Latest News

ಆಮಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ವಿರೋಧಿ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ತಿ ಥಾಪ್ಚಿ ನಾಕಾ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 28, 2016 at 10:06 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಂದರ್ಶನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.ಕೊಮ್
ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಲೊಪೆಜ್, ಕಲಾಂಗಣ್

Eric Ozario_Budkulo 2ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್, ಹೊ ಲಿಪಿಚೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಕಿತೆಂ, ವಾದ್ ಕಸಲೊ, ರಾಜಕೀಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್, ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಗಿನ್ಯಾನ್, ಸಮ್ಜಣಿ ಭೋವ್ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ! ಅಸಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್? ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನಿಸ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾಂತೀ ಆಸ್ತಾತ್. ವರ್ಸ್‍ಭರ್, ತೆಂಯ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನೊ ‘ಘಾತಾನ್ ಪಾರಾಧೀನ್ ಕೆಲೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಂಜೆಲಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಆಮಿ?! ತಸಲೆ ಜುದಾಸ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಘಾತ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ, ಹ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಖೊಟಿ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಮನಿಸ್ ಝುಜ್ತಾತ್! ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕಾಲ್ದೊ ವಾಂಟೊ ಸಯ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಚೊ ಧಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಕರುಂಕೀ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಹೆರಾಂಚೆಂ ದಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸರ್ವ್ ಫಾಯ್ದೊ – ಮಾನ್ಯತಾ, ಹಕ್ಕಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅನುದಾನ್, ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ, ವ್ಯವಸ್ಥಾ, ಸೌಲತ್ಯೊ, ಹುದ್ದೆ ಇತ್ಯಾದಿ -ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊಚ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರೀ ತೃಪ್ತಿ ನಾ. ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆರೀ ತಾಂಚೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ಥಾಪ್ತಾತ್.

ಹ್ಯೊ ಪೂರಾ ಗಜಾಲಿ ಕಿತೆಂ, ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲಿ ಕೇಜ್ ಕಸಲಿ, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕಸಲೊ, ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ, ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಕಾರಣಾಂ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಾ ವಿಶಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಆಸಾತ್. ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ (ನಿಮಾಣೊ) ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯ್ತಾ.

ಓವರ್ ಟು ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ.

-ಸಂಪಾದಕ್

Budkulo_Interview_Eric Ozario_05

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸರ್, ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಹೈ-ಕೊಡ್ತಿನ್, ತುಜ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ಹಾಂಗಾಚೆ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಸೊಜೆರ್ (ದಲಾಲಿ) ಭಾರಿಚ್ ನಾಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್‍ ಫಟ್’ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರಾತ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ!

ಎರಿಕ್: ಫಟ್ಕಿರೆ ತೆ. ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚಿಂ ದೋನ್ ಪತ್ರಾಂ ಪಂಚ್ಕಾದಾಯಿ ಆನಿ ಕೊಡಿಯಾಲ ಖಬರ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚಿಂ. ಆನಿ ತೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ನೆಗಾರ್ತಾತ್. ವಿಪರ್ಯಾಸ್! ತೆ ತಾಂಕಾಂಚ್ ನೆಗಾರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಹೀರಾತಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಪವ್ಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಥೊಡೆಚ್ ಜಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಭಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ, ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಇರಾದ್ಯಾನ್ – ಕಶೆಂ ನಾಗರಿ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿ ಮಿಥ್ಯ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್. ಪುಣ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಡೊ. ಮೋಹನ್ ಪೈ ‘ಲಿಪಿ ವಿಶಿಂ ಹಿ ಸಭಾ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡಂವ್ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಹಿ ಜಮಾತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾಂಯ್ ತೊ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ತೀರ್ಪ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಫಕತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆ ವಿಶಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಗೊಂದೊಳ್ ನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂನಿ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊನ್ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಪವ್ನ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಡಕ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ.

Ad in UV_Nagari Lipiಎರಿಕ್: ಅಳೆ, ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶಿಂ ಜಮಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ದೊಗಾಂಕೀ ಸಮಾನ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ತ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯೊ ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ‘ಅಡ್ಕಳಿ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಹಾಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಣಿ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ದರ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ವಾಚ್ತಲೊ ಮನಿಸ್ ನಾ! ಫಕತ್ ತೆಂ ಏಕ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಾತೆರ್. ಹೆರಾಂಕ್ ದಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಉಪ್ವಾಸ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ್ ಕರ್ತಾಂ, ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್‍ಟು ಡೆತ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೋಣ್ ಉಟಯ್ತಾ ಪಳೆತಾಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮ್ ‘ನಾ ಹಾಬಾ, ನಾ ನಾ. ಆಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಲಿಪಿಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾಂವ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ, ‘ಸಕ್ಕಡ್ ಲಿಪಿಂಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷೆನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ತರ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್, ಉಡ್ಡತಾತ್ ತುಮಿ?’ ಮ್ಹಳೆಂ. ‘ಕಶೆಂ ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತುಮಿ ಪೂರಾ ಲಿಪಿಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್? ಆತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ಳಾಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಚಲನಾ ಮ್ಹಣ್, ಆಮ್ಚೊ ಒತ್ತಡ್ ಚಡ್ಲಾ. ಹೆಂ ಶುದ್ಧ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಸಂ (ಬ್ರಾಹ್ಮಿನಿಸಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಸಾಮ, ಬೇಧ, ದಂಡ ವಾಪಾರುನ್ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ವಾ/ಆನಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ್/ಧೋರಣಾಕ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‍. ಹೆಂ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾನ್, ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್, ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ವಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್‍ಯಿ ಕರ್ಯೆತ್‍. ಬ್ರಿಟಿಶಾಂನಿ, ಪಾದ್ರಿಂನೀ ಕೆಲಾಂ. ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ನೌಕರಾಂಚೆರ್‍ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಶೋಶಣಾಕೀ (ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ) ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲೊ ಏಕ್ ವಾದ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎರಿಕಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಸಲೆಂಚ್‍. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಜಾತಿಕ್/ಧರ್ಮಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಯ್ನಾ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ. ಚೂಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್‍ ನಾ. – ಸಂಪಾದಕ್). ಹೆಂ ರಾವೊವ್ನ್‍ಂಚ್ ಶುದ್ಧ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್, ‘ನ್ಹಯ್ ನ್ಹಯ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ ಆಸೊಂದಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಯೆತಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ…’ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ‘ಬನಾರಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕೊಣ್ ಯೆತಾತ್? ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂ ತುಮಿ, ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಖಡಕ್ಕ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಯವಂತ ನಾಯ್ಕಾನ್, ‘ಹಾಂಗಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್ತಾತ್, ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಬರಯ್ನಾಂತ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಖೇರಿಕ್ ದೊನೀ ಲಿಪಿ ಆಸೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಪಠ್ಯ್ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪರಿಜೆ, ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಇಂಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಜ್ಞಾಂನಿಯ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಇಂಪೊರ್ಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪರಿಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚಿಜೆ ಶಿವಾಯ್, ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್; ತಾಂಚಿ ಬೊಲಿ ಶಿಕ್ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಚಿ ಬೊಲಿ ಶಿಕಜೆ.

ಚಾರ್ ಜಣ್ ಪಾದ್ರಿ (ಇಸ್ಕೊಲಾಂಚೆ) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ಉಲಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಮಾಗಿರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ‘ತುಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆರ್ ವಿರೋಧ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಥಾಪ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್, ವಾಚ್ತಾತ್. ತಿ ಆಮಿಂ ಉರವ್ಯಾಂ. ತೆ ಗೊಂಯಾಂತ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆಸಾ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾಯಿ ತಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತೆಂ ಜಾಯ್ನಾ.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_Title_02ಬುಡ್ಕುಲೊ: ನಾಗರಿಚೆ ‘ಏಕ್ ಭಾಸ್, ಏಕ್ ಲಿಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ವ್ಹಾಜವ್ನ್ ಆಸ್ತಾತ್ ನೆ, ಕಸಲೊ ಹುನ್ನಾರ್ ಹೊ?

ಎರಿಕ್: 1939ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶಾನ್‍ಭೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾನೆಸ್ತಾನ್ ಕಾರ್‍ವಾರಾಂತ್ ಧಾ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂಚಿ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್‍ಚ್ ತಾಣೆ ತಿ ಆಪಯಿಲ್ಲಿ. ಪರಿಷದೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಹೆಂ. ಥಂಯ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ ತೆಚ್ – ನಾಗರಿಚೆ. ಗೊಂಯ್ಚೆ, ಕೇರಳ, ಹಾಂಗಾಚೆ ಥೊಡೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಜಮ್ಲೆ, ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ. ತಾಣಿ, ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಲಿಪಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾತಾ, ತಿ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗ್ಚಿ ತಿಚ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪರಿಷದೆಂತ್ ತೊಚ್ ನಿರ್ಣಯ್. ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಪರಿಷದೆಂತ್ ತೆಂಚ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಶನ್ – ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ವಟ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಣಿ.

ಹಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ಚಿಂಯ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ತುಂ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗಾಳಿ ಯೆಟ್ಟಾಂವ್. ಆಮ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ. ಹೆ ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮುಖಾರ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ಪೂರಾ ಅಧಿಕಾರಾಚಿಂ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾತ್. ಪೂರಾ ಸೌಲತ್ಯೊ ಜೊಡ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆ ಅಶೆಂ ಕರ್ತೇ ಆಯ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಕೆಲೆಂ ಗೊತ್ತಾಯೆ? ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಣಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ (ಎಡ್ವಾಯ್ಸರಿ ಬೋರ್ಡ್) ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಧಾ ಜಣ್ ಆಸ್ಚೆ, ಸಕ್ಕಡೀ ತೆಚ್ ಜಾಲೆ. ಥಂಯ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ತೆಚ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭೊಂವ್ಲೆ, ‘ಅಳೆ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಥರಾನ್ ಕರ್ತೇ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಳ್ವಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಜೀವ್ ಬಲಿ ದಿಲ್ಲೆ ತಾಣಿ (ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ) ನ್ಹಯ್. ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ ಜಣ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೆ ಮೆಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ರಾತಾರಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಯ್ದೊ (Act) ಪಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ, ‘ದೇವ್‍ನಾಗರಿಂತ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಯ್ತಾನಾ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ‘ಅಳೇ… ಕೇ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಂತೀ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ, ಗೊಂಯಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿಯೀ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್. ದೆಕುನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತೀ ದೇವ್‍ನಾಗರಿಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾನಾ ತೆ ತಶೆಂಚ್ ಗಾಜಯ್ಲಾಗ್ಲೆ, ದೇವ್‍ನಾಗರಿಂತ್‍ಚ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ಹಂತಾ ಹಂತಾಂನಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ. ಸಗ್ಳೆ ಪವರ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ವಾಧೀನ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ, ಪೂರಾ ಸೌಲತ್ಯೊ, ಸಂಪನ್ಮೂಳಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚಿಂ. ತೆಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_04

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಆನಿ ಗೊಂಯಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ನಾಗರಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಲಾಂ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ, ಹ್ಯಾ ಘೋರ್ ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಕನ್ನಡ, ರೋಪಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂಗಿ? ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಚ್ ನಾ? ಭಾರೀ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವಿಶಯ್ ಹಿ! ವಿಚಿತ್ರ್!

ಎರಿಕ್: ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ. ರಾಗ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾಪ್ ತೆ ಮಾಗ್ತೆಲೆ ಭಾಟಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ತಾಲೆ, ಆಮ್ಚೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ (ತವಳ್ಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ). ಆತಾಂ ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಡೊನಿ, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಝುಜಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆ? ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಮು? ಹೆ ಸಾಹಿತಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್ ಪಳೆ ಹೆ (ಫಕತ್ ಆಪುಣ್‍ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಲಾಗು ಜಾತಾ) ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಭಾಟಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಚೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಶ್ಟ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್! (ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರತಿಮಾ ವಾಪಾರ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ. ಆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಮೊಗಿ). ತರ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ…?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್..!?

ಎರಿಕ್: ಗುಲಾಮ್‍ಪಣ್‍ಚ್. ಏಕ್ ಹೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ, ಗೊಂಯ್ಕಾರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚೆ), ಸುಶೆಗಾತ್ ಆಸಾತ್. ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಲೆ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆ ಫೆನ್ನಿ ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್?!

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್, ಫೆನ್ನಿ ಮಾರ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್! (ಹಾಸೊ). ಕೊಣಾಕೀ ಕಾಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಜಾಗಯ್ಜೆ! ಅಳೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ ಪಳೆಯಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವಕೀಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ವ್ಹರಿಜೆ. ಹಿ ಗತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ಆಜೂನ್ ಹೆ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಧ್ರೊಂಕ್ ನಾಂತ್?

ಎರಿಕ್: ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನೆ ತುಕಾ. ಏಕ್, ಮನ್ಶಾಕ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವ್ ಪೇಜ್ ಆನಿ ಚೆಟ್ನಿ ಖಾವ್ನ್ ಪುಣೀ ಜಿಯೆತಲೊಂ, ಪುಣ್ ಉಶ್ಟೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಂವ್ಚೊಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಜೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಜೆ, ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇಜೆ.

ಎರಿಕ್: ವ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ಜೆಯಾ. ಅಳೆ, ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ತಾಂ, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕಳನಾ ದೆಕುನ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರಯ್ತಾಂ – ಇತ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊಗಿ? ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಹಾಂತುಂ ಯೆತಾತ್, ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್! ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಖಾತಿರ್. ಪುರೊಗಿ?

ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್‍ಯಾ, ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್. ಭಾಶೆಚೊ ಹಾಂವ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ, ತಿ ಉರಜೆ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತಾಂ. ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ… ಅಸಲೆಂ ಹಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ತುಕಾ ಆಸಜೆ. ಆತಾಂ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಮೋಗ್ ನಾ, ಲಿಪಿಚೆರ್ ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ ತರ್ ತುಂವೆಂ ಝುಜ್ಚೆಂ ಕೊಣಾ ಕಡೆ?

ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಝುಜ್ಚೆಂ! ಕೊಣ್ ಪಳೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಝುಜ್ತಾ, ತಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಝುಜ್ಚೆಂ. ಹೊ ಏಕ್ ಗೊಂದೊಳ್.

ತಿಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್, ಕೊಣೀ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಕರ್ತಾ, ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾ, ಶೋಶಣ್ ಕರ್ತಾ. ಹಿ ಕೊಣಾಚಿ ಚೂಕ್? ದೊಗಾಂಯ್ಚಿ. ಚೆಪುನ್ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಚಿಯ್ ಚೂಕ್, ಚೆಪುನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಚಿಯ್ ಚೂಕ್. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಲೊ ಆನಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸ್ಚೊ ದೊಗೀ ಚುಕಿದಾರ್. ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ನೆ ತಾಣೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ? ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಹಾಂವೆಂ ಝುಜಜೆಗಿ ನಾಕಾ? ಜಾಲಿಂ, ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾವ್ನಾ, ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ, ಪಾವಣ್ಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಗಿ ತುಮ್ಕಾಂ? ನಾ ನೆ?

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಂಕಾಂ ತೆಂಚ್ ಸುಖ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಸ್ತಲೆಂ!

ಎರಿಕ್: ಹಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಲ್ಹಾನ್ ಆಶಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂಕಾಂ ತೆಂಚ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ತೆಂ ಏಕ್ ಚೊಕ್ಲೆಟ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತೆ ಹಾಂಕಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹೆ ಖೆಳ್ತಾತ್!

ಡೊನಿ ತುಂ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್. ತುಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊಯ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ಬರೆಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತೊ ಹೆನ್ರಿ, ತೊ ಸುಟ್ಕೆ ಸಮಾವೇಶ್ ಸಮಿತಿಂತೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಗೊತ್ತಾತ್ ತಾಕಾ. ಶಾಳಾಂನಿ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ದೀವ್ನ್, ‘ಅಳೆ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ತುಕಾ ದುಖನಾಂಗೀ, ತುಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ, ತುಕಾ ರಾಗ್ ಯೇನಾಂಗಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪತ್ರಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ತರೀ ತಾಣೆ, ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕಾಚಿ ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಂಟ್‍ರ್‍ವ್ಯೂ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ವಾದ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮಂಡನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತರ್ ತಾಂಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಸಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಂಯೆ? ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ ತೆ ಬಾಪಯ್ (ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ‘ಬಾಪಯ್’ ‍ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ Loyaltyಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್‍ ತತ್ವ್, ಸಿದ್ಧಾಂತ್, ಧೋರಣ್ ವ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಬದ್ಲಿತಾನಾ, ತಾಚಿ ನಿಶ್ಟಾ ಬದಲ್ತಾ. ತಾಣೆ ನಿಶ್ಟಾ ಬದ್ಲಿಲಿ ಮ್ಹಣ್‍ ದುರ್ಸತಾನಾ ‘ಬಾಪಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಕತ್ Poetic Licence).

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿಂಚ್ ಚೂಕಿ (ಅನ್ಯಾಯ್) ಕೆಲ್ಯಾತ್!?

ಎರಿಕ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆ ಆಶಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತೆ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟರ್ಸ್. ಗೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೆ ಖೆಳಯ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚೆ ಖೆಳ್ತಾತ್. ಕಳೊನ್‍ಗಿ ಕಳ್ನಸ್ತಾನಾಂಗೀ, ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಹಾಣಿ. ಆತಾಂ ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಸತ್, ತಾಣಿ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಆನಿ ಕೋಣ್ ಪಳೆ ತಾಂಕಾಂ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಫುಟ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಹೆ. ಆನಿ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಹಾಡ್ತಾತ್ ಖಂಯ್!

Budkulo_Interview_Eric Ozario_03

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಝುಜ್ ತುಂ ಎಕ್ಸೊರೊಚ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾಯ್. ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತಿ ನ್ಹಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಮೆಳನಾ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್. ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಪುರಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ?

ಎರಿಕ್: ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಝುಜ್ತಾಂ. ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸಯ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ತುಕಾ ಕಾಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಪುರಾ, ತುಂ ಸಾಹಿತಿಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಫಕತ್ ಲಿಪಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ನ್ಹಯ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆಜೆ. ಕನ್ನಡ ಆನಿ ರೋಮಿ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್‍ಚ್ ಅನ್ಯಾಯ್. ಎಕಾ ಮೂಟ್‍ಭರ್ ಲೊಕಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ಅನ್ಯಾಯ್, ಶೋಶಣ್ ಹೊ. ಶೋಶಣ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಸಿನಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹೆ ವ್ಹಡ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್, ತೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ದೆಕುನ್, ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಝುಜ್ಚೆಂ ಝಜ್ ನಿತಿಚೆಂಗಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಾ. ನಿತಿಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿಂಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಯೆಯಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆಂ ರಾಜಕೀಯ್, ಗೊಂದೊಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ. ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಕುಶಿನ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆಮಿ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ಆಸಾಂವ್, ಸದಾಂ ಭೆಟ್ಚೆ ಮನಿಸ್. ಸಕ್ಕಡೀ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಚಲ್ತಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತೀ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಭಾಶಾಭಿಮಾನಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಖಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ತಾ ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ವೆತಾಂ. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ (ನವೆಂಬರ್ 2014) ವಿ.ಕೊ.ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ವಿಮರ್ಶಿಕಾ’ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ತಾಂತುಂ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲಿಪಿಚೆ ಜಣ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕೀ ಗೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿ ವಾದಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಎಕಾ ಮನಾನ್, ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಂತ್, ಸೌಹಾರ್ದತೆನ್ ವಾವುರ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಪ್ರಗತೆಕೀ ಬರೆಂ. ದೊನೀ ಪಾಡ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗಿ?

ಎರಿಕ್: ನಾ. ಜರ್ ತುಜೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಆಸಾ, ತೆದಾಳಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಯೆತ್, ಉಲವ್ಯೆತ್. ಜರ್ ಆಮ್ಚೆ ಉದ್ದೇಶ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ತರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ, ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ? ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸೆವಾ, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ತರ್ ತಾಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊಂಕ್, ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ತಾಳ್ ಪಡನಾ. ಜರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ, ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಸುಟಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿಜೆ. ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂಕೀ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ. ತೆ ಒಪ್ಪನಾಂತ್. ತೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಏಕ್ ಲಿಪಿ, ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಬಸೊಂ?

ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ತತ್ವಾಂ, ಧೊರಣಾಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲೊಣೆ, ಸಂವಾದ್ ಚಲವ್ಯೆತ್. ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀನಾಂಯ್ ತರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಥಂಯ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಸಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ನಾ? ಕಶ್ಟ್?

ಎರಿಕ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತತ್ವಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್ ತುಂ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೊ ಎಕ್ವಟ್. ಪಾಂಚೀ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ. ಹೆಂ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಆನಿ ತುಂ, ಆಜೂನೀ ಏಕ್ ಲಿಪಿ, ಏಕ್ ಸಮಾಜ್, ಏಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತರ್ ವಿರೋಧ್ ಜಾಲೊ ನೆ? ವಿರೋಧ್ ತತ್ವಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹೆಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಆಮಿ ಝಗಡ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಏಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್. ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತುಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಎಕ್‍ಚ್ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪರಿಣಾಮ್? ತಸಲ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸಂವಾದ್, ಸೌಹಾರ್ದತಾ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಚಿ? ಆಮಿ ತೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ. ಹೆರಾಂಕ್ ಮಾನುನ್ ಘೆನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂವಾದಾಚೆ ನಾಟಕ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಶಿವಾಯ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಮುಖ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಭಾಗ್: ಕೊಡ್ತಿಂತ್ಲಿ ಕೇಜ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಧೊಸ್ಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ದುಸ್ಮಾನ್!
ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್: ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ನ್ಹಯ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ⇓
ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಚೆಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಪತ್ರ್: ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶಿಕಾಂಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ
ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?
ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಆಸಜೆ; ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ
ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್!
ವೇಳ್-ಘಡಿ: ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾಕಥಾ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್
ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಯ್ ವ್ಹಯ್
ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News