Latest News

ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಆಸಜೆ; ನಾ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : May 15, 2015 at 8:32 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಮಾಜ್ ವರ್ತೊ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಸಾಹಿತಿ ವಾ ಕಲಾಕಾರ್ ಜಾಣಾರಿ, ಶಿಕ್ಪಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮಾಜ್ ಲೆಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮಾಜ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ. ಬಿರುದಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ, ಗೌರವ್ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಯೋಗ್ಯ್, ಅರ್ಹ್ ಜಾವ್ನ್ ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಉರೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್, ಸಬಾರ್ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್, ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಂ ಪಾಸತ್, ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್, ಆಕಾಂತಾ ವಿರೋಧ್ ತೆ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಬರಯ್ತಾತ್, ಚಳ್ವಳ್ ಕರ್ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲೋಕ್ ಮಾನ್ತಾ, ಸರ್ಕಾರ್ ಗೌರವ್ ದಿತಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಾಂ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂ ಸಯ್ತ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ತಾಳೊ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ವೊಗೆ ಬಸನಾಂತ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್? ಆಪುಣ್ ಭೋವ್ Modern, ಶಿಕ್ಪಿ, ಬುದ್ವಂತ್ ಆನಿ ಜಾಣಾರಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್  ಗಾಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್?

ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಆನಿ ದಿಸ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ನಾಲಾಯಕ್ ಆನಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ವಾತಾವರಣ್ ಮಾತ್ರ್?!?

Press Freedom_01 Press Freedom_04

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರ್ಜಾ ಕಿರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ. ತೆಂಯ್ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚಿ. ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್, ಆಸಕ್ತ್ ಉಣಿ. ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಸಗ್ಳಿ ‘ಇಗರ್ಜ್‍ಮಾತೆನ್’ ಕೊರ್ವಟಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್, ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್, ಶೆವಟ್ ಸಗ್ಳಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಖಂಚಯ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಗಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾ ವಿಶಿಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ 24×7 ಖಂತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಆಸಕ್ತ್ ಖಂಚಂವ್ಕ್, ಅತ್ರೆಗ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಧ್ಯ್?

Press Freedom_06ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೊ ಸುಮಾರ್ಸೊ ಲೋಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್, ಜೋಡ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾ ಫಕತ್ ಮೀಸ್, ಪೆಗ್, ಪಿಗ್ ಆನಿ ಪುಲ್ಗತ್ರೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್, ಮತಿಕ್, ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಖಂಚನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮೊಗಾಳ್ ಪಾದ್ರಿ ‘ಶಿಕವ್ಣ್’ ದಿತಾತ್ ಆನಿ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಪಳೆ. ಪೆಲ್ಯಾಕ್, ಸೆಜಾರಾ ಗಡ್ಗಡೊ ಮಾರುಂ, ಭುಂಯ್‍ಕಾಂಪೊನ್ ಸಂಸಾರ್ ವೊಮ್ತೊ ಉದಾರೊ ಜಾಂವ್ ‘ಪೊರ್ಬುಂ’ಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಿಂತ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಕರಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂವಿಶಿಂ, ಸಾಂ ಪೆದ್ರುಕ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ದೀಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲಾವಿಶಿಂಚ್ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಗಿರಾಂತ್. ಸಗ್ಳಿ ಜೀಣ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚೆರ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ರಾಜಕೀಯ್, ರಾಜ್ಯ್, ದೇಶ್, ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್, ಹೆರಾಂಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ!

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರೊಚ್ ಜಾಲಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಲಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆರ್.

ಹಾಂಗಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲಾಯಿಕಾನಿಂಚ್. ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರ್ ಸುರ್ವಾತ್ (1912) ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಲಾಯಿಕಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ (1938) ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘುಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ನಿರಂತರ್ ಚಾಲು ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಮುಂಬೈಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಪಯ್ಣಾರಿ’ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಬಂದ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿಂ, ಚಲಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬಂದ್ ಕೆಲಿಂ. ‘ಲಾಯಿಕ್ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ನಾಲಾಯಕ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಫಟ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪತ್ರಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ, ಪುಣ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಲಿನಾ.

Freedom of Expression_Editorial_Budkulo_T01ತಿ ಚರಿತ್ರಾ ಕಶಿಯ್ ಆಸೊಂ. ಪುಣ್ ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್, ವಿಚಾರ್ತಲೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಗಂಧಗಾಳಿ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವ್ಹಾಳನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕೋಣ್ ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆ, ತಾಚೊ ವಿಚಾರ್, ವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್, ವಾತಾವರಣ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ‘ಅಳಿದೂರಿಗೆ ಉಳಿದವನೇ ಗೌಡ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಂಗಾ ಜಾಯ್ತೆ ತುಂಡುರಾಯ್ ಉದೆಲೆ. ಆನಿ ತೆ ಲೊಕಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಿಶಿಂ ಫರ್ಮಾಣ್, ಆದೇಶ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಧಮ್ಕಿ ದೀಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಲಾಗ್ಲೆ! ಪುಣ್ ವಿಚಾರ್ತಲೊ ಕೊಣೀ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್‍ಚ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಲಂವ್ಚಿ ತರ್, ನಾಲಿಸಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬರೆಂ ಬರಂವ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಏಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚಿಚ್ ಖಾತಡ್. ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಸಲ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ; ಕಸಲೆಂಯ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಚಿಂತಪ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಪೂರಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ತಾತ್!?

ಹಿ ಪಿಡಾ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂತ್‍ಯೀ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆಸಾ – ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಸಂಘಟನ್, ಮನರಂಜನ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

“ಸಮಾಜ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖೊಟ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಖೊಟೆಂಪಣ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಗೆ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಮನ್ಶಾಂವರ್ವಿಂ” ಮ್ಹಳಾಂ ಎಕಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾನ್. ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ.

Freedom of Expression_Editorial_Budkulo_T02ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾ ವಿಶಿಂ ಚೂಕ್ ಚಿಂತಪ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಜೊರಾನ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ವಿಶಿಂ. ಹಾಕಾಯ್ ಕಾರಣ್ ಜೆ ಕೋಣ್ ಆಪುಣ್ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಚ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ! ದೆಕುನ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಚೊಂಕ್ ಕಳನಾತ್ಲೆ, ಗಾಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸುಂಯ್ಪಿತಾತ್ ಸಯ್ತ್. ತೆಚ್ ತೆ ನಕ್ಲಿ ತುಂಡುರಾಯ್.

ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ಚಿ, ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ, ಯೆಟ್ಚೆಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಥೊಡೆ ಆಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಂ ಕೆಲ್ಲೆ ಮತ್ ಸಾರ್ಕೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಂಯ್. ಏಕ್ ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲ್ಯಾಚೆರೀ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರಿಜೆ ತರ್, ತಾಕಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಶಿಕಪ್ ಆಸಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಎಕ್ಲೊ ಕಾಣಿ ಕಸೊಯ್ ಬರಯ್ತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನ್ ತಸಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಾಣಿಯೊ ವಾಚುನ್, ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಮಾಹೆತ್-ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಬರವ್ಯೆತ್. ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಅರ್ಹತಾ, ಯೋಗ್ಯತಾ, ತಾಂಕ್ ಆಸಜೆ.

Press Freedom_03ಹಾಂಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆಲೆಚ್!? (ಬರೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲೆಯೀ ಆಸಾತ್). ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೋಣ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಕೊಣಾಚೆರ್ ಮೊಸೊರ್, ರಾಗ್, ಹಗೆಂ ಆಸಾ ತಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಜಾಳ್ ಕಾಡುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ frustration ವೆಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ವೀಕ್, ನಂಜಿ ವೊಂಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಆನಿ ತಾಣಿಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಬರಂವ್ಚೆಂ ವಿಮರ್ಸೊ ಜಾಯ್ನಾ. ಹೆಂ ಸತ್.

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ಚೆ ಚಡಾವತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಥಂಯ್ unpud ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್, ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಕ್ಲೆಂ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಯ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಮೂರ್ಖ್. ದೆಕುನ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ತಾ.

Freedom of Expression_Editorial_Budkulo_T03ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲಾಂ, ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ನಾ. ಬರವ್ಪಿ ಜಾಯ್ತೆ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೇವ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಕಶೆಂಯ್ ಆಸೊಂ ತೆಂ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾನ್, ನಾಂವ್ ಮೆಳಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಶೆವಟಾಚೆ. ನೀಜ್ ತಾಲೆಂತಾಂಕ್, ಬರೆಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮಾನ್‍ಯೀ ನಾ, ಜಾಗೊಯಿ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಸಲೆ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ತಾತ್; ವಾ ತಾಂಕಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್!

ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಿಡಾ ಹಾಂಗಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜೆ ಸಗ್ಳೆ ಆಪುಣ್ ಸಮಾಜಿಚೊ ವಾಂಟೊ, ಸಮಾಜೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತುಂಡುರಾಯ್. ಹೆ ಆಪ್ಣಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ, ಬಾಳ್ವೊಂಚಿ ಆನಿ ವಾಂಚ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆತಾತ್, ಬಡಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾತ್, ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಪ್ಣಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಆಪುಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತಾಕಾ ಬರ್ಕತ್, ಫುಡಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಪಿಂರ್ಗತಾತ್. ಹಾಂಕಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಯ್, ಮೆಳಜೆ. ಲೊಕಾನ್ ಮಾನ್, ಗೌರವ್, ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದಾನ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಫಾವೊ ಕರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಹಾಣಿಂ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ.

ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ?

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂಯ್, ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾಕ್, ಹರ್ಯೆಕ್ಲಾಕ್ ವಿಚಾರುಂಕ್, ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್, ಮಾಹೆತ್ ಜೊಡುಂಕ್, ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್‍ಚ್ RTI (Right to Information Act) ಆಸಾ. ಮಾಹೆತಿ ಹಕ್ಕಾಂ ಕಾಯ್ದ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಆನಿ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕೊಣೆಂಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?

Press Freedom_05

ಹಾಂಗಾಯಿ, ಥೊಡ್ಯೊ ‘ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ’ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಯೆತ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಪ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಸುಂಯ್ಪಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಹಾಣಿಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್. ತೆಂಯ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಚಡಾವತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಪೈಶ್ಯಾನ್. ಪುಣ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ, ಚೂಕ್ ತಿದ್ವುಂಕ್ ನಜೊ, ಸಲಹಾ ಸೂಚನಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಜಾತಾ! ತಶೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಸ್ತುಂಕೀ ಹೆ ತಯಾರ್. ಹೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್.

ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ಚೆಂ? ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಾಳ್ವಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ‘ವಿಮರ್ಸೊ’ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್. ತಾಣಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅಕ್ಷರಾಚೆಂ ಹಾದರ್‍ಪಣ್ ಮಾತ್ರ್! ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಖೆಂಡ್ಚೆಂ, ತುಕ್ಚೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ, ಬರವ್ಪಿ ಸಮಾಜೆಚೊ ರಾಕ್ಣೊ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ತಾಣೆಂ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್, ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲಿ ಲಿಖ್ಣಿ ವಾಪಾರಿಜೆ, ತಾಳೊ ಉಬಾರಿಜೆ. ತೊ ತಾಚೊ ಕಾಯ್ದೊ. ಜಶೆಂ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಎಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಹಕ್ಕಾಂ ದಿತಾಗೀ, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನೈತಿಕ್‍ಪಣ್ ತಾಕಾ ಆಸಜೆ. ಹೆಂ ಫಕತ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕೀ ಲಾಗು ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡ್ತಾ. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ಹೆಂ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಘಡ್ತಾ. ತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕಶೆಂ ರಾಂವ್ಚೆ?

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಶೆಂ ಘಡನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್ ಪತ್ರಾಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್. ಹಾಂಗಾ ಪತ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಮಾಜ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಚಡ್! ಅಸಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ – ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ವಿಚಾರ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಚಳ್ವಳ್, ಸಂಚಲನ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪ್ರಗತಿಪರ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ರಚನಾತ್ಮಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ಉತ್ಪಾದನ್, ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?

Freedom of Expression_Editorial_Budkulo_T04ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ನಿದ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರೇರಣ್ ತರ್, ಕಾಂಯ್ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಚೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಾರಣ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಗತ್, ಮತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಾಯ್ ಚಲಯ್ತಾತ್!?! ಕಾಂಯ್ ನವೊ, ತರ್ನಾಟೊ ವಾ ಜಾಣಾರಿ, ಕೊಣೀ ಯೇವ್ನ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಜಾಯ್, ಬದ್ಲಾವಣ್, ತಿದ್ವಣ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಸ್ ಲೊಟುಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ತಾತ್!

ಪುಣ್, ಜಾಂವ್ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕಲಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ – ತಿ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ತ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾಂವ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸ್ ದವರಿಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಗಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ನಾ! ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ‘ತುಂಡುರಾಯ್’ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ (ಕಾಣಿ, ಕಾದಂಬರಿ, ಕವಿತಾ, ನಾಟಕ್) ವಾ ಹೆರ್ ಬರಪ್ ಬರವ್ನ್ ತೆಂ ಫಾಯ್ಸ್/ಪ್ರಗಟ್ ಜಾತಾ ತರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಪಿರೈಟ್ ಆಸಾ, ಆನಿ ತಿ ತಾಚಿಚ್ ಆಸ್ತ್. ಪುಣ್ ತಾಚೆರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲೊ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ – ನಾಟಕ್, ಸಂಗೀತ್, ಮನರಂಜನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾ ವಾ ಹೆರ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್, ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ ವಾ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ? ಖಂಡಿತ್ ತೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಫಕತ್ ವಿಶಯ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ಜರ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿ, ನಾಟಕ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರುಚ್ಲ್ಯಾರ್, ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟುಂಕ್ ಕಶೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾಗೀ, ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಚಾರುಂಕೀ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಚಡ್. ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣೆಂಚ್ ಆಸಾ, “ಬರೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತಡವ್ ಕರಿನಾಕಾ, ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ಕರಿನಾಕಾ”, ತಶೆಂಚ್ ಠಿಕಾ ಕರ್ತಾನಾಂಯ್ ಸಂಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ಠಿಕಾ, ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ವಿಶಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂಚ್.

Press Freedom_02ಜರ್ ಕೊಣೀ ಮೊಸ್ರಾನ್, ಹಗ್ಯಾನ್, ವಾಯ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್, ಖೊಟ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್, ಮತ್ಲಬಾನ್ ದುರ್ಸತಾ, ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಪಾಡ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ನಿಂದಾ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್ತಾ, ಉದ್ದೇಶ್‍ಪೂರ್ವಕಿಂ ಅಕ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ, ಉಣೆಂಪಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ ತರ್, ತಾಕಾ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಣನಾಂತ್. ಮತಿಂತ್ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಣೀ ತಶೆಂ ಕರಿನಾ. ತಸಲ್ಯಾಚೆರ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಕಾನೂನಿ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ವಾಜ್ಭಿ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ! ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ದುರ್ಸತಾತ್, ಪುಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್, ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲಿ ಪಿತುಳ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಆಸ್ತೆಲಿ!!?

ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಬರವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಪತ್ರಕರ್ತಾನ್ ಸಮಾಜೆ ಪಾಸತ್, ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರಿಜೆ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಝುಜಜೆ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ವಿರೋಧ್ ವೆತಾ ತಾಕಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿಜೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಯಿಂ, ಚಟುವಟಿಕ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ವೆಕ್ತಿ ಲೊಕಾಕ್ ಉತ್ತರ್‍ದಾಯಿತ್ವ್ (accountable) ಜಾವ್ನಾಸಾತ್; ಜಾವ್ನಾಸಜೆಚ್. ತೆ ಸರ್ಕಾರಾಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ವಾ ಖಾಸ್ಗಿ. ತಾಂಚೆರ್ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕಾಮ್ ಲೋಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಚಿಂತ್ಪಿ ಆನಿ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತಾ.

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಗೃತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಅಂಕಣ್‍ಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾ ಪಾಸತ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆ, ಜಾಗೃತ್ ನಾಗರಿಕ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂವ್. ವಿಚಾರಾತ್ಮಕ್, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಬರ್ಪಾಂ ಸದಾಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತೆಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಕರುಂಕೀ ಆಮಿ ಬದ್ಧ್ ಆಸಾಂವ್. ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಳೊ ಉಟಂವ್ಕ್, ಸಮಾಜ್ ವಿರೋಧಿ ಸಕ್ತೆಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರುಂಕ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ದಾಕ್ಷೆನಾಂವ್, ಭಿಂಯೆನಾಂವ್. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಕರ್ತವ್ಯ್ ಆಮಿ ಪಾಲನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆನಿ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಆಮಿ ಪಾಳ್ತಾಂವ್, ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ತಾಂವ್.

Send Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News