Latest News

ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ವಾವುರ್ತಾಂವ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 11, 2015 at 5:24 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

Budkulo_Alwyn Pinto_1ಗಾಂವಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೊಡಿಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವೋಡ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಚಡ್‍ಚ್. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಂತೊಸ್. ಅಶೆಂ ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾತ್, ಎಕ್ವಟ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್. ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತೊ ಭಾರತೀಯ್ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಯೀ ಸಬಾರ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಥಂಯ್ಸರೀ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಬಾಂಧುನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಕಾಲ್ದೊ ಶೆಕ್ಡೊ ಸಂಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪಯ್ಕಿ ಮಾಲ್ಘಡೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ತಾಚೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲಾ. ಆಲ್ವಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಹಾಸ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ. ತೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ, ಕೊಣಾಯ್ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸತಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ತಾಲೆಂತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಹಾಸಯ್ತಾ, ಮನ್ ಧಾದೊಸ್ ಕರ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ನಟನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಸಾಧೊ ತಶೆಂಚ್ ನಿಗರ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೊ. ನಟನ್ ಕರ್ತಾನಾ ರಾಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್, ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಂವ್; ಖೆಳೊಂಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಕರಿನಾ. ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲೊ. ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ಸಂಘಟನಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ದುರ್ಸೊಣೆಂ, ಅಪ್ವಾದ್, ಆರೋಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಚ್. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂಯ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚಾ.

Mangalore Konkans Dubai_Emblemಬುಡ್ಕುಲೊ: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ದುಬಾಯ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ?

ಆಲ್ವಿನ್: 1988ವ್ಯಾ ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಅಕ್ತೋಬರಾಂತ್. 26 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮ್ಕಾಂ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಸಂಘಟನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘ ಏಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ತಾಂತುಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಜೆರೊಮ್ ಪಿರೇರಾ (ಆತಾಂ ದೆವಾಧಿನ್) ಆನಿ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾ ಬಾರಾ ಜಣ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ಉದೆಲೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಸುರ್ವಾತ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮಿ ಚಾರಿಟಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. 1989ಚ್ಯಾ ಜನವರಿಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಮಿಲನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂತುಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಐವಜ್ ಆಮಿ ಚಾರಿಟಿಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಸುರ್ವಾತೆಥಾವ್ನ್ ಆಸಾಯ್‍ಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸದಸ್ಯ್. ಸಕ್ರಿಯ್ ಆಸಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್, ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ.

Budkulo_Interview_Alwyn Pinto Dubai (3)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಆವ್ದೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ? ತುಮ್ಚೆ ಉದ್ದೇಶ್ ಕಿತೆಂ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಫುಲಾಂ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಂತಿ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟ್ ಆನಿ ಲಿತುರ್ಜಿ – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ 1989ವ್ಯಾ ಜನವರಿಂತ್ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರಾಚೊ ‘ಜೊಬೊರ್ ಬಾಯ್ಲ್’ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಕರಯಿಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆ ಸಾಂದೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆತಾಂ ಆಮ್ಚೆ 33 ಸಾಂದೆ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಭಾರಿ ಉಣೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗನಾಂಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ನಾ. ಉಣೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಕಚ್ಚಾಟ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್ಚೆ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆನಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಸಾಂದೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಂವ್. ತಾಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ, ತಾಂಚೆಂ ಮೆತೆರ್‍ಪಣ್, ಬದ್ಧತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ತುಕುನ್ ಪಳೆವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದಿತಾಂವ್. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್, ಮೆತೆರ್ಪಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂದೆ ಪಯ್ಲೆಂಚೆಚ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ನಾ. ಆದ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನವೆ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ, ‘ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ, ದೊನ್ಶಿಂ ಸಾಂದೆ ಪುಣೀ ಕರಿಜೆ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಸಾಂದೆಪಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಜಮಾತೆಂಕ್, ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ಮೆತೆರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಂವ್. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ.

Budkulo_Interview_Alwyn Pinto Dubai (6)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಕಶೆಂ ವಿಂಚ್ತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚುನಾವ್ ಚಲ್ತಾ. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ. ವಾಲೆನ್ಸಿಯಾಚೊ ಜೊಸ್ಲಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಆಮ್ಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿ ಖಂಯ್, ಕಶೆಂ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆದಿಂ ಘರಾಂನಿಚ್ ಜಮ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕಸಲ್ಯೊ ಚಟುವಟಿಕೊ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರ್ತಾತ್‍ಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ವರ್ಸಾವಾರ್, ಖಂಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ, ಯೋಜನಾಂವಿಶಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಕಶಿ ದಿತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ದಿತಾಂವ್. ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚಿಚ್ ಏಕ್ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಆಸಾ (www.mangalorekonkans.com). ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂಚೊ, ಕಾರ್ಯಾಂಚೊ, ಆಮಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಜೆತೆಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವಿವರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಆವ್ದೆಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಜನ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್ಗಿ?

Budkulo_Interview_Alwyn Pinto Dubai (5)ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮ್ಚಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆಸಾತ್. ಹರ್ ವರ್ಸಾ ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ದವರ್ತಾಂವ್. ಚಾರಿಟಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ತೆಂ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಾರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ, ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದವರ್ತಾಂವ್. ಖೆಳ್, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಲೊಕಾಕೀ ಔಟಿಂಗ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಮನರಂಜನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ದಾನಿಂಕ್‍ಯೀ ಎಕ್ವಟಾಯ್ತಾಂವ್. ಹಾಂತುಂ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೊ ದುಡು ಆಮಿ ಚಾರಿಟಿಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಖಂಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್, ಗರ್ಜಾಂಕ್ ತಿ ಕುಮಕ್ ಪಾವ್ತಾ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಶಿಕ್ಪಾಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ, ಅವ್ಗಡಾಕ್ ಕೊಣೀ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ತಶೆಂಚ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾದ್ರಿ ವಿಚಾರುನ್ ಯೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮನವಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುನ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಫುಲ್ ಯಾ ಫುಲಾಚಿ ಪಾಕ್ಳಿ ಪುಣಿ ದಿತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಹಾಚಿಚ್ ಬಜೆಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ನಿರ್ದಿಶ್ಟ್ ಐವಜ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದಿತಾಂವ್. ಹೆಂ ಆಮಿ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂವ್, ಮುಖಾರಿಂಕೀ ಕರ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಮನವಿ ಯೆತಾತ್. ಪಾದ್ರಿ ಮಾದ್ರಿಂಚಿಂ, ಓರ್ಫನೇಜ್, ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಚಿಂ ಎಪೀಲಾಂ ಯೆತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಪುಣ್ ತುಮಿ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್‍ಗಿ? ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಇನ್‍ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮಜತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಕಷ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚಿಂ, ಗರ್ಜೆವಂತಾಂ, ದುಬ್ಳಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ನೆಂ? ತಾಂಕಾಂ ಕಶಿ ಮಜತ್ ಮೆಳತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ತಶೆಂ ಆಮಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಮೆಳನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಂಘಟನಾಂ, ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ, ಎನ್‍ಜಿಒ ಅಸಲ್ಯಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಫಾರಸ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ. ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮನವೆಂಕ್ ಆಮಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

Budkulo_Interview_Alwyn Pinto Dubai (2)

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಅಸಲ್ಯಾ ಮನವೆಂಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಮಿಸ್‍ಯೂಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಪಳೆತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್, ಖಂಡಿತ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮಿಸ್‍ಯೂಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫೀಡ್‍ಬ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ, ಕುಮಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಪತ್ರ್ (Acknowledgement) ಧಾಡ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ತೃಪ್ತಿ, ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸ್ಥೆ ವರ್ದಿ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್, ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್, ಕೋಣ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಿನಂತಿ ಕರ್ತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿಂ ಪಾವ್ತಾಂವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪ್ರೊಮೋಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಖೆಲ್ ಇರಾದೊ ಮ್ಹಳೆಂ. ಕಶೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಪಯ್ಲೆಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್. ಗಲ್ಫ್ ವೊಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿಂಯ್ ಚಲ್ತಾತ್. ದುಬಾಯ್ಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಮಿ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಖೆಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಖೆಳಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಶಿಬಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರ್ತಾಂವ್. ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೀಸ್ ಚಲ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕೀ ಆಮಿಂಚ್ ಮನವಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡಯಿಲ್ಲೊ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಲೊಕಾಕ್ ರೀಚ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್‍ಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂವಾರ್ ಜಮಾತ್ಯೊ ಚಲ್ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.

Budkulo_Interview_Alwyn Pinto Dubai (1)

James Mendonca Dubai
ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆರ್ ಏಕ್ ಆರೋಪ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಲಾ -ತುಮಿಂ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಬಾರ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಗಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಘಟನ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಸುರ್ವಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲ್ಲೊ… ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್!

ಆಲ್ವಿನ್: ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‍ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆನ್‍ಂಚ್ ಆಮಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂವ್, ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲಯ್ತಾಂವ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಎಕಾ ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾನ್ ಹೆವಿಶಿಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಜಾಲಾಂಗಿ? ಅಧಿಕೃತತಾ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಯ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟಾ ಸಂಗಿಂ ಎಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಸಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ತಸಲೆಂ ಸಂಘಟನ್, ಎಫಿಲಿಯೇಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ. ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂಚಿಂಯ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಲೋಕ್ ಥಂಯ್ಸರೀ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ. ಹೆರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸನಾಂತ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್… ಅಸಲೆ ಆರೋಪ್ ಆಯ್ಕತಾತ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಸೊಡಿನಾ!?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಆಸಾಂವ್, ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಂವ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಲೋಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾತ್. ಹೆರ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಆಸಾತ್. ಫಿರ್ಗಜ್‍ವಾರ್ ಸಂಘಟನಾಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ನವಿಂ ನವಿಂ ಉದೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯೊ ಜಮಾತಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ತಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್, ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಎಕ್ವಟ್ತಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದುಬಾಯ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಪೂರಾ ಸಂಘಟನಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಓಕೆ.

ಆಲ್ವಿನ್: ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೊಂಕಣ್ಸ್ ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ, ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ರೀಗ್ ನಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ತೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ್ತಾಂವ್. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಸಕ್ಡಾಂಕಡೆ ಆಮಿಂ ಬೊರೊ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ಲಾ. ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆ ಆಮಿ ನಿಷ್ಠುರ್ ನಾಂವ್. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ?

Budkulo_Interview_Alwyn Pinto Dubai

ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಕಸೊಯ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಆಮಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಲೋಕ್ ದುರ್ಸತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಆಮಿಂ ಸಕ್ಡಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ದರವ್ಲಾ.

ಆಮಿಂ ವೊಟ್ಟಾರೆ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡತ್. ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ರಗ್ಳೆ, ತಾಪತ್ರೆ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ. ಸಾಂದೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕೀ ಆಮಿ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಪಳೆತಾಂವ್. ಜರ್ ಕೊಣೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸುಧ್ರನಾ ವಾ ತಾಕಾ ಮನ್ ನಾಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಕಳಯ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಸೊಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಮೆಂಬರ್‍ಶಿಪ್ ಫ್ರೀ, ಫೀಸ್ ನಾಂತ್. ಸಕ್ಡಾಂ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಖರ್ಚ್ ಆಮಿಂಚ್ ಪಳೆತಾಂವ್, ಫಂಡಾಚೊ ದುಡು ಫಕತ್ ಜಮಾತೆಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಾಪರ್ತಾಂವ್.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಸ್ತು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನಾಂ ಆಸಾತ್. ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಕರ್ಚ್ಯಾಕೀ ಬಂಧಡ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಕಸಲೊಚ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಅಪೇಕ್ಷಿನಾಸ್ತಾನಾ ನಿಸ್ವಾರ್ಥೆನ್ ಆಮಿಂ ವಾವುರ್ತಾಂವ್. ತೆಂ ಆಮ್ಚೆರ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಚಿಂತಾವ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಯೋಜನಾಂ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಸಾತ್. ವೆರೈಟಿ ಎಂಟರ್‍ಟೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ. ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಚಾರಿಟಿ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮ್, ಗಾಯನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ. ಹಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ. ಶಿವಾಯ್ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಶಿಬಿರಾಂ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಡಂವ್ಚಿಂ ಸೆಮಿನಾರಾಂ, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕರುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಹಿ ಪಟ್ಟಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸಾ. ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ತಾಂವ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಲಾಕುಲಾಚೆ ದೋನ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳಯ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಜವಾವ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆದಿಂ ಎಂಟರ್‍ಟೈನ್‍ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಟ್ರೆಶರರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಪಯ್ಶಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್, ವರ್ತ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆನಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ತೆಂ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಲ್ಫಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ (ಸರ್ಗ್) ಕಸೊ ಆಸಾ ಆತಾಂ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಪಯ್ಲೆಂಚೆ ತಿತ್ಲೊ ಸ್ಕೋಪ್ ನಾ. ಕಾಮಾಚಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾ. ಆದಿಂ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ವಿಸಿಟಾರ್ ಯೆತಾತ್, ಕಾಮ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾತ್. ರಿಸೆಶನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ವಾಡಾವಳ್ ಹಿ. ಪುಣ್ ಲೋಕ್ ಯೆತೆಚ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ದುಬಾಂಯ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಡೆವಲಪ್‍ಮೆಂಟ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ನೆ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಕಡೆ ಆತಾಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮಾನ್‍ದಂಡ್ ಕಠಿಣ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾಯ್ತೊ ಚಡ್ಲಾ, ಭಾಡೆಂ ಚಡ್ಲಾಂ, ವೊರ್ವಿ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಫೀಸ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ (ಪಯ್ಲೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ!).

ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಹಾಂಗಾ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಸಾ. ನಿತಳಾಯ್ ಆಸಾ. ಖಾಣ್ ಬರೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.

ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಶೇಖಾಂಕ್, ರಾಯ್ ಕುಳಿಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಋಣಿ ಜಾವ್ನಾಸಜೆ. ತಾಣಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಕಾಮಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇತ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮಿ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವ್ಡುಂಕ್ ಫಾವೊ. ಭಾರತಾಲಾಗಿಂ ಆರ್ಬಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂಕ್ ಬರೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಥಂಯ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸೌಲತ್ಯೊ ಸಂಪ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಲ್ಫಾಚೊ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾ. ತುಮಿಂ ಬೊರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡೆ ತೆಂ ಮಿಸ್‍ಯೂಸ್ ಕರ್ತಾತ್…? ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ವಾಪಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಫಾಯ್ದೊ ಉಟಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ನೆ ಹೆಂ? ಥೊಡೆ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನೀ ದುರ್ಸತಾತ್!

ಆಲ್ವಿನ್: ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಕತ್ ಚಾರಿಟಿಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾಂವ್. ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಉದ್ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೆ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ದಿತೆಲ್ಯಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ, ನಾ ಆಸೊಂಕೀ ಪುರೊ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ತಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಪಳೆ. ಬರ್ಯಾ ಮನಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಗಾಂವಾಂತ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಉರಂವ್ಕ್, ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನಾವಿಶಿಂ ಜಾಯ್ತೊ ವಿರೋಧ್, ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕಸಲಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ? ಥಂಯ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಸಂಘಟನಾಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಉಲಯ್ನಾ. ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಆಮಿಂ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ಜಾಯ್ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ನಿವಾರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜಯ್. ಆಮ್ಚಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಪೃಥ್ವಿ ಆಮಿ ರಾಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಂ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನೊರಂಜನ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಆಸಾಯ್. ನಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ತುಂ…

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ದೆರೆಬೈಲ್‍ಚೊಂ (ಆತಾಂ ಇಜಯ್). ಲ್ಹಾನ್‍ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚೆ ಭುರ್ಗೆ ಮೆಳೊನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ನಾಟಕ್ ಖೆಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆ.ಎನ್. ಟೇಲರ್ (ತಾಚ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಕೆರ್ ಥಂಯ್ ತೊ ಯೆತಾಲೊ) ಆಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿತಾಲೊ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ‘ಏರ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ಳೊಂ. 1963-66ಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ. ಮಾಗಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಸಿವೈಎಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಚಡ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ..?

ಆಲ್ವಿನ್: ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಮ್ಹಜೊ ಭಾವೊಜಿ. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಸಬಾರ್. ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ರೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಕಲಾಸಂಪತ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಆವ್ಕಾಸ್, ಇನಾಮಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಕುಂಟಿಕಾನ ತುಳು ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಮನರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಮೆಡಿ ರೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಮ್ಚೊ ಫೇವರೆಟ್ ಪಾತ್ರ್ ಖಂಚೊ?

ಆಲ್ವಿನ್: ಕೊಮೆಡಿ. ಆತಾಂ ಕಾಲಗ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೋಲ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಖಂಚೆಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್ತಾಂ. ಪರ್ಸಿ ಉರ್ವಾಚ್ಯಾ ‘ಇಜ್ಜು ಮೆರಿ ಜುಜೆ’ ನಾಟಕಾಂತ್ ಸೈರಿಕೆಚೊ ಮ್ಹಾಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊಂ, ಭಾರಿಚ್ ಊಂಚ್ ಪಾತ್ರ್ ತೊ. ದುಬಾಯ್ ಆಮಿ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಮಾದ್ ಪಾತ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಖೆಳ್ಳಾಂ. ಆಜೂನ್ ಹಾಂವ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ಸಕ್ರಿಯ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಂ. ಹಾಸೊ ಉಟಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಮುಖಾರ್. ನಾಟಕಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಕ್ತ್. ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್‍ಯೀ ಕರ್ತಾಂ. ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹೊಜೆಂ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಂವ್‍ ಆದಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಥರಾಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಸಾಹೆತಿ ಆಸಾತ್.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಲೊಕಾಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಹಾಸಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮುಖಾರ್ ಆನಿ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಯ್.

ಆಲ್ವಿನ್: ವ್ಹಯ್. ಲೋಕ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ತಾ.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ತುಜ್ಯಾ ಚಡ್ ಪಸಂದೆಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಕೋಣ್?

ಆಲ್ವಿನ್: ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ದೆ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ. ನಾಟಕಾಂತ್ ದೆ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದೆ. ಸಿಪ್ರಿ ದೇರೆಬೈಲ್, ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್, ಚಾರ್ಲಿ ಸಿಕೆರ್, ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ. ಹೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಆನಿ ಗುರು.

ಬುಡ್ಕುಲೊ: ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉಲವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊಯ್. ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

ಆಲ್ವಿನ್: ತುಕಾಯ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಡೊನಿ.

ಸಂದರ್ಶನ್, ತಸ್ವೀರ್‍ಯೊ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ, ಸಂಪಾದಕ್ – ಬುಡ್ಕುಲೊ.com

ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಬರ್ಪಾಂ:

ಆಮಿ ‘ಅಲ್ಪ’ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್‍ಚ್ ಉರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್!

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಗಿ?

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗಿದೆ: ಡಾ. ನಿರಂಜನ್ ರೈ

ಎಂಚ ಇತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್, ಇತ್ತೆ ಓಡೆಗ್ ಬತ್ತ್‍ದ್ ಎತ್ತ್‍ಂಡ್?

ನೇತ್ರಾವತಿ ಬಲಿ! ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ! ವಂಚಕ ಆಡಳಿತದ, ದ್ರೋಹಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಂಗಳೂರು: ಮೃಗೀಯ ರಸ್ತೆಗಳ ತವರೂರು

ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂಗಳೂರು ಓಕೆ; ವಿಕೃತ ಮಂಗಳೂರು ಏಕೆ?

ಬುದ್ಧಿವಂತರ ರಾಜಧಾನಿ; ಎಡವಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ

4 comments

  1. Wonderful interview! Congratulations and Best wishes to Mr.Alwyn Pinto, a simple but jovial, fun loving
    man, veteran actor, stand up comedian, above all a man of Golden Heart! God bless him n Mangalore Konkans!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News