ಕಿತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ! ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್

Budkulo Media Network

Posted on : March 20, 2018 at 1:07 PM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯೀ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ‘ಸಯ್ಲಾಪ್’ ಜಶೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂನಿ ರುಜು ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ದರಬಸ್ತ್ ಮಾಪಾನ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಪೀಕ್ ಆಮಿ ದೆಖ್ತಾಂವ್ (ಉತಳ್‍ಯೀ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ, ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್). ಆನಿ ಆತಾಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ.

Konkani Thesaurusಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ (Thesaurus) ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ!

ಇತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತ್. ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಆಸಾ, ಖಂಡಿತ್. ಭಾರತಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್ ತಾಚಿ ಅಂದಾಜ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಭಾರತೀಯ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ 8ವ್ಯಾ ವಳೆರಿಂತ್ 22 ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್, ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯೀ ಏಕ್. ಪುಣ್, ಆಜ್ಯಾಪಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಜೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೆಸಾರ್ (ಅಶೆಂ ಜಾಣಾರ್ಯಾನಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ) ಆಸ್ಚೆ! ಆನ್ಯೇಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆ, ದೊನೀ ಥೆಸಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಆನಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ – ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ.

ತರ್ ಹೆಂ ಥೆಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಆತಾಂ ಆಸಕ್ತ್ ಉದೆಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಗೂಗಲಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಸೊಧಾ, ವಾಚಾ. ಥೆಸಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಡಿಕ್ಷಿನರಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂ ಎಕಾ ಸಬ್ದ್/ಉತ್ರಾಚೊ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್, ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ್ ಅರ್ಥ್, ಪಿಕೊಳಿಂ ಆನಿ ಗಾದಿಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆಸ್ತಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೊ ಥೆಸಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‍ಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ (1852). ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯೊ ಸುಧಾರಿತ್ ಆವೃತ್ತ್ಯೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಜಾಯ್ತಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಭಾರತಾಂತ್‍ಚ್ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಥೆಸಾರ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಭಾಗ್‍ಚ್ ಸಯ್.

Fr Prashanth Madthaಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಪದನಿಧಿ’ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕ್, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತ್ ಬಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್. ಹಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ತಸಲಿಂ. ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವೃತ್ತೆಚೊ ತೊ ತರೀ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿಂ. ಹಾಸ್ಯ್, ವಿನೋದ್, ವಿಡಂಬನ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಬೋವ್ ಹುಶ್ಯಾರ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಾಚೆಂ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ‘ವಲ್ಲಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಅಂಕಣ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ ತರ್, ಉದಯವಾಣಿಂತ್ ‘ಚಕಿತ ಚಿತ್ತ’ ಅಂಕಣ್ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾನ್ ಪಸಂದ ಕೆಲಾಂ.

ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ಮಾರ್ಚ್ 18ವೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೊ. ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಹೊ ಮಹಾಗ್ರಂಥ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲಾ. ಜೆಜ್ವಿತ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಬಾಪ್ ಆಂಟನಿ ಜೋಸೆಫಾನ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲೊ.

ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ. ಜೋಸೆಫಾನ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್‍ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಕಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹೊ ಗ್ರಂಥ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್, ಏಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಮ್ ಓಪಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಚೆಂ ಅಮೊಲಿಕ್ ರತ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಲೆಂ.

Konkani Thesaurus release (3) Konkani Thesaurus release (4) Konkani Thesaurus release (6) Konkani Thesaurus release (10) Konkani Thesaurus release (2) Konkani Thesaurus release (1) Konkani Thesaurus release (5) Konkani Thesaurus release (14) Konkani Thesaurus release (13) Konkani Thesaurus release (12) Konkani Thesaurus release (11) Konkani Thesaurus release (9) Konkani Thesaurus release (8) Konkani Thesaurus release (7)

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ. ಮಾಡ್ತಾನ್ ಭಾಶೆನ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳೆಂ. ಆಪುಟ್ ಭಾಸ್, ಸುದ್ದ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭಾಶೆಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ಜಶೆಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ‘ಭೊಕಾಯ್ತಾ’ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ಯೀ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚೆ ಸಬ್ದ್, ಉತ್ರಾಂ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿಕೀ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗಪ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ (ಪಿಕೊಳಿಂ) ಸಬಾರ್ ಥರಾನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ಉರಂವ್ಕ್ ಮಜತ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ‘ಯೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ದೃಷ್ಟಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ವಿವರ್ಸಿಲೆಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೊ ರೆಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಡೊ. ಅನಿಲ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಮಾಹೆತ್ ಜಗವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾರ್ (Preserve & Transfer) ಕರುಂಕ್ ಭಾಸ್ ವಾಪರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಬಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಸಾರಾಚಿ ವಳಕ್ ದಿಲಿ.

ಜೆಜ್ವಿತ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ವ್ಹಡಿಲ್ ಬಾಪ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಬಾಪ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿಲಿ. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾ. ಡೇನಿಯಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಾಂ ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಾ. ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ರೆಕ್ಟರ್ ಬಾ. ಡಯೋನಿಶಿಯಸ್ ವಾಸ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

552 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಥೆಸಾರಾಂತ್ 529 ಪ್ರಮುಖ್ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಂಚೆಂ ಸಂಕಲನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ್-ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ್ (Synonyms & Antonyms) ಪರಿಕಲ್ಪನಾಂ, ಹರ್ಯೆಕಾ ಪರಿಕಲ್ಪನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿಕೊಳಿಂ (Idioms) ಆನಿ ಗಾದಿ ಉತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೊ ಅಮೊಲಿಕ್ ಗ್ರಂಥ್ ರಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಷೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ದಿತಾ.

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಬಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *