ಅಣ್ಣಾ, ಈರೆಗ್ ಬಡವ್ ಆಪುಜಣ್ಣಾ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 12, 2014 at 4:35 AM

ಅಣ್ಣಾ, ಈರೆಗ್ ಬಡವ್ ಆಪುಜಣ್ಣಾ?

Budkulo_Makkar Matters_T‘ಬಣ್ಣಾ, ನನ್ನ ಒಲವಿನ ಬಣ್ಣ’ ಪದ್, ಬಂಧನ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ, ತುಮಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್, ತ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್, ಟ್ಯೂನಾಂತ್ ಹೆಂ ಗಾಯನ್ ಕರಾ… (ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಂಕ್ ಮೀಟರ್ ಬಸ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹಾಂವ್ ಕವಿ, ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪಂಗ್ತೆಕ್ ಮೀಟರಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತರೀ, ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಟ್ಯೂನಾರ್ ಗಾವ್ಯೆತ್).

ಅಣ್ಣಾ…
ಜನ ಮರ್ಲಾತೆರಣ್ಣಾ
ಓ ಲೋಕಪಾಲ್‍ದ ಅಣ್ಣಾ…. 2

ಲಕ್ಕ್ಂಡಲಾ ಉಪವಾಸ
ಕುಲ್ಲುಂಡಲಾ ಉಪವಾಸ
ದಾನೆ ಈರೆಗ್ ಬಡವೇ ಇಜ್ಜಾಣ್ಣ?
ಅಣ್ಣಾ… ಅಣ್ಣಾ….

ಜನಲೋಕಪಾಲೇ ಬೋಡಂದಣ್ಣಾ…
ದಾಯೆಗ್ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ಲುವರಣ್ಣಾ?
ಪ್ರಧಾನಿನ್ಲಾ ಪತ್ತೊಡ್ ಪಂಡ್‍ದ್ ದಾಯೆ
ಹಟ ಕಟ್ಟುವರಣ್ಣಾ?

ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನಡ್ ಆನಿ,
ವಾರಗಟ್ಲೆ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ಯರತ್ತಣ್ಣ
ಈರೆಗ್ ಬಂಜಿಗ್ ಬೊಡ್ಚಾಂಡ
ಐಕ್ಕ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪಂಡ್ ದಾಯೆ ಪಣ್ಪರಣ್ಣಾ?

ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್, ಭೂಶಣ್, ಬೇಡಿನಕುಲು
ಈರೆನ್ ಉಪಾಸ ಕುಲ್ಲದ್ ಗಟ್ಟಿ ನಿಂಗುವೆರತ್ತಣ್ಣಾ!
ಈರ್ ಗಾಂಧಿ ಪಂಡ್ ಎನ್ನಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್
ಬಾಯಿಗ್ ಮಣ್ಣ್ ಪಾಡ್ಯರತ್ತಣ್ಣಾ..
ಅಣ್ಣಾ… ಅಣ್ಣಾ…..

Anna Hazare

ತೊ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ ಆಸಾನೆಂ, ತಾಕಾ ಜೆವಣ್ ರುಚನಾ ಖಂಯ್. ತಾಕಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂಗೀ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ? ‘ಮ್ಹಜೇ ಖಾನಾ ನಹೀಂ ಚಾಹಿಯೇ’, ‘ಮೇ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾಹೀ ರಹೂಂಗಾ’, ‘ಮೈ ಮರೂಂಗಾ, ಲೇಕಿನ್ ಉಪಾಸ್ ನಹಿಂ ಚೋಡೂಂಗಾ….’ ಅಶೆಂ ಕರೂಂಗಾ, ಮರೂಂಗಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ತಾಕಾ ತರೀ ಕುಟಮ್ ಆಸಾವೆ? ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಂತ್, ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಲಂವ್ಕ್, ಧಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್?! ನ್ಹಯ್ಗೀ? ತಾಕಾ ತರೀ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಜಾಲಾಂಗೀ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಆಮ್ಕಾಂ ಉಪಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ, ಭಿರ್ಮತ್!

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಡ್ವಾಣಿಚೆಂ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್!

LK Advaniಹ್ಯಾ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆಕ್ ಭುಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಪಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಭುಕ್. ತಾಕಾಯೀ ತಶೆಂಚ್. ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಯ್ಜೆ, ಜಾತಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್ ಕೊಸ್ಳಾಂವ್ಕ್ ಕೊಂಟ್ರಕ್ಟ್ ಮೆಳ್ಳೆಲೆಪರಿಂ ರಥಯಾತ್ರೆ, ಪುಂಡಯಾತ್ರೆ, ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ದಾಟ್ಟು ಮುಖಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೊ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಜೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪೇಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಲೊಕಾನ್ ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯಾ ನೊಟ್ ವಾಂಟಿಂಗ್ ಯು ಮ್ಹಣೊನ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಶೆಚಿ ಝರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಫುಟೊನ್ ಆಸ್ತಾ ಆಬಾಚಿ. ದೆಕುನ್ ಆಪುಣ್ ಸ್ಟ್ರೋಂಗ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರೂವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ಸಾರ್ ರಿಲೇ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಚ್. ರಿಲೇ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ನಂಯ್ ಪಳೆ, ತಶೆಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಚಿಂ ಟಯರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಝರ್ಲಿಂ. ಹೊ ಮಾತ್ರ್ ಗಟ್ಟ್ ಉರ್ಲೊ, ಲೊಂಕ್ಡಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಪಳೆ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಚೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಯ್ತ್ ನೆಣಾಂತ್ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ, ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಘೊರೊಜ್ ಕಾಡ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ – ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಚಾರ್, ಸ್ಟ್ರೊಂಗ್ ನಾ. ಲೊಕಾನಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಹೊ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ದೆಕುನ್ ಮೀಡಿಯಾಂಕ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಮೀಡಿಯಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ? ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಪಳೆ. ದೆಕುನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ಮುಣ್ಚೆಂ – ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ದುರ್ಬಲ್ ಜಾಲಾ.

ಲೊಕಾಕ್ ಪಾಂವೊಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಬರೆಂ ಜಾಣಾ. ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾಂವಾಕ್ 3 ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹೆ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಶೆಂ? ಪೊರ್ವಾಂ ಧಾಂವೊಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಯ್ ನೆ? ವರ್ಸಾಂ ಆನಿಕೀ ದೋನ್ ತೀನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆದಾಳಾಯ್ ಧಾಂವ್ಚೊ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿಟ್ಟ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಪುಣೀ ದಾಕಯ್ಜೆ ನೆಂ? ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಜೂನಿಯರ್ ‘ಆಡ್ವಾಣಿ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ. ಹಲ್ವಾಚೊ ಬೊಕ್ಸ್ ದಾಕವ್ನ್ ಆಮ್ಟಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ ಹಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಪೊರ್ವಾಂ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಆಪುಣ್‍ಚ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಚೊಯ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಧಾಂವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಎನೌನ್ಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ, ಥಂಯ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಗುಜರಾತಿ ಮೋದಿ, ಪುಸುನ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪೊಳೊ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕದೆಲ್ ನ್ಹಯ್, ಭಾಕ್ರಿಯೀ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಮ್‍ಯೀ ಸುಟ್ಟಾಲೊ. ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ-ಡ್ಯಾಡಿಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ವಾಜಪೇಯಿ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾಂ ಬೂದ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೋಲ್ವೊ ಹಾಡಯ್ಲೆಂಚ್. ತಾಚೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಧಾನಿಚೆರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತೊ ಏಕ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸಾ ನೆ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪೇಟಾ ದಿಸ್ತಾ, ತೊಂಡಾಚೆಂ ಬೀಗ್ ದಿಸನಾ. ವಿಶಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ಎಡೆಸಿವ್ ಗಮ್ಮ್ ಘಾಲಾಂ ಖಂಯ್, ಸೋನಿಯಾ ಅಂಕಲಾನ್, sorry ಆಂಟಿನ್. ತೊ ತರೀ ಎಲೆಕ್ಷನಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್, ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಂಯೆತಾ? ತಶೆಂ ಆಡ್ವಾಣಿ ಅಂಕಲಾನ್, ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರ್ಲೆಲೆಪರಿಂಯೀ ಜಾತಾ, ಟೈಮ್ ಪಾಸ್‍ಯೀ ಜಾತಾ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿಯೀ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಾಡಿ ಆಂಬುಡ್ಲಿಚ್.

ಆದ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕಾಂಯ್ ಲೋಕ್ ತಿತ್ಲೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ದಾಕಯ್ನಾ ತೆಂ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಕ್ಲಾ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾಂ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೊ. ತಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಗಡ್ ಉತರ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಯ್‍ಯೀ ಧರ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಲೊಟುನ್ ಘಾಲುಂಕ್. ಕೊಣೆಂ? ಆನಿ ಕೊಣೆಂ? ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಾನ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿ ದಕ್ಷಿಣ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವಪ್ಣೆಲ್ಲೆಗಿ ಡೆಲ್ಲಿಚೆ ಮುಖೆಲಿ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಯಡ್ಡಿನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 5 ವರ್ಸಾಂನಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಡ್ವಾಣಿ ಅಣ್ಣಾಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಆನಿ ತೊ ಯೆತಾನಾಂಚ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಭಾಕ್ರಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಶಿಲ್ಯಾನ್, ಉತ್ತರಾಂತ್ ಮೋದಿ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ, ದಕ್ಷಿಣಾಂತ್ ಯಡ್ಡಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕಾಶ್ಟಿ ಉರಂವ್ಕೀ ಸೊಡ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೊ ಖಂಯ್! ಖಂಯ್? ವೋಲ್ವೊ ಬಸ್ಸಾರ್. ಏಸಿ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಹಾಚೆಂ ‘ಮೋಟರ್’ ಕೂಲಿಂಗ್ ಜಾತೆ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್.

ರಾಹುಲ್ ಕಿ ‘ಬೇಬುನಿಯಾದ್’!

Rahul Gandhiಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಬಾಳ್ ಮುಖೆಲಿ, ಯಾನೆ ಮಹಾರಾಜಾ ಬನ್ನೇವಾಲಾ ಯುವರಾಜ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ‘ಯೋಗ್ಯ್’ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂನಿ ಶೇಲೆ ಕರ್ನ್ ಲೇಲೆ ಘಾಲ್ಚೊ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ CEO ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಚೊ ಪೂತ್, ಯುವ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಐಕೊನ್ ಆನಿ ಮೀಡಿಯಾಚೊ ಕೊಂಡಾಟ್ಯಾಚೊ ಹೀರೊ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆನಿಕೀ ಕೊಣೆಂಯ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಖಂಯ್! ದೆಕುನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ‘ಬುನಿಯಾದ್’ ಸಮ್ಮೇಳ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಹೊ ಗೆಲ್ಲೆ ಗೆಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ಮುಣ್ತಾ. ಟಿವಿ ಚಾನೆಲಾಂಚೆ ತೆಂಚ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಧುಂಪಯ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧಿ ತಾಚೆಂಚ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಸರಿತ್ತ್ ಧುವ್ತಾತ್. ಮಾಯಾವತಿಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ‘ತೆ ಹೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಶೈನ್ ಜಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಸ್ತಾ ತಾಣೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧಿಂನಿ ತಾಕಾ ಖೆಂಡುಂಕ್ ತೆಂಚ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಂ. ಅಸಲೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಖಬರ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

‘ಯುವಜಣಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಕ್ ಸೆರ್ವಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚೊ ಉಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಟೊಪ್‍ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಟಮ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಸ್ಪೆಶಾಲಿಟಿ ಆಜೂನ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಂಧಿ ಬಚ್ಚಾಕ್ ಮುಖ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿಚ್ ತಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಧುಂಪಯ್ತಾತ್. ಯುವಜಣಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ದೀಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಖಂಚ್ಯಾಂತ್ ತೆ ವಿಶಿಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ತಾಣೆಂ. ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್, ವೃತ್ತಿ ಸೊಡ್ನ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊಲಿಟಿಶಿಯನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಜೆಗಿ ರಾಹುಲಾಮಾ? ತುಕಾ ಪೊಟಾಚಿ, ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೋಣ್ ಪೊಸ್ತಾ? ಸಕ್ಡಾಂನಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ? ತುಕಾ ಯುವಜಣಾಂಚೆ ವೋಟ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲಿಂ ಲಾಟ್‍ಪೊಟ್ ಸ್ಟೇಟ್‍ಮೆಂಟಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮೆಚ್ಯೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ ನೆ.

(Originally published on December 24, 2011)

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *