ಸ್ಟೂಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್!

Posted on : April 27, 2016 at 12:16 PM

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ಚೆ, ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್. ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‍ಪಾತ್ ಠಿಕಾ ವಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡತ್. ಪುಣ್ ಆಪುಣ್ ಖುದ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಹೆರಾಂಕ್ ತುಕ್ತಾತ್ (ಆನಿ ಥುಕ್ತಾತ್). ತಾಂಕಾಂ ಮೊಸ್ರಾಚಿ ಪಿಡಾ ವಿಶೇಸ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಸನಾ. ಹೆರಾಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಪಿಡಾ ಗಡೀಸ್ ಜಾತಾ! ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್, ಯಶಸ್ವಿ, ಊಂಚಾಯ್, ಸಾಧನ್, ಗೌರವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸಮಾಧಾನ್, ಮೊಸೊರ್, ರಾಗ್, ಹಗೆಂ, ನಂಜಿ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ?

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಪದ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ – ಮೊಸ್ರಾಕ್ ವೊಕಾತ್ ನಾ. ಪೆಂಕ್ಡಾಂತ್ ಬಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ಪತ್ರಾಂನಿ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಪತ್ರಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಹೆರ್ ವಾಟೊ ಮೊಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಇಮೈಲಾಂ, ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸಾಪ್, ಬ್ಲೊಗ್ಸ್, ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಖಂತ್ ಆನಿ ಧ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ – ನಂಜಿ, ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ಚೆಂ. ತೆಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಜರ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆ, ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಮೆಟಾಂ ಚಡ್ಲೆ, ನಿಸ್ಣಿರ್ ವಯ್ರ್ ಗೆಲೆ, ಕದೆಲ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ, ಸ್ಟೂಲಾರ್ ಚಡ್ಲೆ, ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾ, ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾ. ತಾಂಚೆಂ ಪೀಂತ್ ಕದ್ವಳ್ತಾ.

Barking Dogಪುಣ್ ಹೆ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್? ಉತ್ರಾಂ ಝರಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಂತ್ ಹೆ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಖಿತಾಂ ವಿಸರ್ಜನ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಫಕತ್ ಜಾಳ್, ದ್ವೇಶ್, ಹಗೆಂ, ಮೊಸೊರ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಆಸ್ತಾ. ಲಿಖ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಪೊಟ್ಟು ತತ್ವ್, ರಾಜಾಂವ್ ಭರ್ಸುಂಚೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಾಕಾ ಖೆಂಡ್ಚೆಂ, ನಿಂದನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತೆ ತಾಂತುಂಚ್ ವ್ಯಸ್ತ್. ತೊಚ್ ತಾಂಚೊ ಸಂತೊಸ್. ಪುಣ್, ಜೆ ಊಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾತ್ ತೆ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತಾತ್, ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್. ಆನಿ ಹಾಂಚಿ ಲಿಖ್ಣಿ ನಿರಂತರಿಂ ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕೊನ್ಂಚ್ ಆಸ್ತಾ.

ಹಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್. ಹೆ ಕಿತ್ಲೆ ವೀರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜೆ ಕೊಣ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ತಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಘೊಳೊಂಕ್ ವಚನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಉದ್ಯೋಗ್ ಕರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಹಾಂಕಾಂ ನಾ. ಫಕತ್ ಮುರ್‍ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಭೊಂಕ್ಚೆಂಚ್ ಹಾಂಚೆಂ 24×7 ಮಿಸಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಹೆ ಪಯ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ಯೆಟ್ತಾತ್. ಊಂಚಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡ್ಚಿ ಧುಳ್ ವಿಂಚುನ್ ‘ಅಳೆ ತೊ ಮನಿಸ್ ಅಸಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಂತ್ರವಾದಿಂಪರಿಂ ಫೈಸಲ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಂಚೆಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ತ್ಯಾ ರಿತಿಚೆಂ. ತಾಣಿ ಪೊಟ್‍ಭರ್ನ್ ಜೆವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂಕಾಂ ಸೊಸನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಯೋಗ್ಯತಾ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವಿಂಚುನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾತ್!

ಹಾಂಚಿ ತಾಕತ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಸ್ ದವರ್ತಾತ್ ಹೆ. ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚೆಂ ಕಿರ್ಮೆಂ, ಥಿಂಪಿ, ಗೂ, ಮೂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ಜೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ನ್, ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಚಡೊನ್, ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ಹೆ ತಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ‘ಪಚನ’ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಸ್ರಾಚೆಂ ಕಿಟಾಳ್ ಪೆಟೊನ್ ಹರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಹಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಚೆಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಲೊ ರಾಗ್ ವಿಸರ್ಜನ್ ಕರ್ತಾತ್, ಮೊಸೊರ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್. ಹೆರಾಂಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಹೆ ಸೆವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗ್ಡೊನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾತ್.

ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಲಿಖಿತಾಂಚೊ ರಾಯ್ ಅಸ್ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಬಡ್ಬಡ್ತಾ, ಮಂತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲಾಂ. ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ, ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾಲೊ, ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ತಾಚಿಚ್ ಜೋಪ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ಮುಣ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ. (ಹಿ ಕವಿತಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ್. ಕೊಣಾಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂ ಫಕತ್ ಕಾಕತಾಳೀಯ್ ವಾ ತಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ).

-ಸಂಪಾದಕ್

Stool Analysis

ಸ್ಟೂಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್

ಅಳೆ ವೋ ತಾಣೆ ಹಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ
ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ
ಖಂಡಿತ್ ತಾಣೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಖೆಲ್ಲಿ
ತಿ ಬೋವ್ಶಾ ಚೋರ್ನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ಜೆ
ದೆಕುನ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂಚ್ ಹಾಗ್ಲಾ
ಪರ್ಮಳ್ ತರೀ ಸ್ಪೈಸಿ
ಪೊಟಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ
ಮ್ಹೆಳೆಂ ಚಾಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಜೀಬ್ ಹುಲ್ಪಲ್ಯಾ
ಜೆವ್ಲೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ
ವೋ ತಿ ಹಳ್ದುವೆಂಚ್ ಮುತ್ಲ್ಯಾ
ತಿಣೆ ಹಳದ್ ಗಿಳ್‍ಲ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾ
ವಾ ಗರ್ಮೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಭೊಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊಣ್ಣಾ
ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಾಕೊನ್ ಪಳೆತಾಂ
ಹ್ಞೂ… ಮೀಟ್ ಮೀಟ್
ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಗೊಡ್ಸಾಣ್‍ಯೀ ಆಸಾ
ಪರ್ಮಳ್‍ಯೀ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಫ್ಲೇವರಾಚೊ
ತಿಣೆ ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖಂಡಿತ್
ಮೂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ರುಚಿಕ್ ತರ್
ಐಸ್‍ಕ್ರೀಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸ್ವಾದಿಕ್ ತಿಣೆ ಖೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್?
ಕಾಂಯ್ ಬಿಯರ್‍ಯೀ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ

ಹೊ ಹೊ ಹೊ ಓ ತೊ ಪಳೆ ಕಿತೆಂಗೀ ವೊಂಕ್ಲಾ
ಕಾಲ್ಚೆಂ ಶೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತೆಂ ಭರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ
ಪೊಟ್‍ಭರ್ ಗಿಳ್ತಾಲೊ, ಜಾಯ್ಜೆ ತಾಕಾ
ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಆಪಯ್ನಾತ್ಲೊ
ಕಾಂಯ್ ನವೊ ಹುದ್ದೊ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಣ್
ಪಾರ್ಟೆಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ
ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಖಾಣಾಂ, ಪಖ್ವಾನಾಂ ಗಿಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವೊಂಕಜೆಚ್
ಪಳೆಯಾಂ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಯಾಂ ಕಿತೆಂ ವೊಂಕ್ಲಾ ತೆಂ
ಹ್ಞಾ….. ಹಿ ಸ್ಕೊಚ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ
ಅರ್ದ್ಯೊ ಜಿರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಫೊಡಿ ತ್ಯೊ ಚರ್ಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಚ್ಯೊಚ್
ಮಿಕ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಡಾ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಆಸ್ತಲೊ
ಖಾಣಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್, ಸ್ವಾದ್ ಜಿವೊಚ್ ಆಸಾ
ಹುದ್ದೊ ವ್ಹಡ್ಲೊಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊ
ಕದೆಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ
ಚಡೊಂಕ್ ಸ್ಟೂಲಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಖಂಡಿತ್!

ಪಳೆ ಪಳೆ ಹಾಂಗಾ ಕೊಣೆಂಗೀ ಕಿರ್ಮೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ
ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಕೊಣಾಚೆಂಗೀ ಧರ್ಕಾಲ್
ಅಳೆ ವೋ ಥಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಡ್ಲಾಂ
ಹೆಣೆ ಜಿವೆಂ, ಥಂಡ್
ತೆಣೆ ಸುಕೆಂ, ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ
ಉದಕ್ ಶೆಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುಗಂಧ್ ವಾರ್ಯಾರ್
ಕೊಣೆಂಗೀ ಉದ್ಕಾಡೆ ಕೆಲಾಂ
ಆನಿ ಕೊಣ್‍ಗಿ ವೊಂಕ್ಲಾ
ಮುತ್ಲಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಹಾಗ್ಲಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾನ್
ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾಂವ್
ತಾಂಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಚೆಂ ಹಣೆಬರಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಜೆ
ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಚಾಕ್ತಾಂವ್, ಚಿಂವ್ತಾಂವ್, ಲೆಂವ್ತಾಂವ್
ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಂವ್, ಆರ್ಸೊ ಧರ್ತಾಂವ್
ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಹೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್
ತುಮ್ಚೆಂ ವಿಸರ್ಜನ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಕ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಆಮ್ಚಿ
ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ ಭಿಕ್, ಮರ್ಯಾದ್, ಕದೆಲ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಕುಟ್
ಆಮಿ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಆಮಿ ಪರೀಕ್ಷಕ್
ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್

-ವಿಮಾರ್‌ಶಕ್!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *