Latest News

ಆಮಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಂವ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್: ಎರಿಕ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 2, 2016 at 1:08 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಸಂದರ್ಶನ್ – ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್

ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಚ್ಯಾ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಖರ್ಗಾ ವರ್ವಿಂ ಗೊಂಯಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಹಜಾರೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಕೆನರಾ, ಮಲಬಾರ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಣೆ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್, ತಾಂತುಂ ಹಿಂದೂ ತಶೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಚಡುಣೆ ಚಾರ್ಶಿಂ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ರಾವೊನ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಭಾಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಆಮಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣೆಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆತಂಕಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಲೆಂ, ಥರಾವಳ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲಿ ತರೀ ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಉರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾ. ಚಾರ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸುಕೊನ್ ವೆಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಜಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಉರೊಂಕ್, ಬಾಳ್ವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಚಲಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ತಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಥೊಡೆ ವೊದ್ದಾಡುನ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್, ಆಬ್ಲೆಸಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ತೆ ಮನಿಸ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಚ್. ತಾಂಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್, ತಾಂಚೆಂ ಬದಿಕ್. ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹೆರಾಂನಿ ಉಲಯ್ಜೆ, ಬರಯ್ಜೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ. ಸರ್ವ್ ಹಕ್ಕಾಂ, ಅಧಿಕಾರ್ ತಾಂಚೊ. ಹೆರ್ ಫಕತ್ ತಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್. ಹೆ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಚೆರ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್‍ಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಗೊಂಯ್ಚೆ ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್, ಜೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ಪಣಾಚೆ ಪಕ್ಕಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ದಲಾಲಿ, ತುಂಡುರಾಯ್. ತಾಂಚೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಯ್ ಆಸಾತ್.

ಆತಾಂ, ಆಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್, ಕೆನರಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆ. ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾನ್, ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆಮಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾಂನಿ. ಅಸಲೆ ಕಡೆನ್, ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹುಸ್ಕೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಂತಾ ಖಾಲ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಖಂಯ್. ತೆ ಆಮ್ಚೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂ ಖಾಲ್ ಚಲಜೆ ಖಂಯ್!

ತ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಚೆ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ, ತಾಂಚೆ ಪ್ರಕಾರ್? ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ – ಅಕ್ರಮ್, ಅನೀತ್ ಆನಿ ಅಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ, ಜೆ ಹಾಕಾ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಭೆಂಕ್ರ್ಯಾಂಪರಿಂ ಮೊನೆ ಬಸ್ಲೆ. ದೆಕುನ್, ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಭೊಕಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೆ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೆ ಅಧೀನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಆಧಾರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಖಾವ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ವಾರ್ಥಿಂಕ್, ಘಾತ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಮುಟಿಂತ್ ಧರ್ನ್ ಛೂ ಸೊಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ತಿಸ್ರೊ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್. ತಾಂತುಂ ಹ್ಯಾ ನಾಗರಿ ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರಮಾಂ, ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ಲಾ.

ಹೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ, ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಎದೊಳ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಪತ್ರಾಂ, ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸುಶೆಗಾತ್ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಲ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸೊತ್ ತುಮ್ಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಸಾ. ಬರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಂವ್ಚೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ. ಆತಾಂ, ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ವಾಪಾರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ (ತೆ ಚಡಾವತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್) ದಮನ್ ಕರುಂಕ್, ಶೋಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಝುಜಾರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾತ್.

ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಏಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ. ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಸಲೆಯ್ ತಕ್ರಾರ್ ದಿಸ್ತಿತ್, ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಮಾತ್ರ್ ನಿತಳ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ/ಸಾಹಿತಿಂನಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಬಹುತೇಕ್ ನಿರ್ವೀರ್ಯ್, ನಪುಂಸಕ್. ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಪರಮ್ ಘಾತ್ಕಿ, ದ್ರೋಹಿ. ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಕೊಣಾಕೀ, ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್, ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ (ತಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಕೆಲಾಂ). ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್, ಲಿಪಿಚೆರ್ ತರೀ ಕಸೊ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಚೊ? ಹ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ರಾಕ್ತೆಲೆ, ತಿಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಝುಜ್ತೆಲೆ ವೀರ್ ಸೊಜೆರ್. ದೆವಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್ ತಸಲೆ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸಾತ್ – ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ, ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಆನಿ ಸಬಾರ್. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್’ ಆತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತ್, ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾ. ಯೆಯಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್, ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಯಾಂ.

ಜೈ ಕೊಂಕಣಿ, ಜೈ ಭಾರತ್.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo_Interview_Eric Ozario_08

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸರ್, ಹೈ ಕೊರ್ಟಾಂತ್ ಕೇಸ್ ಸಾರ್ಕೆ ರಿತಿನ್ ಝುಜ್ಲಿ ನಾಂಗಿ? ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಚಲ್ಲ್ಯಾ?

ಎರಿಕ್: ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಲೊಕಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಝುಜೊನ್ ನ್ಯಾಯ್ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೆಂ. ಪುಣ್ ಖಂಚೊ ಲೋಕ್ ಯೆತಾ? ಕೊಣಾಕ್ ತೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ ತಾಂಕಾಂ ಪಡೊನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಯೆತಾ? ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯ್ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ. ಕೊಡ್ತಿಂತೀ ಬಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಚಲ್ತಾ. ದುಡು, ದಬಾವ್, ಪ್ರಭಾವ್ – ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ.

ಆಮಿ ಸುರ್ವೆರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. 2010 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಮೆಯಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮೆಳವ್ನ್ ‘ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ್’ ಚಲಯ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಕರಿಜೆ, ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಿತಿ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ.

ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣಿ ಹಾಕಾ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ಲಿ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆ ಫಟಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಹೊ ತಾಂಚೆ ವಿರೋಧ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಜನರಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲಾಂತ್ ‘ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ, ತೆಂ ದಾಖಲ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಖಬರ್ ಜಾಲಿ. ತಾಂತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಲೀಡ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹಾಂವೆಂ ಎಡ್ವಿನಾಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ದಿಲಿ. ತುಂವೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಪುರ್ತೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿತಾಂ, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಸೊ. ಥಂಯ್ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಲಿ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಮಿತಿಂತ್ ಕೊಣ್ ಪುರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ?

Budkulo_Interview_Eric Ozario_Title_03ಎರಿಕ್: ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್. ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಸೊಜ್, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ, ಹೆನ್ರಿ ಪೆರ್ನಾಲ್, ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಸೊಜ್, ಡೊಲ್ಫಿ ಲೋಬೊ, ಬಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್, ತೊಮಝಿನ್ ಕಾಡ್ದೊಜ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಮಝರೆಲ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಎಡ್ವಿನಾಗೆರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಚಲ್ಲಿಂ.

ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಮಾತೆಂನಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್ಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆಮಿ ಘೆತ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಆನಿ ಮಾಚ್ಚಾ ಮಿಲಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮಿ ತೆಗಾಂನಿ ಕೇಸ್ ಘಾಲಿ, 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ Writ Petition ಘಾಲಿ.

ಹೆಂ ಝುಜ್ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್. ಕೊಣೆ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಧಾ ಜಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ನೆಂ ಹೆಂ ಝುಜ್, ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

ಪೆಟಿಶನಾಂತ್ ಹೆಣೆ ಆಮಿ ತೇಗ್ ಜಣ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ತೆಣೆ ‘ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ’ಚೊ ಡೊ. ಮೋಹನ್ ಪೈ, ತಾಚೆಂಚ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸ್ಕೂಲ್ ‘ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾಠ್ ಶಾಲಾ’ ಆನಿ ‘ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರಿಷದ್’ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕೆಲೆಂ.

Konkani_Budkulo_Wikipedia
Image Courtesy: www.Wikipedia.org

ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಜಡ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ತಾಣೆ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್, ಹೆ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲೆ. ನಿತಿದಾರಾನ್, ವಚಾ ತುಮಿ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಯಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹೆ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಮಾಸೊ ಕರ್ನ್ ರಿಪೊರ್ಟ್ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಜಡ್ಜ್ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದುಸ್ರೊ ಆಯ್ಲೊ.

ಜಡ್ಜ್‍ಮೆಂಟ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಸೀನಿಯರ್ ವಕೀಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಖರ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಇಂಪ್ಲೀಡ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಜ್ಯೂನಿಯರಾಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ನಿತಿದಾರಾನ್ ಕೇಜ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ಲಿ. ಜ್ಯೂನಿಯರಾನ್ ‘ಸೀನಿಯರ್ ಆಜ್ ನಾ, ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದೀಜೆ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೊ ಹ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಆಸ್ತಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಡ್ಜಾನ್ ತಾಕಾ, ‘ತುಂ ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್ ಇಂಟರ್‍ಫಿಯರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಯ್, ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾಂ, ವೊಗೆ ಬಸ್’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಜರ್‍ತರ್ ಏಕ್ ನಿತಿದಾರ್, ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್ ಕೋಟ್ ಕರ್ನ್, ತೊ ಲೊಯರ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಲೆಕಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಕಾ ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್? ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮುಖ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಿತೆಂ? ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆತಾತ್‍ಗಿ?

ಎರಿಕ್: ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಚಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಖರ್ಚ್ ಆಸಾ. ತಾಚಿ ವಾಟ್ ಆಮಿ ಬಾಂಧುನ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚೆ ನಾಗರಿವಾಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್‍ದಾರ್ ಸಂತೊಸ್ಲೆ. ಪತ್ರಾರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಆಸ್ಚಿ, ಹೆರ್ ಲಿಪಿಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಪಾವ್ಲೆ (ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲಿಂ). ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಮೊನ್ಯಾಪರಿಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್!?

ಎರಿಕ್: ಮೊನ್ಯಾಪರಿಂ ಬಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ವಾದ್‍ಚ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹೆ ಉಲಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ (ನಾಗರಿ) ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಕಾಲಾತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಮುಖೆಲ್ ವಿಶಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ ಲಿಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ವಾಂಟುಂಕ್, ಹೆರಾಂನಿ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ನಾಕಾ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_06

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ದೀಜೆ. ಹಾಂಗಾ ಲಿಪ್ಯೆಕ್ ದಿತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಬರವ್ಪಿ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್ ಲಬ್ಧೊನ್ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ‘ದಾಳ’ ಜಾತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ಸಯ್ತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಹೆ ‘ಮತಾಂತರ್’ ಜಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ ಶಿಕೊನ್, ವಾಡೊನ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್, ಬರವ್ನ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ; ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಹಸನಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಹೆ, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಕಿತೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಸಲೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‍ಪಣ್ ಹೆಂ?

ಎರಿಕ್: ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ದ್ರೋಹಾಚೆಂ ಅತಿ ಊಂಚ್ ನಿದರ್ಶನ್. ಪರಮ್ ಘಾತ್. ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆವಯ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ತಾ, ಖೊಟ್ ಮಾರ್ತಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್, ಲಿಪಿಕ್ ನೆಗಾರ್ತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಬಾಪಯ್ಕೀ ಬದ್ಲಿತಾತ್ ಹೆ. ಹಾಂಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬದಲ್ತಾ! ಹೊ ಬಾಪಯ್ ನ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ದುಸ್ರೊ ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್! (ಪರತ್, ಹಾಂಗಾ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಷ್ಠಾ, loyalty ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಉಲಯ್ತೆಲೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಹಿಂ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾಂ, ಗೂಢಾರ್ಥಾಚಿಂ. ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ. ಗಂಭೀರ್ ಗಜಾಲಿ. Abstract text).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸಂದರ್ಭಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಬಾಪಯ್ ಬದಲ್ತಾ?! (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಷ್ಠಾ ಬದ್ಲುನ್‍ಚ್ ಅಸ್ತಾ?!)

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೆ ಖರೆ ತೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ರಾವೊಂವ್ದಿತ್ ತೆ! ದೇವ್‍ನಾಗರಿಂತ್‍ಚ್ ಬರವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರುಂದಿತ್, ಪುಸ್ತಕಾಂ ಛಾಪುಂದಿತ್. ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ತೆಂ ಘೆತಾತ್, ವಾಚ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಯಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂವೀ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ತೆಂ ಚಲಯ್ತಾ, ಮಾಗಿರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ? ತಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತಾಣೆ ರಾವಯ್ಜೆ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿಂತ್ ತಾಣೆ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಿಜೆ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗಜೆ ತಾಚ್ಯಾ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಕಳ್ಳೆಂ ನೆ?

ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನೆ – ಉಶ್ಟೆಂ. ತೆ ಉಶ್ಟೆಂ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಉಡಯ್ತಾತ್ ಹಾಂಕಾಂ. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂತುಂಚ್ ಸಮಧಾನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಹೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ತೆರಾಂಚೆ ತಾಳೊ ಹೆ (Voice of their masters). (ಪರತ್, ಉಶ್ಟೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ temptation, ಕೊಂಪ್ರಾಕ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಸಾರಂವ್ಚೆಂ, ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಉತಾರ್. Abstract text).

Konkani_Scripts_Cartoon
Cartoon courtesy: Sandeep Adhwaryu, Outlook

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೇ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಪಾಸೊತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲಿಪಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ (ದಾಯ್ಜಿ ಟಿವಿಚ್ಯಾ ‘ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನ್ಶಾಂ’ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ). ತೊ, ಆಪುಣ್ ತಿ ನಾಗರಿಚ್ ವಾ ಕನ್ನಡಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾ, ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಜರ್ ತೊ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಕನ್ನಡ ಧರ್ನ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಜರ್ ಕನ್ನಡ ಆಸೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್, ನಾಗರಿ ಸವೆಂ ಹೆರ್ ಲಿಪಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ತೋಂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾಂಗಜೆ ನೆ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ವ್ಹಯ್. ತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಸ್ಪಶ್ಟತಾ ನಾ.

ಎರಿಕ್: ತಾಂಕ್ ನಾ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ತಾಣೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್ಲಿ; ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಕಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ಲಾ, ಸನ್ಮಾನ್‍ಯೀ ಕೆಲಾ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಬರೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ನಾಗರಿಚೆಯ್ ವಳ್ಕತಾತ್, ಹಾಂಗಾಚೊಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕೀ ಜಾಣಾ. ದೊನೀ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂ ಮಧೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ವಾವುರ್ಯೆತೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘರ್ಷಣ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್, ವಾದ್, ವಿವಾದಾಕ್ ಅಂತ್ಯ್ ಹಾಡುಂಕ್, ಸಮಾಧಾನ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಪೆಚಾಡ್ಯೆತೆಂ. ದೊನೀ ಲಿಪಿಂ ಮಧ್ಲೊ ಸಾಂಖೊವ್ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ. ರಾಜಕೀಯ್, ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬರೊ ರಾಯ್‍ಭಾರಿ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ. ತವಳ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ತೊ ಜೊಡ್ತೊ…

