಾನಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಗರ್ಜ್. ಹೆರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಯ್ತಾನಾಂಯ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ವಾಪಾರ್ಯೆತ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್. ಆತಾಂ ಆಮಿ ಸೂತ್ರ, ಗೀತ್ರ ಆನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಪೂರಾ ವಿಸರ್ಯಾಂ, ಸದ್ದ್ಯಾಕ್. ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಗದ್ಯ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ (ನೊಟ್ ಬ್ರಾ) ವಾಪಾರ್ತಾತ್ – ಥೊಡೆ ಚಡ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ನಾಕಾಚ್. ಚಡಾವತ್ ಬರಯ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೂರಕ್ ವಿಷಯ್ ಕಳಂವ್ಕ್, ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಾ ಟಾಂಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಆತಾಂ ವಾಚ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?

ವಾಚುನ್‍ಂಚ್ ವ್ಹೆಚೆಂ.

Romanticity_Column_Cartoon_Artಕರೆಕ್ಟ್. ಶೀದಾ ಮುಕಾರ್ ವಾಚುನ್ ವೆಚೆಂ. ಒಫಿಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿ ಭಿತರ್ಲೆಂ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ವಾಚ್ಪಿ ವಾಚ್ತಾಚ್. ತಾಣೆ ವಾಚುಂಕ್‍ಚ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆ. ತಾಂತುಂ ಚಡಾವತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ತಾ? ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್, ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಚಡಾವತ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ ಇಂಪೊರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ತಾ. ತರೀ ತೆಂ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ ಲಿಪಯ್ತಾತ್. ವೈ ಯು ನೊ?

ಒಫಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್‍ಒಫಿಶಿಯಲ್?

ಮೆ ಬಿ ಯೆಸ್. ಅಕ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯೆಸ್. ಫಾತ್ರಾಕ್ ತುವಾಲ್ಯಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆಂ, ತಶೆಂ ಹೆಂ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತೆಂಚ್ ಕಾರಣ್. ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ.

ಹೊ. ಐ ಸೀ.

ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಂಪೊರ್ಟೆಂಟ್. ತರೀ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್.

ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ (ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ).

ಸಂಸಾರ್ ತಸೊಚ್ (ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತಶೆಚ್).

ಅಗೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್.

ಸಮಾ ಅರ್ಥ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ತೆಂ ಗರ್ಜ್.

ವ್ಹಾವ್! ತುಂ ಏಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್‍ಚ್ ಸಯ್. ಪಯ್ಲೊ ಸಲಾಮ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೊ.

ಎಕ್ಸೈಟ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಬೊಕ್ರೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಯ್.

ತೆಂ ಏಕ್ ನಾಕಾ. ಸೊರ್ರಿ. ತುಂ ಏಕ್ ಮನಿಸ್‍ಚ್ (ಸಯ್ತಾನ್?).

ಆಮಿ ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.

Yeah yeah! ತೆಂಚ್ ಬರೆಂ. ಉಲಯ್ ಆನಿ ಫುಲಯ್.

ಫುಲಂವ್ಕ್ ಲಿಪಯ್ಜೆ. ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಫುಲಯ್ಜೆ.

ರೈಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್! ಗ್ರೇಟ್.

ಬೆಕುಫಾ. ಹಾಂವ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾಂ. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸರ್ಕಸ್ ನಂಯ್.

ಸಮ್ಜತಾಂ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಪನ್ (Pun) ಕೆಲೆಂ. ಭೊಗ್ಶಿಜೆ.

ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ತೆಂ ಪೂರಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಇಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ, ಹಾಸ್ಯ್ ಅತಿ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಗಂಭೀರ್ ಗಂಭೀರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ – ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಪರಿಂ.

ಯು ಮೀನ್ ಸೀರಿಯಸ್?

ವ್ಹಯ್. ಸೀರಿಯಸ್ ಅಸ್ವಸ್ತತಾ.

ಒ ಗಾಡ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಸ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ.

ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ನಾ.

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್?

ಭಿತರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಹೊ.

ಓನ್ಲಿ ಜೋಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ್.

ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮಾಗೊಂಕ್.

ಹಾಂ. ಕಳ್ಳೆಂ. ‘ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಮಾಗ್ತೆಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿವ್ಯೆತ್ ನೆಂ?

ಯೂರೇಕಾ!!!

ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತಾಕಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಭುಕ್ ಆನಿ ತಾನ್. ತುಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಿಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಣೀ ಎಕಾ ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್.

ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಆಪಯ್ಜೆಗಿ?

ನಾಕಾ. ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪ್ರಧಾನ್ ವೊಂಕ್ಪಿ ಎಕ್ಲೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಂಕಾಂ ಖುಶ್ ಜಾತಾ.

ಆಮಿಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ವ್ಹಯ್‍ರೆ. ತುಂವೆಂ ಆಂಯ್ಡೆ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಹೆ ಹೆ ಹೆ. ಹಾಂವೀ ಮನಿಸ್ ನೆ. ಮಾಸ್, ರಗತ್ ಜಿವೆಂಚ್ ಆಸಾ.

ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಬ್ರಾ…..

ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆಯ್ಕ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಲಿಪವ್ನ್ (ಕವರ್ ಕರ್ನ್) ದಾಕಯ್ತಾ. ಐ ಮೀನ್, ದಾಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಅವ್ತಾರ್ ತೆಂ. ದಾಕಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಪುಣ್ ಲಿಪವ್ನ್. ಮೆಸೆಜ್ (ಮಸಾಜ್ ನಂಯ್) ದೀಂವ್ಕೀ ಜಾಯ್, ಘುಟಾನ್ ಉರೊಂಕೀ ಜಾಯ್.

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್. ಕಳ್ಳೆಂ. ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಕ್ ಸೈಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಸ್ತಾಗೀ?

ನಾ. ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕಾಕ್ (ಬ್ರಾ) ಮಾತ್ರ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ length, depth, width, breadth ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸ್ತಾ. ವಿಷಯಾಚೆರ್, ಉತ್ರಾಂಚೆರ್, ವಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್, ಸಬ್ದಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್, ಕಶೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ವಾಚ್ಚ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್. ತೊ ವಾಚ್ತಾಚ್ (ವಾಚ್ಪಿ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ್? ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಕುಲ್ ವಾಚಿನಾಂಗಿ? – ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೊಪಿಕ್). ಬರವ್ಪ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್‍ಯ್ ಸಾರ್ಥಕ್, ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಕ್‍ಯ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್‍ಫ್ಯಾಕ್ಶನ್.

ಯು ಮೀನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೊ ತುಕ್ಡಾ?

ನ್ಹಯ್ರೇ. ಏಕ್ ತೀರ್ ಸೆ ದೊ ನಿಶಾನ್!

ವಂಡರ್‌ಫುಲ್.

ಫುಲ್ಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಂವ್ಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್.

ನವೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್?

ನೊ. ಒಬ್ಸರ್ವೇಶನ್.

ತರ್ ಬ್ರಾ…..

ತೆಂಯ್ ತಶೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲ್ಯೊ extra ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾತ್.

ವ್ಹಯ್ಗೀ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ತಾಚೆಂ ನಶಿಬ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ.

ಹೊ. ತುಂ ರೊಮಾಂಟಿಕ್ ಜಾಲೊಯ್.

ಶೀ. ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ.

ತುಕಾಗೀ ಬ್ರಾಕ್?

ಬ್ರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಜ್ ದಿಸಾಜೆ?

ತಾಕಾ ಲಜ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ತಾ, ಅಭಿಮಾನ್‍ಯೀ ಭೊಗ್ತಾ, ಕಾಂಠಾಳೊಯೀ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ.

ಎಕಾಕ್‍ಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ? ತ್ರಿಬಲ್ ಸ್ಟೆಂಡರ್ಡ್?

ತುಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ, ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾ. ತೆಂ ಎಕಾಕ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್‍ರೆ ಪಿಶ್ಯಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಬ್ರಾ ಆಸ್ಚೆಂವೆ ತರ್? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮನ್ಶಾಂ, ಡಿಫರೆಂಟ್ Braಸ್

ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಮನಿಸ್ ತೆಂ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ನೆಂ? ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೆಂ?

ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ, ನಾಕಾ. ತಾಂಕಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಬಾ (ಘಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಡುಂಕ್).

ಚೋರ್ ಖಂಚೆ.

ತುಂ ಬರೊ ಜಾಯ್ನಾಕಾ.

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್?

ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ಕಡೀ ಚೋರ್‌ಚ್ (ದಾದ್ಲೆ ಚಡಾವತ್ ಚೋರ್ ಹಾಂತುಂ [ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕೀ ತಿ ಆಶಾ, ಒಫಿಶಿಯಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ – ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಮೋಲೊಜಿ]). ತೆಂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲೀ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಕಾ (ಮನಾಂತ್ ಶಿಜೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ).

ತುಂ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.

ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್ ಘಾಲಿನಾ. ದೆಕುನ್.

ತರ್ ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪೂರಾ ಅನ್‍ರಿಯಲ್‍ಗಿ?

ಬೆಪ್ಪಾ. ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ತಿಂ ಉಲಯ್ನಾಂತ್. ಉಸ್ವಾಸ್‍ಯೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್ – ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್ ಝರೊನ್, ಸುಕೊನ್ ಕಲ್ಲರ್ ಡಿಮ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್.

ಒಪ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಆತಾಂ‘ತಾಂ ತಾಣಿಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್‍ಗೀ ವಾರ್ನಿಶ್‍ಗೀ ಕಳಾನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾ.

ತೆಂಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಭಿತರ್ಲೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಪರ್ಜಳಾಂವ್ಚೆಂ.

ತುಂ ಏಕ್. ಸಕ್ಡಾಕೀ ತಮಾಶೆ ಕರ್ತಾಯ್.

ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೀಂತ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಶೀದಾ. ಯು ಲೈಕ್ ಒರ್ ಡಿಸ್‍ಲೈಕ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಲೈಕ್ ಕರ್ಯಾಂ, ಡಿಸ್‍ಲೈಕ್ಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ.

ಹೊ ಹೊ. ನವೆಂ ತತ್ವ್‌ಗೀ? ಪಿಸ್ಕೊಲೊಜಿ.

ನಾ. ಲೋಜಿಕಲ್ಲೋಲೊಜಿ ತಿ. ತುಕಾ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ.

ತುಂ ಲಿಪವ್ನ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್. ಕಿತೆಂಗೀ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ನಾ.

ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್.

Also ಲೈಕ್ ಬ್ರಾ….

ಹೋ. ತುಂ ತೆಂ ಬ್ರಾ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸೊಡಿನಾಂಯ್.

ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂಚ್. ಪುಣ್ ತುವೆಂ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ನೆ. ದೆಕುನ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

ಹಾಂ. ವ್ಹಯ್. ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್‍ಗೀ (ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಕರ್) ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಂತ್, ಬೆಜಾರಾಯ್, ಲಜ್, ನಿರಾಶಾ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಸೈಜಾಚಿಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ತಾಂತುಂ ಚೆಪುಂಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನೆ? ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ದೇವ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪರಿಂ ದೀನಾ ನೆ.

ಶೆ. ತೊ ಬಜೀ ಹರಾಮಿಂಚ್ ಆಸ್ತಲೊ – ದೇವ್. ಮೊಸ್ರಿ ಖಂಚೊ.

ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಗೊಡ್. ಬೀ ಕೇರ್‌ಫುಲ್. ತುಕಾ ಸೈಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೆಳತ್.

ಅಯ್ಯೋ. ನಾಕಾ ದೆವಾ. ತೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಕೆಳಿಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಗ್ಗಿ ಬರೀ ಯೆತಾಲಿ. ನಂಬರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಐ ಲೈಕ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ಸ್. 36, 38, 44. ಎನಿ ಇಸ್ ಗುಡ್.

ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಸ್ತಿಚಿ ವೊಂಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ಗೀ ತುಂವೆಂ ವಾ ರೇಶನ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯೊ ಗೊಣ್ಯೊ?

ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ತೆಂ ಪೂರಾ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ್. ತುಂ ಸೈಜಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚಿ ತರ್ ತುಕಾ ನಿರಾಸ್. ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫಾಕ್ ಬಾಧಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಬಿ ಒನ್ Earth.

ತೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಚೂಕ್?

ಚೂಕ್ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಉರ್ಚೆಂ ಡೇಂಜರಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಐ ಎಮ್ ಕನ್‍ಫ್ಯೂಸ್ಡ್.

ಪಳೆಬಾ, ಭಾಯ್ರ್ ದಿಸ್ಚೆಂಚ್ ಭಿತರೀ ಆಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ನಿಸ್ರಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?

ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ ತುಕಾ? ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಿಎಜಿ ರಿಪೊರ್ಟ್‍ಗಿ? ಕೊಡ್ತಿಕ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಅಳೆಗಾ, ಸಂಸಾರ್ ತಸೊಚ್.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸನಾ. ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸ್ ತರ್, ತೊ ನಿರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಸೈಜ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂತಿನ್ ಡಿಪ್ರೆಶನಾಕ್ ವೆಚಿಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್.

ತೆಂ ಸಹಜ್. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ?

ಹಾಂ. ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾ ಕರ್ತಾತ್, ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಟೊ ಧರ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸರ್ಕಸ್ ಕರ್ತಾತ್.

ಕಶೆಂ ತೆಂ?

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶೊಪಾಂಕ್, ಮೊಲಾಂಕ್, ಬಜಾರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀ ಆನಿ ಪಾರ್ಕಿ, ತುಕಾ ಕಳ್ತೆಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪರೀಕ್ಷೆಂತ್ 16 ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗೀ 36 ವ 76 ದಿಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್ತಾ, ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ವಾ ತಿದ್ವುನ್. ಹಾಂಗಾಯೀ ತಶೆಂಚ್. ತುಜೆಂ ಡೆಪೊಸಿಟ್ ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಆಸೊಂ, ಹಾಂಚೆಂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಾ.

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್?

ಸೈಜ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸೈಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೈಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಚಿಂ ಬ್ರಾ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡೆಡ್ ಬ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಕಿತೆಂ? ಪ್ಯಾಡ್? ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್…?

ತುಂ ಏಕ್. ತುಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ಯಾಡಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ವಚನಾಕಾ. ತೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಪ್ಯಾಡ್. ಹೆಂ ವಿಂಗಡ್.

ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಕಯ್ಲೀ ವಯ್ರೀ ಪ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಜ್. ಹೆಂ ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ತಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಡ್‍ಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪ್ಯಾಡ್‍ಚ್ ಬೆಟರ್. ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಯ್, ಖಂಯ್ಸರೀ ಘಾಲ್ಯೆತ್. ಘಾಲ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಾತಾ. ಟೊಪ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಸಡನ್ಲಿ ಬೊಟಮಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ತುಕಾ ಸಕ್ಕಡೀ ಕನ್‍ಫ್ಯೂಶನ್. ಟೊಪ್ & ಬೊಟಮ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಆಮಿಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ಯಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್. ಹೆಂ ಟೊಪ್‍ಲೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ?

ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ನಾಕಾ. ಆಜ್ ಟೊಪ್ ಲೆಸ್ ನ್ಹಂಯ್, ಇನ್‍ಸೈಡ್ ಒಫ್ ದ ಟೊಪ್ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಚರ್ಚಾ.

ದಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ನಾಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ಪಂದಾ ಜಾವ್ನ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ್ ಜಾಯ್ತ್. ವಯ್ಲೆಂಚ್ ಬೆಟರ್ (ಬ್ರಾ). ತೆಂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಸಾ.

ವ್ಹಯ್. ಸೈಜ್ ಡಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೈಜ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎವ್ವೆರಿತಿಂಗ್. ತುಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಪಿಶೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ತುಂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಯ್ (ಪಾದ್ರಿ ನ್ಹಯ್!).

ಹೊ. ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಆಸಾಗಿ? ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತರ್ ಹಾಂಗಾಯೀ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ – ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಚಲ್ತಾ.

ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್‍ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮ್ಚಿ ಆಯ್ಚಿ ವಿಶಯ್ ತಿಚ್ ಪಳೆ. ದಾಕಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ. ಬ್ರಾ & ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್.

ಪುಣ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದಿಸ್ತಾ ನೆ?

ಚೊರಾ. ಹಾಂತ್ಲೆಂಯ್ ಪೂರಾ ತುಕಾ ದಿಸಾಜೆಗಿ?

ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ನಾ. ವ್ಯತ್ಯಾಸ್ ಆಸಾ ನೆ?

ವ್ಹಯ್. ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಶೆವೊಟ್ ತೊಚ್ಚ್, ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್. ದಾಕಯ್ಜೆ, ಪುಣ್ ಲಿಪಯ್ಜೆ. ಪುರ್ತೆಂ ಲಿಪಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ, ಪುರ್ತೆಂ ದಾಕಂವ್ಕೀ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಥರಾವಳ್ ಆವ್ತಾರ್.

ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಚೂಕ್‍ಗಿ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ?

ಚೂಕ್ ಹಾಂಚಿ ನಂಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಿಂಯ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕಶೆಂ? ಕೊಣಾ ಥಾವ್ನ್?

ತುವೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಯೆ? ಏಕ್ ಚಲಿ/ಸ್ತ್ರೀ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗೀ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಟಾಚೊ ಗ್ರಾಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದಿತಾ.

ವ್ಹಯ್ಗೀ? ತೆಂ ಕಶೆಂ?

ತುಂ ಚೆಡೊ ನೆ. ಏಕ್ ರೆಡೊ. ತುಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲೆಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಆನಿ ಪರ್ನ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಫರಕ್ ಪಡನಾ. ಪುಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಕುಲಾಕ್ ತಶೆಂ ನಂಯ್. ತೆಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಮೊಡರ್ನ್ ಕಾಳಾರ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಕ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ (ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್) ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆಚ್. ಹಾಂಚ್ಯಾಂ ಆಂಗಾರ್ ಹಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯೊಗೀ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ವ್ಹಾವವ್ನ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ತಿಂ ನೆಣಾಂತ್ ಬಾವ್ಡಿಂ.

ತಶೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ.

ವ್ಹಯ್. ತಾಂಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ವ್ಹಾಣೊ ಜಾಂವ್ದಿ, ಲಿಪ್‍ಸ್ಟಿಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕ್ರೀಮ್ ಜಾಂವ್ದಿ ವಾ ಹೇರ್‌ಬ್ಯಾಂಡ್ (ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಿಂತ್ ಆಸೊಂದಿ). ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೇಕಪ್ ಐಟಮ್ಸ್. ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯೊ ವಾಪಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ತಿಂ ಬರಿಂಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನೀ ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಜಾಯ್ಜಯ್‍ಚ್, ಘೆಜಾಯ್‍ಚ್.

ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಳ್ಳೆಂ. ತರ್ ಬ್ರಾ ಘಾಲಿಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ತುವೆಂ?

ದುಕ್ರಾ. ತಾಣಿಂ ಬ್ರಾ ಘಾಲಿಜೆಚ್‍ರೆ. ನಾಂ ತರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ?

ವ್ಹಾಟ್? ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾಂಗಿ?

ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಬ್ರಾ ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗ್?

ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್? ಚಲಿಯಾಂಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್. ತ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯೊ ಖಾಸ್ಗಿ ವಸ್ತು ನೆ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಿತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಡಜೆ ತಾಂತುಂ?

ತಿಚ್ ವಿಶಯ್. ಚಡಾವತ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ/ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಖಾಸ್ಗಿ ಧರ್ನ್, ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಹಾತ್ ಆಸ್ಚೊ.

ಹೊ. ತಶೆಂ ಪೂರಾ ಆಸಾಗಿ?

ವ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ತಶೆಂಚ್. ಮೆನ್ ರೂಲ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಿಮೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಮೆನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಬ್ರಾ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನೀ ತಶೆಂಚ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ.

ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ತರ್ ತೆಂ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್.

(To be continued)

(Originally published on December 24, 2011)

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News