ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್, 10 ಸಾಧಕಿಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : March 6, 2018 at 7:08 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್’ಚ್ಚ್ ಜಮ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್. ಆಟಿಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ನ್ಹಂಯೊ ಭರೊನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ದರ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ವಟ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಅದ್ಭುತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಪರಿಂ ಪೊರ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್‍ಚ್ಚ್ ಜಮ್ಲೊ ಆನಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾನಾ ತಾಣಿಂ ರಚ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಆನಿ ಉದೆಲೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್! ಹೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುದ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ವೆದಿರ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆ ಸಯ್ರೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೆ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉದ್ಗಾರ್ ಸೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ!

ವ್ಹಯ್. ಮಾರ್ಚ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ.) ಆನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಮಂಡಳಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರದೇಶ್ (ರಿ) ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ (ಮಾರ್ಚ್ 8) ಸಂದರ್ಭಿಂ ‘ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಸಮಾಜೆ ಖಾತಿರ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ಪಣ್’ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾಲ್ ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ.

2_Womens Convention_Speeches (8) 2_Womens Convention_Speeches (6) 2_Womens Convention_Speeches (5) 2_Womens Convention_Speeches (7) 2_Womens Convention_Speeches (9) 2_Womens Convention_Speeches (3) 2_Womens Convention_Speeches (2) 2_Womens Convention_Speeches (11) 2_Womens Convention_Speeches (1) 2_Womens Convention_Speeches (10) 2_Womens Convention_Speeches (4)

ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಸಮಾವೇಶ್ ಹೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ, ಚಲಿಯೊ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಾಗೊರ್’ಚ್ಚ್ ತಾಣಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲೊ. ಹೊ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ತರ್, ಧಾ ಜಣಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ‘ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ಥಾವ್ನ್ ಧೊನ್ಪಾರಾಂ 2 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಗಣಿತ್ ಸೆವೆಕ್, ವಾವ್ರಾಕ್ ವಾಖಣುನ್ ಜೊಕ್ತೊ ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಅರ್ಪಿಲೊ.

1_Womens Convention_Edo Rally (4) 1_Womens Convention_Edo Rally (5) 1_Womens Convention_Edo Rally (2) 1_Womens Convention_Edo Rally (6) 1_Womens Convention_Edo Rally (3) 1_Womens Convention_Edo Rally (7) 1_Womens Convention_Edo Rally (12) 1_Womens Convention_Edo Rally (11) 1_Womens Convention_Edo Rally (13) 1_Womens Convention_Edo Rally (10) 1_Womens Convention_Edo Rally (9) 1_Womens Convention_Edo Rally (8) 1_Womens Convention_Edo Rally (1) 1_Womens Convention_Edo Rally (14)

ಸಕಾಳಿಂ 8.30 ವೊರಾರ್ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ್ ಮಾಲಿನ್ಯ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಿಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್‍ಶೇಖರ್ ಪುರಾಣಿಕಾನ್ ‘ಪರಿಸರ್ ರ್ಯಾಲಿ’ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲಿ. ‘ಪರಿಸರ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ಮೆಳವ್ಯಾಂ, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ರುತಾ ಕರ್ಯಾಂ’ ಧ್ಯೇಯಾ ಖಾಲ್ ಹಿ ರ್ಯಾಲಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಾಪರ್ಚೆಂ ರಾವಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಕಲಾಕುಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ರೆಪರ್ಟರಿ ಥಾವ್ನ್ ‘ಬದುಕಲಿ ಬಿಡಿ’ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ, ಉಡುಪಿ ಪ್ರದೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಸಬಿತ ಮಿಸ್ಕಿತ್ ವೆದಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರಿಸರ್ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ. ಬೆಂಡಾ ವ್ಹಾಜ್ಪಾಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶ್ಯಾಂವಾರ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಬೆಂದುರ್ ಸಾಂ ಆಗ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾರಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಜಮ್ಲ್ಯೊ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಚಡುಣೆಂ 6000 ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಚಲಿಯೊ ಜಮ್ಲ್ಯೊ.

ಮುಖ್ಯ್ ವೆದಿರ್ ಕಲಾಕುಲಾಚೊ ‘ಬದುಕಲಿ ಬಿಡಿ’ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ. ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಯ್ರೆ ಸಭೆಕ್ ಪಾವ್ತಚ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆರ್ ವಿಣ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಸ್ವಾಗತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕ.ಸ.ಮಂ.ಪ್ರ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊನ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕಾಂಚೊ ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಆನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ಚೊ ಮ್ಹಳೆಂ. ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ವಾವ್ರ್‍ಯೀ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ 160 ಫಿರ್ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಂತ್ 60% ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಚಿ. ಒಟ್ಟುಕ್ 25 ಹಜಾರ್ ಸಾಂದೆ (ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಉಡುಪಿ) ಆಸೊನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ವಳ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೊಗಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಸಕ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ವಾಪರ್ ಕರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಣೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ತೆಂ ಕರಿಜೆ, ಹೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಲಹಾ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಥಳಾಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಹಕಾರ್ ಮೆಳನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೊ.

4_Womens Convention_Stage program (2) 4_Womens Convention_Stage program (3) 4_Womens Convention_Stage program (4) 4_Womens Convention_Stage program (5) 4_Womens Convention_Stage program (6) 4_Womens Convention_Stage program (7) 4_Womens Convention_Stage program (8) 4_Womens Convention_Stage program (9) 4_Womens Convention_Stage program (11) 4_Womens Convention_Stage program (10) 4_Womens Convention_Stage program (12)

ಸಮಾವೇಶಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಉಬಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ತೊಂಡಾರ್ ಪಾಲಂವ್ ಧಾಂಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚೊ ಪಾಲಂವ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣ್ ಸಿ. ಲಿಲ್ಲಿಸಾನ್ ಮುಕ್ತ್ ಕೆಲೊ. ಐಆರ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕು. ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿ’ಕೊಸ್ತಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ದಿವೊ ಬಸಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಗೀತ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಣ್ ಸಿ. ಲಿಲ್ಲಿಸಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಶಕ್ತೀಕರಣಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೊ, ಪ್ರೊ. ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ‘ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಾಗಿ ಸರಕಾರ’ ಆನಿ ಸಾಂತಾ ಸಾಂತಿಣಿಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೆ. ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಸಮಾವೇಶಾಚಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾ ಕರ್ನೇಲಿಯೊನ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್ ದಿಲೆಂ. ದ.ಕ. ಆನಿ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಸಂಖ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡುಣೆಂ 15% ಆಸೊನ್, ಹ್ಯಾ 15% ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾ ಪಯ್ಕಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಶಿಕ್ಷಣ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಸರ್ಕಾರಿ ದಫ್ತರಾಂನಿ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಶೆತಾಂನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಗುಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ವಾವುರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್, ದೇಶ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ, ವಾವ್ರ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಗೌರವ್ ಆಸಾ, ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಚಡ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಸಬಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸೊನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಫಕತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ದೊರ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉರನಾಸ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಹೆರ್ ಸಂಘ್, ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆಜೆ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್‍ಯೀ ಆಮಿ ಪರ್ಜಳಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾನ್, ಆಪುಣ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಶಿವಾಯ್ ಕಸಲೊಚ್ಚ್ ಪ್ರಭಾವ್ ವಾಪಾರುನ್ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಸೆವೆಕ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾ. ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ತರೀ, ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತನ್ ಕರಿಜೆ. ಸೆವಾ, ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮಾಂತ್‍ಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಸೆವೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ. ಜೆಜುನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಕಳ್ಶೆ ಪಂದ್ಲೊ ದಿವೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದಿವೊ ಜಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

3_Womens Convention_Awards (14) 3_Womens Convention_Awards (13) 3_Womens Convention_Awards (12) 3_Womens Convention_Awards (11) 3_Womens Convention_Awards (10) 3_Womens Convention_Awards (9) 3_Womens Convention_Awards (8) 3_Womens Convention_Awards (7) 3_Womens Convention_Awards (6) 3_Womens Convention_Awards (5) 3_Womens Convention_Awards (4) 3_Womens Convention_Awards (15) 3_Womens Convention_Awards (2) 3_Womens Convention_Awards (3)

ಸಮಾವೇಶಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಜಣ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ‘ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಧನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2018’ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ದೆ. ಮೇರಿ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ಚ್ಯಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಡಿಸೋಜ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಾಕೊಡೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಿನ್ ಫ್ಲೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ. ದೆ. ಸೆಲಿನ್ ಪಿರೇರಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಉರ್ವಾಚ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವಿಶೇಸ್ ಸಾಮರ್ಥೆಚಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಜೆಸ್ಲಿನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮೇರಿ ಲುವಿಸಾಕ್, ಸಾಂತ್ ಆನ್ನಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯಾ ಅಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇರೆಬೈಲ್‍ಚ್ಯಾ ಜುಲಿಯಾನಾ ಲೋಬೊಕ್, ದೆ. ಒಕ್ಟೇವಿಯಾ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಬೆಥನಿ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಜಯ್ಚ್ಯಾ ಇವ್ಲಾಲಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾಕ್, ದೆ. ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಗೋವಿಯಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ಡಾ. ಜೆಸ್ಸಿ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿತ್ಯಾಧರ್‍ನಗರಾಚ್ಯಾ ಲಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ಆನಿ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಬೆಲ್ವೆದೆರೆಚ್ಯಾ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಧರ್ಮ್‍ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೇರೆಬೈಲ್‍ಚ್ಯಾ ಮೇರಿ ವಾಸಾಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ.

ತಶೆಂಚ್ ದೆ. ಲುಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಡಿ.ಬಿ. ಮೆಹ್ತಾ ಆನಿ ಜಿಶೆಲ್ ಮೆಹ್ತಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಕಲಾ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಗೊರಿಚ್ಯಾ ಮರ್ಲಿನ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾಕ್, ದೆ. ರೋಸಿ ಡಿಸೋಜಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಸೂರಜ್ ನೂನ್ಸ್ ಕುಟಮ್, ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಂದುರ್ಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಪಿರೇರಾಕ್, ದೆ. ಜುಡಿತ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪ್ರೀತಿ ನೀತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ರಿ.), ಕದ್ರಿ ಹಾಣಿಂ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವೆಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಳ್ಮಣ್‍ಚ್ಯಾ ಕು. ರೆಮೆಡಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಆನಿ ದೆ. ಪಾವ್ಲಿನ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖೆಳಾ ಶೆತಾಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಶಿರ್ತಾಡಿಚ್ಯಾ ಕು. ಜೊಯ್ಲಿನ್ ಮ್ಯೂರಲ್ ಲೋಬೊಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ್ ಡೊ. ರಿಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶಾಲೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಸಿ. ರೋಸ್ ಆಗ್ನೆಸ್, ಹಿಲ್ಡಾ ಆಳ್ವ, ರೇಶ್ಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಲವಿನಾ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಮರ್ಲಿನ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಸಿ. ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಲಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಉಲಯ್ಲಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಿಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಸಕ್ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊನ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಳ್ಕತಾ, ಗೌರವ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾ ತಿ ಸಮಾಜ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹರ್ ಶೆತಾಂನಿ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರ್ಲಿ.

5_Womens Convention_public (1) 5_Womens Convention_public (2) 5_Womens Convention_public (3) 5_Womens Convention_public (4) 5_Womens Convention_public (5) 5_Womens Convention_public (6) 5_Womens Convention_public (7) 5_Womens Convention_public (8) 5_Womens Convention_public (9) 5_Womens Convention_public (10) 5_Womens Convention_public (11) 5_Womens Convention_public (12) 5_Womens Convention_public (13) 5_Womens Convention_public (14)

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೊ ಪಾತ್ರೊನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾನ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆವಯ್, ಭಯ್ಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಾಂಗಾ 10 ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಫಾವೊ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಕ್ ತಾಣೆಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ವಾಖಣ್ಲೆಂ.

ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೆಂ ವಳ್ಕೆ ಕಾರ್ಡ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೆಲೆಸ್ತಿನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ದಿಲೆಂ.

ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಫಕತ್ 2.8%, ತಾಂಚೊ ವೋಟ್ ನಗಣ್ಯ್ ತರೀ ದೇಶ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹೆರ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮಾನ್, 3% ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ 97% ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಮೇಲ್ಫಂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮೊಸೊರ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್, ತೊ ಉಣೊ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಐವನಾನ್, ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

5_Womens Convention_public (15) 5_Womens Convention_public (16) 5_Womens Convention_public (17) 5_Womens Convention_public (18) 5_Womens Convention_public (19) 5_Womens Convention_public (20) 5_Womens Convention_public (21) 5_Womens Convention_public (22) 5_Womens Convention_public (23) 5_Womens Convention_public (24) 5_Womens Convention_public (25)

ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜೆನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲೆಪರಿಂ. ಆಪ್ಣೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ತಿನಾಂತ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೊ ಆಸೊನ್, ಪ್ರಮುಖ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊಚ್ಚ್ ಆಸೊನ್ ಶ್ಯಾಥಿಪಣಾನ್ ತಿಂ ವಾವ್ರ್ ಚಲಯ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಮೊತಿಯಾಂಪರಿಂ ಆನಿ ವಜ್ರಾಪರಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸಮಾವೇಶಾಚಿ ಮುಖ್ಯ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಐಆರ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿ’ಕೋಸ್ತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀ ತಿ. ಆಪುಣ್ ಪೈಶ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಬ್ದೊಂಕ್ ನಾ, ತಶೆಂ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸ್ತಿಂ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ, ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಂಚೆರ್ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಆನಿ ಸಮಾಜೆನ್ ನಿರಂತರ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

6_Womens Convention_other (5) 6_Womens Convention_other (4) 6_Womens Convention_other (7) 6_Womens Convention_other (8) 6_Womens Convention_other (9) 6_Womens Convention_other (3) 6_Womens Convention_other (10) 6_Womens Convention_other (6) 6_Womens Convention_other (11) 6_Womens Convention_other (12) 6_Womens Convention_other (2) 6_Womens Convention_other (13) 6_Womens Convention_other (1)

ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಚಲ್ಲೊ. ವಿಜೇತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವ್ರಿನ್ ಕುಟಿನ್ಹಾಕ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಾಣೆಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

ಡೊಲ್ಫಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಸುಜಾತಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಶರಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ. ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಬಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯು ವಾಸ್, ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ಸಿಟಿ ವಾರಾಡೊ ವಿಗಾರ್‍ವಾರ್ ಬಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮುಖೆಲಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾನಿಂಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಳವ್ಣಿ: ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಉಲಯಿಲ್ಲಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ವೆಗಿಂಚ್ಚ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮೊರ್ ದವರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹಿಂ ಅದ್ಭುತ್ ಭಾಷಣಾಂ ಆಯ್ಕಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ಖುದ್ದ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ಜೊಡಾ.

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಆನಿ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *