ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : September 6, 2016 at 9:29 PM

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಉಡಾಸ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಮತ್ ಬಾಳ್ಪಣಾಕ್ ಜಿವಾಳಾಯ್ತಾ. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಚಡ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭೊಂವಾರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪ್ರಕೃತೆಚೆಂ ಕುಳಾರ್. ಥೊಡಿಂಚ್ ಮೈಲಾಂ ಚಮ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟ್, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾಚಿ ಗಡ್. ಗಾದೆ, ವ್ಹಾಳಾಂ, ನ್ಹಂಯೊ, ರಾನಾಂ, ದೊಂಗ್ರಾಂಚಿ ಸುವಾತ್. ದರಬಸ್ತ್ ಪಾವ್ಸ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಾಲೂಕಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಂಚೊ ಲೋಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸೊನ್, ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ‘ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸ್ವತಃ  ಜಿಯೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಜೈನ್ ಧರ್ಮಾಚೆ, ಸವೆಂ ಮಲಯಾಳಿ, ಘಾಟಾ ವಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ಬಹುರೂಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಶ್ಹೆರಾಂನಿ ಆಚರುಂಚ್ಯಾ ಕೃತಕ್ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆನ್ ಲೊಕಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಸುರ್ವಿಲೆ ದೀಸ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಕೃಷಿಚೆಂ ಪರಿಸರ್. ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆನಿ ಅರ್ಸುಲೈನ್ ಸಿಸ್ಟ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 7ವೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ರಜಾ ದಿತಾಲೆ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫುಲಾಂಕ್ ಬರ್ಗೊಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಫಿರ್ಗಜ್. ಚಡಾವತ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಬೊಶಿ ಭರ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿಂ ಹಾಡ್ಚಿಂ? ದೆಕುನ್ ಚೆಡೆ ಇಷ್ಟಾಂಚೊ ಪಂಗಡ್ ಬಾಂಧುನ್ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಂಟೆಕ್ ವೆತಾಲೆ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಿ ಪರ್ನಿ ಇಗರ್ಜ್

Budkulo_Belthangady_Monthi Fest_2 Budkulo_Belthangady_Monthi Fest_3

ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬ್ ಸಾಲ್ವದೊರಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಕ್‍ಚ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಬಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಆಚರಣ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಬಸ್ಟೆಂಡಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್, ಏಕ್ ವೆದಿ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಧಿ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ವಾ ಕುರಲ್ ಪರ್ಬ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಯ್ರೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ರಂಗ್ ಚಡಯ್ತಾಲೆ. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೋಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟೆಂಡಾಕ್ ವೆತಾಲೆ! ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊಂಕ್.

ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಮಯ್ಲಾಚಿ ತಿ ವಾಟ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವ್ಹಡಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಹಾತ್ ಬಿಜಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಪುಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕಡ್ಡಾಯೆನ್ ಫುಲಾಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಮುಖಾರ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಫುಲಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಆನಿ ಆಖೇರಿಕ್ ವ್ಹಡಾಂ. ದೋನ್ ಸಾಲಿಂನಿ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮುಖ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಚಮ್ಕೊಂಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ವಿಶೇಸ್. ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಆಂಗ್ಡಿ, ಘರಾಂ ಬಾಗ್ಲಾಂನಿ ರಾವೊನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ದೆಖ್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾರೀ ಅಭಿಮಾನ್. ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಪರಿಂ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್ತಾಚಿ ಸವಾರಿ.

ವ್ಹಯ್. ತಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ.

ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಹಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ಉಜಿರೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆನೆ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಹಸ್ತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಚರಿಶ್ಮಾ ಹಾಡಯ್ತಾಲಿ.

ಹಿ ಹಸ್ತ್ ಸಾಧಾರ್ಣಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಿಣೆಂ ನಟನ್ ಕೆಲಾಂ! ಬೋವ್ ಬುದ್ವಂತ್, ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್ ಹಸ್ತ್ ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಿಕಾ ವಾಪಾರ್ಲಾಂ. ದೆಕುನ್ ತಿ ರಾಜ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಫಾಮಾದ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ತಿಕಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಉಜಿರೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ತಿಕಾ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಚಡಾವತ್ ರುಕಡಾಂಕ್ ಉಕಲ್ಚೆಂ, ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ, ಲೊರಿಯೆಕ್ ಲೋಡ್ ಕರ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾಮ್ ತೊ ಕರಯ್ತಾಲೊ. ಎಕಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ತಿಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಉಜಿರೆಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತ್ ಏಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಿಕಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಂತೊಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್!

ಹ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್ ಥ್ರಿಲ್. ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಲೊಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾಂ ಆನಿಂ ಆಖೇರಿಕ್ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಶಿ, ಲೊರಿಯೆರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿ ಸಂಗಿಂ ಯಾಜಕ್.

ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಕಣ್ಶೆಚಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಉಕಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಸ್ತಿಚಿ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಂಡಿಲಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್, ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘನತೆನ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾನಿ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭಕ್ತಿನ್ ಕಣ್ಶ್ಯಾಂಚೊ ಭೊರೊ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಹಸ್ತ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿ. ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಬಾಳೊಕ್ ಮರಿಯೆಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪೊರ್ಟಿಕೊಂತ್ ದವರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಹಸ್ತಿಕ್ ಏಕ್ ಝೆಲೊ ದೀವ್ನ್ ತೊ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಕ್ ಘಾಲ್ತಚ್ ತಿಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸಂಪ್ತಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ಕೊಬು, ತಣ್, ಕೆಳಿಂ ಇತ್ಯಾದಿ ದಿತಾಲೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಸ್ತಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗಮ್ಮತ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಸ್ತಿ ಸಂಗಿಂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಡ್ನ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಧಾಡ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾವ್ಯೆತೆಂ!

ಆತಾಂ ತಿ ಹಸ್ತ್ ನಾ. ಬೋವ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆ ವೆಳಾರ್‌ಯೀ ಯೇವ್ನ್ ಸಾಹಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿತಾಲಿ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಲೊರಿಯೆರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ವೆತಾನಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಲೊರಿ ಆಪ್ಟೊನ್ ತಿಚೊ ಉಜ್ವೊ ದಾಡೊ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ಲೊಕಾನ್ ದೂಖ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಕೃತಕ್ ದಾಡೊ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಸ್ತ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ರಡ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಹಸ್ತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಬೆಳೆಂ ಸೆಂವ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಿವಿನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್, ಜಾತ್, ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಮುಖಾರ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅದ್ಭುತ್, ಅವರ್ಣನೀಯ್.

ಫುಲಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲಿ ಬೊಶಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಟೆಂಡಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಶಿಲೆ ದೀಸ್ ದೆಕುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸತ್ರಿ ಆಸಜೆಚ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಲಾಂಚಿಂ ಮೈಲಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ತೆಂ ಪಯ್ಣ್‌ ಸಂತೊಸಾಚೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಫುಲಾಂ ಪೊತ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಮಾಂಡ್ತಾಲಿಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸುಂಚ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂ ವೆಳಾರ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಾಯ್. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ಜಾಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಹಿತ್ಲಾಂತ್, ತೊಟಾಂತ್ ಆನಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಫುಲಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಪೆಂಟೆ ದೆಗೆಚ್ಯಾಂಕ್ ತಿತ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತವಳ್ ಚಲೊನ್‍ಂಚ್ ಆಮಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಹೈಸ್ಕೂಲಾಚೆ ಭುರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೆ ಬಳ್ವಂತ್. ಥೊಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ರಜಾ ಮೆಳ್ತಚ್ ಫುಲಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಗ್ಳೊ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆ ಸಂಗಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಬೈಲಾಂನಿ, ತೊಡಾ ದೆಗೆಂನಿ ಉಮ್ಕಳೊನ್, ಝಡಾಂ ರುಕಾಂಕ್ ಚಡೊನ್, ಫಾಂಟೆ ಬಾಗಾವ್ನ್, ಮೋಡ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಆರಾಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊಚ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸ್, ಆನಿ, ತೊಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್‍ಯೀ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ನಿಸರ್ಚೆ, ಪಡ್ಚೆ ಆನಿ ಬುಡ್ಚೆ ಆಪಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಜಮಂವ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಸಾಹಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಖಂಚ್ಯಾಕೀ ಆಮ್ಕಾಂ ಫುಡೆಂ ಸರೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಆಂಗ್, ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಿಜೊನ್, ಚಿಕ್ಲಾನ್ ಬುಡ್ತಾಲಿ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ದರಬಸ್ತ್ ಫುಲಾಂ ಜಮ್ತಾಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಶಿಯೆಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಬಸ್ಟೆಂಡಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಂಭ್ರಮ್. ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಉಡಯಿಲ್ಲಿಂ ಫುಲಾಂ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾಲಿಂ. ಮೀಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ ಫುಲಾಂ ವರ್ವಿಂ ರಸ್ತೊ ರಂಗಾಳ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮರಿಯೆಕ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂಚಿ ರಂಗೋಲಿಚ್ ರಂಗೋಲಿ!

ಸಯ್ರ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಹಾಡಯ್ತಾಲೊ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕೊಬಾಚೊಚ್ ಧ್ಯಾನ್! ಕೊಬು ಘೆಂವ್ಕ್ ರಾಸ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಆನಿ ತೊ ಕೊಬು ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಹಸ್. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಬಾಚಿ ಶಿವ್ಡಿ ಲಾವ್ನ್ ಕೊಬಾಚಿ ಕೃಷಿ ಕರ್ಚಿಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಯೆಸಿಜಿಂತ್ ಚಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚೆಂ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿಮಾನ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉತ್ಸವ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಫೆಸ್ತ್. ಕೊಬು, ಹಸ್ತ್, ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾಕೀ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಅರ್ಥ್, ಅನುಭವ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ.

ಕುರ್ಪಾ: ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ಮಹಿನ್ಯಾಳೆಂ
(ಸೆಪ್ತೆಂಬರ್ 2016 ಅಂಕ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ).

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

2 comments

  1. ಬೊವ್ ಚ್ಚ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಆಮ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂದನ್. ಆತಾಂ ತೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬದಲ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತೊಚ್ಚ್ ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಅಮ್ಕಾಂ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಡಬಲ್ ಡ್ಯುಟಿ. ಲೋಬ್ ಘಾಲುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಲ್ಚೊ. ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇಟ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ.

  2. Really proud of my Native.God bless you all.May the Infant Mary shower her abundant blessings.Congratulations and Happy Feast of Nativity of Vergin Mary and happy family Feast.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *