ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ

Budkulo Media Network

Posted on : July 11, 2014 at 8:10 AM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಏಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮೊಲಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಎಟ್ಯೆಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಲೋಕನ್’ ಸಾಹಿತ್ಯ್‍ಗೋಷ್ಠಿ ವೆಳಿಂ ಪವರ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕರ್ನ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ತಸಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

Etyel Sahityavalokan_01_Dr Edward Nazareth
ಎಟ್ಯೆಲ್ ಏಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕ್ – ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಾಕಯ್ತಾ

‘ಲ್ಯುಮಿನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಸಾತೊಳೆಂ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಖಾಲ್ 2013 ಅಕ್ತೋಬರ್ 13ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೆಮಿನಾರಾಚಿ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಮಾ| ಬಾ| ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ರೊಜಾರಿಯೊ ಹಾಣಿ ಕೆಲಿ. ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ತೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂನಿ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲ್ಯುಮಿನ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಹಾಣೆ `ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ – ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಪತ್ರ್ ಮಂಡನ್ ಕೆಲೆಂ.

Etyel Sahityavalokan_04_1
ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಚೆಂ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ – ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಪ್ಪು ಸೆಮಿನರಿಚೊ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಬರವ್ಪಿ ಬಾ| ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ರೊಜಾರಿಯೊ (ಮೇಜರ್ ಕುಪ್ಪೆಪದವ್) ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್  ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್‍ಚ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂ ಹಾಡಯ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂತುಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಎಟ್ಯೆಲ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತಿಂಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ಎಟ್ಯೆಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ” ಮ್ಹಣೊನ್, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾಚೊ ತಾಣೆ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

Etyel Sahityavalokan_03_2
ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್

ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊ ಹಿಣೆ  ಫಾಂವ್ಡೇಶನಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ್, ಸಾಧನ್ ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂಚೊ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಣ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಣೆ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಒಳೊಕ್ ದಿಲಿ. ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ರಾಕ್ಣೊಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಕಾರಣಾಂತರ್ ಗೈರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಾಣೆ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಬುಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ, ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ವಿಡಂಬನ್‍ಕಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಣೆ ವಾಂಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್, ಲ್ಯುಮಿನ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಹಾಚೊ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕ್  ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಹಾಣೆ ವಂದಿಲೆಂ. ಸಂತೋಷ್ ಡಿಕೊಸ್ಟ ನೀರ್ಮಾರ್ಗನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ.

Etyel Sahityavalokan_Bishops message
ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಾದಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಟ್ಯೆಲಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಝಳಕ್
Etyel Sahityavalokan_CGS reading
ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚ್ತಾ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ (ಸಾಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪರ್ಜೆಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ – ಸಿಜ್ಯೆಸ್)

Etyel Sahityavalokan_01 Etyel Sahityavalokan_02 Etyel Sahityavalokan_03 Etyel Sahityavalokan_03_3 Etyel Sahityavalokan_05_1

Etyel Sahityavalokan_05_3
ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮುಖ್‍ಪಾನ್. ಕಲಾ: ಜಗದೀಶ್ ಅಮ್ಮುಂಜೆ

Etyel Sahityavalokan_Audience_02

Etyel Sahityavalokan_Audience_01 Etyel Sahityavalokan_Audience_03 Etyel Sahityavalokan_Audience_04 Etyel Sahityavalokan_Audience_05 Etyel Sahityavalokan_Audience_06 Etyel Sahityavalokan_Audience_07 Etyel Sahityavalokan_Audience_08

Etyel Sahityavalokan_06

ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಹುಭಾಷೆ ವಿದ್ವಾಂಸ್ ದೊ| ವಿಲ್ಯಮ್ ದಸಿಲ್ವಾ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಲಿಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *