ಪುಗಾಸಾಂವ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : July 11, 2014 at 12:50 PM

Fugasanv_Story_Tಘುಂವ್ಚೊ ಫ್ಯಾನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಜನೆಲಾಚೊ ಆರ್ಸೊ ಕುಶಿಕ್ ಕೆಲೊ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್. ಘಾಟಾರಾವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಘಾಣ್ ಯೆತಾಲೆಂ, ತಿಕಾ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಂದ್ತಾ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾಲ್ಲೆ, ಆಜೂನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಘಾಣಿಕ್ ತಿ ಹೊಂದುನ್ ವಚುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಘಾಣ್ ಸದಾಂಚೆಪ್ರಾಸ್ ಆಜ್ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕರ್ಮರಾಚ್ಯಾ, ಧುಂಪಾಚ್ಯಾ, ಬೆಣ್ಶಿಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜುರುಕಾಂಚ್ಯಾ   ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿತಳ್ ವ್ಹಾರ್ಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿಕಾ. ದಿಸಾಚಿಂ ಚೊವೀಸ್ ವ್ಹರಾಂಯಿ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲಿ ಘಾಣ್ ಹುಂಕುಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಗೊಲಿಮಾರ್ಚೆಂ ನಿತಳ್ ವ್ಹಾರೆಂ ಸೆವಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ಆಯ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್.

ಖಂಚಿಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಸ್ತ್ ವಾ ಸುವಾತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಪಾಡ್ ಗೂಣ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸ್ವಾಭವೀಕ್. ವಸಯ್ ತಿಣೆಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ, ಪೂಣ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಘಾಣ್ ಸೊಸುಂಕ್‍ಚ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ನಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

‘ಜನೆಲಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ದವರಿನಾಕಾ ಮಾಂಯ್..ಪ್ಲೀಜ್.. ದಿಸಾಚೆಂ ಘಾಟಾರಾಚೆ ಮೂಸ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಜಳಾರಿ ಭಿತರ್ ಯೆತಾತ್. ಹಾಂಗಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಆನಿ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಸಾ..’ ಕ್ಲಿಪ್ಫಿನ್ ತಿಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್. ‘ಜಳಾರಿ ಆನಿ ಮೂಸ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉಣ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ? ಪೂಣ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ಚ್ಯೊ ಜಳಾರಿ ಜಾಂವ್ ಮೂಸ್ ಜಾಂವ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಂಪರಿಂಚ್, ವಿಕಾಳ್ ನ್ಹಯ್..ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಚಾಬ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಜಳಾರಿ..ಪೂಣ್ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾ ’ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗುಣ್ಗುಣೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಳೆಲೆಂ ತಿಣೆಂ.

ತಿಣೆÂಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಎಪಾರ್ಟ್‍ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಭಾಂದಪ್ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ; ಭಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಕ್ ಲಾಗುನ್‍ಂಚ್ ಝೊಪ್ಡಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಕಾಳೆಂಚ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚೊ ಘಾಟಾರ್.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲೊ ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್, ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಪುತಾ-ಸುನೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಸೊಪಾಣ್ ಜಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ವಿಸ್ರಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭೊಗುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ನಕ್ಕಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ತರ್‍ಯಿ ವ್ಹಯ್ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ಪುತಾ-ಸುನೆಚ್ಯಾ ಕುಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಪುÅಗಾಸಾಂವ್ ನ್ಹಯ್- ತಿಕಾ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಸದಾಂ ಧಾ ಜಾಯ್ಜೆತರ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ಚಿಂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾ, ತಿ ಸನ್ವಾರಾಚಿ ರಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಟಿ ವಿಚೆರ್ ಆವಾಜ್ ಉಣೊ ದವರ್ನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನೆಲಾಚೆರ್ ತಣಾಚಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಹಾಂತುಳ್ನ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಮುತುಂಕ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿ. ಕಾಕ್ಸಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಹೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

‘ಶುಗರ್ ನಾ, ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ನಾ..ಕಿತೆಂಚ್ ಪಿಡಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಕಿತ್ಲಿ ವರ್ಸಾಂ ಹಾಂಗಾ ಲಂಗಾರ್ ಘಾಲ್ತೆಲಿ..ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತಿಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ…’ ರೇಶ್ಮಾ ಪಡ್ಪಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ಬೊಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಮಾತಾರಿಂ ಕೋಣ್‍ಯಿ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ರಾವಾನಾಂತ್; ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಸಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.. ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಗಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾ..ಹಿ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಅಶೆಂ ಉಟುನ್ ಯೇತ್ ಆನಿ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮೊರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವುಂಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ..ಪೆÇ್ರಬ್ಲಮ್ ಜಾಲೆ’ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೊ.

‘ಆಮ್ಚೆಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ..ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್  ತುಜಿ ಆವಯ್ ಶಿರಾಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ..ಚಿಂತಾನಾ ವಿರಾರ್ ಜಾತಾ..ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್..ಆಮ್ಚಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಯ್ವೆಸಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ’ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆ.

‘ಪ್ಲೀಜ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್..ಥೊಡೆ ದೀಸ್..ಕಶೆಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ತಿಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ..ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ವಾಂಚುಂಕ್ ನಾಂತ್..ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್, ಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಭಯ್ಣ್ಯೊಂ ಕೆನ್ಸರಾಂತ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್..ಮಾಂಯ್ಕ್ ಚಿಟಡಿeಚಿಜಥಿ 65 ಜಾಲಿಂ’ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ..ಣoo muಛಿh’ ರೇಶ್ಮಾ ಹುಳ್ವುಳ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ವೆಗ್ಗಿಂ ಮೊರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ದೆವಾಕಡೆ ಮಾಗಜೆ…ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?’ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲೊ ವಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಮಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ತೆ ಘಡಿಯೆ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ.

ಸುನೆನ್ ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ತಡ್ವುನ್ ವರ್ತಿ…ಪೂಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ತಿಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ, ತಿಣೆಂ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲಿತಾಂತ್ ದಾಗ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್‍ಲ್ಲಿಂ.   ಆನಿ ತೊ ಹುಲೊಪ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ತಿಕಾ ಲಾಸ್ತಾ ತಶೆಂ ಜಾತಾಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಪಾಟಿಂ ಮಾಂದ್ರೆಚೆರ್ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೊಲಾಚೊ ದಿವೊ ಫಾಲ್ವಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುತುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಫಾಂತೆಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ನೀದ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಚ್ ನಾ..ಪುತಾ ಸುನೆಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಶೆತಾ-ಭಾಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಆಳ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಆಪಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದಪ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ವೋತ್ ತಕ್ಲೆರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ  ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ವೋತ್ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾಜ್ವಾಜೆ ತರ್ ವೆತಾತ್.. ಜೆವಾಣ್-ಖಾಣ್ ದೀವ್ನ್ ಅಡಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಕೂಲ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಪುರೊ ಪಡ್ತಾ?  ತಿತ್ಲೆಂ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್; ಮಾಡಾಂಕ್ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್, ಮಾಡಿಯಾಂಕ್ ತೇಲ್ ಸೊಡುಂಕ್, ಸುಕ್‍ಲ್ಲೆ ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪೆÇಪ್ಳಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಪು ರಿಪೇರಿ ಕರುಂಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ವೆಂಕುಕ್ ಪೆÇರಾತ್ತುನ್ ಪೆÇರಾತ್ತುನ್  ದೊದೋನ್ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೊಟಾರ್ ಆಪ್ಡಿತ್ ತರ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಘೆತಾಲೊ. ಗಾದೆ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೆಲಿಸಾಬಾನ್ ಮಾಡಿಯೊ ಆನಿ ಮಾಡ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ. ಫಳ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ದೆವಾ ಘರ್ ಗೆಲೊ. ಭಾಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಪುರ್ತಿ ಹರ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಲಾಖಾಂಕ್ ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಿಕುಂಕ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

‘ಬಾಯೆ..ತುಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ಬೊಂಬೊಯ್ ತುಕಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಘರ್‍ಜಾಗೊ ಆತಾಂಚ್ ವಿಕಿನಾಕಾ..ಸೊ ಮಯ್ನೆ ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ರಾವುನ್ ಪಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಡೆನಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಘರ್-ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಡೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಚೊ ಪೂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ತವಳ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಡೆನಿಸಾನ್ ಸುಚಾಯಿಲ್ಲೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಪಾಟಿಂ ವಚುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಥಳಾರ್ ರಾವುಂಕ್ ಘರ್-ಜಾಗೊ ತರ್‍ಯಿ ಆಸ್ತೊ. ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆತಲಿ?

‘ಮಯ್ನೊ ಭೊರ್ ರಾವುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂನೇ.. ಬೊಂಬೊಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ವೊಂಬತಾ..’ ತಿಣೆಂ  ಡೆನಿಸಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಮುಂಬಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಯ್ನೊ ಭೊರ್ ಪುತಾ-ಸುನೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವುನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾ ಮಾಹಿಮ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸರ್‍ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂಕ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ವೊರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ತಾಲಿಂ. ಘರಾಂತ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.  ತವಳ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್  ಮುಂಬಯ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂಚ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾ-ಸುನೆನ್ ಬರೆಂಚ್ ತಂಗ್ಗಾಣೆಂ-ಮಂಗ್ಗಾಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಸುಧಾರ್ಸಿಲ್ಲೆಂ. ಮಯ್ನೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಪರಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ.  ಪಾಟಿಂ  ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಾರ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ, ‘ಜಿವಾಂತ್ ಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾಯ್, ಮುಸ್ಕರ್ ಗೊರ್ಶೆಲಾಂ..ಬೊಂಬೊಯ್ ತುಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಕಾ ಆಪೂರ್ಬಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

‘ಗಾದೆ ಸಾಗೊಳಿ ಕರುಂಕ್ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾದೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತೋಟ್ ಕೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್‍ಯಿ ಜಣ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಪಂಜಿಮಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಯ್ ತೊಟಾಕ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್..ಹ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಡುನ್ ಸಿಲಿಬಾಯೆಪರಿಂ ಪೆಂಕಾಟ್ ಮೊಡುನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಪಡುಂ ತರ್?’ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್‍ಂಚ್ ಪುತಾಕಡೆ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಸಂಕಟ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆ.

‘ತುಂ ಹೊ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಮಾರ್ನ್ ವೀಕ್ ಆನಿ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇ ಮಾಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ತವಳ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಫಕತ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಭೊಗುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ಉಲಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ದೆಕಿಖಾತಿರ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾ.

ಮಾಲ್ಘಡೊ ರೊನಿ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಉಪೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅಂತರ್‍ಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್ ತಿಣೆಂ ಜಿವಾ ವರ್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸರ್ವಸ್‍ಚ್ ತೊ  ಮ್ಹಣ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಆವಯ್ಕ್ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ  ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್ ಜೋಪ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಭೊರೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ನಾಯ್ಟೆಚ್ಯಾ ಪೆÇಂತಾನ್ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್ ಕಿಚ್ಚನಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ತಿ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ರಾವುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪ್ರಾಸ್ ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉರ್ಬೆನ್ ತಿಣೆಂ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್ ವಸಂಯ್ತ್ ನವೆಂ ಘರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೊ. ದುಡು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೆಂಟೆ ದೆಗೆರ್ ಖಂಯ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಿಂ.. ತಿ ಚುರ್ಚುರ್ಲಿ.

ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಆವ್ಹಯ್ನ್ ಕರ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೊಗಾನ್ ತಿಣೆಂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್ ವಾಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಿಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಶಿಕಪ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ರಿಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ಬರೆಂ ಶಿಕುನ್, ಚಡ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾಯ್ತ್..ಹಾಂಗಾಚ್ ಶಿಕುನ್ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಬರೆಂ ತಾಕಾಯಿ ಬರೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಫೆಲಿಸಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಕ್ ಪಾವಜೆತರ್ ಫೆಲಿಸಾಬ್ ಅಂತರ್‍ಲ್ಲೊ. ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್ ಪಿಯುಸಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಡ್ಪಿ ಧಾಡುನ್ ಐಟಿಐ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ..ಆಪ್ಣೆಂ ಘೊವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ನ್  ಧಾವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್.

ಜಿವಾ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್. ಸಕಾಳಿಂ ಉಂಡ್ಯಾಚಿಂ ದೋನ್ ಸುಕಿಂ ಕಾಪಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೆÇಟಾಚೆ ಭುಕೆಪ್ರಾಸ್ ಮತಿಚಿ ವಿರರಾಯ್ ತಿಕಾ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಕರ್ತಾಲಿ. ಪಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ಲಿ ಊಬ್‍ಯಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿಣೆಂ ಹೊಲಾಚೊ ಫ್ಯಾನ್ ಘಾಲೊ.

‘ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಎಲೆಕ್ಟಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಲ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಯೆತಾ. ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಫ್ಯಾನ್ ಘಾಲಿ ನಾಕಾ.. ಎಕ್ಲಿಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲಿ ಧಗ್ ಜಾಯ್ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಪುಣ್ ಪುತಾ-ಸುನೆಕ್ ಜಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ತವಳ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತಶೆಂ ನೇಮ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಆಪುಣ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಕಿಚ್ಚನಾಚೊ, ಹೊಲಾಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಡ್‍ರುಮಾಚೊ ಫ್ಯಾನ್ ಚಾಲು ದವರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಣೆಂ ತವಳ್ ಮತಿಕ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ನಾ; ಆತಾಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ಘರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಚಿಯ್ ಬಂಧಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿಚೆಂ ಘರ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಆಸ್ತ್. ತಿಣೆಂ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ-ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಕೋಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣ್‍ಯಿ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಗಾಸಾಂವಾಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಚೆಂ ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣ್ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವುಂಕ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆಂ ಕೊಲ್ಲು ಯೆತಾಲೆಂ. ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಚಾ ಕೊಲ್ಲುಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ರಾವುನ್ ತಿಕಾ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾಲಿ. ಉಲೊಂವ್ಕ್-ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕೋಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಟಿವಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಂ ರುಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ತೆಂ ಘರ್ ತಿಕಾ ಜಯ್ಲಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ತೆಂ ಜಯ್ಲ್ ತಿಕಾ ಪುಲ್ಗತ್ರೆಪರಿಂ ಹುಲ್ಪಯ್ತಾಲೆಂ.

‘ಮಾಂಯ್ ತುಕಾ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಹಿಂದಿ- ಮರಾಠಿ ಯೇನಾ..ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ.. ಭಾಯ್ರ್ ಕಟೀಣ್ ಧಾವ್ ಆಸ್ತಾ..ತುಂ ಘರಾಚ್ ಬಸ್’ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ತಿಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಸುರ್ವೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಬಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದುಕನಾಕ್ ತಿ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ. ಕಾಸಾರ್ಗೋಡ್ಚ್ಯಾ ಮಲ್ಬಾರ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಯೆತಾಲಿ. ತೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಖಂಯ್ ಶೊಪ್ಪಿಂಗಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲಿಚ್ ನಾ.

ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ಸುರೆಕ್ ವಚುಂಕ್‍ಯಿ  ತಿಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವiುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ರಿಕ್ಶ್ಯಾ, ಟೆಕ್ಶೆ ಆನಿ ದೋನ್ ರೊದಾಂನಿ ಧಾಂವ್ಚೆ ಸವಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಯೆತಾತ್ ತಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಬಿಎಸ್‍ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂ ಕಾನಾಂತ್ ವ್ಹಾರೆಂ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಪರಿಂ ಲಗಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾಲಿಂ. ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವುಕ್‍ಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪೆಂಟೆಂತ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಕುಶಿಂನಿ ವಾಟ್ಸುರ್ಯಾಂನಿ ಚಲುನ್ ವಚುಂಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ರೂಂದ್ ಸುವಾತ್ ಆಸ್ಲಿ, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ್, ರಸ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ವಾಟ್ ನಾ ತಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ತಿಕಾ ಆಜೂನ್ ತಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ. ಎಕಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ-ರೇಶ್ಮಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್, ಭೊಂವೊನ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಗೆಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್, ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ದೋನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಭಿತರ್ ಸರಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಘುಸ್ಪೊಡ್‍ಲ್ಲಿ, ನಿಮಾಣೆಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್‍ಮ್ಯಾನಾನ್ ತಿಕಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆ ಭಿರಾಂತೇನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕ್ಲಿ ಸಕಯ್ಲ್ ಸಯ್ತ್ ಗೆಲ್ಲಿ ನಾ.

‘ಘರಾಚ್ ಬಸುನ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮುಡ್ಕೆತಿತ್..ದಿಸಾಕ್ ಚ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚುನ್ ತಶಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆ’ ಮ್ಹಣ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ಮ್ಹಾಳ್ಯೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ  ಎಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ದೆಂವುನ್-ಚಡುಂಕ್‍ಯಿ ತಿಚೆ ದೊಂಪ್ರಾಚ್ಯೊ ಗಾಂಟಿ  ಸೊಡಿನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಗೊಲಿಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಶಂಕರ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ತಿಚೆ ದೊಂಪೆÇರ್ ಝರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಸಾರ್ಕೆ ಕರುಂಕ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ವಚುನ್ ಒಪ್ರೇಶನ್ ಕರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ‘ಮಣಿಪಾಲ್ ನಾಕಾ ಮಾಂಯ್..ತುಂ ಬೊಂಬಯ್ ಯೇ. ಹಾಂಗಾ ಬರೆ ದಾಕ್ತೆರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಇನ್ಸೂರ್ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ತಿಕಾ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶೊಪಾಥಾವ್ನ್ ದುಕಿಚೊ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೂಸ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ-ರೇಶ್ಮಾಕ್  ಮುಂಬಂಯ್ತ್  ಆಪುಣ್ ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಸುಶೇಗ್ ನಾ  ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಥಂಯ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.  ಆಯ್ತಾರ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಹಪೆÇ್ತ ತಾಂಚೊ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ವೆತಾಲೊ. ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಲಾಬಾಕ್ ವಚುಂಕ್-ಯೆಂವ್ಕ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಚೆರ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ವೆತಾಲೊ. ತಾಂಚೊ ದರ್ವಡ್, ತಾಂಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್  ಗುಮಾನ್ ದಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್  ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾನ್ ನೀಜ್ ಹಕೀಕತ್ ತಿ ಸಮ್ಜಲ್ಲಿ.

‘ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದವರ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಥಾವ್ನ್ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಬ್ ಕರಿಜೆ ಪುತಾ..ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ತುಂ ಘರಾಚೆಂ ಲೋನ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಡ್..’ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಖುಶೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಪ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕ್‍ಚ್ ನ್ಹಯೇ  ತಿಣೆಂ  ತವಳ್ ರಾಜಾಂವ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಲೋನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ಅಶಿಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುರಾತ್ ಕರ್ತಾತ್ ವಾ ಆಪ್ಣಾಕಡೆ ಮಾತ್ರ್ ಸುರಾತ್ ಕರ್ತಾತ್—ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕಡೆಚ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ..

‘ಘರ್ಚೆಂ ರಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನ್ ತರ್ ಪುತಾ-ಸುನೆಕ್ ಸುಶೇಗ್ ಜಾಯ್ತ್..’ ತಿಣೆಂ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವುಂಕ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಗಳೊ ಭೊರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮುಂಬಯ್ ರಾವುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಆಪುಣ್ ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ  ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಹಿಂಚ್ ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಂಚ್ ವೊರಾಂ ಜಾಯ್ಜೆತರ್ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಉಟ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟುನ್ ಸವಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ  ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಉಟ್ಚೆಂಚ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ರಾಂದಾಪ್ ಆಪುಣ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ತುವೆಂ ಆಲಾಂ ಉಲಾಂ  ಕರ್ನ್ ರಾಂದ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಕೊಲಬಾ ಪಾವೊನ್ ಜಾಯ್ತ್..ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬಸ್..ಹಾಂವ್ ರಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾಂ  ಉಸ್ಪೊನ್ ಜೇವ್’  ರೇಶ್ಮಾ ಪಡ್ಪಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೇಶ್ಮಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ  ಆವಾಜಾಂತ್ಲಿ ಹುಣ್ಸೊಣ್  ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಕಟೀಣ್ ದುಕ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಕ್ ಚುಕುನ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮಿ-ತುಮಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಚ್ ನಾ. ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಾನ್-ಗೌರವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ದಿತಾಯ್ ತೆಂಚ್‍ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೆಂ ಚುಕ್ಲಾಂ? ತಿಕಾ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

‘ಆಮಿ ಕಡ್ಯೆಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಉಣೊ ಘಾಲ್ಚೊ, ಚಡ್ ತೇಲ್ ಘಾಲಿನಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರೋಲ್ ಆಸಾ, ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಚಡ್ತಾ ಆನಿ ಮುತಾಂತ್ ಫಾತೊರ್ ಜಾತಾತ್’ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ಆಪ್ಣಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಂಬನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್; ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ನಾರ್ಲ್, ತೇಲ್ ಆನಿ ಮೀಟ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ರಾಂದುಂಕ್ ತಿಕಾಯಿ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಕಡಿ ಬರಿ, ಮಾಯ್ನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಹೊಚ್ಚ್?..  ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ನವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಕಾಮಾಕ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ವೆಚೆಂ, ಟ್ರ್ಯಾಫಿಕಾಂತ್ ಸಾಂಪೆÇ್ಡನ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಟೆನ್ಶನಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಂದುನ್ ವೆಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಆಡ್ ಪಡುನ್ ನಿಡ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್.

ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ರಾವುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚುನ್, ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ನಶ್ಟೊ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.  ಹೆ ಪಾವ್ಯಿಂ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಆನಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್  ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ.

‘ಆಮಿ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್‍ಚ್ ಆಫಿಸಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್.  ಆಯ್ತಾರಾ ಘರಾ ಸಾಫ್-ಸೂಪ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ..ತುಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ..ತುಂ ಘರಾಚ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್.

‘ಹೆಣೆಂ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಕೋಣ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ. ಇಗರ್ಜ್  ಲಾಗ್ಗಿಂ  ಆಸಾನೇ… ಸೆಜಾರಾ ಒಳ್ಕಿಚಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳೆ ಪುತಾ’ ತಿಣೆಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಪಳೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಖಬರ್‍ಚ್ ಕಾಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ  ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಬಾಂಳ್ತೆರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಯ್ನೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಣೆಂ ಜಿಣ್‍ಭೊರ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್  ಚುಕಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಆತಾಂ ತಿಕಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ನಾ ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ಹಪ್ತೆ ಜಾಲ್ಲೆ.

ಹೆಪಾವ್ಟಿಂ  ಮರ್ಸಿಬಾಯ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೇರ್ ಥಾವ್ನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಜಡಾಯೆನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ್‍ಯಿ ತಿಚೆಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ತೊ ಕಿತೆಂಚ್ ವಿಚಾರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ವಾ ಸಾಂಗಾನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪುಣ್ ಪುತಾ-ಸುನೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ್ಕಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ..ಆನಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಪುತಾ-ಸುನೆನ್ ತಿಚೆಂ ಮೋರ್ನ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಪುರ್ತಿ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುತಾ-ಸುನೆಕ್ ಆಪುಣ್ ಇತ್ಲಿಂಯಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ತಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ವಾಂಚುಂಕ್ ನಾಂತ್.. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್, ಮಾಂಯ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಭಯ್ಣ್ಯೊಂ ಕೆನ್ಸರಾಂತ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್..ಮಾಂಯ್ಕ್ ಚಿಟಡಿeಚಿಜಥಿ 65 ಜಾಲಿಂ’

ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚುನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಆವಯ್ ಮೊರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ? ತಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಮಾತಾರ್ಪಣ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಉರ್ಬೆನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಕುನ್, ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಂತಾಂತ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ? ಆನಿ ಕಶೆಂ ರಾವೊಂ? ಕಿತ್ಲೊ ಕಾಳ್?

ಹ್ಯಾ ಪುಗಾಸಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ರಾವುಂಕ್  ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಿಕಾ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಗೊಲಿಮಾರ್ ವೆಚೆಂ? ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಖಂಯ್ ರಾವುಂ?

ದುಡು ಡೆಪೆÇೀಜಿಟ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಳಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚಿಂ ಘರಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್   ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಗೊಲಿಮಾರ್ಚೊ ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ದುಡು ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ಆಸ್ರ್ಯಾಂತ್ ತರ್‍ಯಿ ರಾವ್ತಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ತಿ ಚುರ್ಚುರ್ಲಿ.

ಘರ್-ಜಾಗೊ ವಿಕುನ್ ಕಿತೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ?

ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಕ್‍ಚ್ ವೆಚೆಂಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್.ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ತರ್‍ಯಿ ಕರ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಸಾಂಗುನ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತಿ ಮುಂಬಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವಚುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲಿ.

ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಕಡೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಧಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ?

ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಇತ್ಲೆಂ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ತಿಕಾ ಪುತಾ-ಸುನೆಕಡೆ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಸುನ್, ಚಿಂತುನ್ ತಿ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಹೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ  ಕ್ಲಿಪ್ಪಿ ಆನಿ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್. ಕುಡಾಂತ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ನೆಸುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಘಾಲಿಂ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆನ್.  ನಾಯ್ಟಿ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಪಡ್ ನೆಸ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಪರ್ಸಾಂತ್ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಸುಟೆ  ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ತಿಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಮೊಟಿ ಸರ್ಪಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಾಡ್ನ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಿ ತಿಣೆ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಕಡೆ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ಘರ್ಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಬಾಗಿಲ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಬೀಗ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ದಾರಾಚಿ ಚಾವಿ ತಿಣೆಂ ಭಿತರ್‍ಚ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸಕ್ಲಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಚೊ ವಾಚ್‍ಮ್ಯಾನ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚೊ ಸೋಮಣ್ಣ ಕಂಪಾಂವ್ಡಾಚ್ಯಾ ಗೇಟಿ ಸರ್ಸಿಂಚ್ ಉಭೊ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಕಡೆ  ಎಕ್-ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಮರ್ಸಿಬಾಯೆಕ್ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್ಲಿ.

‘ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್ ಸರ್ಲಾ..ಅರ್ಜಂಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿಂ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್, ‘ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಮಲ್ಬಾರಿ ಟಿಕೇಟ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ ಖಂಯ್ ನ್ಹಯ್.. ಪುತಾನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತಾಚೆಕಡೆ ದೀವ್ನ್ ಟಿಕೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ’ ಸೋಮಣ್ಣಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಶೆಂ ಫಟ್ ಮಾರ್ನ್  ಶೀದಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಬಾಯ್.

***** ***** *****

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *