Latest News

ಸಾಂಗೊಡಿ ಪಯ್ಣಾರಿ

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

Posted on : January 1, 2016 at 11:55 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Sangodi Poinnari_Roald Dahl
ರೊಆಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್

ಹಾಂವೆಂ ನವೆಂ ಕಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಜಯ್ತ್ ಬಿ.ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯು. 3.3 ಲೀ., ರೂಂದ್ ವ್ಹೀಲ್ ಬೇಸ್, ಫ್ಯೂಯೆಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಾಚೊ ಗರಿಷ್ಟ್ ವೇಗ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ 129 ಮೈಲಾಂ ಆಸೊನ್ ಊಂಚಿ ಎಕ್ಸಲರೇಶನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಚೊ ಬಣ್ ಅಂತ್ರಾಳಿ ನಿಳ್ಸೊ ಆಸುನ್ ಭಿತೆರ್ಲ್ಯೊ ಬಸ್ಕಾ ಅಪುಟ್ಟ್ ಮೊವಾಳ್ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೊ, ಗಾಢ್ ನಿಳ್ಶ್ಯಾ ಬಣಾಚ್ಯೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲ್ಯೊ. ದಾರಾಂ ವೀಜ್ ಸಕ್ತೆನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಕೆಂಯ್. ರೇಡಿಯೊ ಚಾಲು ಕರ್ತಾನಾ ಏರಿಯಲ್ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ ಆನಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲಿಪ್ತಾಲೆಂ. ಕಾರ್ ಉಣ್ಯಾ ವೇಗಾರ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಅಸಹಾಯಕ್ ವಾಗಾ ಬರಿಂ ಗರ್ಜಾತಾಲೆಂ ತರ್ ಸಾಟಾಂ ವಯ್ರ್ ತೃಪ್ತೆಚೊ ಅವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಲಂಡನಾಚಾ ವಾಟೆರ್ ಎಕ್ಸುರೊಂಚ್ ಡ್ರೈವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಜೂನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸುಂದರ್ ದೀಸ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಶೆತಾಂನಿ ರಯ್ತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ಪೊಂತಾನಿಂ ಹಳ್ದುವಿಂ ಕಾಟ್ ಬಟರ್ ಕಪ್ ಫುಲಾಂ ಫುಲೊನ್ ಆಸೊನ್ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಧಲ್ತಾಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸ್ಪೀಡೋ ಮೀಟರ್ 70 ಮಯ್ಲಾಂ ದಾಕಾಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಬೊಟಾಂನಿ ಅಟ್ಟೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಎಕ್ಲೊ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರುನ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿಂಚ್ ಕಾರ್ ಥಾಂಬಯ್ಲೆಂ. ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾತ್ಲೊಂ. ನಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಗೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊಂ. ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಚಡಾವತ್ ವಿಲಾಸಿ ಕಾರಾಂವಾಲೆ, ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಕರ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೊ ಸಂತಾಪ್ ಯೆತಾ ತೊ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಕಾರಾಂನಿಂಚ್ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂವೀ ಪನ್ರ್ಯಾ ಕಾರಾನಿಂ. ಹಾಂತುನ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊನ್ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ತರೀ ಕಾರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ‘ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನೊ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಬಸಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಖಂಡಿತ್ ಭಿತರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಕರ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಮನ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ.

Sangodi Poinnari_Tಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಭಿತರ್ ರಿಗಯ್ಲಿ.

‘ಧನ್ಯಾ, ಲಂಡನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಯ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ವ್ಹಯ್. ಯೇ ಭಿತರ್.’

ತೊ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತೊ ಕುಡಿನ್ ಅಸ್ಕತ್‍ಶೆಂ ಆಸೊನ್ ಉಂದ್ರಾ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ದೊಳೆಯ್ ತಶೆಂಚ್. ಉಂದ್ರಾ ಬರಿಂ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಕಾಳೆ. ನಿಟ್ಟ್ ಕಾನ್. ತೊ ಗೊಬ್ರಾಳಿ ಜಾಕೆಟ್ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚೆಪೆಂ.

‘ತುಕಾ ಲಂಡನ್ ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್?’ ಹಾಂವೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಲಂಡನ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್. ಎಪ್ಸೊಮ್. ಆಜ್ ಘೊಡ್ಯಾಂ ರೇಸ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ?’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಒಹ್, ವ್ಹಯ್‍ನೆ? ತುಜೆ ಸಂಗಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಯೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಘೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಜುಗಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾರಿ!’

‘ಘೊಡ್ಯಾಂಚಾ ಶಿಮ್ಚೆಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಂಧ್ಚೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಬಾಂಧ್ಚೆ ಸೊಡ್ ಹಾಂವೆ ತೆ ಪಳೆಯ್ನಾ ಸೈತ್. ತೊ ಏಕ್ ಖೆಳ್‍ಗಿ!?’

‘ತರ್ ತುಂ ಥೈಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಯ್?’

‘ತೆಂ ಅನಿಕೀ ಬುರ್ನಾಸ್ ಕಾಮ್..’

‘ತರ್ ತುಕಾ ಘೊಡ್ಯಾಂ ರೇಸಿಂಚಾ ಮಯ್ದನಾರ್ ಕಾ’ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ?’ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ.

ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ತರೀ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಚುಪ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾರ್ ಖಂಯ್‍ಗಿ ಖಂಚ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂಯ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುತೂಹಲ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಚೆ ಬರಿಂ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಡ್ರೈವರ್ ತಸಲಿಂಚ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ವಿರ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ‘ತುಂ ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾಯ್? ತುಂ ಕಾ’ಲೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ಕಾಜಾರಿಗೀ? ತುಕಾ ಗರ್ಲ್‍ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಸಾಗಿ? ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ? ತುಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ?.. ಆನಿ ಕಿತೆಂ… ಆನಿ ಕಿತೆಂ.

Sangodi Poinnari_2

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರ್. ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್‍ನಾ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ಲೊ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಕುತೂಹಲ್ ಚಡ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.’

‘ತುಂ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ತಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಬೂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಬರೆಂಚ್!’ ತಾಣೆ ಫೈಸಲ್ ದಿಲೆಂ. ‘ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೃಜನ್‍ಶೀಳ್ ಕಾಮ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್‍ಯೀ ಸೃಜನ್‍ಶೀಳ್ ವರ್ಗಾಕ್‍ಚ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸೃಜನ್‍ಶೀಳತಾ ನಾತ್ಲಿಂ, ಕೆಲ್ಲಿಂಚ್ ಕಾಮಾಂ ಮೊರ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸಂದ್ ನಾಂತ್.’

“ಖಂಡಿತ್’

‘ತುಜೆ ಬರಿಂ, ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಬರಿಂ, ಸವಾಲಾಂಭರಿತ್ ಕಾಮಾಂ ಕರುಂಕ್ ನಿಪುಣತಾ ಜೊಡ್ಚಿಚ್ ಜಿವಿತಾಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್.’

‘ಹಾಂತು ಹಾಂವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಸೊ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್?’

‘ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಯಶಸ್ವಿ ಬರವ್ಪಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತೆತ್ ನಾತ್ಲೊಯ್! ಹ್ಯಾ ಮಿಶಿನಾಕ್ ಬರೊ ಪುಂಜೊಚ್ ಯೆಟ್ಲಾಯ್ ಅಸ್ತೊಲೊ?’

‘ಹ್ಹ..ಹ್ಹ.. ಸವಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಂಗಿನಾ!’

‘ಹೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವಾತ್?’

‘ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಶೆಂ ಉಣ್‍ತೀಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ!’ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಬಡಾಯ್ ನಿಶೆತಾಲಿ.

‘ಬಕ್ವಾಸ್! ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ!’

‘ಹಾಂವ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್ತಾಂ..’

‘ಕಾರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಟ್ಕಿರೆ. ತುಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾರ್ ಘೆ. ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧಾಂವಾನಾ.’

‘ಮ್ಹಜೆಂ ಧಾಂವ್ತಾ.’

‘ತಶೆಂ ತರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್!’

ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ಏಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಸ್ತೊ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ನಿಟ್ಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಸ್‍ಲೇಟರಾಚೆರ್ ಪಾಂಯ್ ಧಾಂಬ್ಲೊ. ಕುಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಂಚೆಚಾ ಆಡಾರಾನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸೆಕುಂದಾನಿಂಚ್ ಕಾರಾನ್ ನೊವೊದ್ ಮೈಲಾಂಚೊ ವೇಗ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ.

‘ಲವ್‍ಲೀ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್! ದಾಂಬ್, ದಾಂಬ್!’ ತೊ ಉದ್ವೇಗಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕ್ಸ್‍ಲೇಟರ್ ಆನಿಕೀ ದಾಂಬ್ಲೆಂ. ಆನಿಕೀ ದಾಂಬ್ಲೆಂ…

‘ವಾಹ್! ಶೆಂಭರ್!.. ಎಕ್ಶೆಂ ಪಾಂಚ್!.. ಎಕ್ಶೆಂ ಧಾ!.. ಎಕ್ಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ! ಕಮಾನ್.. ಗೋ ಆನ್!’ ತೊ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೊ. ‘ಉಣೆ ಕರಿನಾಕಾ. ದಾಂಬ್… ದಾಂಬ್!’

ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಲೇನಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಸಬಾರ್ ಕಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾರ್ ರಾಕ್ಸಾ ಬರಿಂ ಉಸಳ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರಾಂ ಥೈಂಚ್ ರೂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

‘ಎಕ್ಶೆಂ ವೀಸ್..!’ ತೊ ಪರ್ತುನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ಬಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆಚ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾಲೊ, ನಾಚ್ತಾಲೊ. ‘ದಾಂಬ್! ದಾಂಬ್!’

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಪೊಲಿಸ್ ಸೈರನಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಗಾಜ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಎಕ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಬಗ್ಲೆನ್‍ಂಚ್ ಕಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲುನ್ ಆಮ್ಚಾಕೀ ಚಿಕ್ಕೆ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಡ್ ರಾವ್ಲೊ. ತೊ ಮೊಟರ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಭಾಸ್ ಕೆಲಿ.

‘ಆತಾಂ ಪಡ್ಚಾ ಜಾಲೆಂ!’ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊಂ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ರಾವಜೆ ತರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಎಕ್ಶೆಂ ತೀಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ ವೇಗಾನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆಸ್ತೊಲೊ! ಹಾಂವೆ ಬ್ರೇಕ್ ಲಾವ್ನ್ ಕಾರ್ ತಾಚಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

‘ಪೊಲಿಸ್ ಬೈಕಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ಚಿಂತುಂಕ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಂ!’ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ ಚಾಪ್ಪೊ ಜಾವ್ನ್.

‘ಮ್ಹಜೆಂ ಬೈಕ್‍ಯೀ ತುಜ್ಯಾ ಕಾರಾಚಾ ವರ್ಗಾಚೆಂಚ್. BMW R90S! ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈಕ್!’

Sangodi Poinnari_1

ಪೊಲಿಸಾನ್ ಬೈಕಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೆಂಡಾರ್ ಆಡ್ ಘಾಲೆಂ. ಆಪ್ಲಿಂ ಲುಂವಾ ನಿಕ್ಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಮಾಂಡ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದರ್ವಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾತ್ರಿಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೊ ಹೆಂ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

‘ತುಮಿಂ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಮಾಜ್ರಾನ್ ಉಂದ್ರಾಂ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ.

‘ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಗರ್ಜೆ ಪುರ್ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ.’ ಮ್ಹಜೊ ಸಹ ಪಯ್ಣಾರಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತೊ ವೊಳೂ ಕಾರಾಚಾ ಜನೆಲಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ತೊ ಜಿವಾನ್ ಧಡಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ ಪೋಟ್ ವ್ಹಾವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಕುವಾಳ್ಯಾ ತೆದೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಟೊಮೆಟ್ಯಾ ಬರಿಂ ಉಜಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಮಿಂ ಹೆಡ್‍ಮಾಸ್ಟ್ರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಚೆಕ್ರ್ಯಾಂ ಬರಿಂ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

‘ಹೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಯೆಮ್ಕುಳೊ ದಿಸ್ತಾ.’ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಪೊಲಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾಸಾಳ್ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜಾ ಜನೆಲಾರ್ ಧವರ್ನ್, ‘ಕಿತೆಂ ತಿತ್ಲೊಯ್ ಅಮ್ಸೊರ್ ತುಮ್ಕಾಂ?’

‘ಅಮ್ಸೊರ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಒಫಿಸರ್!’

‘ಕಾಂಯ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಣೊ ಯೆತೆಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಸಾ? ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಧರ್ವಡ್ತೆಲ್ಯಾತ್?’

‘ನಾ ಒಫಿಸರ್’

‘ತುಜಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ? ಪಾಲ್ವಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ತೇ ಆಸಾಯ್?’ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಎಕ್ದಂ ಮೊವಾಳ್ ತಸೊ ಕ್ರೂರ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

‘ಮ್ಹಜಾ ಘರಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ನಾ ಒಫಿಸರ್.’

‘ತಶೆಂ ತರ್ ತುಮಿಂ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಭಾವಾಂನೊ. ಹಾಂಗಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಾ ಜಣಾಂತ್?’

‘ಸತ್ತರ್ ಮೈಲಾಂ.’ ಹಾಂವೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ತುಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶಿಗಿ ಭಾವಾ?’

ಹಾಂವ್ ಭುಜಾಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಚುಪ್ಪ್ ಜಾಲೊಂ.

‘ಎಕ್ಶೆಂ ವೀಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ!’ ತಾಣೆ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂಗಿ, ಎಕಚ್ಛಾಣೆ ಹಾಂವ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ. ‘ಲಿಮಿಟಾ ವಯ್ರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ!’ ತಾಣೆ ತೋಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಥುಕ್ಲೆಂ. ಧರ್ಕಾಲಾಚೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಗುಳೊ ಮ್ಹಜಾ ಕಾರಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ನಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್ತುನ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಕಾರಾ ಭಿತೆರ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಾ ಸಹ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

‘ಕೋಣ್ ತುಂ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

‘ತೊ ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಕಾರಾರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ.’ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಹಾಂವೆ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ನ್ಹಯ್.’

‘ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್ಲ್ಯಾ?’ ಮ್ಹಜಾ ಸಹ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

‘ಜರೂರ್. ತುಂವೆ ಆಧಾರ್ಲೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಮ್ತಾ. ಆಸೊಂದಿ, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಸಾಕ್ಸ್. ತುಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಂ.’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

‘ತುಜೆಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್?’ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ.

ತಾಣೆ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಸಕ್ಟಾಂನಿ ಭಿಂಯೆವ್ಚೊ ಟಿಕಿಟ್ ಬೂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್, ಪಾತ್ತೊ ತಾಣೆ ನಕಲ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ. ತೊ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಕಾರಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತಾರಿಕ್, ಅಪ್ರಾಧ್ ಘಡ್ಲಲೊ ವೇಳ್ ಟಿಕೆಟಿರ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ವಯ್ಲಿ ಕೊಪಿ ತಾಣೆ ಪಿಂಜುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಪಿಯೆರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉದೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. ತೊ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಾ ಸಹ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಘುಂವ್ಲೊ.

‘ಹಾಂ, ತುಂ!?’ ತೊ ಮ್ಹಜಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ತಾಚಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ನೋಟ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

‘ತುಜೆಂ ನಾಂವ್?’ ತೊ ಖೆಂವ್ಚಾಲೊ.

‘ಮೈಕಲ್ ಫಿಶ್.’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ಪಾತ್ತೊ?’

‘ನಂ. ಚವ್ದಾ, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಲೇನ್, ಲಂಡನ್.’

‘ಹೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ದಸ್ತವೇಜಾಂ ದೀ…’ ತಾಣೆ ತಾಚೆಂ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸನ್ಸ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆ ತೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೆಂ.

‘ತುಜೊ ಧಂದೊ ಕಿತೆಂ?’

‘ಅಸಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್.’

‘ತುಜೊ ಧನಿ ಕೋಣ್?’

‘ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ! ಹಾಂವ್ ಬೆಕಾರ್..’

ಪೊಲಿಸಾನ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೋಟ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ ತುಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಾಡ್ತಾಂ, ಕಳ್ಳೆಂ ಮೂ?’

‘ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್? ಹಾಂವೆ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧನ್ಯಾ?’

‘ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ತೆತ್ ನಾ…’ ಪೊಲಿಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಂತ್ ತುಜಿ ಪೊಟ್ರೆಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಸ್ಲಿ, ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ..

ತೊ, ಕಾರಾಚೊ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಅಪಾಯಾಂತ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾಸ್ತೊಲೊಯ್!’ ತಾಣೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

‘ವ್ಹಯ್, ಒಫಿಸರ್.’

‘ಹೆಂ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಕಾರ್ ತುಂ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾಂಯ್! ಹೆಂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತುಂ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕಾರಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೊ ನಾಂಯ್! ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ದೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ! ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸರಳಾಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಮೆಳ್ಳಿಂ!’

‘ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೈಲ್?’ ಹಾಂವ್ ಘಾಬರ್ಲೊಂ.

‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್!’ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾಲೆ. ‘ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಡ್ ಜುಲ್ಮಾನ್! ಅದೇವ್ಸ್ ಭಾವಾನೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೋರ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆದೇಶ್ ಯೆತೊಲೊ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ.’ ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಟರ್ ಬೈಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ. ತೊ ಬೈಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕಾ ಖೊಟೆಕ್ ತೆಂ ಜಿವಾಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲೊ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ.

‘ಜಾಲೆಂ ಮೂ?! ಸಾಯ್ಬಾ, ಭೊಗೊಸ್!’ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಕ್ರೆಲೊಂ.

‘ಆಮಿಂ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್!’ ಮ್ಹಜೊ ಸಹ ಪಯ್ಣಾರಿ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ.

‘ತುಂ ಸೊಡ್. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ.’

‘ತೆಂಯ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಧನ್ಯಾ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್?’

‘ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಮ್ಹಜಾ ಲೊಯರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆತೊಲೊಂ.’ ಹಾಂವೆ ಕಾರ್ ಚಾಲೂ ಕೆಲೆಂ.

‘ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ… ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆಚೆ ವಿಶಿಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತೆಂಕ್ ಪೂರಾ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್. ತುಜೆಂ ಲೈಸನ್ಸ್ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ತಿತ್ ವ, ವ್ಹಡ್ ಜುಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧಿಜೆ ಪಡ್ತೊಲೊ ತಿತ್ಲೆಂಚ್’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಿಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಮ್ಹಜೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ತುಂವೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊಯ್?’

‘ಕೊಣೆ? ಹಾಂವೆ? ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?’

‘ತುಂವೆ ತಾಚೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಬೆಕಾರ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಸೃಜನ್‍ಶೀಳ್ ಕಾಮಾಚೊ ವಾವ್ರಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್..’

‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸೃಜನ್‍ಶೀಳ್ ಕಾಮ್ಗಾರ್‍ಚ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್.’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ತರ್ ತುಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ತರೀ ಕಸಲಿ?’

‘ಹ್ಹೆ..ಹ್ಹೆ..’ ತೊ ಪಾದ್ದೆಲೊ.

‘ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ?’

‘ಲಜ್? ಮ್ಹಾಕಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಾ ವೃತ್ತೆ ವಯ್ರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ.’

‘ತರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನರ್ಗತಾಯ್?’

‘ತುಮಿ ಬರವ್ಪಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪಾಟ್ ಸೊಡ್ಚೆ ಮ್ಹನಿಸ್ ನ್ಹಯ್..’

‘ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ!’ ಹಾಂವೆ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯೊ.

‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಜಬರ್‍ದಸ್ತ್ ಕುತೂಹಲ್ ಆಸಾ! ತುಂ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸಾಂ!’ ತಾಣೆ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಾಣೆ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವಾಚ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಖಂಚಯ್ಲಿ.

‘ತುಂವೆ ಚಿಂತ್ಚೆಂಯ್ ಸಮಾ. ಹಾಂವ್ ಎಕಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಂತ್ ಆಸಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವ ಪೊಲಿಸಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆ ಎಕ್ದಂ ಜಾಗ್ರೂತ್ಕಾಯೆನ್ ರಾವಾಜೆ.’

‘ತುಂ ಸಾದ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಿಐಡಿ ಪೊಲಿಸ್ ಪುಣಿ ನ್ಹಯ್‍ಮೂ?!’

‘ಹಾಂವ್ ತಸೊಂ ದಿಸ್ತಾಂಗಿ?’

‘ತಶೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಭೆಂಕ್ರೊಯ್ ಸಾಂಗತ್.’

ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಕೆಟಿಚಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಮ್ಟೆ ಪಿಟ್ಯಾಚೊ ಕಂರ್ಡೊ ಆನಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಪೇಪರಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಗುಟ್ಲಾಯ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಖುದ್ದ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಗುಟ್ಲಾಂವ್ಚಿ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಚಡುಣೆ ಪಾಂಚ್ ಸೆಕುಂದಾನಿಂ ತಿರ್ಸಿಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಥಿಂಪಿ ಸಾರವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾನಿಂ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಿ. ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಿ ತಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಲಾಯ್ಟರ್ ಉದೆಲೊ. ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಜಳ್ಳಿ ಆನಿ ಲಾಯ್ಟರ್ ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲೊ! ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಘಡ್ಲೆಂಗೀ ಹಾಂವ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊಂ.

‘ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಗುಟ್ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಹಾಂವೆ ದೆಕೊಂಕ್ನಾ!’ ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆ ಸಂತೃಪ್ತೆಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಧುಂವೊರ್ ಸೆವ್ಲೊ.

‘ತುಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂಯ್ ತರ್?’

‘ಜರೂರ್ ಹಾಂವೆ ಪಾರ್ಕಿಲೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಫೆಂಟಾಸ್ಟಿಕ್!’

‘ಹಾಂವ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖುಷಿ ವರ್ತಾಯ್?’

‘ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್!’

‘ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂ! ಬೋವ್ ಅಪೂರ್ಬಾಯೆಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ಪಿಯಾನೊ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವರ್ನಿಂ ಊಂಚಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂ.’

ಹಾಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಬೋವ್ ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ ತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೊಂಬಾನಾತ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಎಕಾ ಮೆಂದ್ವಾ ಸರ್ಜನಾಚಾಗಿ ವ, ರಿಸ್ಟ್ ವೋಚ್ ದುರುಸ್ತ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾಗೀ ಬೊಟಾಂ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ

‘ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಎಕಾ ಪಿಯಾನೊ ಖೆಳ್ಗಾಡ್ಯಾಚಾ ವರ್ನಿ ಹಜಾರೊಂ ವಾಂಟ್ಯಾನಿಂ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಿಯಾನೊ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಘರಾಂನಿ ಎಕ್ಲೊ ನಾ ತರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಪಿಯಾನೊ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಶಿಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’

‘ಚಡುಣೆ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ.’

‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೊಲೊ ಧಾ ಮಿಲಿಯನಾಕ್‍ಯೀ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್! ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’

‘ತಶೆಂ ತರ್, ತುಜೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಬೋವ್ ವರ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ!’ ಹಾಂವ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಚಾಳಿಸ್ ಮಯ್ಲಾಂ ವೇಗಾನ್ ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತೆತ್ ಆಸ್ಲೊಂ. ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಲಂಡನ್ – ಆಕ್ಸ್‍ಫರ್ಡ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಅವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಜಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾಳೆಂ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ‘ಹಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ತುಂವೆ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಯ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಬೆಲ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಡಿಜಾಯ್ನಾಚೆಂ ಪಿತುಳ್ಚೆಂ ಬಕಲ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾಲೆಂ.

‘ಹೇಯ್!’ ಹಾಂವ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ‘ತೆಂ ಬೆಲ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?!’

‘ತೆಂ ತುಜಾ ಪೆಂಟಾರ್ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಖಂಯ್?’ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಇಜಾರ್ ತಪಾಸ್ಲೆಂ. ಥೈಂ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ! ಬೆಲ್ಟ್ ಸುಟಯ್ಜೆ ತರ್ ಬಕಲ್ ಉಗ್ತೊ ಕರಿಜೆ, ಇಜಾರಾಚಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲೂಪಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ… ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!’ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

‘ಪುಣ್ ತುಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ!’

ತಾಣೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಟಿಚೆರ್ ದವರ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಾಳೊಚ್ ಮೊಚ್ಯಾಚೊ ನಾಡೊ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ.

‘ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?’ ತ್ಯೊಚ್ ಪೊಕ್ರಿ ಹಾಸೊ.

‘ತೊ ಮೊಚ್ಯಾಚೊ ನಾಡೊ. ತಾಂತುಂ ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್?’

‘ಕೊಣೆಂಗಿ ತೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ!’

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕಾ ಮೊಚ್ಯಾಚೊ ನಾಡೊ ದಿಸನಾತ್ಲೊ!

‘ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಹೆಂಯ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕಾಮ್? ಹೆಂ ಕಸೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ತುಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಬಾಗ್ವಾಲ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ!’ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊಂ.

‘ತುಂವೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಖರೆಂ. ಕಿತ್ಯಾ, ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್…’

‘ತುಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ವಿಶೇಸ್!’

‘ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್.’ ತೊ ಪಾಟಿಂ ವೊಣ್ಕೊನ್ ಸಿಗ್ರೆಟಿಚೊ ಧುಂವೊರ್ ತೃಪ್ತೆನ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

‘ವೇಳ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲೊ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ‘ಕಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವೊಚಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ನಾ!’

ಹಾಂವೆ ವೋಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಥೈಂ ತೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ! ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಉಸಯ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ವೋಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಹೆಂ ತರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. 18 ಕೆರೆಟ್. ವಿಕುಂಕೀ ಸುಲಭ್.’

‘ವಿಕ್ಚಿ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ! ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂ ಜಾಯ್.’

‘ಧನ್ಯಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫಾರ್ನಾ! ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಫ್ಟ್ ದಿಲಾಂಯ್. ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಈಶ್ಟ್. ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಜಿ ವೃತ್ತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತುಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.’

‘ತುಜೆ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆಸಾತ್?’

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ವಸ್ತು ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಚಾರ್ ಚಾವಿಯಂಚೊ ಏಕ್ ಘೊಸ್, ಥೊಡೆ ಪೌಂಡ್ ನೋಟ್, ಚಿಲ್ಲರ್, ಪ್ರಗಟ್ಣಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್, ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಲಾಯ್ಟರ್, ಮ್ಹಜಿ ಡಾಯ್ರಿ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಥಿಕಾಂಚಿ ಮುದಿ… ಮುದಿ. ಹಾಂವ್ ಸೊನಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಥಿಕ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊಂ.

ತಾಣೆ ತಿ ಮ್ಹಜಾ ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಟ್ರೇಚೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಸ್ತು ಸಂಗಿಂ ದವರ್ಲಿ.

‘ತರ್, ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಪಿಕ್‍ಪೊಕೆಟ್?’

‘ಹೊ ಸಬ್ದ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬರೊ ಲಾಗನಾ! ತೊ ಏಕ್ ಪೊಜ್ಡೊ ಸಬ್ದ್. ಅಮಾಯಕ್ ಲೊಕಾಚ್ಯೊ ಪೊಕೆಟಿ ಚೊರ್ಚಿ ಪೊಜ್ಡಿ ಕಲಾ, ಥುತ್ತ್!’

‘ತರ್, ತುಜೆ ವೃತ್ತೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಯ್?’

‘ಮ್ಹಜಿ ವೃತ್ತಿ? ಬೊಟಾಂಚಿ ಕಲಾ! ಹಾಂವ್ ಬೊಟಾಂಚೊ ಕಲಾಕಾರ್. ವೃತ್ತಿಪರ್ ಕಲಾಕಾರ್!’ ತೊ ಅಶೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಕೀ ಆಪುಣ್ ರೊಯಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವ ಕ್ಯಾಂಟರ್‍ಬರಿಚೊ ಆರ್ಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ!

‘ತಸಲ್ಯಾ ವೃತ್ತೆಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಹಾಂವೆ ಎದೊಳ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ! ತುಂಚ್ ಪಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ?’

‘ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ವೃತ್ತೆಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಸಲೊ ಗೌರವ್ ಸಹಜ್.’

‘ತುಜಿ ವೃತ್ತಿ ಬೋವ್ ಆಸಕ್ತ್‍ದಾಯಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ!’

‘ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್! ಮ್ಹಾಕಾ ವೃತ್ತಿ ಸಂತೃಪ್ತ್ ಆಸಾ.’

‘ದೆಕುನ್ ತುಂ ರೇಸಿಂಕ್ ವೆತಾಯ್?’

‘ರೇಸಿನಿಂ ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯೊಯ್ ಅಡ್ಕಳಿ ನಾಂತ್! ಕೋಣ್ ವ್ಹಡ್ ಫೆರ್ಗೊ ಮಾರ್ತಾ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ! ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಿನಾಕಾಗಿ ಧನ್ಯಾ ಹಾವ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್‍ಯೀ ಮ್ಹಜಿ ಹಾತ್ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಂ! ರೇಸಿಂತ್ ಸಲ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ವ ಗರೀಬಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಟಾಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರಿನಾ! ಫಕತ್ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚೆರ್, ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್!’

‘ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ!’

‘ತುಂ ಕೆದ್ನಾ ಕೆದ್ನಾ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾಯ್ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್?’

‘ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ? ಹಾಂವೆ?! ಪಿಕ್ ಪೊಕೆಟ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಲಾಕಾರ್ ನ್ಹಯ್! ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಬಸಯಿಲ್ಲೆ ದಾಂತ್ ಸಮೇತ್ ತುಜೆ ಖಬ್ರೆ ವಿಣೆ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ! ರಾತಿಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ತಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ!’

‘ಹಾಂವೆ ಕೃತಕ್ ದಾಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್!’ ಹಾಂವ್ ತಾಂಬ್ಶೆಲೊಂ.

‘ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ! ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತರ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸ್ತೊಂ!’ ಜರೂರ್ ತೊ ಕಾಡ್ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್ ಲಾಂಬ್ ನಾಜೂಕ್ ಬೊಟಾಂಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ!

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಮಾವ್ನ್ ರಾಜ್ಲೆಂ.

‘ತೊ ಪೊಲಿಸ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ತಾಗಿ? ತುಜಿ ಚರಿತ್ರಾ ಉಸ್ತಿತೊಲೊ. ತುಕಾ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸಾನಾಂಗಿ?’

‘ಭ್ಯೆಂ ಕಸಲೆಂ? ತೊ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಸಲಿಚ್ ತನ್ಕಿ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ. ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಉಡಾಸ್ ಉರಾಜೆಮೂ?’

‘ಹಾಂತು ಉಡಾಸಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತುಜೆಂ ನಾಂವ್, ಪಾತ್ತೊ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆ ತಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ!’

‘ತೆಂ ಖರೆಂ ಧನ್ಯಾ! ಪುಣ್ ತಾಣೆ ತೊ ಬೂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ ನೆ?! ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೊ ಪಾತ್ತೊ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ಬೂಕ್ ದೊನೀ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್!’

ಪೊಲಿಸಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಉಸ್ಳಾಯಿಲ್ಲೆ ದೊನೀ ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ವಯ್ರ್ ಉಕ್ಲುನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ! ಪೊಲಿಸಾ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿಯ್ ರುಜ್ವಾತ್ ನಾ!

ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊಂಗೀ, ಬಗ್ಲೆನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೂದಾಚ್ಯಾ ಟ್ರಕ್ಕಾಕ್ ಧಾಡಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

‘ತುಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರೋಡಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ ಧನ್ಯಾ. ಹೆ ದೊನೀ ಬೂಕ್ ಆಮಿ ಜಳವ್ಯಾಂ’

‘ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಲಾಕಾರ್. ಹಾಂತುಂ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾ!’

‘ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಧನ್ಯಾ. ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ನಿಜಾಕೀ ಜಿವಾಕ್ ಬರೆಂ! ಕಾನಾಂಕೀ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿತಾ!’

ತಾಚೆ ಉಂದ್ರಾ ದೊಳೆ ಮಿಣ್ಮಿಣ್ತಾಲೆ.
******

ಮೂಳ್: ರೊಆಲ್ಡ್ ದಾಹ್ಲ್
ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್: ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್
(Translated from Roald Dahl’s HITCH HIKER)

ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News