ಎರಿಕ್: ನಾ ನಾ ಡೊನಿ. ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ (surmise) ಚೂಕಿಚಿ! ತೊ ನಿತಿವಂತ್ ನ್ಹಯ್. ತೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಣೆ ಕಶೆಂ ಅಶೆಂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಧೋರಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ತೊ ಶೆಂಭರಾಂತ್ ಶೆಂಭರ್ ಠಕ್ಕೆ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾ, ತಾಂಚೊ ವಾದ್ ಉಕಲ್ತಾ. ತಾಕಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಎಕ್ವಟಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಣೆ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗನಾ. ತಾಕಾ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಜಿಯೆಜೆ ನೆ? ಪುಣ್ ವಾದ್ ತೊಚ್. ತೊ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಚೊ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮನಿಸ್ ನ್ಹಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ, ತಾಕಾ ಏಕ್ ನೋಬಲ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ…

ಎರಿಕ್: ತೊ ನೋಬಲ್ ನ್ಹಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ಹೆ ಥೊಡೆ ಕವಿ ಉಟ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ – ಮನ್ಶಾಪಣ್, ಸತ್, ನ್ಯಾಯ್, ನೀತ್, ಸಮಾನತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್! ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತೆಂಚ್ ಕಾಂಕಾರ್ತಾತ್!

ಎರಿಕ್: ತೆಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್. ರಾಜಕಾರಣಿ ತಶೆಚ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ (ಕರ್ತಾತ್ ಉಲ್ಟೆಂ). ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ನಾ. ಆಪುಟ್ ಬುದ್ವಂತ್ ತೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ (ತೆ ಥೊಡೆ) ಪಕ್ಕಾ ಕಪಟಿ!? ಮ್ಹಾಕಾ, ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕುವೆಂಪು, ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆ, ಪು.ತಿ.ನ., ಕೆ.ಎಸ್.ನ., ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ, ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್‍ವರ್ಥ್ ಅಸಲೆ ಜಾಯ್ತೆ, ಜೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್, ನಿಸ್ಕಳ್, ಸತೆವಂತ್, ನಿತಿಚೆ ಮನಿಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಯೆತಾತ್. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತಸಲೊಚ್ ಏಕ್ ಕವಿ. ತೆ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ದೇಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕವಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಕವಿ…! ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಎರಿಕ್: ಅಳೆ, ಪೆಂಕ್ಡಾಚೊ ಕಣೊ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಸ್ವೆ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಾಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ? (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್‍ ಧೋರಣ್‍, ತತ್ವ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ನೀತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ, ಜಶೆಂ ಥೊಡೆ ಕವಿ ಬರಯ್ತಾತ್ ತಶೆಂ).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ಅಸಲೆಂ ಕಪಟ್‍ಪಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್? ಲೋಕ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್, ಕವಿಂಕ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ದಿತಾ, ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ (ಥೊಡೆ) ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್?

ಎರಿಕ್: ತಾಂಕಾಂ ಜಿಯೆಜೆ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್. ತಾಂಕಾಂ ತ್ಯಾ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾಯ್ ಹಾಂಕಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ, ಉಶ್ಟ್ಯಾಚಿ ಆಶಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಹೆ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್.

ಅಳೆ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಯ್ನಾ, ನೋಬಲ್ ಜಾಯ್ನಾ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದಲ್ನಾ. ತೊಚ್ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳೊಂಕೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಶನ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಶನಾಂನಿ, ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಜೆ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಜರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅನುದಾನ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತೆ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್‍ಚ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಮ್ಹಣಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾಂಡಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲುಂಕೀ ಅಸಲೆ ತಯಾರ್!?

ಎರಿಕ್: ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ್! (ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಂತ್ ತಾಚಿ ಫೊಟೊ ಆಸಾ). ತುಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ತಾಯ್. ತೊ ತುಜೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನೀ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚೊ ವಿರೋಧಿ ಆನಿ ನಾಗರಿಚೊ ಕಮಾಂಡರ್! ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ದೊಡೆಂ ಧೋರಣ್? ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಆಸೊನೀ ತತ್ವಾಂನಿ ವಿರೋಧಿ?!

ಎರಿಕ್: ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ? 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಗೆಲಾ, ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸ್ವಾರ್ಥಾಚಿ ವಾಟ್ ತೊ ಸೊಧುನ್ ಗೆಲಾ. ತವಳ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ತಾಕಾ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ಆತಾಂ ದಿಸನಾ. ಆತಾಂ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್. ಪುಣ್, ಆಮಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ದಿತಾಂವ್, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್. ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಜಾತಾನಾ ತೊ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ, ಸಂಘಟನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಣೆ. ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ, ವೆಬ್‍ಸೈಟಿರ್ ಫೊಟೊ ಘಾಲ್ಯಾ. ಇತಿಹಾಸ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ನಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕರ್ಯೆತೆಂ. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕೊಣ್ ವಿಚಾರ್ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ? ಆಮಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಪುಣ್, ಆಜ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಆಮ್ಚೊ ವಾಂಟೊಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, ನಾ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ವಾಂಟೊ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಪರಿಂ ಚಿಂತಿನಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಕಾ ಲಾಗನಾ, ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಜಾಲಾಂ, ತಾಚೊ ‘ಧ್ಯೇಯ್’ ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್.

Budkulo_Konkani_Sarv Lipi Saman Hakkam

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ‘ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ’ ಸಮ್ಮೇಳಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ (ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ಸಾಹಿತಿ) ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಗಿ?

ಎರಿಕ್: ಆಪವ್ಣೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ನ್ಹಯ್, ಘರಾ ವಚೊನ್ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್. ರಾಕ್ಣ್ಯಾರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಘಾಲಾಂ, ಇಮೇಲಾಂ, ಎಸ್ಸೆಮ್ಮೆಸ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಶೆಂಯ್ ಯೆತಾತ್. ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ಖರ್ಚಿಜೆ? ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಂನಿ ಬ್ಯಾನರಾಂ ಘಾಲಿಜೆ ಆಸ್ಲಿಂಗಿ? ಆಮ್ಚಿಯ್ ತಾಂಕ್ ಪಳೆಜೆ ನೆ? ಘರಾ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಪಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್ ಹಾಂಗಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಆಪವ್ಯೆತ್? ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸೊಧುನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಪವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಉಕಲ್ಚೆಂ ಸೊಡ್, ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಪಯ್ಜೆಗಿ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಳವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ನೆ? ಆತಾಂ ಪಳೆ, ತ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಪತ್ರಾರ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತುಂ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ನೆ. ತುಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂಗಿ ತಾಣಿ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಾ.

ಎರಿಕ್: ತುಕಾ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ನೆ. ಖಾಸ್ಗೆನ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನಾ ನೆ! ಹೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಶ್ಶೂ. ಹಾಂವೆಂ ಆಪವ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಯೇನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಥೊಡೆ, ತುಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ದುಡ್ವಾ ಸಂಗಿಂ) ದಿತಾಯ್ ತರ್, ಹಾಂಗಾಚ್ ನ್ಹಯ್, ಗೊಂಯಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (ಥೈಲೆ ಸಂಗಿಂ) ದಿಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಆದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್!?

ಎರಿಕ್: ಬಿಲ್ಕುಲ್. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಯೆತಾತ್. ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನೀ ವೆತಾತ್. ಹೊ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚೊ ಖೆಳ್. ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಅಸೊಚ್ ಕರ್ತಾ. ತಾಕಾ ಕೊಣೀ ಕಾಯಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಯಾಮ್. ಬಾಕಿ ಪೂರಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ. ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಎರಿಕ್: ಬಿಲ್ಕುಲ್. ತ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾ. ಹಾಣಿ ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ಗೀ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ತಶೆಂಚ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ (ಸಕ್ಕಡ್ ನ್ಹಯ್) ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಎರಿಕ್: ತಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಘಾಲಾಂ ಹಾಣಿ. ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಎಕಾಚ್ ಬ್ರಶ್ಶಾರ್ ಪೆಂಯ್ಟ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ಪುಣ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾನಿಂ ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಸ್ತಾಚೆರ್ (fraternity) ರಾಗ್, ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲಾಂ. ಮಾಗಿರೀ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತೆ ಆಸಾಂ. ಲಜ್ ದಿಸಜೆ ಹಾಂಕಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ, ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಹಾಂಚೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಂಕಾಂ ಲಜ್ ದಿಸಜೆ. ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಸಾಯೆ? ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ (ವಾ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುಣಿ) ಝುಜ್ತೆ. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕೇಜ್ ಸಲ್ವಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತೊಸ್ತಾತ್, ಸಂಭ್ರಮ್ತಾತ್.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_07

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಏಕ್ ಸಂಘಟಕ್. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ್ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಸಂಗೀತ್, ನಾಟಕ್, ಮನರಂಜನ್ ಶೆತಾಂನಿ ದರಬಸ್ತ್ ವಾವ್ರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ವಾವ್ರ್‍ಯೀ ಚಲ್ಲಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಮಹಾ ಮೇಳ್ ಚಲವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಥರಾವಳ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮಯ್ಲೆಂಯ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ಲಿಂಯ್. ತಾಂತುಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗೋಷ್ಠಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್, ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಸಂಭಾವನ್ ಘೆವ್ನ್, ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ‘ಸಾಹಿತಿಕ್ ಬೊಲ್ಪೊ’ ತ್ಯಾಚ್ ಮಹಾ ಮೇಳಾಕ್ ‘ಗುಜಿರಿ ಮೇಳ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ಕಸಲಿ? ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಭಾಶೆಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ಚೆಂ ಅನುಪ್ಕಾರ್‍ಪಣ್, ಘಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಎರಿಕ್: ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸ್ ಲಾಗನಾ, ಲಿಪಿ ಲಾಗನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಭಾಸ್ ನಾತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಲಾಗನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ!

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಖಂಯ್ಗೀ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಕನ್ನಡಾಚಿ ‘ಚೋರ ಗುರು, ಚಾಂಡಾಲ ಶಿಷ್ಯ’ ಗಾದ್‍ಯೀ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲಿ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಿ. ತಾಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ತಿ. ಕೊಣಾಚೆರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮೊಸೊರ್, ಹಗೆಂ ಆಸಾ ತಾಂಚೆರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಲಿಖುನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ. ತೆಂ ತಾಂಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ತಾಂಕಾಂ ಪಿಡಾ, ತೆ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ದೆಕುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಭೊಕುರ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತೀ, ಕೊಣಾಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡ್ಚೊ ಚಾಮಾದೊರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂತುಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾತಾ! ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಮಾದೊರ್ ಹೆಚ್! ಚಾಮಾದೊರಾಕ್ ತರೀ ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ, ಮೊಡೆಂ ಪುರ್ಚೆಂ ತಾಚೊ ನಿತಿಚೊ ವಾವ್ರ್. ಪುಣ್ ಹೆ ಮನಿಸ್ ಜಿವ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಾಣಿ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ! ಸ್ವಗತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ. ತೆ ಸಮುದಾಯಾಕ್, ಮನ್ಶಾಂಕ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ಸಂಘಟನಾಂಕ್, ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಲಿಪಿಕ್ ಅಶೆಂ ಸರ್ವ್ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಕ್ ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡ್ತಾತ್, ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಚಾಮಾದೊರ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪುರ್ತಾ, ಹೆ ಜಿವ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪುರ್ತಾತ್.

ಎರಿಕ್: ಚಾಮಾದೊರಾಚೆ ಪೂತ್ ಹೆ. ಚಾಮಾದೊರಾಚಿ ಕಲಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎಕ್ಲೊ ಅನ್ನಾಡಿ ಆಸಾ; ಕವಿ ಖಂಯ್ ತೊ, ಸ್ವತಃ ಏಕ್ ಆತ್ಯಾಚಾರಿ, ಖುನಿಗಾರ್, ಚೋರ್, ಲುಟ್ಕಾರ್ ತೊ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ, ಸಂಘಟನಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಕ್, ವ್ಯಕ್ತಿಂಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್, ಸಂಘಟನಾಂಕ್, ಸಾಧಕಾಂಕ್, ಫುಡಾರ್ಯಾಂಕ್ ಅಕ್ಮಾನ್, ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಯಾ, ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಲಾ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹರಣ್ ಕೆಲಾಂ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕೆಲಾಂ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕೆಲಾ, ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಕುಮೊಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಾತ್, ದ್ರೋಹ್ ಕೆಲಾ… ಅಶೆಂ ಹಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಬೋವ್ ಲಾಂಬ್. ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ, ಸಂಗೀತ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತ್ ಧೆಸ್ವಾಟ್ಲಾಂ. ಹಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಳ್ವಳ್ಳ್ಯಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಮೋಸ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ವಂಚನ್ ಕೆಲಾಂ, ಕಪಟ್ಪಣ್ ಆಧಾರ್ಲಾಂ. ತರೀ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಬಿಂದಾಸ್! ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್, ಫುಗಾರ್ತಾತ್, ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾತ್. ವೆಂಗ್ತಾತ್, ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ತಾತ್, ಪೊಶೆತಾತ್ ಸಯ್ತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖಂಯ್ಸರೀ ಅಪ್ರಾಧಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಎಕಾ ಕಳಂಕಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟ್ತಾತ್. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಎಕಾ ಕಳಂಕಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತಾತ್, ಅಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವಯ್ತಾತ್. ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಆಪಡ್ತಾತ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಪಾಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ? ತೆಂಯ್ ಇತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಆಣ್ವಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲುಚ್ಛಾಕ್, ನಾಕಾರಿ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆ ಲಜ್ಮಾಂಡ್ಯಾಂ ಪರಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿತಾತ್, ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಭಾಗಿದಾರ್‍ಚ್? ಹಾಂಚೊ ಶೆವಟ್‍ಯಿ ತೊಚ್?

ಎರಿಕ್: ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಚನಾಂ. ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಹಾಕಾ ಖರ್ಚುನ್ ವಿಭಾಡಿನಾಂವ್. ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ, ‘ತುಜೆ ಈಶ್ಟ್ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್, ತುಂ ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’. ಹಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಇತ್ಲಿಚ್. ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಜಮ್ತಾತ್? ‘Birds of the same feather flock together’. ಘಾಣ್ಕುಟ್ಯಾ ಒಟ್ಟುಕ್ ಹೆ ಮೆಳ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆ ಕಿತ್ಲೆ ನಿತಳ್? ಹೆಯ್ ಘಾಣ್ಕುಟೆಚ್ ಜಾಲೆಂ ನೆ? ಘಾಣ್ಕುಟೆ ತೆ.

ನಿಮಾಣೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಳೆ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣಿ ಬರೆಂ ಕರ್. ತುಜೆಂ ನಾಂವ್‍ಯೀ ಉರ್ತೆಲೆಂ, ಕಾಮ್‍ಯೀ ಉರ್ತೆಲೆಂ. ಆನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್ ತುಕಾ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಲೊ, ತುಜಿಂ ಕಾಮಾಂಯ್ ಗುಮಾನ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಆತಾಂ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಯ್ವೆತ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತೆಯ್ ಆಸ್ಚೆ ನಾಂತ್.

ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್: ಆಮಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ವಿರೋಧಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ತಿ ಥಾಪ್ಚಿ ನಾಕಾ
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಲಿಪಿ ಗೊಂದೊಳ್ ಆನಿ ಚರಿತ್ರೆ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚಿ ವರ್ದಿ ⇓

Outlook: Tongue in a Twist – Article/Report by Sugata Srinivasaraju
The Konkani written in Kannada has limited letters: Poet Melvyn Rodrigues

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ⇓

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಪತ್ರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ
ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News