ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಐವನ್ ಸೊಜ್, ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್, ಮಿಶಾಲ್ ಡಿಕೋಸ್ತ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸೊಜ್ ಉಲಯ್ತಾತ್… ಆಯ್ಕಾ

Posted on : March 20, 2018 at 11:00 AM

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶಾಂತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಂತಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನಿಲ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಭಾಷಣಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ.ಮಾ.ದೊ. ಲುವಿಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸೊಜ್, ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ, ಐಆರ್‍ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತ, ಉದ್ಯಮಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಎಂ.ಪಿ. ನೊರೋನ್ಹಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಮಿ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಕವ್ಯೆತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಸಾಕ್ಷೆ ಜಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೆಂ ಹೆಂ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ. ಫುಡೆಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಖುಷಿ ದಿತೆಲಿಂ. ತುಮ್ಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ವಾಡೊಂ ಆನಿ ಚಡೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್.

6_Womens Convention_other (2) 6_Womens Convention_other (3) 5_Womens Convention_public (24)

ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ, ಎಂಎಲ್‍ಎ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊ ಉಲಯ್ತಾ ⇓

ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಬಾಪ್ ಉಲಯ್ತಾ ⇓

ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಎಂಎಲ್‍ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಉಲಯ್ತಾ ⇓

ಮಾನಾಚಿ ಸಯ್ರಿಣ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಿಶಾಲ್ ಕ್ವೀನಿ ಡಿಕೋಸ್ತ ಉಲಯ್ತಾ ⇓

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯು. ಡಿಸೋಜ ಉಲಯ್ತಾ ⇓

ಮಾನಾಚೊ ಸಯ್ರೊ ಎಂ.ಪಿ. ನೊರೊನ್ಹಾ ಉಲಯ್ತಾ ⇓

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕ ಕರ್ನೇಲಿಯೊ ಉಲಯ್ತಾತ್

ವರ್ದಿ: ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಸಮಾವೇಶ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *