ಭಕ್ತಿಕಾಂಚೊ ಭುಜ್ವಣ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : January 12, 2017 at 8:49 PM

ಜಶೆಂ ಭರ್ವಸೊ, ತಶೆಂಚ್ ಭುಜಾವಣ್. ಕಶ್ಟಾಂ ಆನ್ವಾರಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಭುಜಾವಣ್ ಮೆಳನಾ ತೆದ್ನಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್‍ಚ್ ಭದ್ರತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ತವಳ್ ತೊ ಅಧೀರ್ ಜಾತಾ. ಹರ್ ಘಡಿ ಭರ್ವಸೊ ಗರ್ಜೆಚೊ. ತಶೆಂಚ್ ಭುಜಾವಣ್.

Infant Jesus Annual Festival_3 Shrineಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಕಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಸೆರ್ಮಾವಾಂತ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಎಕಾ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಯಾಜಕಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆರ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, ಭರ್ವಸೊ ನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಖಿಣ್‍ಯಿ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. You cant live a moment without hope. ಹಾಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಕಳಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊಯೀ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೊ/ಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭರ್ವಸೊ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಖಿಣಾನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ನಿಧಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಹೆಂ ಸತ್.

ದುಖಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್, ಕಶ್ಟಾಂತ್, ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ನಿವಾರ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವೊಕ್ತಾಕೀ ‘ತುಂ ಗೂಣ್ ಜಾತಾಯ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತಾರ್ ಚಡ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾತಾ. ವೊಕ್ತಾಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ, ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್, ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೆಂ ಆಲೋಚನ್ ಫುಟನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಕಿರ್ಲನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳನಾ.

ಎಕಾ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಭರ್ವಸೊ, ಭುಜಾವಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಅಸಂಖ್ಯಾತ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕೋಣ್ ಭರ್ವಸೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕತ್? ಮೆಜುಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ತರೀ ಕೊಣೆ?

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು.

ವ್ಹಯ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಜ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೊ ಆಪ್ತ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್, ತಾಚಿ ನದರ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್, ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತೃಪ್ತಿ ಜೊಡುಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಆಸಾ.

ಹೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಕರ್ಶಕ್ ವಿನ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆಂ ಫಾಲ್ಕೆಂ. ಭೊಂವ್ತೊಣಿಂ ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯ್ ಚಾಕ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ. ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆರ್ ಸೊಭ್ತಾ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಮಂದಿರ್.

ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಫ್ರಾದಿಂನಿ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್ ಶೆತಾವಿಶಿಂ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟತೆಂವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಆಸ್ಚೊ ನಾ. ಇಗರ್ಜ್, ಯಾಜಕ್, ದೇವ್, ಜೆಜು, ಮರಿ ಆನಿ ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಎಕಡ್ಚ್ಯಾನ್ ಆಸೊಂದಿ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಆಕರ್ಶಣ್. ಫಕತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಎಕಾ ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಹರ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಸಯ್ತ್, ಆಜ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಥಳಾ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್.

ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಪಸಂದೆಚಿ, ತೃಪ್ತೆಚಿ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಸಲಹಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ‘ತುಂ ಇನ್‍ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಶ್ರೈನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್’. ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಹೆಂಯ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ವಚೊನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ನವಲಾಂಚ್ ಘಡ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್ನಾ!

Infant Jesus Annual Festival_3

ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಶೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್. ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಾಂತ್ ತೃಪ್ತಿ, ಜೋಡ್ ನಾ. ದೀಸ್ ಲೊಟುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಗಿ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ – ‘ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್. ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ, ಹೆರಾಂನಿ ವೆಚೆಂ, ಮಾಗ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಉದೆಲಿ. ಗೆಲೊ, ಮಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸಂತುಶ್ಟ್.

ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾವ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಖಂತ್, ಬೆಜಾರಾಯೆ ಸವೆಂ ಲೊಕಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂನಿ ತಿಂ ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂಯೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಿಚ್ ಸಲಹಾ ಮೆಳ್ಳಿ. ಆಶೆನ್, ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಮಾಗೊನ್ ತಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕೆಲಿ ತಾಣಿಂ. ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಸವೆಂ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿಲೆಂ, ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತಿಂ ಆತಾಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಯಾತ್ರಿಕಾಂ.

ಅಶೆಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಚ್ಯೊ ಗರ್ಜೊ, ನಾನಾಂತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಹರ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ಕತಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಚಡಾವತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಲೇಕ್ ಆಸ್ತಾ, ಪುಣ್ ದುಖೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ, ಖಾಸ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಲೊಕಾಕ್ ಸಮಸ್ಸೆ, ದುಖ್, ನಿರಾಸ್, ಪಿಡಾ, ಸಂಕಶ್ಟ್, ಧೊಶಿ ನಾನಾಂತ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯೊ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ರಗ್ಳೆ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ನಿರಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆಖೇರಿಕ್ ಎಕಾ ಅಗೋಚರ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭದ್ರ್ ಆಸ್ರೊ, ಭರ್ವಸೊ ಜಾವ್ನ್ ವರ್ತವ್ತಾ ಆಮ್ಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಜೊ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಆಮೊಲಿಕ್ ಮುಖಮಳಾನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ನ್ ಭುಜಾವಣ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

ಹೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚೆಂ. ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲೊರೆಸಾಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪುರಾತನ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾಕ್ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚೆಂ ಹೆಂ ಪೂನ್ ಶೆತ್ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆಸಾ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಂತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಪದ್ವಾರ್, ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯಾ ತುದ್ಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಹೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಶೇಶ್ ಅನುಭವ್ (ಅನುಭೂತಿ) ಮೆಳ್ತಾ. ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೇವ್‍ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ವಿಶಾಲ್ ಸುವಾತ್, ಪ್ರಕೃತೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್, ಭೊಂವ್ತಿಂಚೊ ಜಾಗೊ, ರೂಕ್, ವಾರೆಂ, ವಿಶಾಲ್ ದೃಶ್ಯ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೈವಿಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿತಾತ್. ದೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೃಢ್ ಜಾತಾ.

ತರ್ ಹೆರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಫರಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್‍ಗಿ? ನಾ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಸಾ. ಹರ್ ಭಕ್ತಿಕ್, ಜೊ ಹಾಂಗಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಯೆತಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ಆಕರ್ಶಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಲೋಕ್ ಹಾಂಗಾ ಜಮ್ತಾ.

ಹರ್ ಕಡೆನ್ ಪುಜಾ (worship) ಕರ್ಚೊ ಜೆಜು ಆನಿ ಹೊ ಜೆಜು ಎಕ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಚೊಚ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಕಾ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ಚೆಂ ವಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್‍ಯಿ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ?

ತಿಚ್ ವಿಶಿಶ್ಟತಾ ಹ್ಯಾ ‘ಬಾಳೊಕ್’ ಜೆಜುಚಿ. ವ್ಹಯ್, ಹೊ ಜೆಜು ಮೊಗಾಳ್, ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಕೋಮಲ್. ಭುರ್ಗೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಚ್ ನೆಣ್ತೆಪಣ್, ನಿಷ್ಕಪಟ್‍ಪಣ್, ಮಾಸೂಮ್‍ಪಣ್. ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ನೆಂಟೆಪಣಾ ಸವೆಂ ದೇವ್‍ಪಣಾಚಿ ಸಕತ್‍ಯೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರ್‍ಚ್ ನಮಾನ್ ಕರ್ತಾ.

Infant Jesus Annual Festival_1 Infant Jesus Annual Festival_2

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್‍ಯೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಉಬ್ಜತಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೊಗ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಆನಿ ನಿರಾಳತಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಮೊಗಾನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿನ್ ಎಟ್ಯಾಚ್‍ಮೆಂಟ್ ಉಬ್ಜತಾ. ಹೆಂ ಎಟ್ಯಾಚ್‍ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೆಂ, ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ, ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸಾಚೆಂ, ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆಂ ಆನಿ ದೈವಿಕ್‍ಪಣಾಚೆಂ. ಥಂಯ್ ಅಪಧಯ್ರ್, ಅವಿಶ್ವಾಸ್, ದುಬಾವ್, ಅನಿಶ್ಚಿತತಾ, ಗೊಂದೊಳ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆನಿ ದೃಢ್ ಭರ್ವಸೊ.

ಹೊ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು, ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿತಾ, ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಭಾಜನ್ ಜಾಲಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ, ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ರಾಕ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಾ. ಎಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಆನಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಘಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಕ್ತಿಕಾನಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುನ್ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಹಾಡಯ್ಲಾ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೆಂವ್ಚೊ ಭಕ್ತಿಕ್, ಭಾವಾಡ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಯೆತಾ, ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಸಂತೃಪ್ತೆನ್, ಸಮಾಧಾನಾನ್, ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ವೆತಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆತಾ – ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪಾಟಂವ್ಕ್.

ಭುಜಾವಣ್. ವ್ಹಯ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಭುಜಾವಣ್ ದಿತಾ. ಭುಜಾವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಕತ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ನ್ಹಯ್. ಮನ್ಶ್ಯಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಪುಣ್, ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟೊಂಕ್ ತಾಕತ್, ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಜೊಡುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್, ದುಖಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಖ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಕತ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಕುರ್ಪಾ, ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥಿ, ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಬೆಸಾಂವ್, ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಎಕಾ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ತಿ ದೈವಿಕ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದೃಢ್ ಜಾಲಾಂ ಸಯ್ತ್.

ಹರ್ಯೆಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕಶ್ಟ್, ಆಕಾಂತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತವಳ್ ಭುಜಾವಣ್ ಅತಿ ಗರ್ಜ್. ನಿರಾಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ, ಖಂತ್, ದುಖ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಆನಿ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಎಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಬಾಪಯ್‍ಪರಿಂ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್ ಆವಯ್‍ಪರಿಂ, ಆಪ್ತ್ ಇಶ್ಟಾಪರಿಂ, ಜಾಣಾರಿ ಮೆಸ್ತ್ರಿಪರಿಂ, ಥಾಂಬಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲರಾಪರಿಂ ಭುಜಯ್ತಾ, ದುಖ್ ನಿವಾರುಂಕ್ ಸಸಾಯ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಭೊಗಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಕಾಕುಳ್ತ್‍ವಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಹರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ, ಆಪ್ತ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲಿ ಅನುಭೂತಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದಿತಾ. ದೆಕುನ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹರ್ ಜಾತಿಚೊ, ವರ್ಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ.

ಜಶೆಂ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಹಿಂದೂ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತಿಂಚೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ದೇವ್‍ತೆಂಪ್ಲಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜ್, ಮೀಸ್, ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ದೆವಾಚೆರ್ ವಾ ದೈವಿಕ್ ಸಕ್ತಿಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮ್ಹಣಿಯಾರಿಂಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆಪುಟ್ ಭಾವಾಡ್ತಿ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತರ್ನಾಟ್‍ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವಾ ಹೆರ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ, ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್, ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಜಿವಿ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲೆ ಹಜಾರೊಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆರಾಂಕ್ ತಮಾಶೆ ಕರ್ನ್, ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ತಾರೊಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾತ್. ಹೆಂ ಇನ್‍ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಹಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪರಿವರ್ತನ್.

ಆಜ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಪೂನ್‍ಶೆತ್, ಇನ್‍ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಶ್ರೈನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನ್ ಕರ್ನ್ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್, ವಿಶ್ವಾಸಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂಗಾ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‍ಚ್ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಭುಜಾವಣ್ ಹಿಚ್. ಹರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಕ್ ತೊ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆತಾ, ಪೊಶೆತಾ, ಸಂತೊಸ್ ದಿತಾ.

ಅಸಲೆಂ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ, ಸಂತೊಸ್‍ಭರಿತ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್, ಸುಖಾಳ್, ಪ್ರೇರಣ್‍ದಾಯಕ್ ಆನಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ್ ಪೂನ್‍ಶೆತ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ಉರತ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಸ್ವಾದಿಕ್ ಹಾಸೊ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಭಕ್ತಿಕಾಕ್ ಭುಜಂವ್ಚ್ಯಾ, ಮಜತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ಆನಿಕೀ ಚಡೊಂದಿತ್, ತಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಚಡ್
ಆನಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಳ್ಕಿಚಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾ ದೈವಿಕ್‍ಪಣಾಚಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ತೊ ಸದಾಂಕಾಳ್ ದೀಂವ್ದಿ.

ಚಡ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?

ಕಾರ್ಮೆಲಿತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಚಿತ್ರಾ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ಲೋಗನ್, ಜೆಂ ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಜಾತಾ – ‘ಕಿತ್ಲೊ ಚಡ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಮಾನ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿತಾಂ’ ಭಾರಿಚ್ ಫಾಮಾದ್. ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಖರೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?

ಚಡ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್‍ಗಿ?

ಹೊ ವಿಚಾರ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ಸರಳ್ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಡ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ದಾನ್ ದಿತಾ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ. ದೆವಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಡ್ ಸಮಾಧಾನ್, ಸಂತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್‍ಗಿ ಖರ್ಯಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುನ್ ಆಶೆಂವ್ಚೆಂ?

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಚಿಂತ್ಯಾಂ ಜರ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕಡೆನ್ ಝಗಡ್ತಾ, ಇಶ್ಟಾಕ್ ಧಖೊ ದಿತಾ, ಹೆರಾಂಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್, ದೇವ್‍ಮಂದಿರಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾ, ದಾನ್ ದಿತಾ ತರ್ ಜೆಜು ವಾ ತಾಣೆ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೊ ದೇವ್ ತಾಕಾ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದೀತ್?

ಖಂಡಿತ್ ನಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚೆಸ್ತಕಿಂ ನಿತಳ್ ಆಸಜೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖೊಟೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿತಳ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಖಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ದೇವಿಂಕ್ ಪುಜಾ ಕರುಂದಿ, ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ದಿ ತಾಕಾ ಬರೆಂಪಣ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೀ ಚಿಂತಿನಾ.

ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್. ನಿತಳ್ ಮನಾನ್, ನಿಷ್ಕಪಟಿಂ, ಸತಾ ನಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಖೊಟೆಪಣ್ ಸಾಂಡ್ಚೆಂ – ಅಸಲ್ಯೊ ಕರ್ನ್ಯೊಂಚ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾತ್. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಫಕತ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಜೆಜುಕ್, ಮರಿಯೆಕ್ ಸರ್ಪಡೊನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಕ್ಷಣ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ನಾ. ಸತಾನ್, ನಿತಿನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಆಮಿಂ ದೆವಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಖರೊ ಮಾನ್. ಜೆಜುನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ‘ತುಜ್ಯಾ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಜೆಂ ತುಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಕರ್ತಾಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರನಾಯೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕಾಚೊ ಸಂದೇಶ್

Fr Elias DSouzaಮೊಗಾಳ್ ಭಾವಾಂನೊ ಆನಿ ಭಯ್ಣಿಂನೊ, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪರಬ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮಿ ಜನೆರ್ 14 ಆನಿ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಹಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ನೊವೆನಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 9 ಮಿಸಾಂ ಆಸಾತ್. ಚಾರ್ ಭಾಶೆಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆನಿ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ನೊವೆನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಜನೆರ್ 4ವೆರ್ ಕೊರ್ಡೆಲ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವೊಜ್ಯಾಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ನೊವೆನಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಜೆವಣ್ ದಿತಾಂವ್. 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ 8 ಮಿಸಾಂ ಆಸಾತ್. ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, 7 ವೊರಾರ್ ಮಲಯಾಳಮಾಂತ್, 8 ವೊರಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್, 9 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, 10.15 ವೊರಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್, 11.15 ವೊರಾರ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮೀಸ್. 1.15ಕ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಚಲ್ತೆಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ದಬಾಜಿಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಚೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಳ್ಳಾರಿಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಹೆನ್ರಿ ಸೊಜ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟಯ್ತಲೊ. 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಚಾರ್ ಮಿಸಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ 6 ವೊರಾರ್, ದುಸ್ರೆಂ 7.30 ವೊರಾರ್, ತಿಸ್ರೆಂ 9 ವೊರಾರ್ ಆನಿ ಚವ್ತೆಂ 10.30 ವೊರಾರ್. 10.30 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗಾಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಬೋವ್ ಮಾನಾದಿಕ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸೆರಾವೊ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ 6 ವೊರಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತೆ ಭಕ್ತಿನ್, ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪೂನ್‍ಶೆತಾಂತ್ ಆಮಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಧಾರ್ ದಿತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಕೋಣ್ ಆಮಾಲ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯೆಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ್ನ್ ಬರ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರುನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಫ್ರಾದಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ನವೆಂ ವಾಹನ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ರಿತಿಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ಫ್ರಾದಿ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಆಧಾರ್, ಕುಮಕ್ ದಿತಾತ್. ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಚೆರ್ ಲೊಕಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಲಾ.

ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಒತ್ತಾಯೆಚೆಂ, ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಂವ್. ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ತುಮ್ಚೆರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಘಾಲುಂ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತುಮಿಂ ತಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರುನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್, ತಾಚಿ ಖುಶಿ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಾವೊ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ಜೆಜು ಬಾಳೊಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಭರ್ತಲೊ.

-ಬಾಪ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ದಿರೆಕ್ತೊರ್, ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಪೂನ್‍ಶೆತ್, ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ
Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. This was our childhood church while we were growing. We used to attend daily Mass early in the morning and those days there were Infant Jesus novenas on Thursday’s after mass. Also those were the days we used to attend Mother Mary’s novenas in the month of May near her grotto – daily Rosary. We used to come early, walk down the hill behind the Church and fill our pockets with blue berries (bhensam.). Those were the lovely days which I still cherish!

  2. One of the fav church of me….I prayed I got everything in my life. Good life partner .good job in gulf….and peace of mind … happiness. Thank u god love u infant jesus

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *