ದುರಂತಾಕ್ ಅಜ್ಯಾಪಿಂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಎಕಾ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡಾಚೆಂ ಸುಖಾಂತ್ಯ್!

Posted on : June 24, 2019 at 6:41 PM

ಲೇಖನ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ತವಳ್ ತವಳ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡಾಂ ಘಡೊನ್‍ಂಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ದುರಂತಾಂನಿ ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಭೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ಜಣ್, ಅದೃಷ್ಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಬಚಾವ್ ಜಾತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾಂಕ್ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡಾಚಿ ಕರಾಳತಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ – ಬಜ್ಪೆ-ಕೆಂಜಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ (2010 ಮೇ 20). ತೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅವ್ಗಡಾಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫಾಲ್ಗುಣಿ ನ್ಹಂಯ್ ವಿಶಾಲ್ ಜಾವ್ನ್, ಗಂಭೀರ್‍ಪಣಿಂ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಡ್ಸನ್ ಏರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಘಡಿತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಲೇಖನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಹೆಂ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಲೊಕಾನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

2016 ಇಸ್ವೆಂತ್, ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಹೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸಲ್ಲಿ (Sully: Miracle on the Hudson) ನಾಂವಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಈಸ್ಟ್‍ವುಡಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಭಾರಿಚ್ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಫಾಮಾದ್ ನಟ್ ಟೊಮ್ ಹ್ಯಾಂಕ್ಸಾನ್ ಹಾಂತುಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಲ್ಲನ್‍ಬರ್ಗರಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ಆಧುನಿಕ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ವಿಶಿಸ್ಟ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಘಡಿತಾಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲಾಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಪಸಂದ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ಲೇಖಕ್)

ಜನೆರ್ 15, 2009! ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ತೊ ದೀಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ (ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್’ಚ್ ಸಾರ್ಕೆಂ). ಸಂಸಾರ್’ಭರ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಆನಿ ಯುರೊಪಾಂತ್, ಭಾರಿಚ್ ಚರ್ಚೆಕ್ ಆನಿ ಸಂಸೋಧಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. Most successful ditching in aviation history ಮ್ಹಣ್ ತಜ್ಞಾಂನಿ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪರತ್ ಉಡಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್, ಪೆÇರ್ಚೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ದುರಂತ್.

ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ಲಾ-ಗಾರ್ಡಿಯಾ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುಎಸ್ ಏರ್’ವೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ 1549 (ಏರ್‍ಬಸ್ ಎ320) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಬೆಂತ್ 156 ಜಣಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಉತ್ತರ್ ಕೆರೊಲಿನಾಕ್ ವೆಚಾಕ್ ಟೇಕ್‍ಆಫ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ತಾಚೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆಸ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲನ್‍ಬರ್ಗರ್ 57 ವರ್ಸಾಂಚೊ, ಆನಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಫಿಸರ್ ಜೆಫ್ರಿ ಬಿ. ಸ್ಕೈಲ್ಸ್. ಎಕಾ ಮಿನುಟಾ ಭಿತರ್ ವಿಮಾನ್ 700 ಫುಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೊ ರಿಪೆÇರ್ಟ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. 3,200 ಫುಟ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕೆನಡಾ ಗೂಸ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೊ ಹಿಂಡ್ ಝಳ್ಕಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಪೆÇ್ಟನ್ ದೊನೀ ಇಂಜಿನಾಂ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲಿಂ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಲ್ಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಕೈಲ್ಸಾನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವೆಳಾರ್ ಎಂಜಿನ್ ಪರತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸೂಚನಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲರಾಂಕ್, “ಸುಕ್ಣಿಂ ಆಪ್ಟಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೊನೀ ಇಂಜಿನಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮಿ ಲಾ-ಗಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತತಾಂವ್” ಮ್ಹಣ್ ಸಿಗ್ನಲಾಂ ಧಾಡ್ಲಿಂ. ಲಾ-ಗಾರ್ಡಿಯಾಚ್ಯಾ ರನ್‍ವೇ 3ಚೆರ್ ವಿಮಾನ್ ತುರ್ತಾನ್ ದೆಂವವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಚನ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಪುಣ್ ಸಲ್ಲಿ ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ!”. ವಿಮಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ.

ಚುರುಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆಸ್ಲಿಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆನಿ ತೆಂ ಕಾರ್ಯಗತ್ ಕರುಂಕ್ ಸೆಕುಂಡಾಂಚ್ಯೊ ಘಡ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್’ಲ್ಲ್ಯೊ. ಕಿತೆಂಯ್ ಘಡೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಉಬೊಂಕ್ ಚಡಿತ್ ವೇಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕ್ಯಾ. ಚೆಸ್ಲಿಕ್ ಮತಿಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ – ಕೊಣಾಕೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಉರಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಚೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾನ್, ತಾಣೆಂ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾಂತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಧ್ಯತಾಯೆ ವಿಶಿಂಯ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ. ತೆಂಯ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಹಡ್ಸನ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕುಶಿನ್ ವಿಮಾನ್ ವ್ಹರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮುಕ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಡ್ಸನ್ ನ್ಹಂಯ್ ವಿಶಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. 315 ಮೈಲಾಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ಹಿ ನ್ಹಂಯ್, ನ್ಯೂಯೊರ್ಕ್ ಆನಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಮಧ್ಲಿ ಗಡ್ ಜಶಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಮಟ್ವಿ ತರೀ ವಿಶಾಲ್ ಆಸೊನ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗೊರಾಕ್ ಸೆರ್ವತಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಹಡ್ಸನ್ ನ್ಹಂಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ವಿಮಾನ್ ವ್ಹರ್ತಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಜಟ್‍ಪಟ್ ತಿಳ್ಸಿಲೆಂ. ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಲೊ; ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಟಲ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಆವಾಜ್ ತಾಣಿಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾನಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಯ್ರ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ತುರ್ತಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ಸಲ್ಲಿನ್ 150 ಮೈಲಾಂ ವೆಗಾಚೆಂ ವಿಮಾನ್ ಮ್ಯಾನ್‍ಹಟನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ಬೆತೆ ವರ್ವಿಂ, ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾರ್ವಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್’ಚ್ ವಿಮಾನ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ”.

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆಸ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲನ್‍ಬರ್ಗರ್

ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ತುರ್ತ್ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಣಾರಿ ವೀಲ್‍ಚೆರಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಚೊ ಲೋಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಮಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಬುಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಟೆನ್ಶನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾನ್ ಘಡ್ಬಡೆನ್ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿಕೀ ಉದಾಕ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಂತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯೀ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆಸ್ಲಿ ವಿಮಾನಾ ಭಿತರ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲೊನ್, ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಭಿತರ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ನ್ ಆಖೇರಿಚೊ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಠಿಣ್ ಥಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ವಾರೆಂ -2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆನಿ ಉದಾಕ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಣ್ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲೆ ತರ್, ಥೊಡೆ ವಿಮಾನ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಗೆಲೆ. ತುರಂತ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಕಣ್ ಶಿಬಂದೆನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಲಿ.

ತೆದೊಳ್‍ಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆಸ್ಲಿಚ್ಯಾ ಹಿಶಾರ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ಆನಿ ಇತರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂ ಥಾವ್ನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿಂ. ವಿಮಾನ್ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಲಾಗಿಂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಕತ್ 4 ಮಿನುಟಾಂ ಭಿತರ್ 35 ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂ, 140 ಫೈರ್ ಇಂಜಿನಾಂ, ತಾರ್ವಾಂ, ಪೆÇಲಿಸಾಂಚಿಂ 2 ಹೆಲಿಕೊಪ್ಟರಾಂ, ಕೋಸ್ಟ್‍ಗಾರ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಆನಿ ಇತರ್ ತುರಂತ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಸೌಲತ್ಯೊ ಒದಗ್ಸುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಇತರ್ 30 ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂಯ್ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಒದಗ್ಸುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಫಕತ್ 6 ಮಿನುಟಾಂನಿ! ಖಂಡಿತ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ ಆನಿ ಅಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಪುಣ್ ಹಕೀಗತ್. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ವಿಮಾನ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ‘ಅಜ್ಯಾಪ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡಾಂನಿ ಜೀವ್ ವೆಚೆಂ, ವಿಮಾನಾ ಸಂಗಿಂ ಮನ್ಶ್ಯಾನ್‍ಯೀ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ‘ಸುಖಾಂತ್ಯ್’ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಅತೀ ವ್ಹಡ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಅದ್ಭುತ್ – ಹಡ್ಸನ್ ಏರ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಕರಣ್ – ವಾಪಾರ್ತಾತ್.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ 78 ಜಣಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆನಿ 5 ಜಣಾಂಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ನಾ. ಘಡಿತಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ದಖೊ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವೆಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸಾರ್’ಭರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೆಸ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಲಾಭ್ಲೆ. ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೊರ್ಜ್ ಬುಶ್ ತಶೆಂ ನೇಮಿತ್ (ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಕ್, ಸಾಹಸಾಕ್ ವಾಖಣ್ಲೆಂ. ‘ಗಿಲ್ಡ್ ಒಫ್ ಏರ್ ಪೈಲಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಏರ್ ನೇವಿಗೇಟರ್ಸ್’ ಹಾಣಿಂ ಜನೆರ್ 22, 2009ವೆರ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ನ್ ‘ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಡಲ್’ ದೀವ್ನ್, “ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಸೆಕುಂಡಾಂನಿ ತಾಣಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅನಿ ತುರ್ತ್ ಸಂದರ್ಭ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಏಕ್ ‘ಪಾಠ್ ಬೂಕ್’ ಆನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಚಾವೆಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಶಾಭಾಸ್ಕೆಕ್ ಫಾವೊ” ಮ್ಹಳೆಂ.

ಮೇ 22, 2010ವೆರ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಮಾನ್ ಅವ್ಗಡ್ ದುರಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೆಂ. ವಯ್ರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‍ಯೀ ಘಡೊನ್ ಸರ್ವಾಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ನೆಂ? ಪುಣ್ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ ಪರತ್ ಪರತ್ ಘಡನಾಂತ್! ನ್ಹಯ್ಗೀ?

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಂತ್ ಜೂನ್ 10, 2010ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ).

Send your Feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *