ಸಿನೆಮಾ ಮೋಗಿಂಚೊ `ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Posted on : April 30, 2015 at 6:15 PM

Mani Ratnam is back!

ವ್ಹಯ್! `ಒ ಕಾದಲ್ ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನೆಮಾದ್ವಾರಿಂ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ಲೊ ರತನ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಣಿ ರತ್ನಂ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ; ತೆಂಯೀ ಎಕಾ ಮಧುರ್ ಜಯ್ತಾಸವೆಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣಿ ದೆಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾಚೆಂ `ಒ ಕೆ ಕಣ್ಮಣಿ’ ಸಿನೆಮಾ, ವೀಕ್ಷಕಾಂಚೆ, ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆ ವರ್ತೆ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

Cine Scope_Mani Ratnam_Budkulo_Tony Ferrosಖರ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಅಸಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಕ್ ಫಾವೊ. ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನೆಮಾಂದ್ವಾರಿಂ ಮನ್ಶಾಸಂಬಂಧ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಥರಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾಚೆಂ `ಒ ಕೆ ಕಣ್ಮಣಿ’ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್, ಮೊಗಾಳ್ ಫಿಲ್ಮ್. `ಕಣ್ಮಣಿ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ವೀಟ್‍ಹಾರ್ಟ್. ನಾಂವಾ ತೆಕಿದ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ `ಸ್ವೀಟ್’; ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ `ಹಾರ್ಟ್’ಯೀ ಆಸಾ. ಸಹಜ್ ನಿರೂಪಣ್, ಸಹಜ್ ಸಂಭಾಷಣ್, ಸಹಜ್ ನಟನ್ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚೊ ಜೀವ್. ಕಸಲೆಯೀ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮೆಲೊಡ್ರಾಮಾ ನಾಸ್ತಾಂ, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗೊರೊಜ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ – ಶಿತಾಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ – ಹಳ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹೂಮರಾ ಸವೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಮನಾಕ್ ಆಂವಡ್ಟಾ; ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಜಾತಾ. ಆತಾಂಚೆ ಪಿಳ್ಗೆನ್ – ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾ; ಲಿವ್-ಇನ್-ರಿಲೇಶನ್‍ಶಿಪ್ ಸಂಬಂಧ್ ಪುರೊ, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾಕಾತ್, ರಡ್ಣೆಂ ನಾಕಾ, ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲೆಬರಿ ಝುಗ್ಡೆಂ ನಾಕಾ – ಮ್ಹಣ್ ಆಖಾಡೆ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ತೆ ಉತ್ರೊನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ, ದಾದ್ಲೊ-ಸ್ತ್ರಿಯೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಪುಟ್ ಸಂಬಂಧಾನ್ ಜೀಕ್ ಜೊಡ್ಚಿ, ಜನರೇಶನ್ ಖಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ ಮನಿಸ್‍ಪಣ್ ಸದಾಂ ಜಿವಂತ್ ಉರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ದೃಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಸಮರ್ಥ್ ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿಕ್ ಆನಿ ಮೋಹಕ್ ಸಂಗಿತಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಗಿರೆಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂ ಸವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಚಿ ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿ. ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಿ.ಸಿ. ಶ್ರೀರಾಮ್ ಹಾಚಿ ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಶೇಡ್ಸ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಶೆಣೊವ್ನ್, `ಕಣ್ಮಣಿ’ಕ್ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಹಿ ಸಿನೆಮಾಟೊಗ್ರಫಿ. ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರೇಯ್ನಾಂಕ್, ಗೇಟ್‍ವೇ ಆಫ್ ಇಚಿಡಿಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ರೀತ್‍ಯೀ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ.
ಆನಿ ನಟನಾವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಹೀರೊ ದಲ್ಕ್ವೆರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ (ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ನಟ್ ಮಮ್ಮುಟಿಚೊ ಪೂತ್), ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪೋಶಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಆನಿ ಲೀಲಾ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಹಾಂಚೆಂ ಅಭಿನಯ್ ಕಶೆಂಯೀ ಸ್ವೀಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ; ಪುಣ್ ನಾಯಕಿ ನಿತ್ಯಾ ಮೆನನಾಚೆಂ ನಟನ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಸ್ವೀಟ್. ದೊಳ್ಯಾಂನಿಚ್ ಅದ್ಭುತ್ ರಿತಿನ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚೆದ್ವಾರಿಂ ನಿತ್ಯಾ ಆಖ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ವೆತಾ.

* * * * *

ಕನ್ನಡಾಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್:

ಮಣಿ ರತ್ನಮಾನ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‍ಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾ `ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ’ದ್ವಾರಿಂ (1983) ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶೇಸ್. 70ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ substandard ಫಿಲ್ಮಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ, ಆಪುಣ್‍ಚ್ ಹೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ನಿವಾರ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ ಸಿನೆಮಾಚ್ `ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ’. ತಾಚ್ಯಾ ಆಶಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ `ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ’ ಏಕ್ ನವೆಂ-ತಾಜಾ ಸಿನೆವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಘಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

Cine Scope_Mani Ratnam_Budkulo_Tony Ferros (4) Cine Scope_Mani Ratnam_Budkulo_Tony Ferros (2) Cine Scope_Mani Ratnam_Budkulo_Tony Ferros (5)

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಮಿಳ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ರೀಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾನ್ 1986ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ `ಮೌನ ರಾಗಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಆಬ್ಳೆ, ನಾಖುಶೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ಸಂಬಂಧಾನ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚಿ ಸೊಭಿತ್ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊಚ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲಿ ತಾಚಿ ಸರ್ವ್‍ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಕೃತಿ `ನಾಯಗನ್’. ಟೈಮ್ ನೆಮ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ 100 ಉತ್ತೀಮ್ ಸರ್ವ್‍ಕಾಳಿಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಪಯ್ಕಿ, ತೀನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸಿನೆಮಾಂ ಮದೆಂ `ನಾಯಗನ್’ಯೀ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಗಾಜೊಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್‍ಸ್ಟರ್ ಫಿಲ್ಮಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಯಶಸ್ವೆಚೆ ವಾಟೆರ್:

1989ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆಲುಗು ಸಿನೆಮಾ `ಗೀತಾಂಜಲಿ’ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಉತ್ತೀಮ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಸಿನೆಮಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. 1990ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಚಿ ದುಖಾಳ್, ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್ಚ್ಯಾ `ಅಂಜಲಿ’ನ್ ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

1991-ಂತ್ ಅಪುಟ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ `ತಳಪತಿ’ ಕಾಡ್ನ್, ಹಾಂತುಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಸಯ್ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ರಜನೀಕಾಂತ್ ಆನಿ ಮಮ್ಮುಟಿ ಹಾಂಚೆ ಸೂಪರ್‍ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜಿಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾಪರ್ನ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಜಾಲೆಂ.

Cine Scope_Mani Ratnam_Budkulo_Tony Ferros (3)275648-mani-ratnam.jpg

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಆಕಾಂತ್‍ವಾದಾಚೆರ್ ತಿದೊಡಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ (ರೋಜಾ, ಬೊಂಬೆ ಆನಿ ದಿಲ್ ಸೆ) ತೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. `ರೋಜಾ’ (1992) ತಮಿಳ್ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಚೆಂ ಹಿಂದಿ ರೂಪ್ ತಾಕಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಶೆತಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿಪಣಿ ರೀಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ್ ಆನಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾ ದಿಸಾ `ರೋಜಾ’ ಟಿವಿರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತಿದೊಡ್ಯಾಂ ಮದೆಂ, ತಾಣೆ, ಎಮ್‍ಜಿಆರ್ ಆನಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್, `ಇರುವರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

2000ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ `ಆಲೈಪಯುತೈ’ (ಹಿಂದಿಂತ್ `ಸಾಥಿಯಾ’) ಮಾರಿಫಾತ್, ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್‍ಯೀ ಸಿನೆಮಾ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟೆನ್ಶನಾಂಚೆರ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಸಿನೆಮಾ ಹಿಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. 2002ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಯಶಸ್ವಿ `ಕಣ್ಣತ್ತಿಲ್ ಮುತಮಿತ್ತಲ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್, ಆಪುಣ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನೆಮಾ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಪರತ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ. 2004-ಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ `ಯುವ’ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆ ಮೆಚ್ವಣೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ.

Cine Scope_Mani Ratnam_Budkulo_Tony Ferros (6)

ನಿರಂತರ್ ಸಲ್ವಣೆ ಉಪ್ರಾಂತ್:

ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಥಾವ್ನ್ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾಚ್ಯಾ ಸಿನೆಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಆಯ್ಲಿ. `ಆಯುತ ಇಳುತು’ (2004) ನಿರಾಶೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ತರ್ `ಗುರು’ (2007) ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಉರ್ಲೆಂ. `ರಾವಣನ್’ (ಹಿಂದಿಂತ್ `ರಾವಣ್’ – 2010) ಆನಿ `ಕಡಲ್’ (2013) ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾಲಿಂ. `ಆಯುತ ಇಳುತು’ ಆನಿ `ರಾವಣನ್’ ಸಿನೆಮಾಂಚೆ ಆವ್ದೆ ಮದೆಂ ಮಣಿ ರತ್ನಮಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ತಸಲಿ ಸಂಗತ್.

ಸಲ್ವಣ್ಯಾಂಚೆ ಶಿಂಕ್ಳೆನ್ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಿನೆಮಾಂನಿ ವಾಪರ್ಚೆಂ ಪ್ರಭಾವಿ ಮೌನ್, ಮನಮೋಹಕ್ ದೃಶ್ಯಾಂ, ಮನ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಸಂಗೀತ್, ಕುಚುಲ್ಯೊ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ… ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್ ಸಿನೆಮಾ ಕೆನ್ನಾ ಯೆತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿನೆಮೋಗಿಂಕ್, ತಾಚ್ಯಾ `ಕಣ್ಮಣಿ’ನ್ ನಿರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಮಣಿ ರತ್ನಮ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ನಿರಾಳ್ ಹಾಸೊ ಘೆವ್ನ್.

Heartly Welcome to Mani Ratnam!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *