Latest News

ಎಕಾ ಚೆಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋರ್ನ್

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : April 11, 2014 at 2:28 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Zunth_Story_Tತ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಕುಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕೀ ಸಾರ್ಕೊ ಜಾಗೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಗತ್ತಾನ್ ಜಮ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉದ್ದೇಶುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ: ‘ಹಾಚೆ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಕೊಣೀ ಆಸಾತ್?’ ಕೊಣೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ.

“ತರ್, ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ… ಇಸ್ಕಿ ಮಾಂ…ಕಿ’ ಪೊಲಿಸಾನ್ ತೊಂಡ್ ಗಾಂಟಾವ್ನ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ.

‘ಹೆಂ, ಹಿಂದು-ಗಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್?’ ತಾಣೆ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ? ತೆಂ ಏಕ್ ರಾಂಡ್, ಬಸ್!’ ಸೈಕಲಾಕ್ ಲಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಿಶಿಯೊ ಪುಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ತೆಂ ಹಾಂವೀ ಜಾಣಾಂರೇ…’ ಪೊಲಿಸ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಪ್ಲೊ.

Eka Randyechem Morn_Illustration by Jagath

‘ತಿಕಾ ‘ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ’ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸಿಯಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್‌ಜಿ.’ ಪೊಲಿಸಾಚಾ ಹಾತಿಂ ಬಿಡಿಯೆ ಕಾಟ್ ಆನಿ ಉಜ್ಯಾ ಪೇಟ್ ಸೊಂಪಿತ್ತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

‘ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕರಿಜೆಚ್ ಹವಾಲ್ದಾರ್‌ಜಿ. ಮೊಡೆಂ ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕುಸೊನ್ ಮೂರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.’

‘ತಿಕಾ ಕೊಣಿ ಸಂಬಂಧಿಕ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಗ್ರಾಚ್ಚಾರ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್… ಮಾದರ್ ಚೋದ್.’ ಬಿಡಿಯೆ ಧುಂವರ್ ಫುಂಕಿತ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಹವಾಲ್ದಾರ್.

ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಥೊಡೆ ಮೌನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್, ಥೊಡೆ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಗುಸು ಗುಸು ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಧುಳಿನ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಚಡಾವತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘರಾಂ ಆನಿ ಗುಡ್ಸುಲಾಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

ಚಡುಣೆ, ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಮರ್ತಿ, ಬಿಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘುಡಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೆಂ. ಸೆಜಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಲ್ ವಿರೊಧಾಕ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಅರ್ಗಾಂಟಾನ್ ಇಮರ್ತಿನ್ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‍ಚ್ ನೆಗಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಸಿಂಗಾರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾನ್‍ವಾಲಾ ಕಡೆನ್ ವೆತಾನಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಕೀ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆ ಸಂದರ್ಭ್‍ಯೀ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.

ತೆಂ ಬೀಡಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಿಂಧ್ ಹಿಂದು ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಗೊವ್ಜಿಚ್ ಗೊವ್ಜಿ. ತೆಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಜಮೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಡಾವತ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಮ್ಹವಾಲಿ, ಆಳ್ಶಿ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ರಿಣಾಕ್ ದಂದೊ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಂಡ್ಯೆಂಪರಿಂ ನ್ಹಯ್. ಬೊವ್ ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ!’ ತೆಂ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾನ್‍ವಾಲೊ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಕ್ ಚಡ್ ಗಿರಾಕೀಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಗಿರಾಯ್ಕಿನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದಾರಾಕ್ ಠೊಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ.

‘ನಾಚೊಂಕ್, ಗಾಣಾಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಂಡ್ಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಕೋಣ್ ವೆತಾ ಸಾಯ್ಬಾ? ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಗ್ರಾಂತಿ ಖಾತಿರ್?’ ಪಾನ್‍ವಾಲೊ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರಸಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಬರಿ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಮುಕಾರ್ಸುನ್, ‘ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಶೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ವೆಳಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ತಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

‘ರಾಂಡ್ಯೆಚೊ ನಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾತ್ ಖಂಯ್!’ ದುಸ್ರೊ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

‘ಮೊರೊಂದಿ. ಫಿಗರ್ ಪುಣಿ ಆಸಜೆಮೂ? ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ?’ ಪಾನ್‍ವಾಲೊ ಸಲ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಜ್‍ಯೀ ಪಾನ್‍ವಾಲೊ ಉಲಯ್ತೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ‘ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

“ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ದಳ್ದಿರ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಘಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲೆಂಗಿ? ಆತಾಂ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಗತ್ ನಾ..! ತಾಕಾ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್‌ಜಿ, ವೆಗ್ಗಿಂ ಮೊಡೆಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್.” ಕಸ್ರಿಕ್ ಸುನೊ ಸಾರಯಿತ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಪಾನ್‍ವಾಲೊ.

ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆತೆಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಚಿ ರೆಡ್ಯಾ ಗಾಡಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಚ್ಹಾ ಖಾಲಿ ಕರಿತ್ತ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಟ್ಲಾಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಗಾಡಿಯೆ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

‘ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂರೆ ತುಜೆಂ?’ ಗಾಡ್ಯೆವಾಲಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

‘ಬನ್ಸಿಲಾಲ್, ಸಾಹೆಬ್’ ಮ್ಹಣಾತ್ ತೊ ಗಾಡಿಯೆ ವಯ್ಲೊ ದೆಂವ್ಲೊ.

‘ಖಂಯ್ ವೆತೇ ಆಸಾಯ್?’

‘ಡ್ಯೂಟೆರ್ ಆಸಾಂ, ಸಾಯ್ಬ್’ ತೊ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತೊ ಭಿಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಲೊಕಾಚೊ ಜಮೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ತೊ ಗಾಡಿ ರಾವಯ್ತೊಯ್ ನಾ.

ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ ಅಯ್ಕೊಂದಿ, ನಾ ಆಯ್ಕೊಂದಿ, ತ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊ ಕೆದ್ನಾಯ್ ಗಾಯ್ತಾಲೊ.

‘ಪಳೆಯಾ ಬನ್ಸಿ. ತುಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಗೀಟಿ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವಿಸರ್. ತುಕಾ ಜರೂರ್ ಸಿಮೆತ್ರಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ!’

‘ಕೋಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್?’ ಬೊಡಿ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಆಕಾಂತೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಬನ್ಸಿಲಾಲಾನ್.

‘ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ.’ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

‘ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ!?’ ಬನ್ಸಿಲಾಲಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

‘ಆತಾಂ ತಡವ್ ಕರಿನಾಕಾ. ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮೊಡೆಂ ಸಿಮೆತ್ರಿಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ!’ ತಾಚಿಂ ಭುಜಾಂ ಥಾಪ್ಡಿತ್ ಪೊಲಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

***

ಬನ್ಸಿನ್ ಗಾಡಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ರಾವಯ್ಲಿ. ‘ಚಿಕ್ಕೆ ಮೊಡೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಇಮರ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಿಡಾರಾ ಕುಶಿಕ್ ಚಮ್ಕಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಮೊಡೆಂ ಖಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹಾತ್ ಲಾಗಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬನ್ಸಿನ್ ತ್ಯಾ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ. ತಾಕಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಳಿಜ್ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾಶೆಂ ಭಗ್ಲೆಂ. ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ತಿಕಾ ಭೆಟಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ವೃತ್ತೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿರ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಬನ್ಸಿಕ್ ತಿ ಸೊಬಾಯೆಚಿ ಪುತ್ಳಿಚ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಭೆಟ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲಾಭೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾರಣ್, ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತರೀ, ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿನ್ ಮೋಲ್ ದೆಂವಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮೋಲ್ ದೆಂವಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿನ್ ತಾಕಾ ರೀಗ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್ ತಾಕಾ ದಿಸನಾತ್ಲೊ.

ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆ ಕೇಸ್ ಭಿಸುಡ್ಲೆಲೆ. ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ದ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್ ನಿಸ್ರಲ್ಲೊ. ಪಾಂಯ್ ಅಶ್ಲೀಲ್ ರಿತಿನ್ ರುಂದಾಲ್ಲೆ. ತಿಕಾ ತ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ. ‘ಖಟ್ಲೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸೊಂದಿ.’ ಬನ್ಸಿನ್ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ. ‘ಕಿತೆಂ ರಾವೊನ್ ತಮಾಸೊ ಪಳೆತಾತ್? ಚಿಕ್ಕೆ ಹಾತ್ ದಿಯಾ.’ ತೊ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ. ಕೊಣೆಂಗಿ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಪೆಂಕ್ಡಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿಲೊ.

‘ಚಿಕ್ಕೆ ಥಾಂಬಾ. ಗಾಡಿ ಮ್ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ. ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾಂ.’

ಹಾಚೆ’ದಿಂ ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಂನಿ ಬನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಸವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಗಾಡಿ ನಿತಳ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಭೊಗುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ

ತಾಣೆ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಎಕಾ ನಳಾ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಧುಲಿ. ತೊ ಪಾಟಿಂ ಇಮರ್ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾತ್ ದಿಲೊ. “ಜಾಗ್ರುತ್!” ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ. ಬನ್ಸಿಲಾಲ್‍ಯೀ ಚಡ್ಲೊ.

ಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ವಿಶಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಕ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಶಿ ಗಾಳ್ ದೀವ್ನ್, ‘ಗಾಡಿ ಖಂಯ್ ಗಾಡಿ! ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಂವ್ಕ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಾಣೆ ಖಾಂದ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ದೊಡುನ್ ಉಶ್ಯಾಪರಿಂ ಕೆಲೊ. ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಪಂದಾ ದವರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಬಿ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಕಯ್ಲ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಆಪುಣ್ ಊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ಗಾಡಿ ಆಂಬುಡ್ಲಿ.

ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಗಾಡಿ ರಾವವ್ನ್ ಬನ್ಸಿ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ. ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಗಾಡ್ಯೆಕ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಬಿಂ ತಿಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ಅಸ್ತವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಖಿಣ್ ತಿಚೆ ವಿಣ್ಗೆ ಪಾಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ಬನ್ಸಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಲಜೆನ್ ದೊಡುನ್ ತಾಣೆ ತಿಚೆಂ ಕಾಪಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಪಾನ್‍ವಾಲಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಕುಶಿಕ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.
ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಸಾತ್ ರುಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಲಾಂಬ್ ಪಟ್ಟಿಚ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆ ತಾಣೆಂ ಪಾನ್‍ವಾಲಾಕ್ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್ ‘ಹಾಚೆ ಪೂಡ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಿ ಧನ್ಯಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಡ್ದೊಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

‘ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಚೊ. ಇತ್ಲೆ ಪೂಡ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆ?’ ಪಾನ್‍ವಾಲೊ ತಾಪ್ಲೊ.

‘ದೀ ಧನ್ಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ನಾ.’ ಪಾನ್‍ವಾಲಾನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್‍ಚ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೆಜ್ತಾನಾ ಬನ್ಸಿ ಸಂತೊಸ್ಲೊ. ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಚಡ್ಲೊ. ಪಾನ್‍ವಾಲಾ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆ. ಪಾನ್‍ವಾಲ್ಯಾನ್, ಸುನೊ ಸಾರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಡ್ಯೆನ್ ಬನ್ಸಿ ಕುಶಿಕ್ ಏಕ್ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಸಂಕೇತ್ ಕೆಲೊ. ಬನ್ಸಿನ್ ರಾಗಾನ್ ರೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ದೋನ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿಂ.

ಗಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ತಾನಾ ಬನ್ಸಿನ್ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಏಕ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವಯ್ರ್ ಸುರ್ಯೊ ಕೆಂಡಾಪರಿಂ ತಾಪ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಮ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ಸಾಗ್ಸಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬನ್ಸಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ಯಾ ಪಂದ್ಲೆಂ ಉಶೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಿಸ್ರಲ್ಲೆಂ. ಗಾಡಿ ರಾವವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಶೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಮೊಡೆಂ ಚಿಕ್ಕೆ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ತೊ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚಿ ಕೂಡ್ ಆಪಡ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‍ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಧಡ್ದಡೆ ಚಡಯ್ತಾಲಿ. ತೊ ಗಾಸಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡ್ಯೆಕ್ ನವ್ಯಾಚ್ ಕಾಪ್ಡಾನ್ ಸುರ್ಗಾಂರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಂನಿ ಸಜೊನ್ ‘ರಾಣಿ ರೂಪಮತಿ’ಪರಿಂ ಘರ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಉಭಿ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಕ್ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಬೀದಿಕ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಮುನ್ಯಾಂನಿ ಉಡ್ಕಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ಇಮರ್ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಉತರ್ತಾನಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‍ಚ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜಿಕುಂಕ್ ತೊ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಗೊಂದೊಳಾಂನಿ ಬುಡೊನ್ ತೊ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆತಾನಾ ತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ದಾರಾರ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ರಾಣಿ ರೂಪಮತಿ! ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ ಲಾಗಿಂ ತಾಕಾ ಕಸಲೊಗಿ ಅವೆಕ್ತ್ ಬಾಂದ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲೊ. ‘ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿಜೆಚ್’ ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

ಬನ್ಸಿನ್ ಪೂಡ್ ಚಿಲ್ಲರಾಂಚ್ಯಾ ಪೊತಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಮುಟಿಂತ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ಭರ್ನ್ ತಾಣೆ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಉಡಯ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ನಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೊಚ್ ವಾಟ್ಸುರೆ, ದುಕಾನ್‍ದಾರ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೆ. ಮಾಗ್ತೆಲೆ, ಭುರ್ಗೆ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಪರಿಂ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲೆ. ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಣಿಂ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಉಡಯಿತ್ತ್, ‘ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ್ ಹೈ.’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕರ್ಕಸ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಬನ್ಸಿ. ನಾಣಿಂ ಆರಾಂವ್ಕ್ ಉರ್ಡತೆಲ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ, ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ, ‘ಸಬ್‍ಕಿ ಯಹೀ ಗತ್ ಹೈ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿಲಿ.

ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬನ್ಸಿನ್ ರೆಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಮಾರಾಂಚೊ ಶಿಂವೊರ್ ವೊತ್ಲೊ. ಗಾಡಿಯೆನ್ ವೇಗ್ ಆರಾಯ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಗಾಡಿಯೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಖೆಟ್‍ಚ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮೊಡ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಚಾರೀ ಪೊಂತಾನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ರಾಮ್ ನಾಮ್’ ನಾರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣ್‍ಗಿ ಮಾಗ್ತೆಲೊ, ‘ಸೇಠ್‍ಜಿ ತುಮಿ ಜರೂರ್ ಬೆಂಡಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆಚ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬನ್ಸಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಬನ್ಸಿ, ಧ್ಯಾನ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ‘ಸೇಠ್‍ಜಿ, ಆಪಂವ್?’ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ಫುಲಾಂ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಝೆಲೊ ಹಾಡ್ಲೊ. ಬನ್ಸಿನ್ ಗಾಡಿ ರಾವವ್ನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಫುಲಾಂ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಿಂ. ಝೆಲೊ ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ದವರ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೆಂಡಾಗಾರ್ ಆಯ್ಲೆ. ‘ಸುರು ಕರಂವ್‍ಗಿ ಸೇಠ್‍ಜೀ?’ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಬನ್ಸಿನ್, ‘ಹುಂ’ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಬೆಂಡ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಂ. ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಬನ್ಸಿನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಮೂಟ್ ನಾಣಿಂ ಉಡವ್ನ್, ‘ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ್ ಹೈ…’ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಸಬ್‍ಕಿ ಯಹೀ ಗತ್ ಹೈ.’

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬನ್ಸಿಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ವೊತಾಚಿ ದಾವ್ ಚಡೊನ್‍ಚ್ ಯೆತಾಲಿ. ಆನಿಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಬನ್ಸಿ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಹೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಅಸೊಚ್ ಆನಿಕೀ ಮುಕಾರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ, ತೊ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ.

ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತೆತ್ ಆಸಾತ್ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ: ‘ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಬನ್ಸಿ ನ್ಹಯ್‍ವೇ? ತೋಟಿ ಬನ್ಸಿ..!’

‘ತೋಟಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಆಯ್ಕತಚ್ ಬನ್ಸಿಕ್ ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಉರ್ಕುಟಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಲ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ವರ್ನಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಶೆಗುಣ್ ಬನ್ಸಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ತೋಟಿ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.
‘ಬೆಂಡಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಆನಿಕೀ ವಯ್ರ್ ಉಟೊಂದಿ…’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಪೂಡ್ ಚಿಲ್ಲರಾಚಿ ಪೊತಿ ಸಾಸ್ಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥೊಡೆಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಉಡಯ್ನಾಸ್ತಾಂಚ್ ತೊ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೊ.

‘ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ್ ಹೈ… ರಾಮ್ ನಾಮ್ ಸತ್ಯ್ ಹೈ…’ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ವ್ಹಾಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಿಮೆತ್ರಿಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಸ್ ಸಾಂಕೊವ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬನ್ಸಿನ್ ಥೊಡಿಂ ನಾಣಿ ವಿಂಚುನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ವಿಂಚುಕ್ ಧಾಂವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಖುಷ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಕ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಗಾಡಿ ರಾವಯ್ಲಿ. ‘ಆನಿಕ್ ತುಮಿ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ.’ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಾದ್ಯ್ ಬಂಧ್ ಜಾಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾಂಚಿ ಪೊತಿ ಬನ್ಸಿನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ದಿಲಿ. ಮಾಗ್ತೆಲೆ, ಭುರ್ಗೆ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಹಾಲ್ಲೆ ನಾಂತ್.

‘ಮೊಡೆಂ ಹಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಖುದ್ದ್ ಮ್ಹಜಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಪಳೆಲೆಂ!’ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ವ್ಹಯ್‍ಗಿ ಕಿತೆಂ?’ ಬನ್ಸಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ.

‘ಮೊಡೆಂ ಹಾಲ್ಲೆಂ.. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ!’ ಕೋಣ್‍ಗಿ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾನಿಂ ಉಜ್ಯಾ ಸಾರಿಯೆರ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್! ತಾಣೆಂ ದೆಂವೊನ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ. ಇಮರ್ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ತಾಣೆ ನಾಡ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ತಾಕಾ ಶಿರ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಬೋಟ್ ನಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ್ಲೆಂ. ಥೈಂ, ಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ವಾ ಸೊಡ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಗಾಡಿ ಚಡ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಜೊರಾನ್ ಧಡ್ದಡ್ತಾಲೆಂ. ಗಾಡಿ ಸಾಂಕ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾಲಿ. ದೊನೀ ಕುಶಿಂ ಉದ್ಕಾಚಿ ರಾಸ್. ತಡಿರ್ ರೆಂವೆಚಿ ರಾಸ್ ವೊತಾಕ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲಿ.

ಬನ್ಸಿ ಆತಾಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಸಬ್ದ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಮೌನ್. ಸಾಂಕೊ ದೆಂವೊನ್ ಗಾಡಿ ಸಿಮೆತರಿಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾಚಿ ಭೀಕರತಾ ಭೊಗುಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಸಾರಿಯೆರ್ ಏಕ್ ಮೊಡೆಂ ಜಳ್ತಾಲೆಂ. ತಾಚೊ ವಾಸ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

ಬನ್ಸಿನ್ ಗಾಡಿ ಚಾಮಾದೊರಾಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲಿ.

“ಕೋಣ್ ಥಂಯ್? ಪುರುಂಕ್‍ಗಿ, ಲಾಸುಂಕ್?” ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಪುರುಂಕ್.”

“ನಾಂವ್?”

“ಇಮರ್ತಿಬಾಯಿ.”

“ಪ್ರಾಯ್?”

“ಬಾತ್ತೀಸ್!”

“ಘೊವಾಚೆಂ ನಾಂವ್?” ಚಾಮಾದೊರಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ಲಿ.

ಬನ್ಸಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಧೀರ್ ಜಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ:

“ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ವಾಲ್ಮೀಕಿ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಾಮಾದೊರಾಚ್ಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರಾರ್ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟ್ ದಾಂಬುಂಕ್ ತೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಗಾಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಮೊಡೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ಅಸ್ತವೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಾಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಕೆಲಿ. ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖೊರೆಂ ವಿಂಚುನ್, ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ತೊ ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.

*****   *****   *****

(ದೆವಾಧಿನ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವರ್ಮ ಹಾಚಿ ‘ರಾಣಿ ರೂಪಮತಿ’ ಹಿಂದಿ ಕಾಣಿಯೆಚೊ, ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಹಾಣೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಕ್ ತರ್ಜಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘The Funeral’ ಕಾಣ್ಯೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಜುಮೊ. ಇಂಗ್ಲಿಷಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತರ್ಜಣ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News