Latest News

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

Posted on : April 19, 2018 at 2:50 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6
ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್)

“ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಆಸಾ?” ವೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಸವಾಲೆ ಕೆಲೆಂ. “ತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್. “ಕಾಣಿ ಕಾಂಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿನೋದ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಿನೋದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಆತಾಂ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೆನರಾಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯಾ ತಂಬಾಂತ್, ಮನ್ಶ್ಯಾ-ರುಪಾಚಿಂ ಕಸಲಿಂ ಆಸ್ವೆಲಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್.”

“ಆಸೊಂ, ಆಯ್ಕಯಾಂ ಪುಣ್‍ಯೀ.”

ತಶೆಂ, ಘಡ್ಯೆಕ್ ಖಂತ್-ಬೆಜಾರಾಯ್ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದವರುನ್ ತಾಣೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ತೊ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ತೊ ಷೇಕ್‍ಯೀ ನ್ಹಯ್, ಮಾಪ್ಳೊಯೀ ನ್ಹಯ್. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಜಾತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಆದಿ ತೊ, ಕೋಝಿಕೋಡ್ (ಕಲ್ಲಿಕೋಟ್) ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುನ್, ಚಾಕ್ರಾಂಚೊ ‘ಮುಖದಮ್’ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ತವಳ್‍ಚ್ಯಾ ಖಲೀಫಾಂಕ್, ಬಾದಶಹಾಂಕ್, ಸುಲ್ತಾನಾಂಕ್ ಆನಿ ರಾಯಾಂಕ್ ಸಬಾರ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝೆನಾನಾಂನಿ ಆನಿ ಅಂತಃಪುರಾಂನಿ, ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಥರಾವಳ್ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಪಹರೊ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಂಡೆ ಮಾನಾಯ್ ಹಿಜ್ಡೆ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಕಾರಣ್, ಹಿಜ್ಡ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್‍ಯೀ ನಾ, ಬಾಧಕ್‍ಯೀ ನಾ ದೆಕುನ್, ತಸಲಿ ಫವ್ಜ್ ಉಣಿ ಜಾಯ್ನಾಶಿ, ಗುಲಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಡಂಗ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್’ಚ್ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ವಾಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ಖಾಡ್-ಮಿಶಿ ತಾಂಕಾಂ ಫುಟನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಸ್ವರ್’ಯೀ ಮೊಠೊ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೊ – ತಾಂಚೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಕಸಲಿಯೀ ಲೈಂಗಿಕ್ ವೊಡ್ಣಿ ಖಡಾ ಜಾತಾಲಿ.

VJP Saldanha“ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚೊ ಸ್ವರ್ – ತಾಣೆಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಹುಕುಮ್ ದಿತಾನಾ ಜಾಂವ್, ಮೊಠೊ ಆಯ್ಕತಾಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖಾಡ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್‍ವೇ” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ದುಮಿಂಗ್ ಕಾಬ್ರಾಲ್ ಶೆಟಿನ್.

“ತೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರಾನ್. “ಆಟ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶಸ್ತ್ರ್‍ಕ್ರಿಯಾ ವಾ ಅಪ್ಘಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ತಿಂ ದಾದ್ಲೆಪಣಾಚಿಂ ಭಾಯ್ಲಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಉರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹೊಯೀ ತರ್ ಎಕ್ಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಕಥಾ ಫುಡೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

“ಹೈದರ್ ಆಲಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್, ಕೊಝಿಕೋಡಾಂತ್ ಝಮೊರಿನ್ ರಾಜ್ವಟ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್‍ಯೀ ಸಬಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ ವಿಲಾಸಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಹಶಿನಾಬಾನು, ಆಯಾಝ್ ತಿಕಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಜ್. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಿ ಮಾತ್ರ್ ಘುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ ನಾಂವ್ ಝಾಮೊರಿನಾಚೆಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುಂದರ್ ಆನಿ ಜಿವಾನ್ ಘಟ್‍ಮೂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆಯಾಝ್, ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೊ. ಕ್ರಮೇಣ್ ತೊ, ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲ್ಯಾಂಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೊ.

“ತಶೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾವ್ಳರಾಂತ್ಲೊ ತೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ತಾಕಾ 18-20 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ಝಾಮೊರಿನಾಲಾಗಿಂ ಹಶಿನಾ ಬಾನುನ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ: “ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಆಯಾಝಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭೋವ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಂಧೋಬಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಗೆಲಾ. ತಶೆಂ ಪುಣ್‍ಯೀ, ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಝಾಮೊರಿನಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೆದೊ ವ್ಹರ್ತೊ ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ತ್ಯಾಗ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾ. ಬರೊ ಜಾತಚ್ ತುಮ್ಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಯೆತಲೊ. ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕೆಲಾಂ.”

“ಕಿತೆಂ ತುಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್?” ಝಾಮೊರಿನಾನ್ ಹಶಿನಾ ಬಾನುಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಸಲೊ ತ್ಯಾಗ್?”

“ದೆವಾ ಸಾರ್ಕೊ ಆಮ್ಚೊ ಝಾಮೊರಿನ್ ಜಾಣಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಶಿನಾ ಬಾನು.

“ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಶಿವಾಯ್, ದೇವತಾಂ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಹಜಾರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆಸಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಕೃಪೆನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್. ಪುಣ್ ಹೆರ್ ಸುಲ್ತಾನಾಂ ತಶಿಂ ನ್ಹಯ್. ಆಯಾಝಾಚ್ಯೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ತಿಂ ಭುಲ್ತಾತ್, ಆನಿ ತಾಕಾ ತಿಂ ಧೊಸ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಝಾಮೊರಿನಾಕ್, ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಥರಾನ್‍ಯೀ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಆನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಝಾಮೊರಿನಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾಗ್ ಕೆಲಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಸುಖಾಚಿ ಬಲಿ ದಿಲ್ಯಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ?”

“ತಾಣೆಂ… ಶಸ್ತ್ರ್‍ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕರಯ್ಲ್ಯಾ” ಲಜೆನ್‍ಶೆಂ, ದುಖೊನ್‍ಶೆಂ, ಘುಟಾನ್‍ಶೆಂ ಹಶಿನಾ ಬಾನುನ್ ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

Sovo Surngarun_Advt 1

“ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್!” ಝಾಮೊರಿನ್ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. “ತುವೆಂ ಜಾಂವ್, ತಾಣೆಂ ಜಾಂವ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಲಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ, ವಾ ಕಬ್ಲಾತ್ ಪುಣ್‍ಯೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ?”

“ಝಾಮೊರಿನಾನ್ ಮಾಫ್ ಕರಿಜಾಯ್. ಕಬ್ಲಾತ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ಮೆಳ್ತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್, ಝಾಮೊರಿನಾಕ್, ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ, ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಝಾಮೊರಿನಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಹರ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಾಝಾನ್ ತಶೆಂ ಕರಯ್ಲೆಂ.”

“ತಶೆಂ ತರ್” ಬುದ್ದು ಝಾಮೊರಿನ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ. “ತರ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ಪಳತಾನಾ, ತೊ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?”

“ತಾಂತುಂ ಕಸಲೊಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ, ಯಾಲ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಶಿನಾ ಬಾನು. “ಹಾಂವ್ ನಾಚ್ತಾಂ, ಗಾಯ್ತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದಿಲ್, ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಪುರ್ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್.”

“ತೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಝಾಮೊರಿನ್ ಫುಲೊನ್. ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಖಾತಿರ್, ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯೀ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಝೆನಾನಾಂತ್ ಜಮಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಪೊಸ್ತಾಲೊ; ಪುಣ್ ಖರೆಪಣಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಪುಂಸಕತ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ತರಿಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತಾಕಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದೊ ಆಮಿ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್.”

“ತುಮಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ದೇವ್ – ಆಮ್ಚೊ ಮೋಗ್.”

“ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್, ಹಿ, ತಾಕಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್, ಆತಾಂಚಿ ತಾಚಿ ನವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ.”

“ತಿ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳಿತ್ ನಾ – ಕಳಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್.”

“ತಾಕಾ, ತುಕಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್? ತರ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ? ತುವೆಂಚ್?”

“ಛೆ, ಛೆ!” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಶಿನಾ ಬಾನು, ಆಪ್ಲೆ ಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧಾಂಪುನ್. “ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಹಕೀಮಾನ್…”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್. ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಬೂದ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಝಾಮೊರಿನ್, ಚಡ್ ಬುದ್ವಂತಾಪರಿಂ. “ಕೋಣ್ ತೊ ಹಕೀಮ್?”

“ಹಾಂ? ತೊ… ತೊ…” ಹಶಿನಾ ಬಾನು ಚಿಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಜೆಲಿ.

“ಕಿತೆಂ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್?”

“ತೊ… ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್… ಹಕೀಮ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ…” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಹಶಿನಾ ಬಾನು, ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪುಣ್ ಕಲ್ಲಿಕೋಟ್‍ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಹಕೀಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಉಚಾರುನ್!

“ಹಕೀಮ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ… ಬರೆಂಚ್, ಆತಾಂ ತುವೆಂ ವಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್… ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ. ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆಚ್ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಉಣೆಂಪಣ್.”

ಹಶಿನಾ ಬಾನು, ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯೆ ಭೆಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ತಳ್ಮಳೆ ಉಟ್ಲೆ. ಝಾಮೊರಿನಾನ್ ಹಕೀಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಿಣೆಂ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಹಕೀಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನೀಜ್ ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ವಾ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಝಾಮೊರಿನ್ ಜಣಾಂಕ್ ಧಾಡಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿಣೆಂ ಸಾಂಪಡ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್! ದೆಕುನ್, ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾಕ್ ತಿ ಧಾಂವ್ಲಿ, ಥಂಯ್ಸರ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್, ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾವ್ನ್, ವಕ್ತಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಆನಿ ಪಟ್ಟ್ಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ಆಯಾಝ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊ.

ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ತಿಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಬರೆಪಣ್‍ಂಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಆವಯ್ಚ್ಯೆ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆಕ್ ತೊ ಮೆಚ್ವಲೊ.

“ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ.

“ಕಸಲೆಂ ಮುಷ್ಕಿಲ್?”

“ತಾಕಾ ಶಸ್ತ್ರ್‍ಕ್ರಿಯಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್, ಹಕೀಮ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂ…”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ಝಾಮೊರಿನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್’ಯೀ ತೆಂಚ್ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್ತಲೊಂ.”

“ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸತ್ ವ್ಹಯ್‍ಗೀ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಹಕೀಮಾಚೊ ವಿಚಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. “ತ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆತಾಂಚ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರಿಜಾಯ್. ದುಡ್ವಾಕ್ ಭುಲನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಣ್‍ಯೀ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಥೊಡೊ ದುಡು ಘೆವ್ನ್ ತುವೆಂ ತಾಚ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹಚಾಜಾಯ್, ಆನಿ ರಾವ್ಳೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಂಯೀ ಸವಾಲಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣಶೆಂ ತಾಕಾ ತುವೆಂ ಭುಲಯ್ಜಾಯ್.”

“ತಶೆಂ ಕರ್ಯಾಂ” ಹಾಸ್ಲಿ ಹಶಿನಾ ಬಾನು. “ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದುಡು ವ್ಹರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಹಾಂವ್‍ಂಚ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ವೆತಾಂ… ಪುಣ್, ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಝಾಮೊರಿನ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಧಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವರ್ತೊ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳಾಂ. ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್, ಆಮ್ಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ.”

ನಿಜಾಯ್ಕೀ, ಆವಯ್-ಪುತಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಿತರ್, ಹಶಿನಾ ಬಾನು ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಹಕೀಮ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಬರ್ಕತುಲ್ಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗೆಲಿ.

ತಿಣೆಂ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೋರ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ತೊ ನಮಾಜ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಕೊಣೆಂಗೀ ಘಾತ್ಕ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭಾಲಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ. ಭಾಲಿಯೀ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಮನಿಸ್‍ಯೀ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

ತೆಂ ಕಾಮ್, ಪಿಶ್ಯಾ ಝಾಮೊರಿನಾನ್, ಆಮಾಲಾನ್ ಮತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯೆನ್, ಜಟಾಪಟ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾ-ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾನ್ ಆನಿ ಘಾತಾನ್ ಕೊಣಾ-ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಪಿಶೆಪಣಾನ್ ನಿರಾಪ್ರಾಧಿ ಕೊಣಾ-ಕೊಣಾಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲೊ ಗಳ್ಪಾಶಿ, ಅಮಾನುಷ್, ಕ್ರೂರ್ ಆನಿ ಪಿಸೊ ಕಾಳ್ ತೊ!

ಪುಣ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಚಿ ಗಜಾಲ್?

ತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿಚ್.

ತ್ಯಾಚ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆದಿಂ, ತ್ಯೆ ಎಕ್ಯೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯಾಜ್, ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಕಾಮಾನ್… ವಾ, ಶಿಕಾರ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ನಿರ್ಜನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ 12-13 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಸುಂದರ್ ಚಲಿ ವೆಚಿ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಸೈತಾನೀ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೊಳಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಳಾನ್ ತಿಕಾ ತೊ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ವನಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಥರ್ಥರಾಯ್ಲಿ.

ತಾಚೊ ಖೊಟೊ ಇರಾದೊ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್, ಚಲಿಯೆಕ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಘಡಿಯೆ ಭಿತರ್ ಹೆರಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಮವ್ನ್, ದಾಂಡೆ ಆನಿ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಡ್ ಘಾಲಿ. ಚಲಿ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿ. ಆಯಾಝ್ ಶೆಕಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ. ತಿ ಚಲಿ, ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಚ್ಯಾ ನಾಯರ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಲಜ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತಾಣಿಂ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ. ಆಯಾಝಾಚೊ ಜೀವ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾ… ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ದಾಂಡ್ಯಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸೊನ್, ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆಂ ಕೊಯ್ತ್ಯಾನ್ ಕಸಿ ಕರುನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ತಾಕಾ ಸೊಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಹಶಿನಾ ಬಾನುಕ್ ಖಬರ್ ಪಾವಯ್ಲಿ. ಹಶಿನಾ ಬಾನುನ್ ರಾತಾರಾತ್ ತಾಕಾ ಗಪ್‍ಚಿಪ್ ಘರಾ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೆಲಿ, ತಾಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೊ ‘ಕಾಸ್ತ್ರಾದೊರ್’ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ನಾಯರ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಏಕ್ ತಾರಿಪೆಚೊ, ಪುಣ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಘುಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವಾಟೆನ್ ತಾಚಿ ಥಡಾ ಬಾಂಧ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ದುಸ್ರ್ಯೆ ವಾಟೆನ್, ಝಾಮೊರಿನಾಚ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಡ್ ಜಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ಪಣಾಚಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಚಡ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಾತ್ ಕರುನ್ ಝಾಮೊರಿನಾಕ್‍ಚ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಷೇಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಘೆವ್ನ್, ಹೈದರ್ ಆಲಿಚ್ಯೆ ಸೆವೆಂತ್ ತೊ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್

ವಿಶೇಸ್ ಚತ್ರಾಯ್: ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಹಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕೃತಿ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಜರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂತ್ಲೊ ಖಂಯ್ಚೊಯ್ ಭಾಗ್ ಪ್ರಕಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಮಿ ಬರ್ಪಿನಿಶಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ donypereira@gmail.com ವಿಳಾಸಾಕ್ ಇಮೈಲ್ ಕರ್ಚೆಂ.

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 3: ದುಬಾವಾಚಿ ದಾವ್ – ಸಂದೇಶ್
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 2: “ವಚ್, ವಚ್‍ಗೊ ಬಾಯೆ…”
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ
ಪ್ರಸ್ತಾವನ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾಚಿ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News