Latest News

ಆಂಗವ್ಣ್‌ದಾರಾಂಕ್ ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಅತ್ತೂರ್ಚೊ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 23, 2017 at 10:57 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜಿವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಜಿವಿ ಮನಿಸ್ ಮಾತ್ರ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾನ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ಬಳಿಶ್ಟ್, ಕ್ರೂರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್‍ಯಾಂ ಖಾಲ್ ನಾಚಯ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನ್, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಗಳ್ಸುನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲಿ. ಅಶೆಂ ಧರ್ಣ್, ದರ್ಯೊ ಆನಿ ಆಕಾಸಾಚೆರ್‌ಯೀ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಸೊನೀ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಜಯ್ತ್ ವರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ.

Budkulo_Attur St Lawrence_02ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಧರ್ಮ್, ದೇವ್, ದೇವಿಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ ಮೆಳ್ಚಿ ಉಣಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮನಿಸ್ ಆತ್ಮ್‌ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ನಾನಾಂತ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧ್ತಾ, ವಾಪರ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತಾ ಚಡ್ ಮಾಪಾಚಿ. ತಿ ಚಡ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ.

ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ವಾ ಖಂತಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ – ಭ್ಯೆಂ, ಆಕಾಂತ್, ನಿರಾಸ್, ಸಮಸ್ಸೆ, ಅಡ್ಕಳಿ, ಪಿಡಾ, ಸಂಕಶ್ಟ್, ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಸಲ್ವಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಚೂಕ್ ವಾ ಅಪ್ರಾಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಂತವ್ಣಿ, ಅಪ್ರಾಧಿ ಮನೋಭಾವ್, ಶಿಕ್ಷೆಚಿ ವಾ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್, ಕೊಶೆಡ್ದಾಚಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್, ನಶ್ಟ್, ಉಣೆಂಪಣ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧೊಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾವನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಾ ಆನಿಕೀ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಲೆಸ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಕೀ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಸನಾ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಖಂತ್, ದುಖಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ದೇವ್ ದೇವಿಂಚೊ ಆಸ್ರೊ ಜಾಯ್. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾ ಸಕ್ತಿಂ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಕಾ ಅಗೋಚರ್ ಸಕ್ತೆಂಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತ್ಯಾಚ್ ವರ್ವಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ, ಥಂಯ್ಚೆ ದೇವ್-ದೇವಿಯೊ, ಸಾಂತ್-ಸಾಂತಿಣ್ಯೊ ಲೊಕಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ದೆವಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲಿ ಹರ್ ಜೀವಿ, ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂ ಸಯ್ತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಪೂಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.

ದೆವಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಹಜಾರ್. ಹರ್ ಧರ್ಮ್ ಎಕಾಚ್ ದೆವಾಕ್ ವಾ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ದೇವ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಹರ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ. ದೇವ್ ಕಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಂಕ್, ದೇವಿಂಕ್, ದೈವಾಂಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿಂಚ್ ತೊಂಡಾಂ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್, ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೇವ್, ದೇವಿ, ಸಾಂತಾಂಚೆರ್ ಭಕ್ತ್ ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಸ್.

ಹೊ ಕಾಳ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನಾಂಚೊ. ಹರ್ಯೆಕಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (App) ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ಏಕ್ ಮೊಡೆಲ್ ವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಸ್ತಾ, ತಶೆಂಚ್ Icon ಆಸ್ತಾತ್. ಹೆ ಐಕೊನ್ ವಾ Apps ಚಡ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ತೆ ಗರ್ಜೆಚೆಯೀ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆನಿ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಾರಿಯೀ ವ್ಹಯ್.

ಅಶೆಂಚ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್ Icons ವಾ Apps. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ವಾ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚೆ. ಆನಿ ಸಂದರ್ಭಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಎಕೇಕ್ Icon ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ಸಾಯ್ಭಿಣ್, ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನ್.

ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂಚೊ ಕಾಳ್. ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ತಾ ತರ್, ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಹರ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂನಿಯೀ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಮಹಾ ಪರಬ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಯೆತಾ. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ದೋನ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂ ಆತ್ತೂರ್ಚೆಂ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ದೆವಾಳ್ ಆನಿ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಂದಿರ್.

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪರಬ್ ಚಲವ್ನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ಲಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಅತ್ತೂರ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ಅತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್.

ಅತ್ತೂರ್‍ಚೊ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ Icon. ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್‍ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹರ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಿಚೊ, ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಸಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಸಾಂತಾಕ್ ವಳ್ಕನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. 250 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಠಾಪನ್ ಜಾವ್ನ್, ಪಿಳ್ಗೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್, ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಗಾಜ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಆಂಗವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂತ್

ಭಾವಾಡ್ತಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ರಿವಾಜ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿ ರೆಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನುಸರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಥಂಯ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್‍ಕೇಂದ್ರಾಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಮಿಳ್ನಾಡುಚೆಂ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರಿಸ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ, ಡೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್, ಮುಂಬೈ ಬೆಂಡ್ರಾಚಿ ಮೌಂಟ್ ಮೇರಿ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್‍ಯೀ ಆಕರ್ಶಿತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಥಂಯ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ವೆತಾ.

ಆಂಗವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಶೇಸ್. ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಸಾವ್ಣಿ. ಲೊಕಾಕ್ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಐಕೊನಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಐಕೊನಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾತ್. ಜಶೆಂ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ Acknowledgement ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾನಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಐಕೊನಾಕ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಕರುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಸ್ವಖುಶೆನ್ ಇನಾಮ್ ಭಾಸಾಯ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ/ಎಕ್ಲೆಂ ಸೈರಿಕೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ತೊ/ತಿ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ತಾಂ, ಮೀಸ್ ದಿತಾಂ ವಾ ಹೆರ್ ಖಂಚಿಯ್ ಕರ್ನಿ ಕರ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸಾಂವ್ಚೆಂ.

ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್ ತೃಪ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂತಾ ವಾ ದೇವ್ ದೇವಿಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತೊ ಭೊಗ್ತಾ. ಹಿ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರೊನ್ ವೆತಾ.

ಜಶೆಂ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಇರಾದ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ದೇವ್ ವಾ ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಥೊಲಿಕಾಂಕ್‍ಯೀ ಆಸಾತ್. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಪಾಸೊತ್ ವೆಲಂಕಣಿ ಮಾಂಯ್ (ಮರಿ) ಆನಿ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಆಸಾತ್. ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ತಾಂತ್ಲೊ ದುಜ್ಯಾಮ್ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವಾಚೊ ಭಕ್ತ್. ಕೊಣಾಕ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಸಾಂ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವಾಕ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ಹಿ ರಿವಾಜ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸಾ. ಆತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಲಾಖೊಂ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಪರಂಪರಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂನಿ ಖಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅತ್ತೂರ್‍ಚಿ ವಾರ್ಶಿಕ್ ಪರಬ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೋಕ್ ಸಾಗೊರಾ ಭಾಶೆನ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾ.

Budkulo_Attur St Lawrence_01

ಕರಾವಳಿಚೊ ಲೋಕ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಪರಿಸರ್‌ಚ್ಚ್ ಸೌಹಾರ್ದತೆಚೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಿ ಸೌಹಾರ್ದತಾ ಭಿಗ್ಡಲ್ಯಾ ತರೀ, ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೊ. ಹಾಂಗಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್.

ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂಕ್ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್‍ಯೀ ಮಾಗೊಂಕ್, ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಯೆತಾ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಕಾಜೂರು, ಅತ್ತೂರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂಚೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಹರ್ ಧರ್ಮಾಂತ್, ಜಾತಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಕೇಂದ್ರಾಂಕ್‍ಯೀ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂ ವೆಳಾರ್ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಯೆತಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಏಕ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಈಶ್ಟ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಡ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸೊನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲಾ ತೊ. ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ಆನಿ ಆಪ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಲಾ. ತಾಣೆಂಯೀ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಪಾ ವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ.

ತಾಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮಾತಿ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಸವಯ್ ಜಾಯ್ತೊ ಕಾಳ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಇರಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕಸಲಿಂ ವೊಕ್ತಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ, ಪುಜಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಹಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ರಾವ್ಲಿ ನಾ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಖಂತ್, ಸಮಸ್ಸೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸವಯೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅಪಾಯ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಣಿಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಸವಯ್ ಸುಟನಾ!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್. ಹಾಂಚೊ ಆಕಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ, ‘ತುಮಿ ಅತ್ತೂರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಘಾಲಾ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಣಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆಜ್ಯಾಪ್ ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವರ್ಸ್ ಖುದ್ದ್ ವಾ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಿಂ ಅತ್ತೂರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಭಕ್ತಿ ಪಣಾನ್, ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಸ್ ವಾತ್ ಪೆಟಯ್ತಾತ್.

ಹೊ ಫಕತ್ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ಅನುಭವ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಲೂರ್ದ್ ಸಾಯ್ಬಿಣ್, ಸಾಂ ಲೊರೆಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೊಣೀ ದೇವ್-ಸಕತ್. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತಿಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಅಗೋಚರ್ ಸಕ್ತೆಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕುಳ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪುಜಾ, ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಕ್, ಆಕಾಂತಾಂತ್ಲೆಂ ನಿವಾರುಂಕ್, ಸಮಾಧಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದೆವಾಕ್, ದೆವಾಚ್ಯಾ ದೂತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊಂಕ್, ಆರಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಸದಾಂಚ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಿಂಕ್ https://chat.whatsapp.com/GVbz61zjpZa8PN1wE7YSSL

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News