90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಗೀತ್ ರಾಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಚೆಂ ಪರತ್ ಯೆಣೆಂ

ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ಜೆಪ್ಪು

Posted on : February 25, 2015 at 7:11 PM

ಕುಮಾರ್ ಸಾನು.

90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ 2000ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಸುರ್ವೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್. ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮೀ ಪದಾಂಚ್ಯಾ ಮೋಗಿಂಕ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಗಾವ್ಪಿ. ತವಳ್ ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ತನ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲ್-ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಉಬ್ಗೊಣೆಚೆಂ ಜಾತಾನಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪಾದ್ವಾರಿಂ ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮನೋರಂಜಕ್ ಗಾಯಕ್. ಸೊಭಿತ್ ಮೊಗಾ ಕಾಂತಾರಾಂದ್ವಾರಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಸ್ಕಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಧುರ್ ಗಾವ್ಪಿ.

316490_02

ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆ ಪದಾಂಚೆ ಹರ್ಯೆಕೆ ಕೆಸೆಟಿಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಚೊಚ್ ತಾಳೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಏಕ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಕೆಸೆಟ್ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಸಾನುಚೊಚ್ ಮುಕೆಲ್ ವಾಂಟೊ. ಲಗ್ಬಗ್ 300 ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಗಾಯಿಲ್ಲೊ ಸಾನು 1990-ಂತ್ `ಆಶಿಖಿ’ ಫಿಲ್ಮಾದ್ವಾರಿಂ ಫಾಮಾದಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಶಿಯಾಸಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೊ; ಆನಿ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ತೊಚ್ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆ ಸಂಗೀತ್ ರಾಜಾಚೊ ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲೊ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ (1991-95) ಫಿಲ್ಮ್‍ಫೇರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾನಾಯ್ ತೊ: ಆಶಿಖಿ (ಅಬ್ ತೇರೆ ಬಿನ್), ಸಾಜನ್ (ಮೆರಾ ದಿಲ್ ಭೀ ಕಿತ್ನಾ ಪಾಗಲ್ ಹೆ), ದೀವಾನಾ (ಸೊಚೆಂಗೆ ತುಮ್ಹೆ ಪ್ಯಾರ್), ಬಾಝಿಗರ್ (ಯೆ ಕಾಲಿ ಕಾಲಿ ಆಂಖೇಂ) ಆನಿ 1942: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (ಎಕ್ ಲಡ್ಕೀ ಕೊ ದೇಖಾ ತೊ). ಸಾಧಾರ್ಣ್ ದೇಡ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿಂ ಬೋವ್ ಮಧುರ್ ಪದಾಂ (ಜಿಯೇ ತೋ ಜಿಯೇ ಕೇಸೆ (ಸಾಜನ್), ತುಮ್ ದಿಲ್ ಕೀ ಧಡ್ಕನ್ ಮೆ (ಧಡ್ಕನ್), ತೇರೆ ದರ್ ಪರ್ ಸನಮ್ (ಫಿರ್ ತೇರಿ ಕಹಾನಿ ಯಾದ್ ಆಯಿ), ದೋ ದಿಲ್ ಮಿಲ್ ರಹೇ ಹೆಂ (ಪರ್ದೇಸ್), ಜಬ್ ಕಿಸೀ ಕಿ ತರಫ್ (ಪ್ಯಾರ್ ತೊ ಹೋನಾ ಹಿ ಥಾ), ತುಮ್ ಮಿಲೇ ದಿಲ್ ಖಿಲೇ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ತಸಲಿಂ ಪದಾಂ ಗಾಯಿಲ್ಲೊ 2009ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕøತ್ ಸಾನು, ಬದ್ಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸುರುಪಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಗೀ ಕೊಣ್ಣಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪರತ್ ತೊ ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ `ರೌಡಿ ರಾಥೋಡ್’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ `ಚಮ್ಮಕ್ ಚಲ್ಲೋ ಚೇಯ್ಲ್ ಚಬೀಲಿ’ ಪದಾದ್ವಾರಿಂ – ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಸಾಜಿದ್-ವಾಜಿದ್ ಹಾಂಚೆ ವಿನತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೊಂಬೆ ಟೊಕಿಸ್ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ (2013) ಪಂಗಡ್ ಪದಾದ್ವಾರಿಂ (ಅಪ್ನಾ ಬೊಂಬೆ ಟೊಕಿಸ್). ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ತೊ ಒರಿಯಾ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಮ್, ಮರಾಠಿ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್ ಬೆಂಗಾಳಿ ಫಿಲ್ಮಾಂನಿ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಲೈವ್ ಶೋ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಲ್ಬಮಾಂ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯೀ ಆಸಾ.

Dum laga ke

90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ರುಚಿ ಸವೆಂ…

ಆತಾಂ ಸಾನುಕ್ ಹಿಂದಿಂತ್ ಪರತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್. ಪೊರ್ವಾಂ (ಫೆ. 27) ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಯುಷ್‍ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಆನಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೆಕರ್ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ `ದಮ್ ಲಗಾ ಕೇ ಹೈಶಾ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಸಾನುಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲೆಂ `ದರ್ದ್ ಕರಾರಾ’ ಪದ್ ಸಾನುನ್, ಜಾಣ್ತಿ ಕಲಾಕಾರ್ನ್ ಸಾಧನಾ ಸರ್‍ಗಮ್ ಹಿಚೆಸಂಗಿಂ ಗಾಯ್ಲಾಂ; ತಶೆಂಚ್ `ತು’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಎಕೊಡೆಂ ಪದ್‍ಯೀ ಸಾದರ್ ಕೆಲಾಂ. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಟಚ್ ದಿಲಾಂ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, `ದರ್ದ್ ಕರಾರಾ’ ಪದಾಚೆಂ ಟ್ಯೂನ್, ಬೀಟ್ಸ್, ಲೊಕೇಶನ್, ಸೆಟ್ಸ್, ಕೊಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ಸಯ್ತ್ ಥೇಟ್ 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಚೆ ಶಯ್ಲೆಚೆ.

Aashiqui KS kumar_bolly dard karaara

ಹ್ಯಾ ಸಿನೆಮಾಕ್ ಸಂಗೀತ್, 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಶಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಪದಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ನಾಮ್ನೆಚೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಕರ್ನಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಪದಾಂ ಗಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅನು ಮಲಿಕಾನ್ ದಿಲಾಂ.

ಆನ್ಯೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನು, `ಕುಮಾರ್ ಸಾನು’ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ cameo role ಖೆಳ್ತಾ. ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಹೀರೊ ಆಯುಷ್‍ಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ idol ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಹರಿದ್ವಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊ ಏಕ್ ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಸಾ.

ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸಿನೆ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾನುನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ಹೆಚ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ನ್ಹಯ್. `ಗಾನೆ ಭುಬನ್ ಭರಿಯೆ ದೆಬೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆಂಗಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತಾಣೆ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಸಿನೆಮಾ. `ಸಪ್ನೆ ಸಾಜನ್ ಕೆ’ ಸಿನೆಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ `ಯೆ ದುವಾ ಹೆ ಮೇರಿ ರಬ್ ಸೆ’ ಪದಾಂತ್‍ಯೀ ತೊ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಉತ್ತೀಮ್ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕ್ ಸಿನೆಮಾ `ಭೇಜಾ ಫ್ರೈ’ ಹಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶರತ್ ಕಟಾರಿಯಾನ್ `ದಮ್ ಲಗಾ ಕೇ…’ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿರ್ದೇಶಿತ್ ಕೆಲಾಂ. ಮನೀಶ್ ಶರ್ಮಾ ಆನಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್, ಸಿನೆಮಾಚೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ್.

`ಆಶಿಖ್ ಬನಾಯಾ ಆಪ್ನೆ’:

ಮ್ಹಾನ್ ಗಝಲ್ ಗಾವ್ಪಿ ಜಗ್‍ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಣೆ ಕುಮಾರ್ ಸಾನು ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್, ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಜೀ-ಆನಂದ್‍ಜೀ ಹಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಂಣಿ ಸಾನುಕ್ ಜಾದುಗರ್ (1989) ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಗಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಜೀನಾ ತೇರಿ ಗಲೀ ಮೇ ಆನಿ ಜುರ್ಮ್ ಸಿನೆಮಾಂತ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಜಾದುಗರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್‍ಚ್ `ಆಶಿಖಿ’.

dard karaara1 crop_480x480_231673 NadeemShravan_Kumar SanuKumar Sanu and Anu Malik

ಆಶಿಖಿಂತ್ಲಿಂ ಪದಾಂ ಚರಿತ್ರಾ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ತಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ, ಏಕ್‍ಯೀ ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಿಟ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಶಿಖಿಚ್ಯೊ ದೇಡ್ ಕೊರೊಡ್ ಪದಾಂ ಕೆಸೆಟಿ ಕಾಪುನ್ ವಚುನ್, ದಾಕ್ಲೊ ಘಡ್ಲೊ. ಆನಿ ಸಾನುಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಘುಂವ್ಡಿ ಲಾಬ್ಲಿ.

ಕುಮಾರ್ ಸಾನುಕ್ ತಾಚೆ ವೃತ್ತೆ ಜಿವಿತಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಗಾವ್ಪಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ನಿವಾರ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಸಂಘರ್ಷ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತವಳ್ ಅಭಿಜಿತ್, ವಿನೋದ್ ರಾಥೋಡ್, ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಚೊ ಪೂತ್) ತಸಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊಯೀ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. (`ಲೋಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಿಶೋರ್‍ದಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪ್ರೇರಕ್ ತೊ. ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ `ಹಮ್ ಔರ್ ತುಮ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾನುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ.) ಧಾ-ಂತ್ ಇಕ್ರಾವೊ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ, ಹಿಂದಿ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತ್ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಥಿರಾಂವ್ಕ್, `ಆಶಿಖಿ’ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲೊ. ಆಶಿಖಿಚಿಂ ಪದಾಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಆಪ್ಣೆಂ ಕಿಶೋರ್‍ದಾಕ್ ಅನುಕರಣ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ತಾಂಕಿವರ್ತೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ತಾಣೆ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಕಿಶೋರ್‍ದಾಬರಿ ತಾಚೊಯೀ ಜಡಾಯೆಚೊ ತಾಳೊ; ತೊ ಇಲ್ಲೊ ಸಡಿಳ್ ಕರ್ನ್, ಸಹಜ್‍ಪಣಿ ಗಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್, ಪದಾಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ ಉದ್ಗಾರ್, `ಆಶಿಖ್ ಬನಾಯಾ ಆಪ್‍ನೆ’!

ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್-ಸಾನು ಆನಿ ಪಂಚಮ್‍ದಾ:

ಆಶಿಖಿಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನದೀಮ್-ಶ್ರವಣ್ ಆನಿ ಕುಮಾರ್ ಸಾನು ಹಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಸುಮಧುರ್ ತಶೆಂ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಪದಾಂ ಭುಂಯ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

`ನದೀಮ್ ಏಕ್ ಬೋವ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್. ಶ್ರವಣ್‍ಯೀ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್‍ಚ್, ಪುಣ್ ನದೀಮಾಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ ಪ್ರವೀಣತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಕ್, ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆಚ್ ತೊ ಧಾ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಸಾನುದಾ, ಎಕಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್.

Kumar-Sanu

`ತೆ ಅನು ಮಲಿಕಾಬರಿ ನೀಜ್ ತಾಲೆಂತ್‍ವಂತ್. ಅನುಜೀ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್-ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್, ಬಪ್ಪಿ ಲಹರಿ, ಜತಿನ್-ಲಲಿತ್, ಆನಂದ್ ಮಿಲಿಂದ್‍ಯೀ ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಪಂಚಮ್‍ದಾ (ಆರ್.ಡಿ. ಬರ್ಮನ್) ಮಾತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂವರ್ತೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾ ಸಾನುದಾ.

`ಪಂಚಮ್‍ದಾ ಏಕ್ ಪದ್ ಕಂಪೋಜ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಜಾಯ್ತೆ ದೀಸ್ ಬಸ್ತಾಲೊ, ಆನಿ ತೆಂ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಠ್ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆಂ. ತೊ ಕಲಾಕಾರಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. `1942: ಎ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ’ ರಿಲೀಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತೊ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. (ಆರ್‍ಡಿ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಫಿಲ್ಮ್‍ಫೇರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‍ಲ್ಲೊ.) ತಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೊ ಜಾದೂ ಆತಾಂಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಚೆರ್‍ಯೀ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪದಾಂ ಘಡ್ತೆಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡಿನಾಂತ್. ಎಕಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಎಕಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪದಾಂ ಕಂಪೋಜ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾ ತೊ. `ಆಜ್ ಜರೀ ಕೊಣೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಂವ್ಕ್ ಆಪಯ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ವಾಪರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪದ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬೊಲಿವುಡ್ ಸಿನೆಮಾ ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ಸಾನುದಾಚೆ `ನೋಟ್ಸ್’:

ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂನಿ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ –

KS1`ಆಜ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಚಿ, ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ. ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಸುರುಪಾಕ್ ವಿಬಾಡ್ಚೆಂ ಚಡ್ಲಾಂ. ಲೋಕ್‍ಯೀ ಆತಾಂ ಸಂಗೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾ ಜಾಲಾ. ಗಾವ್ಪಿ ಫಕತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ತೆ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಾತ್; ತಾಂಚಿಂ ಪದಾಂ ಹಿಟ್ ಜಾತಾತ್. ಮೆಲೊಡಿ, ಸುರ್, ತಾಳ್ ಹಾಂಚಿ ಖಬರ್‍ಚ್ ನಾ. ಆಜ್ ಪದಾಂನಿ ಸೌಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಗಾವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂನಿ ಪುರುನ್ ಗೆಲಾ. ತಂತ್ರ್‍ಗ್ಯಾನಾಚೆಂ ಅತಿಕ್ರಮಣ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ತಾಂಚೆ ಕುಶಲತಾಯೆಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಕ್ ಕಾರಣ್. ಸಂಗೀತ್ ಕಲೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಯೀ ಫುರ್ಸತ್ ನಾ. ಕಲಾ ಮೊರೊನ್ ಆಸಾ. ಕಾಣಿ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಚೆರ್ ಕೊಣೀ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ದುಡು, ಡೆಡ್‍ಲಾಯ್ನ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಪ್ರಚಾರ್, ಕುಡಿಂಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಹಾಂಚೆರ್‍ಚ್ ಆಸಾ.

`ಆಯ್ಚಿಂ ಪೊಜ್ಡಿಂ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆನಿ ತಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿಂ ರೀತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಭೊಗ್ತಾ. 60, 70, 80 ಆನಿ 90ವ್ಯಾ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾರ್ಕೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಹಿ ಕಲಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪ್ರದೂಷಿತ್ ಕರಿತ್ ಆಸಾ.’’

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಪತ್ರ್‍ಕಾರಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ `ಆಶಿಖಿ 2’ ಹಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪದಾಂವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ತಾಚಿ ಜಾಪ್ ಅಶಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ: `ಗಾವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿಂ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂತುಂ ಕಸಲಿಯೀ versatility ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಆನಿ versatility ಯೆಂವ್ಚಿ ತರೀ ಕಶಿ? ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಕ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ್ ಆನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಪೆನಿವಾಲೆ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್, ಅಸಲೆಚ್ ರಿತಿಚಿಂ ಗಿತಾಂ ವಾ ಸಂಗೀತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ನಾ.’’

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *