Latest News

ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ: ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ

Posted on : December 24, 2017 at 11:30 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಳ್: ರೊಅಲ್ದ್ ದಾಹ್ಲ್; ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಅನುವಾದ್: ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ ನಕ್ರೆ

ರೊಅಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್ ಏಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್, ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ, ಫಿಲ್ಮ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಆನಿ ಝುಜಾ ವಿಮಾನ್ ಚಾಲಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ 250 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಬೂಕ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. 13 ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 1916ವೆರ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ತೊ 74 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್, 1990 ನವೆಂಬ್ರ್  23ವೆರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಾಂತ್ ಆನಿ ರಾಯಾಳ್ ವಾರ್‍ಯಾ ದಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾ ಝುಜಾಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಲೇಖಕಾಚಿ ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ ’ಸಾಂಗೊಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊನ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

Roald Dahl story_Veglachar

ತೆಂ ಕೂಡ್ ಊಬ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜನೆಲಾಚೆ ಪಡ್ದೆ ಘಾಲ್ಲೆ. ದೋನ್ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾಲೆ, ಏಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾ ಲಾಗಿಂ. ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮೆಜಾರ್ ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಸೊಡಾ, ಉದಾಕ್, ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದರ್ಮೊಸ್ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ಬರ್ಫಾಚೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಮೇರಿ ಮೆಲೋನಿ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಸಲಿಯ್ ಉತ್ಸುಕಾಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿ ವಯ್ರ್ ಗಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ ತರೀ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ವರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಂತುಷ್ಟಿತ್ ಜಾತಾಲಿ. ತಿ ಸ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಶಿಂವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಶಾಂತ್ ಆಸೊನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಪರ್ಜಳ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಂಚ್ ವ್ಹಾಜೊಂಕ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಡಿಯಾಳಾನ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಿಚೆ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಜಾಲೆ. ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧೊರಗ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ರೊದಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚೊ, ಜನೆಲಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆನಿ ಚಾವಿ ಘಾಲ್ನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಶಿಂವೊಣ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್ ತಿ ಉಟ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಭಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಕಾ ಉಮೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ಲಿ.

“ಹಲ್ಲೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಹಲ್ಲೊ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

Roald Dahlತಿಣೆಂ ತಾಚೊ ಕೋಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ದೋನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ಏಕ್ ಖಡಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಉದ್ಕಾಳ್ ತಿಕಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲಿ ಆನಿ ಶಿಂವೊಣ್ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ತೊ ತಿಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ವ್ಹಿಸ್ಕೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಧಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಬರ್ಫಾಚೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯೆ ದೆಗೆಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಖಿಣ್ಕಿಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಹೊ ವೇಳ್ ತಿಕಾ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೊ ಉಲಂವ್ಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಬಾರ್ ವೊರಾಂ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪಣಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಚಡ್ ಬರೊ ಲಾಗ್ತಾಲೊ.

“ಮಸ್ತ್ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂಗೀ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್?”

“ವ್ಹಯ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.” ಉಲೈಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಭರ್ಲಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ. ತೊ ಘಡಿಭರ್ ರಾವ್ಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಭರುಂಕ್ ಗೆಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ!” ತಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಟ್ಲಿ.

“ತುಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಬಸ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ತಾಚೆಂ ನವೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ ಚಡ್‍ಚ್ ಖಡಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ಹಿ ಏಕ್ ಲಜೆಚಿ ಸಂಗತ್” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ತುಜ್ಯೆ ತಸಲ್ಯಾ ಏಕ್ ವರಿಷ್ಟ್ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಕ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಭೊವೊಂಕ್ ಕರ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.”

ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ, ದೆಕುನ್ ತಿ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಂವ್ಣೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಣೆಂ ಗ್ಲಾಸ್ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೊಂಡಾ ಲಾಗಿಂ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಬರ್ಫಾಚೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಗ್ಲಾಸಾಚ್ಯಾ ದೆಗೆಕ್ ಆಪ್ಟತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಕಿಣ್ಕಿಣೊ ಆವಾಜ್ ತಿಕಾ ಆಯ್ಕತಾಲೊ.

“ಡಾರ್ಲಿಂಗ್” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚೀಜ್ ಹಾಡುಂಗಿ? ಆಜ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ರಾಂದುಂಕ್ ನಾ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ತುಕಾ ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಕಾಂಯ್ ನಜೊ” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಫ್ರೀಜರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ. ತುವೆಂ ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಚಿ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ.”

ತಿ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ನಾ.

“ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್” ತಿಚ್ ಫುಡೆಂ ಉಲಯ್ಲಿ. “ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಚೀಜ್ ಹಾಡ್ತಾಂ.”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ,” ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಿ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳಿ. ತಿಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. “ತುವೆಂ ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜೇವ್ ಯಾ ಸೊಡ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ.”

ತಿ ಉಬಿ ರಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಶಿಂವೊಣ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ.

“ಬಸ್ ಥಂಯ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸ್ಲಿ. ತಿಚೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಕಾವ್ಜೆಲ್ಲೆ ದೊಳೆ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೆ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಚಿಂತಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್‍ಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ.

“ಆಯ್ಕ್” ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ.”

“ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಡಾರ್ಲಿಂಗ್? ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?”

ತೊ ಆತಾಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಹಾಲನಾಸ್ತಾನಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಮಾತೆಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಾಗ್ಸಾಲ್ಲೆಂ.

“ಆಯ್ಕೊನ್ ತುಕಾ ಧಕೊ ಲಾಗ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಜಾಯ್ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಲಾಂ ಆನಿ ತುಕಾ ಶೀದಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ದೋಷ್ ಮಾಂಡ್ಚೆಂನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ.”

ಆನಿ ತೊ ತಿಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ. ಆನಿ ತಿ ಹಾಲನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿ. ತಾಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಉತಾರ್ ತಿಕಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೆಂ.

“ಹೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ನಿಮಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ. “ಹ್ಯೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೊ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಸಾರ್ಕೊ ವೇಳ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಪುಣ್ ದುಸ್ರಿ ಕಸಲಿಯ್ ವಾಟ್ ನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ತೊ ದುಡು ದಿತಲೊಂ. ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಲೊಂ. ಪುಣ್ ಕಸಲೊಯ್ ಗಲಾಟೊ ನಾಕಾ. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್.”

ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಖರೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುರ್ವೆರ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಬಹುಶಃ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಭ್ರಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ರಾಂದುಂಕ್ ವೆತಾಂ” ತಿ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತಿಕಾ ತಾಣೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಚಲ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಲಾಗನಾಂತ್ ತಶೆಂ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪೊಟಾಂತ್ ಆಡ್ವಾಳ್ಳೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ತಿಕಾ ವೊಂಕ್ಚಿ ಇಚ್ಛಾ ಜಾಲಿ. ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಥಳ್‍ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲಿ, ವೀಜ್‍ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ ಆನಿ ಗೂಂಡ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಉಗ್ತೊ ಕರ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲಿ ವಸ್ತ್ ತಿಣೆಂ ಉಕಲ್ನ್ ಪಳೆಲಿ. ತಾಕಾ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಸುಟವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಪಾಂಯ್.

ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಆಜ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಶೆಳಿಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್. ತೊ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಮೆಟಾಂ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾಡಾಚೆಂ ಭಾರಿಕ್ ಪೋಂತ್ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಧರುನ್ ತಿ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ತಿ ರಾವ್ಲಿ.

“ದೆವಾ ಖಾತಿರ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್, ಪುಣ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವನಾಸ್ತಾನಾ. “ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದಿನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಂ.”

ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ, ಮೇರಿ ಮೆಲೋನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಲೊನ್ ತಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸಯ್ತ್ ರಾವನಾಸ್ತಾನಾ ಬರ್ಫಾನ್ ಘಟ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೊ ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಪಾಂಯ್ ತಿಣೆಂ ಉಕಲ್ಲೊ ಆನಿ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ.

ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ಸರಳಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಹಳ್ತಾರ್ ಧಲೊನ್ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಪಡ್ಲೊ.

ತೊ ಪಡ್ತಾನಾ ಲಾಗೊನ್ ಮೇಜ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮತಿರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಘಟ್ ಪಾಂಯ್ ಆನಿಕಿ ದೊನೀ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲಿ.

ಭೋವ್ ಬರೆಂ, ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ನಿತಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಿಚಿ ಮತ್ ಆತಾಂ ಜೊರಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಏಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವಾಕ್ ಕಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್. ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಫರಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ. ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಲಿ. ಪುಣ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ವಾಟೆನ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲೆಂ? ಜಲ್ಮನಾತ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಾನೂನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ? ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊಯ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತೆಲೆಗೀ ಯಾ ಧಾವೊ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತೆಲೆ?

ಮೇರಿ ಮೆಲೋನಿಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ವಗೆಚ್ ಬಸೊಂಕೀ ತಿ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಪಾಂಯ್ ತಿಣೆಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಏಕ್ ತವ್ಯಾಂತ್ ತೊ ದವರ್ಲೊ, ಒವನ್ ಚಾಲು ಕೆಲೊ ಆನಿ ತವೊ ಭಿತರ್ ಲೊಟ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆಂ ಹಾತ್ ಧುಲೆ ಆನಿ ವಯ್ರ್ ಬೆಡ್‍ರೂಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್ಲಿ. ತಿ ಆರ್ಶ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಸ್ಲಿ, ಕೇಸ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕೆಲೆ. ತೋಂಡ್ ಪುಸುನ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿಣೆಂ ಹಾಸೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ. ತಿಣೆಂ ಪರತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಲೊ ಸ್ಯಾಮ್” ತಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಖುಶಾಲ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ತಿಚೊ ತಾಳೊಯೀ ತಿಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಬಟಾಟೆ ಜಾಯ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ವಟಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಟಿನ್ನ್.”

ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆಸಾ. ತಿಚೊ ಹಾಸೊ ಆನಿ ತಾಳೊ ಆತಾಂ ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಿಣೆಂ ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲಿ, ಆಪ್ಲೊ ಕೋಟ್ ಕಾಣ್ಘೆಲೊ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲಿ.

ವೊರಾಂ ಸ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ ತರೀ ಆಂಗ್ಡಿಚೆ ದಿವೆ ಜಳ್ತಾಲೆ.

“ಹಲ್ಲೊ ಸ್ಯಾಮ್” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಉಲ್ಲಾಸ್‌ಭರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾಕ್ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್.

“ಗುಡಿವ್ನಿಂಗ್, ಮಿಸೆಸ್ ಮೆಲೋನಿ. ಕಶಿ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಬಟಾಟೆ ಜಾಯ್, ಸ್ಯಾಮ್ ಆನಿ ವಟಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಟಿನ್ನ್.”

ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ತಿಣೆಂ ಮಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ.

“ಪೆಟ್ರಿಕಾಕ್ ಆಜ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲಾಂ” ತಿ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ. “ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾಚೆಂ ಆಮಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾಂವ್, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

“ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾಸ್ ನಾಕಾಗೀ, ಮಿಸೆಸ್ ಮೆಲೋನಿ?”

“ಮಾಸ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ರೀಜರಾಂತ್ ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಬರೊಸೊ ಪಾಂಯ್ ಆಸಾ.”

“ಒಹ್. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್?” ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಜೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗೊಡ್ಶೆಂ ನಾಕಾಗೀ?”

“ಬರೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ ಸ್ಯಾಮ್?”

ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಭೊಂವಾರಿಂ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. “ಚೀಜ್‍ಕೇಕ್ ದೀಂವ್‍ಗೀ? ತಾಕಾ ತಿ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಂತೊಸಾನ್.

ಸಗ್ಳ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಾಣೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ದಿತಾನಾ ತಿಣೆಂ ದುಡು ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾರ್ ಪರ್ಜಳಿತ್ ಹಾಸೊ ಹಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ, “ಥೆಂಕ್ಯೂ, ಸ್ಯಾಮ್. ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್.”

ಆನಿ ಆತಾಂ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ವಾಟೆರ್, ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಪತಿ ತಿಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಲೊ. ತಾಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಲಿ. ತಿಣೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಾಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಕಠಿಣ್ ಧಖೊ ಬಸ್ತಲೊ. ಶೋಕ್ ಆನಿ ಭಿರಾಂತೆನ್ ತಿ ಸಯ್ರ್ ಭಯ್ರ್ ಜಾತಲಿ. ಹಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಘರಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಖಾತಿರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಣ್ ರಾಂದುಂಕ್ ತಿ ಹ್ಯಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಫಕತ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾ.

ತಿಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಆನಿ ಸಹಜ್ ರಿತಿನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ. ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿ ನಾ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ತಿ ಏಕ್ ಪದ್ ಗುಣ್ಗುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಆಮ್ರುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಪೆಟ್ರಿಕ್!” ತಿಣೆಂ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್?”

ತಿಣೆಂ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ಲಿ ಆನಿ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲಿ. ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಧಖೊ ಬಸ್ಲೊ. ಪತಿ ಖಾತಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತಿಚೊ ಮೋಗ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿ ತಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ, ತಾಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ಜೊರಾನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಭಾರಿಚ್ ಸುಲಭ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಟನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಉಟೊನ್ ಫೊನಾ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲಿ. ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, “ವೆಗಿಂ ಕರ್! ವೆಗಿಂ ಹಾಂಗಾ ಯೆ! ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಲಾ!”

“ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?”

“ಮಿಸೆಸ್ ಮೆಲೋನಿ. ಮಿಸೆಸ್ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಲೋನಿ.”

“ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಮೆಲೋನಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?”

“ತಶೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ” ತಿ ಹುಸ್ಕಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. “ತೊ ಹಾಂಗಾ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ ತೊ ಮೆಲಾ.”

“ಆತಾಂಚ್ ಯೆತಾಂ” ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ. ತಿ ತಾಂಕಾಂ ವಳ್ಕತಾಲಿ, ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಿ ತಿಕಾ ವಳಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿ ಕದೆಲಾರ್ ಗಳ್ಳಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಲಾಗಿಂ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ತಿ ಗೆಲಿ.

“ತೊ ಮೆಲಾಗೀ?” ತಿಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತಶೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?”

ತಿಣೆಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ರಾಂದ್ವಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಿ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಧರ್ಣೆರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಿ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ನೂನನ್ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಕ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ರಗಾತ್ ಕಿಂಡೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಟೆಲಿಫೊನಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಹೆರ್ ಮನಿಸ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್, ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿ ನಾಂವಾನ್ ವಳ್ಕತಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾನ್ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯೊ. ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಕೂಡಿಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ತೆ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ಮನ್ ದುಕಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಲಿಂ. ತಿಣೆಂ ಪರತ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್. ಕೆದಾಳಾ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ, ತೆದಾಳಾ ತಿ ಶಿಂವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ತಾಕಾ ಮಸ್ತು ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಒವನಾಂತ್ ಶೆಳಿಯೆಚೊ ಪಾಂಯ್ ದವಾರ್ಲಾ, ತೊ ಆತಾಂಯ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಗೆಲಿ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತೊ ಧರ್ಣಿರ್ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ.

“ಖಂಚಿ ಆಂಗಡ್?” ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾ ಥಂಯ್ ಘುಂವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಿವರ್ ಬರಯ್ಲೆಲಿಂ ಕಾಗ್ದಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪರತ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾಂನಿ ಚರ್ಚೆ ಜಾಲೆ. ತಿ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪುಸ್ಪುಸ್ಯಾಂನಿ ಉಲಯ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. “…ತಿಚೆಂ ವರ್ತನ್ ಸಹಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ… ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ರಾಂದುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಿಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ವಟಾಣೆ… ಚೀಜ್‍ಕೇಕ್… ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ… ತಿಣೆಂ…”

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್ ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೆಲೆ. ದುಸ್ರೆ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ಟ್ರೆಚರಾರ್ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್‍ವಾಲೊಯ್ ಗೆಲೊ. ದೋಗ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆನಿ ದೋಗ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್ಲೆ. ತಿಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ವ್ಹಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಕ್ ನೂನನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಆಪುಣ್ ಖಂಯೀ ವ್ಹಚನಾ, ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಾಟಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಯೆತ್ ನ್ಹಯ್? ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಆಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾಂ, ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಿಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಘರಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ತಿಕಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೆಕ್ ನೂನನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚೊ ಪತಿ, ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತುನ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಾಪರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾತೆರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್. ಖುನಿಗಾರಾನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹೆಲಾಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಾಂತ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಲಿಪಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.

“ಹಿ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕಾಣಿ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾತೆರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್, ಖುನಿಗಾರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಲೊ.”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯೆ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತುಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಕ್ಶಿಗೀ, ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಖಂಚಿ ತರೀ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್? ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ಏಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಯಾ ಲೋಹಾಚೆಂ ವಾಜ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗೀ?

ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಧಾತುಚೆಂ ವಾಜ್ ನಾ, ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್?”

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗನಾ. ಪುಣ್ ಗೆರೆಜಿಂತ್ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ತೆ ಆನಿಕೀ ಸೊಧ್ತಾಲೆ. ಗಾರ್ಡನಾಂತ್ ಆನಿ ಘರಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊ. ರಾತಿಚಿಂ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

“ಜೆಕ್” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಸರ್ಜಂಟ್ ನೂನನ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ. “ಬೆಜಾರ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿಶಿಗಿ?”

“ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಿತಾಂ. ಹಾಂತ್ಲಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ?”

“ವ್ಹಯ್. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಪುರೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ.”

ತಾಣೆಂ ತಿಕಾ ಗ್ಲಾಸ್ ದಿಲೊ.

“ತುಂಯೀ ಏಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆನಾಂಯ್?” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ತುಕಾ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾಣ್ಘೆ.”

“ಬರೆಂ,” ತಾಣೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. “ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ಕಾಣ್ಘೆನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ.”

ಎಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಹೆರ್‌ಯೀ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂಯೀ ಥೊಡಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಬೊಳಾಯ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ಜಂಟ್ ನೂನನ್ ಕುಜ್ನಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ತಕ್ಷಣ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ”ಪಳೆ, ಮಿಸೆಸ್ ಮೆಲೋನಿ, ತುಜಿ ಒವನ್ ಆನಿಕೀ ಚಾಲು ಆಸಾ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಆನಿಕೀ ತಾಂತುಂ ಆಸಾ.”

“ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ!” ತಿ ಹಾಂಕ್ರೆಲಿ. “ಹಾಂವ್ ವಿಸರ್ಲಿಂ.”

“ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಬಂದ್ ಕರುಂಗೀ?”

“ತಶೆಂಚ್ ಕರ್, ಜೆಕ್. ಥೆಂಕ್ಯೂ ಸೋ ಮಚ್”

ಸಾರ್ಜಂಟ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ತಿ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ, ದುಕೇಸ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. “ಜೆಕ್ ನೂನನ್” ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಕಿತೆಂ?”

“ತುಂ ಆನಿ ತುಜೆ ಹೆ ಸಾಂಗೊಡಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ಶ್ಯಾತ್?”

“ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಮಿಸೆಸ್ ಮೆಲೋನಿ.”

“ಬರೆಂ” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತುಮಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಪೆಟ್ರಿಕಾಚೆ ಬರೆ ಈಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಮಜತ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲಾ ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೊ ಬರ್‍ಯಾ ಥರಾನ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ ಭೊಗ್ಸುಂಚೊ ನಾ. ಒವನಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೆಳಿಯೆಚೆಂ ಮಾಸ್ ತುಮಿ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಬರೆಂ ಶಿಜ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.”

“ಸ್ವಪ್ಣಾಂತೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ,” ಸಾರ್ಜಂಟ್ ನೂನನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಪ್ಲೀಜ್” ತಿಣೆಂ ಪರಾತ್ಲೆಂ. “ತೆಂ ತುಮಿ ಖಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ಜಾಯ್. ಘರಾಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಂಗಡ್. ತುಮಿ ತೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಂದರ್ಸಿಯೆತ್.”

ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಚವ್ಗ್ ಜಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಠಿಣ್ ಭುಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಅಖ್ರೇಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಕುಜ್ನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಬೊಳಾಯ್ಲೆಂ. ತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೊ ಆನಂದ್ ಜೊಡ್ತಾಲೆ.

“ಆನಿಕೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಗಿ ತುಕಾ, ಚಾರ್ಲಿ?”

“ನಾಕಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ಡುಂಚೆಂ ನಾಕಾ.”

“ಪುರ್ತೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಿಕಾ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ದೀ.”

“ತ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಪೆಟ್ರಿಕಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಂಟೊ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.” ತಾಂಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾನ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಟ್ಟೆಂ ಪಿಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.”

“ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಹಾತೆರ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್.”

“ಹಾಂವೆಂಯೀ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.”

“ಖುನಿಗಾರಾಕ್ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಭೊವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.”

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂದಾಜಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತೆಂ ಹಾತೆರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸಾ.”

“ಬಹುಶಃ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ನಾಕಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಜೆಕ್?”

ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್, ಮೇರಿ ಮೆಲೋನಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಅಮ್ರುಕೊ ಹಾಸೊ ಉದೆಲೊ.

 ***

ಮೂಳ್ ಕಾಣಿ: Lamb to the Slaughter, by: Roald Dahl (1916-1990)

ಸಾಂಗೊಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ – Click to Read

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Subscribe Budkulo YouTube Channel

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News