Latest News

ಪಮ್ಮಿಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : July 12, 2014 at 6:16 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

(ಎಕಾ ನೀಜ್ ಘಡಿತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ)

Pummik Zalem Kitem_Story_Donald Pereiraಮಾಡಾ ಮುಳಾ ರಾವೊನ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಆಕಾಂತಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಹಾಲ್ಲೊ. ಮಿಟಾನ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಂಗ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಟ್ಯಾನ್ ದಾಂತ್ ಘಾಸುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಕಾಳಿ ಲಾಳ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥುಕ್ತಚ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಳಾನ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಪುಣ್ ಖರೊಚ್ ನಿದೆಂತ್ಲೊ ಉಟ್ಲಾಂ ಆನಿ ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ಪರತ್ ಥಿಂಪಿ ಉಡವ್ನ್ ಭಯ್ರಾಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವೋಂಟ್ ಪುಸುನ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಎಂಚಿನಾ ಪಣ್ಪಯಾ?!” (ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್‍ಗೊ?)

“ಅಂದ್ ಪೊರ್ಬುಲೆ, ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ರೆನಾ ಇಲ್ಲಡೆಡ್ದ್ ಪೇರ್ ಪತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾದಿಡ್ ಪೇಂಟೆಗ್ ಪೋಪುನ ನೀಲಯ್ಯ ಎನಡ ಅಂಚನೇ ಪಂಡೆ…. ಇಂಚ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್. ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ್? ಪೂರಾ ದೇವೆರ್ನ ಇಚ್ಛೆ.” (ವ್ಹಯ್ ಪೊರ್ಬುಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಆತ್ತಾಂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ನೀಲಯ್ಯ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ? ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ).

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕತಚ್ ಫೆಲಿಸಾಬ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಗಳ್ಳೊ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸೀತು ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

ದುಕೊರ್ ಫೆಲಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರ್ ತ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾಚೆ ಸಕಾಳಿಂ ಹರ್ಶೆಂಚೆಪರಿಂ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂನಿ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್, ಪಡ್ಲೆಲೆ ನಾರ್ಲ್ ವಿಂಚುನ್, ಮೊಡ್ಲಾಂ ಬೆಂಡುನ್, ಮಾಡ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸವಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೆ ಕುಬೆ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾವಾತೊ ವಾಡೊನ್ ಆಜ್ ಫಳ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೀತು ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಫಾತ್ರಾ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಮಾಸಾಮಾಚೆಂ ಧುವ್ ಪಮ್ಮಿ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಿಕೆರಾಮಾಕ್ ಘಡ್ಗಡೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಪಮ್ಮಿ ಆತಾಂ ಜಿವಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತೊ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಸಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ತೊ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ.

ತರ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂಗಾಯ್?

*****   *****   *****

ಪಮ್ಮಿ, ತೊಮಾಸ್ ಫೆರ್ನಾಂದಾಚಿ ಧುವ್ ಪ್ರಮೀಳಾ. ತೊಮಾಸ್ ಆನಿ ಮೇರಿಬಾಯೆಕ್ ದೆವಾನ್ ನೋವ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಚವ್ತೆಂಚ್ ಪ್ರಮೀಳಾ. ಸಾಗೊಳಿ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ತೊಮಾಸಾಮ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಸಾರೊಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಬರಿ ಜೋಡ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಪುಣ್, ಖಾಂವ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಘರ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಥಂಯ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಚಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮೇರಿಬಾಯೆಚಿ ದೆಕುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸುಖ್ ಸಮಾದಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮೇರಿಬಾಯ್ ಜಣಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರಯ್ತಾಲಿ. ತೊಮಾಸಾಮ್ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಘರಾಂ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೊ, ರಾತಿಕ್ ತಡವ್ ಕರ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಪಾಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎಕಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಫಾತೊರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ‘ಫಾತ್ರಾ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಮಾಸಾಚೆಂ ಘರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ ಹೆರಾಂ.

ಪ್ರಮೀಳಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಚುರುಕ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಜಾತಚ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲಿಂಯ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವಿಗಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್. ಜುಜೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಳ್ಕಿಚೊ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತೊ ಮೊಗಾಚೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಮಿಸಾಂವ್. ತಶೆಂ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಮಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ.

ಫಾದರ್ ಜುಜೆ ವರ್ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂತ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ತಾಣೆಂ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಧಾವಿ ಪಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮೀಳಾಕ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊವೆಂತಾಂತ್ ರಾವವ್ನ್ ಪಿಯುಸಿಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಯ್ಪಾಸಿ ಪ್ರಮೀಳಾಕ್ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ದೀಸ್ ಘರಾಂತ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂಚ್ ರಡ್ಣೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ರಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ತರೀ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮುಕಾರ್. ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಚೊ ಪೊದೊರ್ನ್ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೆರ್ ಸಯ್ತ್ ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೊಮಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಸೆಜಾರಿ, ಲ್ಹಾನ್‍ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ – ಖೆಳ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಘೊಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಘೊಟ್ಚ್ಯಾಂತ್. ಅಪ್ರೂಪ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಶೆಕುಂಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಪ್ರಮೀಳಾಕ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಪಮ್ಮಿ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಮ್ಮಿ ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಆದಾರಾನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಶಿಕೊನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ಬಂಟ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾ ಸಂಗಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತೆಂಯ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಉಬ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘೊವಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಂ ರಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ, ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ. ಪಮ್ಮಿಚೊ ಬಾಳಾಂತ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ತಾಕಾ ಶೀದಾ ಕುಳಾರಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬಂಟ್ವಳ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಪಮ್ಮಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತೆಂ ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಪಮ್ಮಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಕಾಣಿಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಮೊಲಾದಿಕ್ ವಸ್ತು ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಗಡಿಕ್ ಮೇರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

*****   *****   *****

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲ್ಯಾದಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್. ಭುರ್ಗೆಂ ತಾಚೆಂ ಭಿತರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಸನ್ವಾರ್. ತೊ ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವೊರಾಂ ಮೆಜುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದಿಸಾ ಪಮ್ಮಿನ್ ಪೊದೊರ್ನಿಕ್ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲ್ಲೊ. “ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಮೊದೊರ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಯೇ ಪೊದೊರ್ನೆ. ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿಚ್ ಪೆಕೆಟ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿಯಾಳುನ್ ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಮಿಟಿಯೊ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

ತಸಲೆ ಕಡೆನ್, ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಅಸಲಿ ಖಬರ್?!

ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ ತಾಕಾ. ದೀಶ್ಟ್ ಬಾರೀಕ್ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್, ಆಲ್ತಡಿ ಪಲ್ತಡಿ ಕೊಣೀ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ. ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್‍ ಥಾವ್ನ್ ಪರತ್ ಜಾಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ತಾಣೆ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ. ಮತ್ ಥಾಂಬ್ಲಿ ನಾ. ಕಾಳಿಜ್ ತಾಚೆಂ ಧದ್ಡಡ್ತಾಲೆಂ. ಶಿರಾಂನಿ ರಗತ್ ರಭಸಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ. ಜಾಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೀ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಣೀ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

ಯೇವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ವಣೊದಿಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊ ಫೆಲಿಸಾಮ್. ಪಾಂಯ್ ದೊಡುನ್ ಬಸ್ತಚ್ ಬಿಡಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ಮತ್ ಖಾಲಿಚ್ ಜಾತಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಝಳ್ಕನಾ. ತೊ ಥಂಯ್ಚೊ ಉಟ್ತಾನಾ ಪಾಂಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಬಿಡಿಯಾಂಚ್ಯೊ ಕುತಿಯೊ ಗೊಬ್ರಾ ಮಧೆಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಮ್ಮಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಚ್ ಪರತ್ ತೊ ಜಿವಾಳ್ಳೊ.

*****   *****   *****

ತೊಮಾಸಾಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಕೊಳಕೆಮಜಲ್ ಬಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ತರ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್. ಕೊಳಕೆಮಜಲ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಯ್ಲ್. ಚಡುಣೆಂ ದೆಡಾ ಮಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಘರಾಂ ಮದೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಕುಡ್ಸತಾಲಿ. ತೊಮಾಸಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾಚೆಂ, ಸಕಯ್ಲೆ ಕುಶಿನ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಹರ್ ಎಕ್ಲೊ ದೋನ್ ಬೆಳಿಂ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ತರ್, ತೊಮಾಸಾಮ್, ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟ್, ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಶಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಫೆಲಿಸಾಮಾಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಿನೀ ಬೆಳಿಂ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಡೀಸೆಲಾಚೊ ಪಂಪ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉದಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆರಾಂನಿ ಗಿಮೆ ವೆಳಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಧಾನಿ ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಾಂತತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಕಾಳಾಕ್ ತೆಕಿದ್ ಕೊಳಕೆಮಜಲ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್‍ಯೀ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಶಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಭಟಾಗೆಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಾಡ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಳಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ತರ್, ಪೊಪ್ಳಾಂಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಭ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಕರ್ಶಣ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮೆರೆಂನಿ, ಕಟಪುಣಿಂನಿ ಬಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಮಾಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ ತರ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ, ಆಂಬ್ಯಾಚೆ, ಪಾಲ್‍ಪೊಣ್ಸಾಚೆ, ಪೆರಾಂಚೆ, ದಿವಿಗುಜ್ಯಾಚೆ, ಕಾಜುಚೆ, ಚಿಂಚೆಚೆ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆ ಸಬಾರ್ ರೂಕ್ ಸೊಬ್ತಾಲೆ. ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಳಕೆಮಜಲ್ ಬಯ್ಲ್ ಅರ್ಧ್ ಚಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾರ್‌ಶೆಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡುನ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ನೀಲಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾಲೆಂ.

*****   *****   *****

ಪಮ್ಮಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಪಮ್ಮಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಪರಿಂಚ್. ಸ ಜಣ್ ಚೆರ್ಕೆ ಭುರ್ಗೆ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಪಮ್ಮಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಪಮ್ಮಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್. ತೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ದೊನೀ ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಧೆಂ ಮೋಗ್, ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಸಳಾವಳ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಚಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತೋಯೀ ಪಮ್ಮಿಚೊ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲೊ. ಜಾತಾ ತಿ ಕುಮಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಯ್ ಭರ್ತಚ್ ಪಮ್ಮಿಕ್ ಬರಿಶಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಫೆಲಿಸ್ ಪೊದೊರ್ನಿನ್ ಜಾಯ್ತಿ ವಾಟ್ ಝರಯಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತೊ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಾಂತ್‍ಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ರೊಸಾಕ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾನ್‍ಂಚ್ ಚಾಳೀಸ್ ಕಿಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಕೊರ್ ವೊಜ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲುಂಕ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಶಿಂದಪ್ ರಾಂದಪ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಪಣ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಪ್ತೊಭರ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ – ಸಗ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಕುವೆಯ್ಟಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಮಯ್ನೊ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಮ್ಮಿನ್ ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆದಿಂಯ್ ತಾಚಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ, ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಪುಣ್ ಕುವೈಟ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಪಮ್ಮಿಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೊದೊರ್ನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವಾಂಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪುತಾನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗುನ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಮಿಶ್ಯೊ ವೊಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಪೊದೊರ್ನಿನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್, ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಲಿಖ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಗ್ದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಮ್ಮಿನ್ ಪೊದೊರ್ನಿನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸುರಿ ಧರ್ನ್ ದುಕ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಯ್ತ್. ತಿ ತಸ್ವೀರ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ಕರವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ವಣೊದಿರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಾಯ್ಪಾಸಾಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಗಡ್ದ್ ಜೆವಣ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಲೋಚನ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಫೆಲಿಸಾಮಾನ್. ಪಮ್ಮಿ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದುಕ್ರಾ ಪೀಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊಸುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ತರ್, ಆಜ್ ಅಚಾನಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ ಸೊಮ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ’ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಆಕಾಂತಾನ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ಸಿಕೆರ್.

*****   *****   *****

ತೊಮಾಸಾಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಲ್ತಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಾಟ್. ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆಕ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚಿ ವಾಟ್ ಘಡ್ಸತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆಲ್ತಡಿ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಅಂತರ್ ಮಸ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತೆಣೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಾ ತುರ್ತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾತ್ರಾ ಗುಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಂಟಿಚ್ಯಾ ಝಡಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಫರ್ಲಾಂಗಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾಲೆಂ, ತಿ ಸುವಾತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖ್ಯಾ ಖಾಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೆಣೆಂ ಲೊಕಾನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ತೆಣೆಂಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆನಿ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಳಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಶಿಳೊಣಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತುರ್ತಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬಯ್ಲಾಕ್ ಕೊಣೀ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತವಳ್ ಬಯ್ಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸುರ್‍ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್ ಘರಾಂನಿ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಜಾಗವ್ನ್ ಕಳಯ್ತಾಲೆಂ.

ಕ್ರಮೇಣ್ ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಬದಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಗಾದ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಡ್ಚೊ ಸಯ್ತ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಉಣಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಮಾಡಿಯೆ ತೊಟಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಕೆಂಳ್ಬೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೃಶಿ ಕೆಲಿ. ಉದ್ಕಾಚೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸುಕಿದಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಸವೆಂ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧ್ಲಿ ವಳಕ್, ಸಂಬಂಧ್ ಆನಿ ಸಂಪರ್ಕ್‍ಯೀ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

*****   *****   *****

ಫೆಲಿಸಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರಿತಾ ಬಾಯ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ತೆಗಾ ಪುತಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಮಾಲ್ಗಡೊ ರುಡಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಂಬಯ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲೊ, ದುಸ್ರೊ ರೊಬರ್ಟ್‍ಯಿ ಬೊಂಬಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿಸ್ರೊ ರೋಹನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಕಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವೊನ್ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಫೆಲಿಸಾಮಾಚಿ ಆವಯ್ ಎಸ್ತೆಲಾಮಿ, ಮ್ಹಾತಾರಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಚೆಟ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಬ್ಯಾಚಿ ಆಂಕ್ರಿ ಖುಂಟುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ, ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ತೊಡಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಧೊಂಪ್ರಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಲಾಗೊನ್ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಶೆವ್ಟಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘರಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‌ಚ್ ಘರಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಉರಜೆಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಫೆಲಿಸ್ ಶಿಣ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾತೆಲಿ. ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಉಪಾಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲಾಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್? ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ತಾಕಾ ಸವಾಲಾಂ ಆನಿ ದುಬಾವ್ ಎಕಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಉದೆಲೆ. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲಾಂ ವ್ಹಯ್ಗೀ?

ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಕೊಣೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ಭೋವ್ಶಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಪೆಂಟೆಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ನವ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಲ್ತಡಿಚ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂ ಕೊಣೀಂ ತೆಣೆಂ ವಚನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೆಚಿಂ ಕೊಣೀಂ ಹೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಆವಯ್ಚಿ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊಂಕ್‍ಯಿ ಸೊಡಿನಾ. ತಿಕಾ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಸಜೆ. ನಾ ತರ್ ತಿ ಆರಾಬಾಯ್ ದಿತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಿ ಕಸಲಿ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಪರಿಗತ್ ಉಬ್ಜಲಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಪರತ್ ಖಂತಿಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪಮ್ಮಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್, ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸೀತುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಮೊಡೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸುವಾತ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಛೆ! ಕಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಸಲೆಂ ಮರಣ್? ಕಿತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆಂಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಲಾಗ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ ಖಂಯ್? ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಎದೊಳ್. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕ್ ರಾತಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂಗಾಯ್? ಕಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ರಾತಿಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವೊನ್….?! ನಾ… ನಾ. ನಾ, ನಾಕಾ ದೆವಾ! ಫುಡ್ಲೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಯೀ ತಾಕಾ ನಾಕಾ ಜಾಲೆಂ.

ಪರತ್ ಜಾಲಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಫೆಲಿಸಾಮ್ ತಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾ. ‘ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂಯ್ ಮಾಯೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ತೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೊ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ತಾಂಗೆರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವೆತಾನಾ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಮ್ಮಿಚ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಆನಿ ಫಳಾಂ ಖುಂಟುಂಕ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ತಾಣೆಂ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಮಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿ ಗೆಲ್ಲಿ.

ಪಮ್ಮಿನ್ ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆನಿ ಬೆನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಜಸ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚ್ಯೊ ದೋನ್ ಪೆಕೆಟಿ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಸವೆಂ ಕಾಪಡ್ ಆನಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಸ್ತುರಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ತಾಣೆಂ ಮೊದೊರ್ನೆಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ರಜಾ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಜ್ಪೆ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಪಮ್ಮಿನ್ ‘ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಕಾ ಸ್ಕೊಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಹಾಡ್ತಾಂ ಪೊದೊರ್ನೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾಕ್ ಆನಿ ರಾತಿಚೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಲೆಂ. ಭೋವ್‍ಶಾ ಸ್ಕೊಚ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ವಿಶೇಸ್ ರುಚಿಚಿ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತೊ ಆಯ್ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಮೇರಿಬಾಯೆಚೆಂ ರಾಂದಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾ? ತಿಣೆಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಖಾಂವ್ಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಸರ್ಗ್‍ಚ್ ಸಯ್. ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಜಾಂವ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ, ಮಾಸ್ಳಿ ವಾ ರಾಂದ್ವಯೆಚೆಂ, ತಿಣೆಂ ಕಶೆಂ ರಾಂದ್ಲ್ಯಾರೀ ಸ್ವಾದಿಶ್ಟ್. ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಮಾಸ್ ವಾಡುನ್‍ಂಚ್ ತಿಕಾ ಪುರೊ ಜಾತಾಲೆಂ. ತೊ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಖಾಲಿ ಜಾಯ್ಜೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಅಲಿಖಿತ್ ನಿಯಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಮಾಶ್ಯಾಂನಿ ಚಿಡಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಫೆಲಿಸಾಮ್‍ಯೀ, ಖಂಯ್ಸರೀ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪುಣಿ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಯೇತ್, ಪುಣ್ ಕುಮಾದ್ರೆಕ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಸ್ರನಾತ್ಲೊ.

*****   *****   *****

ಕೊಳಕೆಮಜಲಾಂತ್ ಆತಾತಾಂ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆದ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಉರ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡಾವತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜೊಡಿಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಿತ್ಲಾಂ ಮಧೆಂ ವೋಂಯ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ. ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಮಾಡ್ಯೆ ತೊಟಾಂ ನಿಮ್ತಿಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕಾಳೊಕಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಗೆ ಘೆವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ನವಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಆನಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಿಡಿ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಘರಾಂತ್‍ಚ್ ಖರ್ಚತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಬದ್ಲೊನ್ ಎಕಾಚ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ.

*****   *****   *****

ತಕ್ಲಿ ಪರತ್ ಫಾಪುಡ್ಲಿ ಫೆಲಿಸಾಮಾನ್.

ಕಿತೆಂಗೀ ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೊ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸೀತುನ್ ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಕಾ ತಿ ಖಬರ್ ನೀಲಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳಾಂ ತಾಣೆಂ. ತೊ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕೊಳಕೆ ಮಜಲ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ. ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ, ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿಗೆರ್ ರಾವೊನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಲೊ. ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾ ಸೀತುಕ್ ತ್ಯಾ ನೀಲಯ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಬರಿಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ನೀಲಯ್ಯಾಚಿ ಜೀಬ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ದೂರಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್. ತಾಣೆಂ ಸೀತುಕ್ ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗಾಯ್? ತಾಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾ ತೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪುಣಿ ಗೆಲ್ಲೊಗಿ? ಗೆಲ್ಲೊ ತರ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ? ಛೆ! ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಸಗ್ಳಿ ಖಬರ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ತೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಚುರ್ಚುರ್ಲೊ. ಕಸಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಹೊ? ಆತಾಂ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ಕಾನ್ ಉಗ್ತೆ ದವರ್ಲೆ. ಸುರ್ಯೊ ಬರೊಚ್ ಪ್ರಕಾಸುನ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ವೆತಾಲೊ. ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ, ದುಕೊರ್, ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ತಶೆಂಚ್ ರುಕಾರ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ, ಕಿಡಿ ಆನಿ ವಾರ್‍ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ ನಾ. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹೊರ್, ಕೊಲ್ಯಾಂನಿ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ. ವಾತಾವರಣ್ ನಿತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಾಂತತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ.

ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾ. ಪೆಟ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಬ್‌ಯೀ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ, ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ತಾಕಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಿಂ ಬಾರಾ ವೊರಾಂ ವ್ಹಾಜ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲಿ ಬೋಬ್, ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಳಕೆಮಜಲ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಸುಮಾರ್‍ಶ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕೀ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಸುಂದರ ಬಾಂಯ್ತ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‍ಚ್ ತೊ ಬಾಂಯ್ಕ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸ್ ತೊ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂ ಉಡೊನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್, ವಿಳಾಪ್ ಕಿತ್ಲಿಂಗೀ ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಚೆಂ ಕೊಳಕೆಮಜಲಾಂತ್ ಕೊಣೀ ನಿದೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ವ್ಹಯ್. ಫೆಲಿಸಾಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ಪ್ರಕಾಸ್ ಉಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮುಸ್ಳಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಡ್ದಡೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ವ್ಹಯ್. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಏಕ್ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ.

ತಾಚೆ ಪಾಯ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೆ. ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ವ್ಹಾಣೊ ಶಿರ್ಕವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಐಸಮ್ಮಾಗೆರ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ತಿಚಿ ಸುನ್ ಜಮೀಲಾ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಫೆಲಿಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್‍ಚ್ ತಿಂ ತಾಚೆಶಿಂ ಘುಂವ್ಲಿಂ. ತಾಣಿಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್, “ಐಸಮ್ಮಾ, ಈರೆನಾ ಮರ್ಮಲೆನ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಎಂಕ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ವರಾ? ಎನ್ನ ಬುಡೆದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಬೆದ್ರಾದಂಚಿ ಪೋತೆರ್. ಎಂಕ್ ಅರ್ಜಂಟ್ ಮಿತ್ತ ಬಯ್ಲ್‌ಗ್ ಪೋಯೆರುಂಡು. ಅಪ್ಪೆನ್ ಚೂರ್ ತೂವಡ್” (ಐಸಮ್ಮಾ, ತುಜ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಧಾಡ್ಶಿಗಿ? ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಿದ್ರ್ಯಾಂ ತೆವ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತಾನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೆ ಪಳೆಂವ್ದಿ) ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಸಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಿತೆಂಗೀ ತುರಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲೆಂ. ಸಾಸುಚಿ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಜಮೀಲಾ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ತೆಂ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ, ಎಕಾಮೆಕಾ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಧಾರ್ಸಿತಾಲಿಂ, ಸುಧಾರ್ಸಿತಾಲಿಂ. ಬಾಯಮ್ಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಮೀಲಾಕ್ ಹಿಶಾರೆ ದೀವ್ನ್ ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಉಡೊನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ತಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ತಾಚಿಂ ಖುಣಾಂ ಘಡಿಯೆನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಕೋಣ್ ನಾ ಕೋಣ್ ವಿಳಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ, ಎಕ್ಲೊ ನಾ ತರ್ ಎಕ್ಲಿ ರುದಾನ್ ಕರ್ನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮತ್ ನಿತ್ಳೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಆಶಾ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಜಿವಾಂತ್ಲಿ ಜಡಾಯ್ ವಚೊನ್ ಕೂಡ್ ಹಾಳೂ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಸುಮಾರ್ ವಾಟ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ, ತೆವ್ಶಿನ್‍ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಅಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಆವಾಜ್ ದೀವ್ನ್ ರಡ್ಚೆಂ, ಬೊಬಾಟ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರ್…..?

ತರ್ ಪಮ್ಮಿ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತ್..?

ಹೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಅತ್ರೆಗ್ ವಾ ವಾಸ್ತವ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ..?

ತರ್ಕ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಮ್ಮಿ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಣೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂಚ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವಾಟ್ ಸಾಗ್ಸೊನ್ ವೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕಟಪುಣಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾಂನಿ ಚಲೊನ್, ಆಕಾಡೆ ಉತ್ರೊನ್ ತೊ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊ.

ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂನಿ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್‍ಯಿ ಆಯ್ಕಲೊ. ಏಕ್ ಘಡ್ಯೆ ಫೆಲಿಸಾಮ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ವಿಸರ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಂಚೆರ್ ಇತ್ಲೊ ರಾಗಾನ್ ಭರ್ಲೊ ಕೀ ಕಸಲಿಂ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ಶಾಂ ಹಾಬಾ ಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಯೆಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ನ್ಹಯ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹಿಂ ಮನ್ಶಾಂ, ತೆಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಅಶೆಂ ಬೆಫಿಕಿರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್, ಖುಶಾಲಾಯ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ, ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ತಾಂಣಿ ವರ್ಸಾಂತ್ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ, ತಾಂಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನ್ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ನಾರ್ಲ್, ಧಾನಿ, ಫಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮೇರಿಬಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾಗೀ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಭರ್ನ್ ಭರ್ನ್ ದಿತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಕ್‍ಚ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್, ತೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಅಸಲೆಂ ಬೆಫಿಕಿರ್‍ಪಣ್? ಚಿಂತುನ್‍ಂಚ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಚೆಂ ರಗತ್ ತಾಪ್ಲೆಂ.

ತಕ್ಶಣ್, ಸೀತುಕ್ ನೀಲಯ್ಯಾನ್ ಪಮ್ಮಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್. ಪರತ್ ಎಕಾ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಕಾಂತ್ಲೊ. ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚೆಂ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ಉತರ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಸ್ಪಲೊ ತರೀ, ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಶೀದಾ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ.

ಫೆಲಿಸಾಮಾನ್ ಚಲ್ಚೊ ವೇಗ್ ಇತ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೀ, ತಸೊ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ತೊಮಾಸಾಮಾಗೆಲೆಂ ಪಾಂಪಾಳೆಂ ಉತ್ರೊನ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊನ್ ಜಾಲಾಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ!

ತಶೆಂ ತಾಣೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಪಾವೊಂಕೀ, ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಮೇರಿ ಬಾಯೆನ್ ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಧರ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಆನಿ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಾಣವ್ನ್ ಪಮ್ಮಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಚಾನಕ್, ತೆಂಯ್ ತೋಂಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಘಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೇರಿಬಾಯ್ ಆನಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲಿಂ.

ಫೆಲಿಸಾಮಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಥಂಯ್ಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತೆಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖತ್ಕತ್ತಾಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಕುಂಪಾದ್ರೆ, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್? ಎಸ್ತೆಲಾಮಿ ಬರಿ ಆಸಾಮೂ?” ಮೇರಿಬಾಯಿಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲಿ.

ಪಮ್ಮಿ ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಪೊದೊರ್ನಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂ… ನಾ… ಹಾಂ… ಆಸಾ… ಮಾಂಯ್ ಆಸಾ… ತಶಿಚ್ ಆಸಾ……!” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಮಾನಾ ವಿಣೆಂಚ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫೆಲಿಸಾಮ್. ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾಂ, ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಘಡಿಭರ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಮಾಂಡ್ಲಾ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಮ್ಮಿಕ್‍ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸುಸ್ತಾಲೊಚ್ ನಾ ತಾಕಾ. ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ತರ್?

*****   *****   *****

ಬೊಮ್ಮಣ್ಣಾನ್ ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಚಡಾವತ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ಪೆಟ್ಯಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬೊಮ್ಮಾಚೊ ಪೂತ್ ತುಕ್ರಾಕ್ ತೆಂ ಪೀಲ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಬರ್‍ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಖೆಳಯ್ತಾಲೊ. ಕಶೆಂಯ್ ತೊಮಾಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವೋಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಸುಣೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾಲೆಂ. ಮೇರಿಬಾಯ್ ಪಿಲಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ ಆನಿ ತಾಂಗೆರ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಾಸ್ಳಿ, ಮಾಸಾಚೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪೆಟ್ಯಾ ಪೀಲ್ ಮೇರಿಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತಂಬು ಮಾರ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ಖಾವಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖುಶಿ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚಿ ಕರ್ಕರ್‍ಯಾಂಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಕ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಪಮ್ಮಿಕೆರ್ ಕೊಣೀ ನವಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಏಕ್ ನಾ ತರ್ ಏಕ್ ಕರ್ಕರೆ ಉಬ್ಜತಾಲೆ. ವ್ಹಯ್, ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಾಣೊ, ಮೊಚೆ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪೊತಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾಲಾಂತ್, ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ ತರ್ ಜಾಲೆಂ, ಸುಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಾಬೊನ್ ಶೀದಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜೊಡ್ಯೆಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ವ್ಹಾಣ್ ವಾ ಮೊಚೆ, ಸೊಕ್ಸ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹರ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನ್ಯೇಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಕೊಣೀ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್ ಚಾಬ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸುರ್ವೆರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಟೀಣ್ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ, ಕೊಣೆಂ ಚೊರ್ಲಾಂ ವಾ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ವಿಗಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತಾಂಗೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ, ಗುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಮಾದ್ರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ. ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಬರಾಯೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಏಕ್ ಮೊಚೊ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಮೊಚೊ ಕೊಣೆಂ ವ್ಹೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ.

*****   *****   *****

ಪಮ್ಮಿ ಕುಳಾರಾ ಯೇವ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಆನಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬಳ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರಿಯೆರ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲಿಂ.

ರಾತಿಂ ಸರಿಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಬ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಗಿ ಪೆಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾನ್ ತಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ತವಳ್, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆಕ್ ‘ಬೊಡಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿ ‘ಬೊಡಿ’ ಸಕಾಳಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಚೆಂಬು ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ತುಕ್ರಾನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿ. ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲ್ ರೇವತಿಲಾಗಿಂ, “ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೋಡಿ ಬೂರ್ದ್‍ಂಡ್‍ಯಾ” (ಗುಡ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಕೂಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ) ಮ್ಹಳಾಂ. ರೇವತಿನ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ವಚೊನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ತಾಕಾ ತಿ ಕೊಣಾಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ತಿ ವ್ಹರ್ನ್ ಮೇರಿಬಾಯೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸೆಜಾರಾ ವಚೊನ್ ಖಬರ್ ದೀವ್ನ್ ‘ಬೊಡಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಎಕಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾ-ಕಾನಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಲಯ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಯ್ಲೆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ಲಿ ‘ಬೊಡಿ’ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೀತುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ವರ್ಗ್ ಜಾತಾನಾ ಅರ್ಥ್ ಅಪಾರ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಿ ಗಜಾಲ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್?

ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ತರೀ, ಪರಿಣಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

*****   *****   *****

ಕುಜ್ನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಪಾಂಯಾಂಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ ಫೆಲಿಸ್ ದೋನ್‍ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಲಜೆನ್ ಮುಯೆತೆದೊ ಜಾಲೊ. ಆಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೂರ್ಖ್ ಜಾಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡ್‌ಪಣಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೊ ರಂಗ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತಾಂಬ್ಸೊ ಜಾಲೊ.

ಪಮ್ಮಿನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಿ ಪೆಕೆಟ್ ದಿಲ್ಲಿ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರತ್ ಹಾಸ್ಲೊ ಫೆಲಿಸಾಮ್, ತೊಂಡಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವರ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಫುಂಕುನ್. ಪಿರಿಂತ್ಲೆಂ ಗೊಸಾಳ್ಯಾಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಗೊಬೊರ್ ತಾಣೆಂ ಬಾಂಕಾ ಪಂದಾ ಫಾಪುಡ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್, ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಮ್ಮಿಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಂಗಾರಾನ್‍ಯಿ ತುಕುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್” ರಾಂದ್ಣಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊ ವೊತುನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮೇರಿ ಬಾಯ್. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಗಜಾಲ್ ಕಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಮ್ಮಿ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಹಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಯಿ ಉಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿಂ. ಪುಣ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್, ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲಾನೆ. ಜೇವ್ನ್ಂಚ್ ವಚೊಂದಿ. ಕಾಲೆಂ ರಾಂದ್ತಾಯ್?” ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಮ್ಮಿನ್ ಆವಯ್‍ಲಾಗಿಂ.

“ಫಾಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ದುಕ್ರಾಚಿ ವೋಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಚಿ ಗಾಂಟ್. ಶಿಂಕ್ಯಾರ್ ಮಿಟಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ತೆಂಚ್ ರಾಂದ್ತಾಂಗೊ” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೇರಿಬಾಯ್ ಕುಡಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಪೊವ್ಲಿ ಸೊಡವ್ನ್ ವೊಬಾಚ್ಯೊ ಫೊಡಿ ಸುಟಿ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಮ್ಮಿನ್ ಪೊದೊರ್ನೆಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಫೆಲಿಸಾಮಾನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ರಿವಾಜಿಕ್ ತೆಕಿದ್ ಉದಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ತಾನಾ ಖಾಲಿಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಮೇರಿ ಬಾಯೆನ್ ಮೊಗೆಂ ಭರ್ಶಿ ಕರ್ನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕೊಪಾಂತ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಭರ್ತಾ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ವೊಬಾ ಫೊಡಿ ಮುಡ್ಡುನ್ ಧರ್ನ್ ಫೆಲಿಸಾಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಚೆಪ್ತಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾಂತಾಂಕ್ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ ಜಾಲಿ.

ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಮ್ಮಿಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಲೆಂ.

*****   *****   *****

ಕುರ್ಪಾ: ರಾಕ್ಣೊ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ
ಹಿ ಕಾಣಿ ರಾಕ್ಣೊಚ್ಯಾ (ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ – ಪಮ್ಮಿ ಮೆಲೆಂ ಕಶೆಂ?) ಜೂನ್ 12 ಆನಿ ಜೂನ್ 19, 2014ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಆಂಕ್ಯಾನಿಂ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News